HOME
 
CHI SIAMO
 
PUBBLICAZIONI
 
AUTORI
 
PERIODICI
 
DIDATTICA
 
LESSICO
 
BIBLIOGRAFIA
 
RECENSIONI
 
EVENTI
 
CREDITS
Vai all'indice di questa sezione
LESSICO

Condaxi Cabrevadu

Predu Mura. Sas poesias d'una bida

Il condaghe di San Gavino

Agricoltura di Sardegna

Il registro di San Pietro di Sorres

Il condaghe di San Michele di Salvennor

Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado

Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et Januariu

Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado
Glossario

S. Sostantivo;

m. maschile; f. femminile; sing. singolare; pl. plurale;

Agg. Aggettivo;

Pron. Pronome; indef. indefinito;

V. Verbo;

tr. transitivo; intr. intransitivo; rifl. riflessivo; ind. indicativo; cong. congiuntivo; cond. condizionale; inf. infinito; gerun. gerundio; part. pass. participio passato;

pr. presente; impf. imperfetto; pf. perfetto; ppf. piuccheperfetto; pass. pross. passato prossimo; trap. trapassato; trap. pross. trapassato prossimo, trap. rem. Trapassato remoto; fut. futuro; fut. ant. futuro anteriore;

Avv. Avverbio;

Prep. Preposizione;

Cong. Congiunzione.

 

 

A

 

a1, 1.4 (due volte), 1.6, 1.7, 1.8 (dodici volte), 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16 (cinque), 1.17 (due volte), 1.18 (quattro volte), 1.19, 1.20, 1.21 (quattro volte), 1. 23 (tre volte), 2.4 (tre volte), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (due volte), 2.10, 3.1, 3.2, 3.6 (due volte), 3.7 (tre volte), 4.1 (tre volte), 4.3 (due volte), 5.1 (tre volte), 5.2 (due volte), 6.1 (tre volte), 7.1 (tre volte), 8.1 (tre volte), 8.2, 8.3, 9.1 (due volte), 9.2 (due volte), 9.3, 10.1 (due volte), 10.2, 10.3 (due volte), 11.2, 11.3 (quattro volte), 12.1, 12.3 (due volte), 12.5, 13.1, 13.2, 14.1 (due volte), 15.1, 15.3 (tre volte), 15.4, 16.1, 18.1, 19.1 (due volte), 19.2 (due volte), 19.3 (due volte), 20.1 (due volte), 21.4, 21.6 (due volte), 21.8 (cinque volte), 21.9 (due volte), 22.2 (due volte), 23.1, 23.3 (due volte), 24.1, 24.4, 25.2, 25.3, 26.1, 26.3 (due volte), 28.3, 28.5 (due volte), 28.6, 28.8 (quattro volte), 28.9, ecc. (ad 2.1, 3.5, 3.6 (due volte), 19.2 (due volte), 19.3, 20.1, 25.8, 25.11 (quattro volte); 25.14 (due volte), 25.15, 25.16, 25.17, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 28.2 (due volte), 28.7 (due volte), 28.8, 28.9, 28.10, 32.8, 32.9, ecc.). La voce compare per circa 880 occorrenze. Prep., forma con l’articolo le preposizioni articolate assu 1.4 (quattro volte), 1.20, 1.21, 2.4, 2.7, 3.1, 14.1, 19.3, 32.6, ecc. (forma elisa davanti a vocale ass’ 119.3 (tre volte), 130.3); f. assa 1.20, 1.21 (due volte), 11.3, (due volte), 12.4, 13.2 (due volte), 14.1 (tre volte), 15.3, 19.3, 23.2, 24.1, 25.13, 26.4, 30.1 (due volte), 31.3, 32.6 (due volte), 32.7, 32.9, ecc. (forma elisa davanti a vocale ass’ 211.1, 217.2); pl. assos 31.3, 77.1, 93.6, 100.23, 100.27, 114.2, 114.4 (quattro volte), 131.17, ecc.; f. assas 1.20, 11.2, 94.1, 119.2, 194.1, 207.9.

Esprime: 1. complemento di termine: ki poserat isse a Sanctu Iorgi de Calcaria 1.16; Et confirmolli ego iudice Petrus d’ Arboree a icustu monasteriu toto sa parzone de donna Tocoele 1.23; frates suos, a ki llas derat, torrent sas terras a clesia 1.23; Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne 2.4; Plakit assu markesu et a totu sos liberos 2.7; paraula d’offerremi a sancta Maria de Bonarcatu 3.1; petiili boluntade a su donnu meu su markesu 4.1; Conversaise donnu Guantine Murtinu a sancta Maria 7.1; pariare a rregnu libra ·I· de argentu 11.3; remaneat tota assa domo de sancta Maria 12.4; deti iugu unu a santu Sergi de Suei 15.3; kerfit (volle, richiese) Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike a Guantine Marki 21.6; Parsit resone assa iustitia 25.13; unu filiu, a ki naravant Gaini 28.8; gitavat ladus a sanctu Gregorii et pee a sancta Maria 28.9; pacare a rregnu libra una d’argentu 30.4; Sa parzone mea vendilla a sanctu Augustinu 67.2; furunt servos et serviant a clesia 74.5; Percontedi iudice a sa corona kiteu ndellis pariat 99.8; addonnicaitse a Petru Çuckellu 173.1; cantu si pertenet assa villa d’Agustis 183.2; s’afiiamentu ki mi fegi a sancta Maria de Bonarcadu 209.6; anche in frasi ellittiche del verbo: Fiios de Petru Mula Debonada: Goantine a clesia et Orçoco ad iudice (fu dato/spettò/andò alla chiesa…al giudie) 82.2; 1a. vantaggio: d’ispiiaremila a ssanta Maria 11.3; fato custa carta et renovola a sancta Maria de Bonarcado pro donatione 33.1; a ateru serviçu de logu non si levent 131.15; 1b. indica la persona da cui si acquista o con cui si scambia: Comporeilli a Goantine Pasi et a frates suos sa terra dess’iscla 42.1; Tramudeilli a Mele de Foge parçone sua quantu aviat 134.4; 1c. Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne 2.4; Iudicarunt assu mandadore de clesia a batuere destimonios 92.6; 2. introduce l’oggetto personale: pregaitimi ki ego lu basare a iudike et ego pregai a iudike et a sos curatores 21.8; Et pedivitse kertadore suo in corona a donnu Furadu de Çori Zorrompis 25.3; Pusco perdo ad fiios meos 25.16; et vinkillu assu curadore 66.7; isse levedi a Bera Forma et Bonarcadu levedi a Iorgi Cucu 68.1; et ego dolli pro·ssos (in cambio di loro) a Maria Tufuti et fiios suos 88.3; Appit clesia a Goantine et a Maria 100.7; Fegerunt ·II· fiios: a Gregori et a Iusta 127.3; 3. moto a luogo o direzione: et collat a nurache d’Orisezo et molliat a petra de niu de corbu e benit assu erriu de petra de cavallu 1.4; derectu a Gilispuri derettu a castru de Viola Moiu 1.8; e benit a nuraki picinnu e benit a Masoniu de Causare 1.18; falat su flumen usque ad su guturu dessa scala dessa bia qui benit ad Orruinas 19.2; boltat assu crastu mannu 32.10; quando ke andarat a terra manna 150.2; 3a. moto a luogo figurato: ca bennit a morte 16.1; 4. stato in luogo: in co llu ingirat a (presso) iaga de Drogodori 1.16; sendo in missa a sancta Iusta 4.1; servu volo essere a sancta Maria de Bonarcatu 131.5; su saltu meu de Udullu, ki si ingiçat assu monimentu d’Orçoco de Curcu 122.3; Mandait iudike pro·llos ki los obviasserunt assa fontana de Bolorki 174.4; 4a. issa terra […] a dextra de via 114.4; a is’atera parte 189.1; s’ortu […]a lladus de s’ortu de issa castania 203.1; 4b. stato in luogo figurato: Semper siant a voluntate dessos monagos 131.16; Arçoco Paanu, c’at ipse a serbiçu suo 178/9.3; 5. tempo o circostanza: poserunt atteru postu a mercuris de senudu 2.5; aissora kando essiat da missa 3.1; pro fakere·illi a morte sua serbizu et offiçio de combersu 8.1; populum quantu ibi fuit a sa sacratione sunt testes 144.10; nen a de die nen de nocte 162.2; 6. predicativo del soggetto: sa gama de iudike […] k’aviat apita a maiore 21.6; 6a. predicativo dell’oggetto: positinkellos a servos […] iudice Constantini 132.2; ki ant a pradu de cavallos 145.2; 7. modo: et arbores posuit a tortu desso priore 24.1; cambiarus a plakimentu bonu de pare 28.3; arramanint a comuni filios de custos 29.4; levari su padru a força 92.2; servire a iuale 131.1; a cua (di nascosto) 132.8; a iscusi suo (di nascosto a lui) 132.15; a fura sua (fraudolentemente e di nascosto a lui) 132.16; 8. mezzo: a digitu au a casside aut a cavallu 131.17; fiiu ki lanzedi de virga a manu sua 138.1; 9. limitazione: Costantini d’Orruvu Forte a pilu 132.2; 10. retto da kertare (aver lite giudiziaria, intentare causa) «contro, nei confronti di»: su serbu a ki kertava 178/9.5; 11. fine: Custu partimentu amus factu, sos donnos, a bene 166.3; Andainde a reclamo assu donnu meu 173.2; A vos, donnu meu, venghio a merkede 174.3; 11a. introduce la finale infinitiva: no llus boliat dare a sserbire 25.2; icusta partitione fegerus a bene fagiri 29.5; Bennit Orçoco de Martis […] a levari su padru a força 92.2; iudice dedillu su condagi a leere 99.6; in co ’e furunt a sacrare sa clesia 144.10; 12. introduce le completive infinitive: Iuigaruntimi ad bature destimonios 25.8; Iudicarunt assu mandadore de clesia a batuere destimonios 92.6; Positimi iudice a batuere su condagi 99.5; Adcordaruntsi totos […] a torrari sos homines a serbiçu 99.9; Et non apat ausu nen comiadu […] a levarindellos de servizu 115.2; pro asolberemi a fagemi carta de servu 147.2; 13. introduce l’infinito: ingiçarus a partire 100.3; 14. locuzioni avverbiali e preposizionali: 14a. a pare, «insieme»: in quo si ferit a pari (si congiungono) cun sa semida de Digui 1.6; partindollu ladus a pare (condividendolo) cun clesia 1.10; plagendo·nos a pare (piacendo a entrambi noi, accordandoci) 86.2; 14b. a segus «dietro»: essit deretu assu muru de segus de sanctu Symione 161.12; 14c. intr’ a «dentro a, all’interno di»: intr’ a terra de fuste albu 130.2; 14d. fusca a «fino a»: fusca assas petras fictas 119.2; fusca a s’ariola de sa terra de sos kercos de Bolosvili 5.1; 14e. palas a «dietro a»: palas assu masognu 32.6; 15. altre locuzioni: 15a (fagere) a novu «rinnovare, riedificare»: cando la fegerat a nnovu 1.16; 15b. a nnatias «in ragione dell’ordine di nascita dei servi e della appartenenza in proprietà dei loro genitori» (vedi natia): partire custos homines cun clesia in co furunt a nnatias 154.1; 15c. oe a die «oggi giorno»: in co fudi usu et est oe a die de castigaresi saltu de regnu 1.7; 15d. esser a «esser da, bisognare»: comente est a biere in su primu foliu 36.14; 15e. aver a «aver da, dovere (con valore eventuale)»: iudice, qui hat a esser de post me (con valore di futuro) 33.8; qui non averen a ffakeremi istorpiu 183.3; 15f. tenere a «confinare con»: una terra in Marzane tenendo a bingna de Petru de Reu 5.1; 15g. cabiça/cabiçale/capud a; costas a; pees a «in capo a»; «al fianco di»; «ai piedi di»: issa terra de s’ena, cabiçali ad corte de Puriose et costas assa terra de Troodori de Stere 169.4; costas assa figu de Mannale et cabiça a sa terra de Salusi Bacca, et atera terra capud ad billa, pees a s ‘ortu de Puriose de Lella et cabiçale a corte de Troodori d’Ardu 130.2; 15h. juntu a «unito a congiunto, contiguo con»: qui est iuntu a sa pisquera de mare Ponte 33.7.

a2, 69.2, 133.3. Rafforzativo dell’affermazione, funge da complementatore della principale dopo una dislocazione a sinistra: Maria a ssi morivit senza llos partire 69.2; issu servizu ki llis poserat patre vostru […] a llu lassant 133.3.

abas, (latino) 36.3, genitivo abatis 36.3; dativo 17.1 abbati; pl. nominativo abbati). S.m. «abate».

abbadia, 131.12, 132.1, 144.8 (abbatia, 148.9; badia 99.7). S.f. «abbazia»: iudice Goantine, ki fegit sa badia de Bonarcadu 99.7; ego iudice Gostantine qui faço custa abbadia 131.12; monagos qui ant servire in iss’abbadia 144.8.

abiaresu, 167.20; pl. apiaresos 131.2. S.m. «apicoltore»: Trogodori de Pau abiaresu 167.20; et issos apiaresos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia 131.2.

acabidu, 131.1. S.m. «ordine, disposizione, assetto»: Quando andei a Bonarcatu, acateillos sos homines totos sena acabidu kena serbire force pagu 131.1. Nel sardo odierno acabidare significa ‘riunire, mettere in ordine, dare assetto, o gerarchia, prendersi cura di’; nell’unica occorrenza di tale voce nel nostro testo acabidu mi pare avere il medesimo significato di fondo: e cioè che il giudice Gostantine trova che gli uomini di Bonarcado non sono sottoposti a nessun ordine che ne organizzi l’attività lavorativa.

acatare 221.2 (akatare 23.2); pf. 1a acatei 148.1 (acateillos 131.1); 3a adcatedilli 171.3; 4a adcatarus 100.22. V. tr. 1) «trovare»: homines ki acatei levados dava sanctum Serige de Suei 148.1. Per quanto concerne l’occorrenza in 131.1 (Quando andei a Bonarcatu, acateillos sos homines totos sena acabidu kena serbire force pagu. Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale), il Wagner (DES, s.v. akkattàre) interpreta “raccogliere”; è pur vero che vien detto che gli uomini sono sena acabidu, cioè non disposti secondo un ordine e una organizzazione di lavoro, sono in qualche modo cioè ‘disuniti e scompigliati, non riuniti secondo un ordine’, tuttavia a me pare che qui il verbo significhi “trovare”: il giudice Gosantine fa visita a Bonarcado e ‘trova’ gli uomini tutti sena acabidu, per cui li dispone (posillos), facendoveli giurare, in maniera che essi servano a iugale. 2) «procurarsi»: Et ponnemus onnia apitu kantu amus et kantu amus potere akatare fusca assa morte nostra 23.2. 3) «far pervenire, recapitare»: Adcatedilli nunça et minimedi de venne 171.3.

accomuni, 100.19. Avv., nella locuzione ad accomuni «in comune»: Orçoco remansit ad accomuni ca fuit semu 100.19.

[acconversaresi], pf. 3a acconverseti 15.4 (si aconversait 182.3). V. rifl. «farsi converso»: donnu Iohanni Corbu prebiteru d’Erriora, ki lla penedentiait et in cuia manu si aconversait 182.3.

[acordaresi], pf. 4a adcordarus·nos 25.17; 6a acordarunsi 21.4 (adcordaruntsi 99.9, acordaruntsi, 219.5). V. rifl. 1) «trovarsi d’accordo»: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; 2) «accordarsi»: Et adcordarus·nos impare in sa corona ad plakimentu bonu de pare de staresi impare Bera de Zori cun su serbu de sanctu Jorgi pro maridu et pro mugere 25.17.

[addonnicaresi], pf. 3a addonnicaitse 173.1; part.pass. adonnigadu 150.3; pl. adonnigados 153.1. V. rifl. «porsi al servizio di un signore, di un donnu»: kertai pro sos frates Samudes, ki si mi furunt adonnigados sendo servos de sancta Victoria de Montesanctu 153.1; Recordationem facio pro Maria Capra ka sse rebellait dessu serbithu de sancta Maria et addonnicaitse a Petru Çuckellu, armentariu de Mandra Ulisay 173.1.

[adfiiaresi], ind. pf. 3a si adfìiiedi 169.2. V. rifl. «chiama la chiesa a succedere in una parte di figlio» (cfr. DES, s.v. fìdzu, e Solmi, CV): torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi, cun ateru de su suo pro ca si adfiiedi sa die ad sancta Maria de Bonarcadu 169.2.

[adiungere], ind. pr. 1a atungolli 145.2; ind. pf. 1a aiunxi 145.7; 3a adiunsit 120.1, (adiunsitimi 122.5). V. tr. «aggiungere (anche nel senso di accrescere l’entità di una donazione già fatta)»: et adiunsit sa c’appit de conporu cun sa muiere Caderina 120.1; Atungolli a su saltu de clesia de Petra pertusa 145.2.

[adunare], adunata 172.9. Part. pass. f. aggettivato «radunata, riunita»: totta sa corona como est adunata ad sinodu 172.9.

[afliscaresi], ind. pr. 3a s’afliscat 1.15, 161.12 (si afliscat), 207.1, (afliscatsi 1.18, 32.10, 207.6, 207.11, afliscassi 1.21, affliscat 13.2, adfliscat 34.3) V. rifl. (non è riflessivo in 13.2, 34.3), «chiudersi, ricongiungersi» (detto del confine territoriale quando, nella descrizione di esso, (si) torna al punto di partenza da cui si è cominciata la descrizione stessa): su saltu meo peguiare de Serra de Castula in quo si segat daa saltu de Mambari et collat tuttue pus flumen […] e falat a bau de Sinias u’est sa figu alba cue s’afliscat cun Mambari 1.15; con la louzione a pari (‘insieme’): et collat totue sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa […] et boltat assu crastu mannu de su giradoriu derectu assu iumpadoriu de su erriu dae via qui fagint sos de Solarussa a Tramazza et afliscatsi a pari 32.6-10.

afurcare, 132.18. V. tr. «impiccare».

agasone, 150.10; pl. agasones 131.2. S.m. «guardiani di cavalli» (cfr. DES, s.v. agasòne): et issos apiaresos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia 131.2; Ianni Puliga agasone de regnu 150.10.

aidu, 1.8. S.m. «entrata di un podere chiuso circondato da muro o da siepi» (cfr. DES, s.v. àgidu): nella locuzione di designazione toponomastica: aidu de Pradu de Nugedu 1.8; concorre a formare il toponimo Aidugocippu 1.16, 1.17, 207.2, 207.3.

aienu, 1.19, 36.12, 207.7. Agg. «altrui»: sene avere parte nen liberu nen serbu aienu 1.19.

aissora, 3.1, 209.1 (asora 10.2; assora 217.2). Avv. «all’ora, nel momento in cui», in correlazione con kando «allorché»: petiili boluntate assu donnu meu sire Ugo de Bassa sa die de sancto Marco de Sinnis aissora kando essia da missa 3.1; Asora kando mi confisait dedi a sancta Maria unu iuvu et kimbe matrikis de porcos 10.2.

aivi, 174.4. Avv. di moto a luogo «ivi, lì»: Mandait iudike pro·llos […] et aivi vennerunt 174.4.

[albinu], f. albina, 19.3. Agg. «di color chiaro, bianco»: su montiglu dessa terra albina 19.3.

albu, 32.11, 130.2 161.12; f. alba 1.15, 95.1, 207.1; pl. f. albas 11.3. Agg. «bianco»: unu covallu albu et sella sua 32.11; u’est sa figu alba 1.15; cabiçale assa terra alba 95.1; fuste albu 130.2 «pioppo»; concorre a formare il toponimo Terra alba 144.10, l’odierna Terralba.

aligando, 133.10 (in contesto latino aliquando 12.5, 26.5). Avv. «mai»: Et non appat ausu nullum hominem a ttollerendellos aligando de servitiu de sancta Maria, ad ube llos delegarat patre meu et ego 133.10.

[alinu], pl. alinos 66.8. S.m. pl. «alno, ontano» fut. 3a kantu at avere: nella designazione toponomastica: Et est su saltu dava su riu de sos alinos 66.8.

alios, 12.7, 23.4, 26.7, 173.11. S.m. pl. «altri», sempre nella formula et alios multos che conclude la lista dei testimoni.

altare, 3.6, 21.9 (due volte), 219.12 (altari 209.7, 219.12). S.m. «altare», sempre riferito all’altare di San Zeno: et offersimi ad Deus et a sancta Maria et a sancto Zeno denanti da s’altare suo 3.6.

alteru, m. 66.8 f. sing. altera, 158.4 (dieci volte), 158.5 (due volte); f. pl. alteras, 158.5 (due volte). Agg. «altro» et alteru homine non i at bias in icussu per ista + [cruke] 66.8; Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake, altera in Petra de sancta Maria, altera supra paule de Marcu… 158.4.

amanti 177.3. S.f. «amante»: et clesia levait assa sorre, k’este amanti de Petru de Çori de Ortelli 177.3

ambos, 74.7, 132.3, 151.5, 158.5, 170.2, 170.5, 172.6; f. ambas 145.8. 1) Agg. pl. «ambedue, entrambi» una parzçone de ambos frates 158.5; basandominde ipsos anbos 170.5; 2) pron. pro esser servos et anbos fiios d’Orçoco Pinna 74.7; Servindo bene anbos, maridu et muiere, a clesia 132.3.

amen, 1.1 2.1, 3.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1, 17.1, 26.1, 33.1, 33.10, 33.11 (due volte), 34.1, 35 (due volte) 36.1, 39.1,  63.1, 66.1, 67.1, 67.7 (tre volte), 72.1, 74.1, 87.1, 88.1, 88.6, 105.1, 115.1, 115.3, 122.1, 122.9, 131.1, 131.19, 131.20 (due volte), 132.1, 133.1, 133.14 (due volte), 133.15 (due volte), 134.1, 144.1, 145.12 (due volte), 146.1, 146.7 (due volte), 146.8, 147.1, 147.5 (due volte), 148.1, 148.10 (due volte), 149.1, 150.1, 151.1, 158.1, 159.1, 160.1, 161.19, 173.1, 175.1, 205.1, 208.1, 209.1, 214.1, 217.1. Voce conclusiva di formule religiose di invocazione o di deprecazione, quasi sempre in inizio e/o fine di scheda: IN NOMINE DEI patris et filii et spiritu sancti. Amen. 1.1; In nomine Domini. Amen 8.1; Et ki at conforzare ista arminantia qui arminavi ego iudice Gostantine et dixerit quia bene est habeat benedictione de Deus et de sancta Maria virgo et de omnes sanctos et sanctas Dei. Amen. Et qui aet punnare et dicere aet et sterminare ca non siat, siat ille exterminatu de magine sua in isto seculo et post morte sua non appat paradisu et appat parçone cun Herode et cun Iuda traditore et cun diabolum in infernum inferiore. Amen Amen. Fiat, fiat 131.19-20; Fiat, fiat. Amen 33.11; Amen, Amen, Amen. Fiat, Fiat, Fiat 67.7; Et siant in manu de sacerdote […] usque in sempiternum. Amen 115.3.

[amesturare], ind. pr. 6a amesturant 144.5. V. rifl. «mischiarsi, confluire»: ube si amesturant appare sos flumenes 144.5.

amore, 21.8, 162.5, 170.2, 190.2, 201.1, 219.11. S.m. e f. «amore» (sempre nelle formule): Et ego pro Deus innanti et pro amore de Nigola de Pane 170.3 donarunt ad sanctu Iorgi et a sanctu Simione pro amore de Deus et de sancta Maria et pro anima ipsoro et dessos parentes 190.2; pro amore meu 21.8; pro amore mio 219.11.

anathema, 67.6, 133.14, 148.10. S.m. «anatema» (sempre nelle formule di esecrazione): Et apat anathema de XII apostoli et de XVI prophetas et de XXIIII seniores et de CCCXVIII patres sanctos 148.10.

anbilla, 33.4. S.f. «anguilla»: no lis partant pisque ni anbilla 33.4.

ancilla, vedi ankilla.

anco, 28.7 Avv. «ancora, un’altra volta»: Girerus anco manu et partirus 28.7.

ancu, 32.5, 32.11, 32.13. Congiunz. «anche»: Et dedit ancu a sancta Maria de Bonarcadu sa clesia de sancta Maria de Sorrachesos 32.5.

[andare], ind. pr. 3a bat 161.11 (due volte), (vat 158.4); 4a vamus 114.4; 6a benta 19.3; ind. impf. 6a andavant, 148.8; pf. 1a andei, 3.6, 131.1, 133.2, 147.2, 209.7 (andai 100.20, 169.2 andainde, 173.2, 174.3, 204.2; andainke 132.10); 3a andedi 154.3; 6a andarunt 92.3, 92.4, 161.4 (due volte) (andaruntinke 132.11); ppf. 3a andarat 150.2; pass. pross. 3a est andata 173.4, 173.5; trapass. pross. 3a erat andata 173.6. V. intr. «andare». 1. «recarsi»: Et tando andei ad Vonarcatu cun su priore et offersimi ad Deus et a sancta Maria 3.6; Quando andei a Bonarcatu, acateillos sos homines totos sena acabidu 131.1; Andainke ego a iudice Comita et torreindelli verbu 132.10; et andei assu donnu meu iudice Comita de Serra, et petivilli mercede pro asolberemi a fagemi carta de servu 147.2; priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2; Et ego andai assa corona, et ipse bii ca fuit fallidu 169.2; Andainde a reclamo assu donnu meu iudicke Mariane 173.2; 2a. «seguire un percorso (detto di un confine terriero o di una strada)»: et bat cun sa bia maiore usque ad pedras colbadas de Murtas et bat cun bia usque ad bau cavallare et collat totue cun flumen usque ad bau d’ebbas 161.11; in sa via ki vat dava Baratile ad nurake 158.4; 2b) «andare (col senso di dirigersi verso un luogo, una meta)»: sa terra longa dessas petras in co ’nke vamus a sSepoy 114.4; 3. indica concomitanza «accompagnare, essere al seguito di»: cum totu locum, ki andavant cum iudice 148.8; 4. «andar via (abbandonando il servizio)»: Kertu pro Maria Capra ke est fiia de serbu et d’ankilla de sancta Maria de Bonarckanto et est andata dassu serbithiu de sancta Maria 173.4; 5. «spettare, andare – come cosa o proprietà che spetta di diritto, a una parte giuridica a partire da – da parte di»: Et Iorgi levarunt apus mama: ecco a iudice; e Troodori andedi a patre: ecco a clesia 154.3: in tale passo, che è l’unico in cui la voce si presenta con tale accezione, il significato è che Troodori spetta a clesia da parte di padre, per via paterna, mentre Iorgi spetta a iudice per via materna; 6. «andar via da, lasciare, abbandonare»: Maria Capra ke […] est andata dassu serbithiu de sancta Maria 173.4; 7. con sfumatura aspettiva e/o modale che indica incipienza e/o intenzionalità: Andarunt sos homines meos et largarunt impare in su padru de clesia 92.3.

angarias, 67.4, 145.9. 161.17. S. f. pl., sempre nella locuzione poriglos de angarias, che appaiono nelle tre occorrenze sempre come testimoni collettivi: «prestazione obbligatoria fatta con cavalli o carri per il servizio di posta» (cfr. paulis 1997, p. 71-74, e, ivi citato, du cange, I, 248: «Angariae, dicuntur, jumentorum vel plaustrorum praestationes, et quidem per viam dictam, ut parangariae alioversum»; quanto a poriclos, vedi alla voce).

anima, 8.2, 12.3 (due volte), 12.4, 15.4, 20.1 (tre volte), 26.3 (due volte), 26.4, 30.1, 33.3, 33.6, 34.1 (quattro volte), 38.2, 66.4, 71.2, 73.2, 77.1, 78.1, 87.2, 94.1, 102.1 (tre volte), 106.1, 109.2, 114.2, 120.1, 128.1, 134.9, 138.1, 139.1, 140.1, 141.2, 142.1, 144.1, 144.8, 146.2, 158.1, 169.7, 190.2, 202.1, 214.2, 218.1; pl. animas 23 (due volte). S.f. «anima»: et dedit tando pro anima sua a sancta Maria unu cavallu et una ebba polliricata et unu iuvu et CL berbekes et X matricas de porcos 8.2; Totu lu damus a sancta Maria de Bonarcadu prossas animas nostras; et sus corpus nostros et sas animas offerimus a sancta Maria de Bonarcadu 23.3.

ankilla, 25.6, 27.2, 28.9, 29.4 (due volte), 84.1, 88.3, 93.3, 93.4, 100.4, 100.8, 100.9, 100.19, 108.1, 111.1, 113.1, 113.5, 124.1, 126.1, 127.1, 153.5, 156.7, 156.12, 165.1, 165.4, 167.2, 167.4, 167.6, 167.8, 167.10, 167.12 (due volte), 167.13, 167.14, 167.17, 167.18, 171.1, 171.2, 171.5, 172.2, 172.4, 172.5, 172.8, 173.4, 173.5, 173.6, 173.8, 173.10, 174.1, 174.2, 174.3, 174.5, 174.7, 182.2, 204.1, 206.2, 220.1 (ancilla 22.2, 69.1, 72.2, 80.2, 81.1, 89.1, 93.1, 98.2, 103.1, 133.8, 153.3, 155.2, 156.1, 205.2, 205.3, 205.4, 2055, 205.16; angilla 129.2; ançilla 123.2, 205.13, 205.14 (due volte), 205.15, (due volte). 205.16); pl. ankillas 1.8, 1.12 (due volte), 1,13, 1.17, 1.24, 8.3, 28.1, 29.4, 34.1, 151.6, 207.4, 207.8, 207.15, 207.14; 214.3 (ancillas 1.19, 1.25, 36.12, 36.14, 151.2, 151.3; anchillas 1.10, 1.14, 32.13, 36.8). S.f. «serva»: sene avere parte nen liberu nen serbu aienu, cun terras et binias et servos et ancillas et libertados 1.19; fiios de ankilla de juigi sunt 25.6; livera sorre mia est et ankilla non est 93.3; Et Terico fuit fiiu d’ateru patre, ki fuit liberu, factu in ankilla mia 113.5; coniuvedi cun Iorgia d’Eregu, angilla de siillu 129.2; Rebellasimi s’ankilla et fuivit cun sos fiios 174.2; ankilla pecuiare «serva particolare, privata (facente parte della proprietà personale)»: ki ponnet in manu ad Bera d’Açene assu priore pro sancta Maria pr’ankilla sua pecuiare 171.5.

anno, 11.1, 17.10, 15.1, 23.5, 32.1, 35.1, 36.18, 99.11, 122.8, 174.7; anche al genitivo anni 30.1, 170.7, 206.1. Usato nelle formule di datazione in riferimento all’anno: Hoc actum est in festivitate omnium sanctorum anno domini MCCXXVIII in claustro sancti Zenonis, regnante iudice Mariano 23.5; Anni domini MCCLI. Ego Arrigu, priore de Bonorcatu, fatio memoriam ca 30.1; Custu conbentu fuit factu in sa via k’est inter clesia et sancti Çenonis, anni domini M·CC·XXIII. 170.7; Anni domini M·CC·LXI a dies XI de frevariu 206.1.

annu, 161.15; pl. annos 21.2, 25.5, 25.8, 156.4, 219.3 (annus 1.23, 207.13). S.m. «anno»: bindiki annos stetit in Lugudore 21.2; impare sunt istetidus dessus annos ·XX· 25.5; Goantine Syris intregu cun su fliu Petru zaracu de ·VII· annos 156.4; ki llu regant et castigent in co si castigat saltu de regnu de donnia temporale dessu annu 161.15.

ante, 137.2, 158.4 (due volte), 158.5 (due volte), 169.7. Prep. «davanti»: 1. «In presenza, al cospetto di»: Comita ante ki llu fegerus su tramudu 137.2; Ante totu custos fegit custu bene ad sancta Maria de Bonarcadu 169.7; 2. «di fronte a»: ante sa vinia de Goantine de Lacon 158.4.

ançilla, vedi ankilla.

[apartenere], ind. impf. 3a aparteniat 32.13, 37.3, 182.2, 198.1. V. intr. «appartenere»: cun onnia quanto si loe aparteniat a icussa clesia 32.13.

aperile, 183.2. S.m. «terra dei pauperos, terreno comune» (variante fonetica del più comune paperile; cfr. DES, s.v. pàperu e qui sotto s.v. pauperum; oggi la voce significa ‘pascolo, maggese’): et in totu s’aperile cantu si pertenet assa villa d’Agustis 182.2.

[ape], pl. apes 64.1. S.f. «ape».

apiaresos, 131.2. Vedi abiaresu.

apitu, 23.2. S.m. (deverbale dal part. pass. di avere). S.m. «bene, possedimento»: Et ponnemus onnia apitu kantu amus 23.2.

[apostolu], pl. apostolos 67.6, 88.6, 122.9, 145.11, (apostoli 148.10). S.m. «apostolo» (sempre nelle formule finali di esecrazione): Et appat anathema de ·XII· apostolos, de ·XVI· prophetas, de ·XXIIII· seniores, de ·CCCXVIII· patres sanctos qui canones disposuerunt 67.6.

appare, 144.5, 161.12, 196.1. Avv. «insieme, congiuntamente» ube si amesturant appare sos flumenes 144.5; et ive si afliscat appare cun su saltu de nuraki pikinnu et cun saltu de sancta Iusta 161.12; et canpaniarusnos appare 196.1.

apud, 157.2. Prep. «presso»: facio recordatione pro ortu ki comporei apud sanctu Georgio de Calcaria in Sollie 157.2.

apus, 89.1, 100.26, 113.1, 153.4 (due volte), 154.2 (due volte), 154.3 (tre volte), (adpus 25.1). Prep. 1) «presso»: serbu apus iudice 100.26. 2) nelle schede n. 153 e n. 154 compare nelle espressioni levarunt apus mama…levarunt apus patre, col significato di acquisire i servi, in una spartizione di essi, da parte della madre o da parte del padre a seconda di quanto essi spettino da parte di madre o da parte di padre (cfr. Merci, 1992, Glossario, s.v. apus, 2 e 3 “(spettare) da parte di, con pertinenza a”).

aqua. Vedi abba.

[aradoriu], f. pl. aradorias 114.5. Agg. «aratorio, da arare»: terras aradorias 114.5.

[aradare], ind. pf. 3a aradeit 32.8. V.tr. «lavorare, arare la terra»: dae su crastu in ioso a sa ena derectu assu crastu mannu ki est probe e de sa terra c’aradeit donnu Petru Betera 32.8.

aratorium, 144.8. S.m. «terreno coltivabile (qui ‘parte di un salto adatta alla’aratura’)»: Appant inde prode […] monagos […]: et de pastu et de aqua et de glande et de aratorium 144.8.

arbarikesu, 125.3, 178/9.10, 210.5 (arbarakesu 83.4; arbarekesu 4.5; arburakesu 24.5; arbarigesu 98.5). Agg. «(proveniente) d’Arborea» (sempre aggiunto a nomi di persona: Orçoco de Lacon arbarikesu 125.3; donnu Barusone arbarigesu curadore de Mandra Olisay 98.5.

[arbore]; m. pl. arbores 24.1, 24.4, 196.2. S.m. «alberi»: et fraigai domo et ortu et binnias et arbores posuit a tortu desso priore de Bonarcadu 24.1.

archipiscobu, 20.2, 22.3, 90.3, 91.1 98.1, 102.2, 103.2, 110.3, 111.1, 111.3 (due volte), 112.1, 113.3, 113.6, 113.7, 123.1, 123.4; 144.10, 218.2, 220.3 (archipiscopu 33.9; arkipiscobu 3.4, 4.5, 24.5, 37.5; arkipiscopu 164.3, 167.1, 206.1, 206.2, 210.5; archiepiscopu 19.4, 36.15, 39.3, 144.10, 145.6, 148.4, 156.8, 159.1; archiepiscopus 91.1, 17.1, 17.11, 93.7, 112.1; archiepiscopum 148.8; arciepiscopus 205.1; arcipiscopu 205.1). S.m. «arcivescovo»: donnu Bernardu archipiscobu d’ Arbaree 20.2; armentariu dessu archipiscobu 22.3.

argentu, 11.3, 30.4, 159.2 (argento 81.1; arguentu 32.4). S.m. «argento»: media libra de argento 81.1; Et poniove ad sancta Maria de Bonarcatu una libra de argentu laborata 159.2.

ariola, 1.16, 1.20, 5.1, 45.1, 46.1, 47.1, 144.4, 158.4, 207.3, 207.9, 211.1 (orriola 130.3); pl. ariolas 1.21, 32.9, 158.4, 176.2, 207.10. S.f. «aia»: Comporeilli a Cipari Çote terra in ariola de Pubusone 45.1; usato quasi sempre quale contributo a un’indicazione topografica: benit assas petras d’ariola de donna 1.20; cabiçali ad orriola de Bera 130.3; sa via de ariolas de Guilarci 32.9; benit ad sas ariolas floradas 176.2. Toponimo in 158.4: Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake.

armari, 1.23, 207.12.; pf. 3a armait 148.9; trap. pross. 6a aviant armada 132.15; part. pass. m. sing. armatu 159.2. V. tr. 1) «dotare, corredare patrimonialmente una entità giuridica: ossia costituirla patrimonialmente»: sa parzone de donna Tocoele et dessas terras d’afiiu ki derat pro armari sa clesia 1.23. 2) «confezionare, realizzare, fabbricare»: Batuserunt carta bullata cun bullatoriu de iudice Comita, ki aviant armada a iscusi suo 132.15; Et poniove ad sancta Maria de Bonarcatu una libra de argentu laborata […] et issu letu meu armatu bene 159.2.

armentariu, 22.3, 25.1 (due volte), 25.18, 27.6 (due volte), 28.11, 72.4, 74.1, 74.2, 76.2, 80.4 (due volte), 85.2, 87.4, 98.5, 101.3, 103.2, 115.2, 115.4, 132.1, 151.1, 152.1, 156.6, 156.10, 158.3, 167.20, 168.3, 173.1, 177.1, 178/9.9, 190.2, 190.3, 200.2, 204.2, 220.3; (armentario 33.8); pl. armentarios 33.5, 133.11. S.m. «amministratore delle grandi proprietà pubbliche e private» (cfr. DES, s.v. armentàriu): armentariu dessu archipiscobu 22.3, 103.2, 220.3; Gunnari Madau, armentariu dessa domo de Piscobiu 27.6; Ego Armannus prior de Bonarcato cun s’armentariu meu donnu Petru de Serra de Tramaza 74.1; Golorki Gusai armentariu dessu conte 76.2; Goantine de Porta armentariu dessu archipiscobu 103.2; Et non apat ausu nen comiadu, non iudice de post me et non donnigellos et non armentariu et non mandadore a levarindellos de servizu de sancta Corona 115.2; Poseruntillu a Gosantine de Lacon Lauri armentariu de Sollie 151.2; Comita de Varca, ki fuit armentariu depus Tune 156.6; Et bogolis de omnia serbizu de curadores et de armentarios et de mandadores et de majores de scolca 33.5; 1a. armentariu de logu «amministratore delle proprietà del fisco»: donnu Petru de Figus armentariu de logu 25.1 e 18, 27.5, 28.11, 177.1, 178/9.8, 190.2 e 3, 200.2, 204.1.

arminantia, 131.19, 148.9. S.f. «dispositivo (legale), ordinanza» Et ki at conforzare ista arminantia qui arminavi ego iudice Gostantine et dixerit quia bene est habeat benedictione de Deus et de sancta Maria virgo et de omnes sanctos et sanctas Dei. Amen 131.19.

[arminare], pf. 1a arminavi 131.19, 148.9 (arminai 67.5). V. tr. «emanare un dispositivo, un’ordinanza»: Et ki at punnare ad isturminare istu negotium ki arminai ego Cipari de Lacon isbertinetillu Deus de magine sua et de via de paradisu 67.5.

arquiprete, 30.2. S.m. «arciprete»: Testes: su piscopu de santa Iusta et issu arquiprete suo, donnu Gunnari de Maronju 30.2.

[arramanere]. Vedi remanere.

[arregere], ind. impf. 3a arreiat 25.18, 163.1, 172.8, 178/9.7, 178/9.9, 219.4 (arreea 21.3; regiat 74.8); 6a arreiant 168.7 (regiant 156.3); cong. 6a arregant 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 36.7 (regant 161.15); gerun. arregendo 172.1 (arreendo 104.1, 168.2; regende 151.2; regendo 136.1, regendosilla 132.8, reendo 199.1). V. tr. 1. «presiedere la corona, il collegio giudicante»: donnu Petru de Figus, armentariu de logu c’arreiat corona 25.18; Testes: donnu Busakesu et ser Arremundu, iudices de factu, k’arreiant corona 168.7; 2. «governare, amministrare», sempre in coppia con castigent (‘avere cura’), e sempre in formule, praticamente identiche, come quella qui sotto riportata: Et dolli asoltura ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fudi usu et est oe a die de castigaresi saltu de regnu 1.7; 3. «governare»: Et partivimusillos cun iudice Petru et cun sa mama donna Pelerina de Lacon, ki regiant su logu pro iudice Barusone, ki stavat in Genua 156.3 4. «tenere, avere in mano o in possesso»: Regendosilla custa carta a cua, si girarunt de servire 132.8.

arrennatu, 24.2, 24.3. Agg. detto di bene (terra) «direttamente sottoposto all’amministrazione regia» (cfr. DES, s.v. rénnu): kertu cun Guantine Formica ki m’ait largatu in su saltu et in sa billa mia k’apo in carta bollata et est arrennatu 24.2.

arresone. Vedi resone.

[arrespondere]. Vedi respondere.

arrivalia, 170.2. S.f. «rivalità, inimicizia»: c’aviat tandu mortu ·I· fradile suo in Gilarçe et non podiat stare ivi pross’arrivalia 170.2.

arte, 170.3. S.f. «arte, maestria, capacità artigianale»: pro ipse ki m’inde promitiat de servireminde de s’arte sua per tenporale in vita sua 170.3.

[asolvere], pf.3a absolvitime 147.2, asolberemi, 147.2; gerun.: asolbendomi, 87.2. V. tr. «dare licenza, concedere, autorizzare» (cfr. DES, s.v. assòlvere): et andei assu donnu meu iudice Comita de Serra, et petivilli mercede pro asolberemi a fagemi carta de servu a sancto Symeone et ipse absolvitime cun bona voluntate sua et de frates suos 147.2.

asoltura, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 4.2, 36.7, 67.2, 131.17, 162.1. (assoltura 210.2; adsoltura 37.4, 162.2, 162.3, 162.4). S. f. «concessione, permesso» (cfr. DES, s.v. assòlvere): Et dolli asoltura pro custu saltu ki si llu arregant et castigent 1.5, Sa parzone mea vendilla a sanctu Augustinu cun iski de iudice Trogotori donnu meu et cun asoltura de donnigella Maria 67.2, Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos dessos monagos 131.17, Pedivili assu donnu meu […] ki mi daret asoltura de fager molinos in Bonorcadu 162.1.

asora. Vedi aissora.

assora. Vedi aissora.

ateru, 12.1, 27.4, 28.8, 29.4, 99.1, 113.5, 131.15, 145.1, 169.3, 208.5 (atteru 2.6, 2.6, 100.7, 208.6; attru 26.1; aturu 72.3; alteru 66.8); f. atera 5.2, 38.2, 114.2, 114.3, 130.2, 160.3, 162.4, 168.3, 184.2, 185.1, 189.1, 203.1, 211.2, 213.1 (attera, 7.1, 177.3; altera 158.4 (dieci volte)), m. pl. ateros, 32.11, 36.14, 108.1, 131.2, 131.6, 144.8, 170.6 (atteros 100.10); f. alteras 158.5 (due volte). Agg. e pron. indef., «altro». 1) Aggettivo: una terra in Pasadoriu et atera terra in Gusnari 5.2; quia su aturu latus de clesia erat 72.3; cantu totu sos ateros servos 108.1; Et Terico fuit fiiu d’ateru patre 113.5; N’a ateru serviçu de logu non si levent 131.15; et ipsa attera sorre arramasit a cumoni 177.3; 1a. «altro, ulteriore»: ET EGO iudice Barusone ki faço ateru bene ad sancta Maria de Bonarcatu 145.1; Et dait atera adsoltura de fager nassarios 162.4; Et osca poserunt ateru postu a mercuris de senudu 208.5; 1b. in riferimento a nomi indicanti scansione temporale «precedente, scorso, passato»: ad corona […] ki fudi s’atera kida 168.3; 2) pron. (in locuzione con homine) «altri, altra persona»: et alteru homine non i at bias in icussu per ista + [cruke] 66.8; Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake, altera in Petra de sancta Maria, altera supra paule de Marcu 158.4. 3) sostantivato «altro e ulteriore bene, sostanza, possedimento»; cun totu s’ateru suo 12.1; et totu s’ateru ramanet a sanctu Georgii 29.4; torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi, cun ateru de su suo 169.3.

aterue, 130.4. Avv. «altrove».: cun lassandollis ad issos pro levari aterue in cambiu de custas qui poniat ad sancta Maria de Bonarcadu 130.4.

atuntura, 145.4. S.f. «aggiunta, accrescimento di una donazione già fatta»: Atungolli a su saltu de clesia […]. Custa atuntura ki lli faço ad sancta Maria la sego dave su regnu de Migil 145.2-4.

au, 131.17 (due volte) (aut 88.6 (due volte), 131.17). Congiunz. disgiuntiva «o, oppure»: Et si quis ista carta destruere eam voluerit aut iudice aut curatore sive mandatore 88.6; Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu au a digitu au a casside aut a cavallu 131.17.

ausu, 115.2, 131.13, 131.18, 133.10, 144.9, 146.4 (ausum 131.13). S.m. «audacia, ardire» (sempre nelle formule comminatorie): Et non apat ausu nen comiadu, non iudice de post me et non donnigellos […] a levarindellos de servizu de sancta Corona 115.2.

ausu, 38.8, 145.5. Agg. m. «audace, ardito» (sempre nelle formule comminatorie): Et non siat ausu nen iudice, qui hat a esser de post me, nen donnicellu […]et non perunu homine mortale qui istrumet custu bene qui apo ordinadu et factu ego 33.8; Et non siat ausu non iudice, non curatore, […] a kertarende et ne ad intrareve a tuturu dessos monagos 145.5.

aut. Vedi au.

[autu], pl. autus 36.14. S.m. «atto giuridico»: et in sus ateros autus et donationes in fide de totus sus veriderus 36.14.

avere, 1.19, 36.12 207.7 (abere 12.3, 26.3; aberese·illa 12.2, 26.2; aer 128.1; haberellu 178/9.8); ind. pr. 1a appo 37.2 (cinque volte), 37.3, 79.2, 114.5, 180.1 (apo 24.2, 158.1; apu 217.2); 3a at 8.3, 29.3, 33.5, 36.8, 36.10, 66.8, 96.2, 178-179.3, 196.2, 214.3; (aet 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.24, 1.25, 36.6, 36.10 (due volte), 36.13, 36.14, 178/179.3, 196.2, 207.7, 207.14, 207.15, 214.3; (ait (ausiliare in tempo composto: ait largatu) 24.2; a (ausiliare del futuro: s’ind’a bolere) 131.11; hat 33.4 (ausiliare del futuro: hat a essere 33.8, hat dicere 33.11); habet (ausiliare del futuro: habet dicere) 33.10; 4a amus 23.2 (quattro volte), 82.1, 83.1, 132.13, 167.15, 177.1 221.2 (due volte), 221.3 (due volte); 6a ant 145.1, 160.2 (anta, in tempo composto: flios k’anta fattos 174.5); impf. 1a avia 2.7, 3.1, 3.3 (due volte), 4.1, 4.3 (due volte), 27.2, 67.1, 71.1, 99.3, 127.1, 208.7, 209.1, 209.3, 209.4, 210.1, (avea 210.3); 3a aviat 1.10, 1.12, 1.17, 1.19, 1.22, 18.1, 21.10, 25.2, 28.1, 28.2 (due volte), 30.1, 31.2, 32.12, 36.8, 36.12, 66.6, 66.7, 74.3 (due volte), 99.1, 100.9, 100.19, 104.7, 106.1, 107.1 (due volte), 113.5, 114.2 (due volte), 134.4, 134.8, 134.9, 143.2, 143.5, 143.12, 148.4, 157.8, 181.1, 182.1, 182.2 (due volte), 186.1, 191.1, 198.1, 200.1, 207.4, 207.5, 207.11, 219.13 (aviad 114.2 (quattro volte); abiat 66.2, 66.4; abiatillu 66.5; adviat 96.2; avia 203.1); 4a aviamus 98.1, 100.1 (adviamus 109.1), 129.1; 6a aviant 98.3, 134.6, 185.1, 190.1, 194.1, 203.1, (adviant 98.4); pf. 1a appi 196.2, 209.3 (ippi 3.3; ei 108.1 ed epi 178/9.3 nelle forme del condizionale: kerre l’epi a serbiçu de sancta Maria 178/9.3; ei commandare 108.1); 3a appit 82.6 100.7, 100.8, 100.10, (apit 100.10, 120.1, 205.6; edi 32.3, 99.7 ed eti 31.3 nelle forme del condizionale: s’edi suterrari 32.3; edi nasciri 99.7; eti lassare 31.3); 4a apperus 100.7; 6a apperunt 196.2 (enti e arent nelle forme del condizionale, enti 25.17, 29.6, 100.2, 161.8: enti fagere 25.17; enti iskire 161.8; arent 161.14: s’arent isfagere); trap. pross. 3a aviat apita 21.6 (aviat appida 168.6; aviat apida 219.7); fut. 1a ap’ avere 10.3 (apu avere 217.2); 3a at avere 8.3 (due volte), 9.2 (due volte), 214.3 (due volte); 214.3, 215.1 (due volte); 4a amus avere 221.3, (amus aere 23.2); 6a ant aere 131.8; cong. pr. 3a apat 1.17, 36.9, 67.7, 115.2, 122.9, 144.9, 145.12, 146.4, 146.8, 148.10 (due volte) (appat 36.14, 67.6, 131.13, 131.18, 131.20 (due volte), 133.9, 133.10, 133.15 (due volte), 207.5; apatsinde 1.12, 73.3, 79.2, 145.4, 176.3; appala 36.4; habeat 12.5, 12.6, 26.5, 26.6, 33.10, 33.11 (due volte), 88.5, 88.6, 122.9, 131.19, 133.14, 145.10, 145.11, 146.7, 147.5, 161.19); 6a appant 144.8 (apant 160.3; habeant 148.10); cong. impf. 3a avesse 24.3; impf. 6a averen 183.3; gerun. avendo 107.1, 150.2 (avendomi). V. tr. «avere»: 1. «possedere»: domo de Sanctu Petru de Miili picinnu cun onnia cantu aviat donna Tocoele 1.19, ubi aviat sanctu Georgii ·III· pees [di Iohanne de Urri, servo] et sanctu Gregorii unu pee 28.2, et fundamentu suu totu c’aviat in Calcaria 32.12 omnia cantu appo intro de domo et foras de domo 37.2; Abiat ive in icussu saltu ·V· sollos Zipari de R. 66.5; terras quantas apo in Erriora, 158.1; causa canta amus avere 221.3; 1a «mantenere il possesso o il diritto»: ki ll’apat benedicta sa parzone de donnu Piziellu 1.17, 207.5; S’una parte apant frates meos et iss’atera parte poniolla a sancta Maria de Bonarcatu 160.3; ego dedi·illa [la corte di G. de P.] in conbentu d’aberese·illa ipse et sa mugieri et fiios suos 12.2, 26.2; E de omni apat fine a su fine in seculum 36.9; et apala comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus et donationes 36.14; apatsinde in sempiternum 145.4; 1b «entrare in possesso in seguito ad acquisto o permuta»: Iudice levait a Torbini et appit clesia a Janne 100.8; Ipsos apperunt custu et eo appi pro sanctu Iorgi s’ortu dessu molinu cun onnia cantu at 196.2; 1c indica pertinenza o relazione: ken’ abere fiios 12.3, 26.3; ki aviat una fiia de Dominige de Pane daunde aviat duos fiios 74.3; Dorgotori Musca ·IIII· fiios appit 82.6; 2. «essere pertinente»: domo Sancte Victorie de Montesancto cum omnia cantu aet: et terras et binias et saltus 1.4; domo sancti Simeonis de Vessalla cum omni cantu at 36.11; s’ortu dessu molinu cun onnia cantu at 196.2; 3) «detenere»: carta nostra nos amus 132.13; 4) in perifrasi: 4a. avereve (ivi avere) «esserci»: terras et binias et domesticas si vi aviat 36.8; 4b. avere a «dovere, avere il diritto/la liceità di» non averen a ffakeremi istorpiu 183.3; 4c. avere [qualcosa] a «avere qualcosa in affidamento in quanto si ricopre un ufficio» sa gama de iudike […] k’aviat [Guantine Marki] apita a maiore 21.6; 4d. avere (in pari) cun «avere in possesso parte di qualcosa (l’)altra parte della quale è in proprietà altrui»: Ego Cipari de Lacon avia saltu cun sanctu Augustinu et cun donnigella Maria 67.1; homines c’aviamus in pari cun s’archipiscobu 98.1; sa plaça c’aviad cun sos Mandris 114.2; Partivi homines c’avia cun iudice 127.1; sa parçone ipsoro de s’ortu k’aviant cun Goantine de Porta et cun Maria Soru 203.1; 4e. avere de «avere qualcosa in possesso derivante da cause o azioni specifiche»: sa parçone sua de cussu ortu quantu ibi aviat de conporu 143.12; terras et binias cantu avia de fundamentu meu et de conporu 209.4; 4f. avere [figli] de + nome personale «avere figli da (un uomo/una donna]»: Partirus fiios de Zipari Polla c’aviat dave s’ankilla de clesia 100.19; 4g avere de + nome di persona «possedere per eredità derivante da qualcuno»: sa binia de patru de Truiscu k’appo de patre meu 114.5; 4h. avere [un certo valore (pecuniario)] in «avere il possesso di qualcosa ammontante a un certo valore (pecuniario)»: dedimi sos ·V· sollos ki aviat in icussu saltu 66.7; 4i. avere ausu «osare, avere l’ardire di»: non appat ausu nullum hominem a ttollerendellos aligando de servitiu de sancta Maria 133.10; 4l. aver parte «aver diritti»: sene avere parte nen liberu nen serbu aienu 1.19, in icustu Terico Pio non i aviat parte s’archipiscobu 113.6; 4m. avere(ve) bias «avere parte o diritto su qualcosa»: non ibi aviat bias Mariane ne frates suos 148.4; 4n. avere paraula «avere assicurazione»: ego dave co nd’appi paraula dava su donnu meu 209.3; 4o. avere parçone «condividere la sorte»: appat parçone cun Herode et cun Iuda traditore et cun diabolum in infernum inferiore 131.20 (cfr. anche 133.14); 4p. averesinde prode «aver beneficio, vantaggio, godere di un bene»: pos morte mia apatsinde prode sancta Maria dessa plaza mia 79.2, Apatsinde proe usque in finem seculi 176.3; 4q. avere in carta bullata:«avere o vantare diritto [su qualcosa] derivante da atto giuridico» in su saltu et in sa billa mia k’apo in carta bollata 24.2, non lo skia ki fosse arrennatu et ke l’avesse in carta bollata sancta Maria 24.3; 4r. avere in condagi «avere registrato nel condaghe qualcosa o il diritto su qualcosa»: lus avia in condagi sus parentes suos 99.3; 5) concorre a formare i tempi composti e il futuro: pass. pross. 1a custas ·III· binias appo adispiiatu 37.2, canto appo fatu 184.1; 3a fiios c’at fattus 25.6; 4a Custu partimentu amus factu 166.3; trap. pross.: 1a avia platicatu et iatu 3.7; avea vinkito 172.7; cong. trapass. avissi fatu 12.3, 26.3; gerun. pas. avendolla ipse adispiiada 107.1; avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne 150.2; fut. 3a kantu at avere unu de fiios suos 8.3, Et ki at punnare ad isturminare istu negotium 67.5, 4a kantu amus potere akatare 23.2.

[axinu] pl. axinus 9.3. S.m. «asino».

 

 

B

 

babu, 33.3. S.m. «padre, babbo».

bacca. Vedi vacca.

badia. Vedi abbadia.

bajna, 33.4. S.f. «stagno, piscina»: fatolis libera sa bajna qu’i hat in ponte de Sinis 33.4.

bangeleu, 25.9, 25.12, 205.17 (bangeliu 13.3; bangheliu 173.8; vangeliu 172.6; devangelium 108.1). S.m. «Vangelo»: Coantine de Cupalla jacunu de bangeliu 13.3; Et batusi destimonios, ki iurarunt in bangeleu de Deu 25.9; iuredi in sanctu Petru d’Arsuneli in sanctu devangelium d’esser servum 108.1.

banita, 32.4. S.f. «coltre (di cotone)» (cfr. DES, s.v. sabanìtta): banita ·I· de bombagiu 32.4.

[barca], pl. barcas 33.3. S.f. «barca»: pro piscare in mare de Ponte cun duas barcas et in mare vivu 33.3.

bardare, 162.3 (guardare 34.2); ind. pr. 3a bardat 162.3. V.tr. «conservare, custodire, aver cura, mantenere, salvaguardare»: Et daitimi adsoltura de bardare su giradoriu in co si bardat saltu de regnu 162.3; et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali 34.2.

bare. Vedi pare.

bari. Vedi pare.

[barone], pl. barones 86.3, 148.6. «maschio (uomo, di sesso maschile, contrapposto a femmina)»: Et furunt ipsos homines decem et octo inter intreos et latus et pedes, inter barones et mulieres 148.6.

bartone, 106.2. Vedi parzone.

basare, 21.8, 219.10; ind. pf. 6a basaruntimi, 133.6; gerun. basandominde, 170.5 V. tr. «baciare».

bator, 171.4. Numerale «quattro».

batuere 74.5, 92.6, 99.5, 104.4, 132.14, 161.6 (batuer 173.6; battuere 172.5 bature 25.8, 151.4; batiere 178/9.5); ind. pf. 1a batusi 25.9, 25.11, 74.6, 151.5 (battusi 24.4, 173.7, batusindellos 132.21, battussi, 172.5); 3a batusit 178/9.5; 6a batuserunt 132.15 (battuserunt 174.4). V. tr. «portare», 1a. nel nostro testo è praticamente sempre usato relativamente a testimoni o documentazione che serva di prova in azioni giudiziarie: Et ego batusi testimonios bonos 74.6; Iudigedi iuige de batuere carta et beridade daunde furunt liberos custos 132.14; et battuserunt ·I· carta come erat liveru su patre 174.4; 1b. «portar via, condurre»: Et ego batusindellos ponendollos iudice a iurare d’esser servos de sancta Maria de Bonarcadu 132.21.

bau, 1.15 (due volte), 19.2 (due volte), 19.3, 32.5, 32.9 (due volte), 32.10 (due volte), 37.2, 99.11, 144.5, 145.2, 161.10, 161.11 (due volte), 207.1 (due volte) (vadu 145.2). S.m. «guado»; usato quasi esclusivamente come punto di riferimento topografico.

benas. Vedi ena.

bene, 3.2, 29.5, 33.10, 131.10, 131.19, 132.3, 132.4, 133.3, 133.14, 145.10, 146.7, 147.5, 148.4, 148.9, 159.2, 161.18, 178/9.8, 209.2. Avv. «bene» Et icusta partitione fegerus a bene fagiri 29.5; Et ego, ca iskivi bene ca furunt meos 131.10; Servindo bene anbos 132.3; et issu letu meu armatu bene 159.2; ad nos bene parit rasone de haberellu et gittarellu in fogu 178/9.8.

bene, 33.8, 145.1, 162.5, 166.3, 169.7, 183.1. S.m. «bene, ciò che di bene si può fare», per lo più nel nostro testo vale per «donazione»: Et non siat ausu nen iudice […] qui istrumet custu bene qui apo ordinadu et factu 33.8; ET EGO iudice Barusone ki faço ateru bene ad sancta Maria de Bonarcatu 145.1; Custu partimentu amus factu, sos donnos, a bene 166.3.

[benedicere], pf. 4a benedixerus 67.3. V.tr. «benedire»: clonperuntimi prezu et benedixerus·nos de pare 67.3.

bendictioni. Vedi benedictione.

benedictione, 88.5, 131.19, 133.14, 145.10, 146.7, 147.5, 148.9, 161.18 (bendictioni 33.10) S.f. «benedizione», nella formula habeat bendictioni de Deus et de sancta Maria et de omnes santos et santas Dei. Amen 33.10; Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostra ordinatione confortaverit habeat benedictione de Deus et de sancta Maria et de sanctu Petru de Bidoni 88.5.

[benedictu], f. benedicta 1.17, 207.5. Agg. «benedetta»: ki ll’apat benedicta sa parzone de donnu Piziellu 1.17.

benne, 2.4, 208.4 (venne, 171.3); ind. pr. 1a venghio 174.3; 3a benit 1.4 (quattro volte), 1.15, 1.16 (due volte), 1.18 (tre volte), 1.20 (tre volte), 1.21, 19.2 (due volte), 36.6 (quattro volte), 122.3 (quattro volte), 122.4 (cinque volte), 176.2 (tre volte), 207.1, 207.3, (due volte), 207.6 (tre volte), 207.8, 207.9 (due volte), 207.10 (venit, 131.3); pf. 1a benni 2.4, 2.5, 2.6, 168.2, 168.4, 208.4, 208.5, 208.6; 3a bennit 2.10, 16.1, 21.9, 24.1, 66.7, 71.3, 92.2, 92.7, 132.17, 132.19, 161.2, 161.7, 165.4, 204.2, 208.11, 219.12 (benni 66.2; bennitimi, 122.2, 138.1, 170.1); 6a bennerunt 2.4, 2.5, 2.6, 208.4, 208.5, 208.6 (benneruntimi, 133.4; vennerunt, 174.4); ppf. 6a vennerant 133.11; trapass. rem. 3a fuit benidu 131.4, 145.6; cong. impf. vennet 171.2. V.tr. 1. «venire»: Et ipse Trogotori Seke bennit sa persone sua a Billalonga 2.10; Bennit Guantine Marki a s’altare de sancto Zeno et iurait 21.9; bennit ipse assa billa de Miili pikinnu et fraigai domo 24.1; Bennit iudice Dorgotori ad Augustis, tenni corona de logu et vinkillu assu curadore 66.7; mandatores de post sa domo de sancte Eru, daunde vennerant 133.11; 2. «giungere, arrivare»: dessa bia qui benit ad Orruinas 19.2; Sendo sos ferros cagentes et issas furcas pesadas, bennit donna Anna 132.19; 2a. «giungere, pervenire (detto del percorso di un confine terriero)»: et collat a nurache d’Orisezo et molliat a petra de niu de corbu e benit assu erriu de petra de cavallu et benit assu monticlu de Utur d’Arsai et benit assu castru dessu cannisone e benit assu castru de monticlu de piscobu 1.4; 3. «venire, presentarsi a una convocazione giudiziaria» Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia. Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt 2.4; Poseruntimi a mimi et ad ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia 2.4; Poseruntimi ad pregontaremi et benni ad su postu pregontadu 168.2; Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’ Acene qui vennet a torrari verbu 171.2; Adcatedilli nunça et minimedi de venne 171.3; 4. in locuzione: bennit a morte 16.1; Bennitimi ad penitentiam Zipari Cappay 138.1; A vos, donnu meu, venghio a merkede pro una ankilla 174.3.

[berbeke] pl. berbekes 8.2, 10.3, 15.3, 169.4 (berbeges 32.9, 97.1, 144.5; berbegues 32.9, 214.2, 216.1, 217.2). S.f. «pecora»; tre delle occorrenze citate compaiono nel toponimo bau de berbeges/berbegues: 32.9 (due volte), 144.5.

beridade, 132.14, 161.8, 178/9.5 (beridadi, 100.2; veritate 133.14). S.f. «verità»: ki ’nde narrent sa meius beridadi k’enti iskire kerra de los pregontare 100.2; Iudigedi iuige de batuere carta et beridade daunde furunt liberos custos 132.14.

berruda, 208.2. Vedi verruda.

bestare, 181.1. S.m. Secondo DES, s.v. bestare, che riprende Bonazzi CSP e Meyer-Lübke Altlog., la voce, attestata anche in CSP e CSNT significherebbe «casa, dimora»: issa parçone sua dessu bestare de Bonorcadu, ki binkerant ad Maria de Ienna 181.1

bestiri, 32.4. S.m. «vestito».

bi. Vedi ibi.

bia. Vedi via.

bide, 184.2, 190.2, 191.1, 198.1, 200.1,. S.f. «(pianta della) vite».

[biere], 36.14; impf. 3a viiat 25.6 (ma cfr. ivi nota d’apparato); pf. 3a vidit 132.16 (bii 169.2). V.tr. 1. «vedere»: appala comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus 36.14; 2. «accorgersi, rendersi conto»: tramudessi, ca viiat ca llu podestava 25.5; Vidit iuige custa carta et connoscit ca ll’aviant facta a fura sua 132.16; Et ego andai assa corona, et ipse bii ca fuit fallidu 169.2.

[bigladu]. Vedi viglatu.

biidoriu, 110.5. S.m. «abbeveratoio» (cfr. DES, s.v. bìbere): Custos sunt testimonios et totu logu, in co furunt cun iudice in Bonarcadu in su biidoriu 110.5.

[bikinu], pl. bikinos 183.3. Agg. «vicino, confinante»: in co semus et bikinos de pare prossa domo d’Agustis 183.3.

billa. Vedi villa.

[binariu] pl. binarios 89.1, 202.2. S.m. «vinaio»: Castula Novagla ancilla de iudice apus binarios 89.1; Basili Pinna et Iorgi Mameli binarios de iudice 202.2.

bindiki, 21.2 (quindeci 66.2). Numerale «quindici»: bindiki annos stetit in Lugudore 21.2; Abiat ibe regnum quindeci sollos 66.2.

bindiri. Vedi vendere.

binea. Vedi binia.

bingia. Vedi binia.

bingna. Vedi binia.

binia, 37.2 (tre volte), 94.1, 96.2 (due volte), 105.2, 106.1, 107.1 (due volte), 114.2, 114.3, 114.5, 120.1, 130.3, 184.2, 189.1 (due volte), 190.1, 191.1, 192.1, (due volte), 195.2, 196.1, 200.1 (tre volte), 202.1, 207.4, 211.1 (due volte) (binea, 24.4; bingia 11.2; bingna 5.1 (due volte); vinia 1.17, 38.1, 38.2, 77.1, 134.4, 136.1, 137.1 (due volte), 139.1, 141.2, 158.4, 158.5, 159.2 (due volte); vinea 131.3, 138.1 (due volte), 140.1, 142.1, 157.7); pl. binias 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.19, 1.21, 1.24, 1.25, 36.6, 36.8, 36.12, 36.13, 36.14, 37.2 (due volte), 79.2, 122.5, 161.14, 162.2, 182.2, 199.2, 207.8, 207.11, 207.14, 207.15, 209.4, 210.3, 214.3, 215.1, 217.2, 221.3 (binnias 23.2, 24.1; bingias 31.3; bingnas 3.3, 4.3, 8.3, 9.2, 10.3; vinias; 2.1, 32.13, 208.1; vineas, 137.1). S.f. «vigna»: Posit Janne de Monte terra ad clesia in Guraeda, cabiçale assa binia vedere 94.1; Conperei ad Sissi Cabru sa parçone sua dessu cuniadu cun binia et cun pomu 105.2; Costantine Stapu quando okisit s’omine in sancte Eru venit ad Bonarcatu et fegit sibi domum et plantavit vinea 131.3; et torrarunt su saltu ad clesia et posit iudice dessas binias k’ie furunt, dae co s’arent isfagere, torrare ad clesia 161.14.

[binkere], pf.1 binki 2.8, 85.4, 116.4, 125.4, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 153.7, 199.2, 208.9 (binkilu, 199.1; binkilo, 24.4; binkillos, 121; binkilla 171.3; binkindellu 168.6; binchindelos, 175.3; bingi 85.3; bingillus 99.9; bingindellu 125.2; vinki 141.1, 150.2, 150.10; vincillu 64.1, 65.1; vinkillos 74.7; vinkillu 66.7, vincillu 148.4); 3a binkit 178/9.4 (vinkitillu 66.7, 148.4; bingitilla 132.17); 4a binkerusillu; 135.1; ppf. 6a binkerant, 181.1; pf. passivo fuit binkidu 92.9, 161.14; trap. pross. 1a avia binkidu 25.13, 208.7 (avia binkidu 2.7; avea vinkito 172.7); 3a aviat binkidu 104.7 (aveat vinkitu 173.9); part. pass m. binkidu 219.6 (vinkidu, 21.5). V.tr. o anche assoluto «vincere in giudizio» (usato con l’oggetto tanto della persona contro cui si ottiene ragione, tanto della cosa che viene ottenuta per ragione contro qualcun altro): Custos bi furunt kerra binki in corona sua 85.4; Kertei pro Elene Marras et pro Bera, sa sorre, in corona de iudice Petru et binki 116.4; Et binki plaças et terras et issa figu calaridana et ipsa terra in Pirastru de Çinçalu 199.2; Battusi sa carta bollata a corona et lessiruntilla e binkilo et deruntimi sa domo et sa binea et s’ortu et sas arbores et onnia kantu aviat fatu 24.4; Parsit iustitia ad iudice et a tottu logu qua fuit binkidu et torrarunt su saltu ad clesia 92.9; Remasitsinde Goantine Marki pro binkidu 219.6; quando sono presenti tanto la persona contro cui si ottiene ragione quanto la medesima cosa che si ottiene, la prima va in dativo, la seconda in accusativo: issa parçone sua dessu bestare de Bonorcadu, ki binkerant ad Maria de Ienna 181.1.

binkidura, 99.1, 99.11 (vincitura 153.8). S.f. «vincita, ragione ottenuta in giudizio»: EGO Petrus Perosino, priore de Bonarcadu, facio recordatione de binkidura c’apo facta in corona de donnu Hugo de Bassu iudice d’Arboree 99.1; Testes pro sa vincitura: Petru de Lacon de Sivi et Gunari d’Orruvu Muria 153.8.

birga, 162.3 (virga 138.1). S.f. 1. «verga (intesa come misura di lunghezza)»: Et daitimi adsoltura de bardare su giradoriu in co si bardat saltu de regnu, getadura de birga per parte getadura de birga per parte (mi diede licenza di sfruttare il tanto del terreno, posto al di qua e al di là del fosso di scolo, estendentesi per una birga (gettata) da ciascuno dei bordi di esso) 162.3; 2. «verga, giavellotto, arma da lancio astata e acuminata»: Bennitimi ad penitentiam Zipari Cappay prossu fiiu ki lanzedi de virga a manu sua 138.1.

[bisanti], pl. bisanti 12.3, 26.3; (bisantes 97.1 (due volte)). S.m. «bisante, moneta aurea», di origine bizantina in corso nella Sardegna giudicale: Et ego dedi·illa […] Et ipse dediminde ·XXX· bisanti 12.2-3; et deillis a resone de ·XV· bisantes inter berbeges et capras et bacca et bisantes 97.1.

biscobu, 1.8. Vedi piscobu.

biscondes, 36. Vedi visconte.

bita, 15.4. Vedi vita.

biu. Vedi vivu.

boe, 9.1, 15.1, 38.1, 63.2, 70.2, 157.6, 169.4, 215.1, 216.1; pl. boes 10.3, 32.11 (boves 9.3, 217.2). S.m. «bue»: et dedit tando uno boe et una vacca viglata 9.1.

bogare, 25.16; ind. pr. 1a voco (bogolis 33.5); ppf. 3a bogarat 33.4; gerun. bocandonde 11.3. V.tr. 1. «separarsi»: Pusco perdo ad fiios meos, non mi bolio bogare de·llu 25.16; 2. «esento»: Et bogolis de omnia serbizu de curadores et de armentarios 33.5; 3. «trar fuori, ricavare»: fatolis libera sa bajna qu’i hat in ponte de Sinis qui bogarat Nigoli de Bangi 33.4; 4. «tenere al di fuori, eccettuare»: ponio […] terras quantas apo […] foras de una terra ki ’nde voco 158.1; 5. «trar fuori (come clausola in negozio giuridico)»: cambiando cun boluntate de pare e bocandonde de si ’nde kertavat neunu homine mortale o isse, d’ispiiaremila a ssanta Maria et pariare a rregnu libra ·I· de argentu 11.3.

[bolere], ind. pr. 1a bolio, 25.16 (boio 25.15; volo 131.5); 2a voles 131.4; impf. 3a boliat 25.2; 6a boliant 116.3, 219.9 (boleant 21.7, 175.2); pf. 1a bolbillos, 132.9, 133.5; 3a bolbit 168.6 (volvit 132.18); fut. 3a s’nd’ a bolere 131.11; fut. ant. (in formule latine) voluerit, 12.5, 26.5, 88.5, 88.6, 133.15, 146.8; cong. impf.3a bolesse 21.10 (bolisse 219.13). V. tr. «volere»: Pusco perdo ad fiios meos, non mi bolio bogare de·llu 25.16; Non boio k’istis plus cum su serbu de sanctu Jorgi 25.15; si prior qui tunc fuerit in eadem ecclesia eam emere voluerit pro eo pretio 12.5, 26.5; non boliant serbire a clesia 116.3; boleant tenne·illu per sa persona 21.7; voles torrare a sancte Eru? 131.4; Bolbillos ego impressare in s’opus 132.9; Ad ipsa volvitilla occidere in corona 132.18; Et si quis ista carta audire eam voluerit 88.5; Et si quis dixerit quia male est et destruere ea voluerit 133.15.

[bollatu] f. bollata, 24.2, 24.3, 24.4. Agg. «bollato, provvisto di sigillo»; tutte le tre eccezioni compaiono nell’espressione carta bullata: in sa billa mia k’apo in carta bollata 24.2.

[boltare], ind. pr. 3a boltat 32.8, 32.9, 32.10. V.intr. «voltare, svoltare (detto del confine territoriale)»: et falat derectu a corognu de Pibera et boltat totue sa via de ariolas de Guilarci 32.9.

boluntade, 4.1, 23.1, 34.1, 36.15, 86.3, 94.1, 112.4, 120.1, 121.2, 130.4, 169.5, 209.1, 210.1, 221.1 (boluntate 3.1, 11.3, 31.2; voluntade 33.1, 34.1; voluntate 1.3 (in contesto latino) 17.13 (carta latina), 18.2, 36.5 (in contesto latino), 39.1, 63.1, 131.16, 134.1, 144.3, 146.1, 147.2, 159.1, 160.2). S.f. 1. «volontà»: su latus dessa causa de muliere mea fazatinde sa voluntate sua 160.2; 2. Per lo più con l’accezione di «consenso»: cambiando cun boluntate de pare 11.3; Ego Iorgi Marras petiili boluntade a su donnu meu su markesu 4.1; Custu deit cun voluntate d’onnia fiio suo 18.2; Cum boluntade de su archiepiscopu meu Homodei apo fundadu custo monasteriu 36.15; et ego fegindelli boluntade 86.3; Et icustu tramudu fegit in Gilarce cun boluntade sua bona 112.4; 3. Nell’espressione a boluntade de pari e simili, «con mutuo consenso, con reciproco accordo»: cambiando cun boluntate de pare 11.3; Coiuvedi cun Paulesa ki fuit libera ad boluntade bona de bari 121.2; 4. nell’espressione a voluntade «a disposizione, agli ordini»: Semper siant a voluntate dessos monagos 131.16.

bombagiu, 32.4. S.m. «bambagia, cotone»: madrassas ·IIII· et banita ·I· de bombagiu et paiu ·I· de lençolos novos 32.4.

bona, 12.3. S.f.pl. «beni materiali»: et onnia sua bona remaneant a sancta Maria de Bonarcanto 12.3.

bonu, 3.2, 25.17, 27.5, 28.3, 28.6, 31.3, 209.2; pl. bonos 4.5, 74.6, 144.2, 151.5, 172.5, 173.7, 210.5; f. bona 12.3, 26.3, 31.2, 33.1, 94.1, 112.4, 120.1, 121.1, 130.4, 131.17, 144.3, 147.2, 169.5. Agg. 1. «buono»: et serviantillis in fide bona 131.16; 2. «veritiero»: Et ego batusi testimonios bonos 74.6; 3. con l’espressione homines bonus (4.5) si deve, credo, intendere gli uomini del ceto elevato, costituenti una sorta di nobiltà, che potevano prestare servizio quali componenti dell’assise giudiziaria (o corona): totu sus homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu 4.5; 4. nelle espressioni a/cun boluntade bona (e simili), ad plakimentu bonu (di reciproco buon accordo, con reciproco gradimento): Et adcordarus·nos impare in sa corona ad plakimentu bonu de pare 25.17; cun boluntate bona dessu maritu 31.2. 5. Sostantivato m. sing. «cosa giusta»: fagellu c’a mimi bene plagit et bonu mi parit 3.2; si assa morte non pariat bonu assos fiios 31.3.

borce, 131.9. Avv. «anzi» (vedi anche, qui sotto, force): Et non fuit tale homine ki ’nde pro·llos naredi: «custos homines meos sunt», borce narandomi totos «bostros sunt de regnum» 131.9.

bostros. Vedi vostru.

boves. Vedi boe.

buiakesu, 39.3; pl. buiakesos 2.9, 122.7, 145.9, 161.17, 208.10 (buiaquesos 33.9). S.m. «guardia del corpo del giudice», (cfr. besta 1937, Glossario ‘milite addetto alla guardia del corpo del giudice’): Gunnari d’Uras maiore de buiakesos 2.9; Orçoco Sakellu maiore de buiakesos cun golleanes suos 122.7. Secondo paulis 1997 la voce è un calco sardo a partire dal greco bizantino ekskoubìtores (a sua volta procedente dal latino excubitor colui che si sveglia o che veglia (per montare la guardia)) col medesimo significato: il calco si sarebbe appoggiato a una voce latina (e sarda) *subbulliare donde *subbullicare (> odierni camp. s×umbullài, log. sugudzàre, centr.-nuorese supudzare ‘svegliarsi presto per portare le pecore al pascolo’, da confrontare con l’italiano ‘subbuglio’); il sostantivo deriva da questa base verbale con l’aggiunta del suffisso -esu < -ensis; la sillaba iniziale su-, intesa come articolo, si sarebbe deglutinata (cfr. in questo stesso condaghe banitta (32.4) < sabanitta).

buiaria, 132.6, 132.17. S.f., il significato della voce non può certo dirsi chiaro, interpreterei «addetta ai sigilli»: Fegerunt cunsiiu cun Saina Tussia, cia ipsoro, buiaria dessu regnu de iudice Constantini et postea de iudice Comita. Fegerunt sibi carta de liberos et bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita 132.6-7; corona, et bennit sa buiaria et bingitilla sara 132.17. Il Besta, nel glossario dell’edizione di questo condaghe, la interpretava come ‘lavandaia’; ma il DES, s.v. buiaria, afferma ben a ragione: «niente suffraga tale definizione, per lo meno dubbiosa, e niente si può dire sul vero significato e sull’origine della parola». Tuttavia, dato il contesto (i sette fratelli si fecero una falsa carta di affrancamento con l’aiuto della loro zia Saina Tussia, che era appunto buiaria dessu regnu, e poi tale carta bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita), a me pare che il termine abbia quanto meno a che fare con i sigilli e i bolli; la voce potrebbe allora derivare da un *bullaria a partire da bulla/bullare (cfr. du cange, I, p. 777, s.v bullarii: «Curiae Romanae, bullarum seu diplomatum confectores»). Ma meglio si dovrebbe prospettare una derivazione da un *bulliaria (con cui si darebbe conto della i quale esito regolare di lj, mentre una forma bullaria dovrebbe restare graficamente, e certo foneticamente, inalterata nel sardo medievale), tale supposta voce troverebbe ragione a partire dalla forma verbale, ind. pr. 1a, bullio: cfr. du cange, ivi, p. 778, s.v. bullire: «bulla seu sigillo firmare» (si veda poi anche, ivi, s.v. bullio 1 ‘tumor aquae bullientis’, s.v. bullio 2 ‘mensura salinaria’, s.v. bullio3 ‘massa auri vel argenti’). La voce potrebbe forse accostarsi alla parola sarda odierna bùdza ‘piccolo otre’ (per la quale il DES, s.v. bùdza, ipotizza una etimologia *bulgea, con lgj > i [] > [dz] regolare in sardo) a sua volta proveniente da bulga, parola gallica del medesimo significato e penetrata poi in latino): ho detto che le due parole possono essere accostate, perché in fondo anche un piccolo otre è in qualche modo una ‘bulla’, o vi assomiglia, così che può aver influito foneticamente appunto su bulla/bullare, insieme magari con l’influsso, di cui già detto, di bullio da bullire. Mi piace, tra l’altro, qui ricordare che in CV, IX, 3 compare un Gontini de Montis Buliariu, di cui la carta non specifica altro. Resta comunque, almeno a me, difficile poter dire quale fosse l’esatta mansione di Saina Tussia e quale effettiva relazione avesse con i sigilli o la confezione delle carte: tuttavia l’occorrenza angilla de siillu 129.2 (Petru Tamaglu, fuit serbu de sanctu Iorgi, coniuvedi cun Iorgia d’Eregu angilla de siillu; nella scheda segue poi, fra i testimoni, un Furadu Moiu maiore de siillu 129.4; cfr. sotto alla voce siillu) lascia pensare che vi fossero delle serve in qualche modo addette ai servizi afferenti al maiore o armentariu de siillu, che aveva fra l’altro funzioni di ‘guardasigilli’.

[bullare] ind. pf. 6a bullarunt 132.7; part. pas. bullata 132.15. V.tr. «apporre il bollo, il sigillo»: Fegerunt sibi carta de liberos et bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita 132.7; Batuserunt carta bullata cun bullatoriu de iudice Comita 132.15.

bullatoriu, 132.7, 132.15. S.m. «punzone per apporre il sigillo»: Fegerunt sibi carta de liberos et bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita 132.7.

 

 

C

 

ca, 3.2, 16.1 (due volte), 25.5, 25.6 (due volte), 25.7, 25.8 (due volte), 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 30.1, 74.3, 74.4, 74.5, 99.2, 99.3, 99.4, 100.8, 100.15, 100.18, 100.19, 100.19, 104.2, 104.3, 104.4, 104.6, 113.7, 121.5, 121.5, 131.4, 131.10 (due volte), 131.20, 132.16, 133.2, 133.5, 133.14, 148.2, 148.4, 148.5, 151.4, 156.13, 164.1, 168.3, 168.5 (due volte), 168.6, 169.2, 169.3, 171.2, 178/9.6, 209.2; con elisione davanti a vocale: c’ 2.7, 3.2, 104.7, 160.2, 170.2, 208.7, 209.2, 219.7; (ka 21.4, 24.1, 100.1, 116.3, 161.8, 161.14, 172.2, 172.5, 172.6, 172.7 (due volte), 173.1, 173.5, 173.6 (due volte), 173.8, 173.9, 174.2, 174.3, 178/9.6, 219.5; con elisione davanti a vocale: k’ 2.4, 25.15, 208.4; quia 33.10, 33.11, 72.3, 74.6, 122.9, 131.19, 133.14, 133.15, 145.10, 146.7, 147.5, 148.9, 161.18; qua 92.9). Congiunz.: 1. introduce il discorso diretto: Et isse narretimi ca «fagellu c’a mimi bene plagit 3.2; et ipse torredimi verbu ca «fudi liberu et ipse et issus frates 99.4; et narrunt ka «fuit villa isfata 161.8/9; 2. introduce la proposizione oggettiva o soggettiva: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; Ego Arrigu, priore de Bonorcatu, fatio memoriam ca deti a ssanta Maria de Bonorcatu […] Gantine de Lacon, su de Nuroço, donnia cantu aviat in Boele 30.1; Parsit resone assa iustitia ca ll’avia binkidu 25.13; cun clamandominde ca mi fakiant tortu 100.15; Narruntiminde ca fuit benidu 131.4; nelle formule: Et qui hat dicere quia male est habeat maledictionem de Deus 33.11; Parsit iustitia ad iudice et a tottu logu qua fuit binkidu 92.9; 2a. anche dipendente da sostantivi, del tipo testimonios (che testimoniassero che): Iuigaruntimi ad bature destimonios ca fudi Bera de Çori libera et de mama et de patre et ca fudi stetida cun su serbu de sanctu Jorgi 25.8; 2b. con sfumatura causale: Et kertait cu·llu iudice ca llos cuavat sos servos de clesia de regnum 148.5; 3. introduce la proposizione causale: Iudice levait a Torbini et appit clesia a Janne, ca fuit ankilla de clesia Justa de Scalas 100.8; k’ie furunt ca la partiat s’archipiscobu 113.7; Giraruntsime ka si teniant liberos 116.3; et binkillos pro serbos, ca parsit arresone ad iudice et a tota sa corona ca fuit libera sa mama Paulesa 121.5; Bolbillos fustigare ca lassavant s’opus de clesia ki llis poserat patre meu 133.5; Et ego binkindellu, ca s’aviat appida sa parte sua 168.6; anche in unione con proiteu o con pro: proiteu ca fudi iudice armentariu de sancta Maria 168.3; Clamait sua culpa et torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi […] pro ca si adfiiedi sa die ad sancta Maria de Bonarcadu 169.3; 4. introduce una completiva: Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia 2.4; 5. In unione con post introduce la temporale: Post c’ant ispiiare et partire sa causa inter me et muliere mea 160.2; 6. indica un legame sintattico generico: Ego priore Beneditu facio memoria dessa conversatione de donna Iorgia de Serra Oclubaria de Sorratile ca bennit a morte et ca confirmeti et deti su cantu aviat datu 16.1; Ego Nicolaus, prior de Bonarcadu, recordationem facio de kertu ki fegi cun Guantine Formiga, ka bennit ipse assa billa de Miili pikinnu 24.1.

caballos. Vedi cavallu.

cabiça, 32.6, 32.9, 130.2. S.f. nella locuzione cabiça a «in capo a sopra» (cfr. DES, s.v. capìqa): derectu assu crastu mannu ck’est cabiça assa ena de su fraxinu 32.6; Posit sa terra de Puçu de Sergi, intr’ a terra de fuste albu, costas assa figu de Mannale et cabiça a sa terra de Salusi Bacca 130.2.

cabizali1. Vedi capizale.

[cabiçali2], pl. cabiçalis 32.4. «cuscino»: et paiu ·I· de lençolos novos et cabiçalis ·II· et bestiri ·I 32.4.

cada, 67.1. Pron. distributivo «ciascuno»: Ego Cipari de Lacon avia saltu cun sanctu Augustinu et cun donnigella Maria, cia mea, cada ·VII· sollos.

calaridana, 199.2. Agg. «cagliaritana» (detto di un particolare genere di fico): Et binki plaças et terras et issa figu calaridana 199.2.

[calare], ind. pr. 3a calat 1.18, 13.2, 161.10, 161.12, 207.6. V.intr. «scendere» (detto sempre del confine): calat oru margine segando de pare cun Mambari 161.10.

calonigu, 205.17. S.m. «canonico»: Troodori Coco calonigu de sancta Maria 205.17.

calunca, 219.13 (kalunka 21.10). Pron. indef. invariabile «qualunque»: pro se et pro calunca persona 219.13.

camarlingu, 69.4, 71.3. S.m. «amministratore dei beni del monastero» (cfr. DES, s.v. kamarlìngu): positilla in sa manu dessu priore Armannu, ki erat tando camarlingu 71.3.

cambia, 96.4. S.f. «cambio, scambio»: Et fecisi custa cambia in tempus de donnu Johanne Castana 96.4.

[cambiare], ind. pf. 1a cambiei 11.2, 195.1 (cambiai 196.1); 4a cambiarus 28.3, 29.1; gerun. cambiando 11.3. V. tr. «cambiare, scambiare, permutare»: Cambiei cun Petru Ladu et cun Furadiça sa sorre. Darunt ipsos ad mimi pro sanctu Iorgi sa parçone ipsoro dessu ortu dessu molinu; et ego daillis in cambiu sa parçone de Helene sa sorre 195.1-2.

cambiu, 11.1, 27.1, 27.3, 27.5, 53.1, 82.9, 83.3, 96.1, 100.2, 130.4, 189.2, 195.2, 196.1, 203.2 (canbiu 191.1); pl. cambius 28.6. S.m. «cambio, scambio, permuta»: fatio memoria de cambiu qui feki cun Gantine Usay 11.1; in cambiu «in cambio»: dedimi in cambiu ad Maria Lada 27.3.

cana, 100.6, 100.10 (due volte). Pron. distributivo «(due) per ciascuno» (cfr. DES, s.v. kana): Partirus fiios de Justa de Scala et de Eizu de Esule: et levarus fiios de cussos cana ·II· 100.6.

canale, 36.1, 130.3; pl. canales 145.2. S.f. «forra, valle stretta» (cfr. DES, s.v. kanàle); sempre come indicazione toponimica: issa binia de Canale 130.3; usque a bau de canales 145.2.

canariu, 131.18, 150.10; pl. canarios 131.2. S.m. «custode di cani».

canasturça, 189.1, 190.1. Agg.; indica una specie di fichi (cfr. DES, s.v. canasturza): sa parçone k’aviant intro de binia de sanctu Iorgi de sa figu canasturça 190.1.

cancelleri, 2.9, 208.10. S.m. «cancelliere»: Petru Paganu cancelleri 2.9.

cando, 1.16, 15.4, 161.9, 207.2, 217.2, 219.5 (kando 3.1, 10.2, 21.4; kandu 209.1; quando 32.3, 32.9, 77.1, 131.1, 131.3, 132.2, 145.7, 150.2, 158.2). Congiunz. 1. «quando»: Custu totu deti prossa anima sua a sancta Maria de Bonorcantu cando se acconverseti in bita 15.4; Quando andei a Bonarcatu, acateillos sos homines totos sena acabidu 131.1; Costantine Stapu quando okisit s’omine in sancte Eru venit ad Bonarcatu 131.3; avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2; 2. «dal momento che»: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu 21.4.

[cane], pl. canes 67.4, 131.18. S.m. «cane»: Presnage de Lella, maiore de canes 67.4.

cannisone, 1.4, 122.4 (cannissone 36.6). S. m. «gramigna perenne», o «canna palustre» (cfr. DES, s.v. kànna): et benit assu castru dessu cannisone e benit assu castru de monticlu de piscobu 1.4; et benit derectu ad ssu cannisone et benit at castro de Stria 122.4.

[canone], pl. canones 67.6. S.m. «canoni»: Et appat anathema […] de ·CCCXVIII· patres sanctos qui canones disposuerunt 67.6.

canonigu, 180.2. S.m. «canonico»: donnu Iuannitu canonigu de sancta Maria de Aristanis 180.2.

cantare, 189.3, 203.2 (due volte); pl. cantares 32.12 (due volte), 195.3. S.m. «peso di circa 40 chili» (cfr. DES, s.v. kantàre): et triticu cantares ·CC· 32.12; et cantare ·I· de triticu et cantaru ·I· d’oriu 203.2.

cantu, 1.4, 1.6, 1.8. 1.10, 1.12 (due volte), 1.13, 1.14, 1.17,

1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 2.7, 3.3, (due volte), 4.1, 9.3, 16.1 (due volte), 18.1, 27.12, 30.1, 31.2, 31.3, 36.6, 36.8, 36.10 (tre volte), 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.2 (due volte), 96.2, 100.2, 108.1 (due volte), 131.2, 138.2, 158.2, 165.3, 170.4, 180.1, 182.2 (tre volte), 183.12, 194.1, 196.2, 198.1 (due volte), 200.1, 207.5, 207.7, 207.11, 207.14, 207.15, 209.1, 209.3, 209.4, 210.1, 210.3 (due volte), 214.3 (tre volte), 215.1 (due volte), 217.2, 219.11, 221.2 (due volte) (canto 37.3, 184.1; kantu 4.3 (due volte), 8.3 (tre volte), 9.2, (due volte), 10.3, 12.3, 21.8 23.2 (tre volte), 24.4, 26.3; kanto 3.1; gantu 208.7; quantu 33.5, 79.2, 96.2, 131.2, 133.9, 134.1, 134.4, 143.12, 144.10, 146.2; quanto 32.13; eliso davanti a vocale quant’ 114.2; 132.21); f. canta 221.3 (quanta 134.6, 134.8, 134.9, 143.2, 143.5); pl. cantos 2.7, 25.17, 29.6, 98.3, 98.4 (due volte), 99.11, 208.7 (quantos 141.3, 145.7, 150.10); f. cantas 1.10 (quantas 158.1). Agg. e pron. relativo 1. «quanto, ciò che, relativamente a ciò che»: domo Sancte Victorie de Montesancto cum omnia cantu aet 1.4; cun sa parzone cantu aviat Tericco de Scopedu de serbos, de ankillas et de paules e de Puzus striliges 1.12; Plakit assu markesu et a totu sos liberos cantos furunt cussa die in corona ki mi torrarent custu fundamentu pro cantu narravat sa carta mia 2.7; onnia meioramentu kantu avissi fatu ivi 12.3; et fiios cantos enti fagere essere serbos de sanctu Jorgi de Calcaria 25.17; sa parçone sua de cussu ortu quantu ibi aviat de comporu 143.12; et populum quantu ibi fuit a sa sacratione 144.10; terras quantas apo in Erriora et in Baratiri 158.1; pro gantu naravat sa carta mia 208.7; 2. «tutto ciò che»: E dolli su saltu meu cum cantu aet; 36.10; binias et ortos et terras cantu appo 37.2; sa binia de Petrogna et figu et onnia quantu i at intro tenendo cun sa binia donniga 96.2; Et nos fegerus cantu nos commandait iudice 100.2; Levavatsinde donnu Comida Pirella fiios cantu fagiat 165.3; 3. preceduto dall’articolo «il tanto che, la parte o la porzione che»: platicait a morte sua parzone de uno fiio suo […] et su cantu de sa terra cun molinu, qui servit a su conventu de sancta Maria de B[on]ar[ca]tu 9.2-3; confirmeti et deti su cantu aviat datu in manus de priore Arrigu dessu cantu futi in Boele 16.1; Deti a ssanta Maria su cantu aviat in Boele de terraticu 31.2; 3a. anche con articolo declinato: parçone de Cucusa […]sa cantu m’inde pertinet a mimi 158.2; 3b. «tutto ciò che»: iuredi […]de fager su cantu l’ei conmandare de serbire 108.1; 4. «allo stesso modo, nella stessa misura in cui»: serviant a clesia omnia lunis in omnia opus quantu aent fagere sos ateros colivertos 131.2.

capizale, 6.1 (due volte), 7.1, 32.7, 158.4, 212.1, 213.1 (capiçale 11.3, 14.1 (due volte); capiçali 32.7; cabiçale 94.1, 95.1, 130.2, 212.1; cabizali 119.2, 130.3; cabiçali 32.8, 130.3, 169.4). S.m. 1. «estremo lembo di un campo»: Posit Grega de Sivi una terra a clesia in capizale de patro costa a latu de Gunnari de Maluzu 6.1; e lonpet derectu pus via assu capiçali de sa terra de sos d’Uras 32.7; et barigat […] derectu assu crastu cki est in su mesu, cabiçali de sa terra de sos d’Uras 32.8; 2. in genere nella locuzione capizale a, e simili, «in capo a, sopra» (cfr. DES, s.v. capìya): Et isse mi deti sa terra sua dessas funtanas albas, capiçale assa terra de santa Elena et costas assa terra de Paanu 11.3; pees ass’erriu et cabiçali ad orriola de Bera et issa terra de Planu de Monte 130.3; Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake 158.4.

[capra], pl. capras 10.3, 32.4, 97.1, 217.2. S.f. «capra».

[caprinu], f. caprina, 134.3, 134.7. Agg. «caprino, di capra»: Et fegindellis tremisse de peza caprina inter pare et complillis prezu 134.7.

capud, 107.2, 130.2. 1. Nella locuzione capud a pare «del/per il medesimo uguale valore (economico)»: Et deilli ·I· ebba capud a pare et clomplilli prezu 107.2; 2. «verso, in direzione di, rivolto a»: et atera terra capud ad billa, pees a s ‘ortu de Puriose de Lella et cabiçale a corte de Troodori d’Ardu 130.2.

capudu, 145.7. S.m. «capo, parte territoriale della Sardegna» probabilmente qui designante il (giudicato di) Logudoro: cum onnia curatore et cun onnia liberu de capudu de Sardigna 145.7.

cardinale, 145.6. S.m. «legato pontificio»: donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun onnia clericatu suo 145.6.

carta, 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 8.4, 24.2, 24.3, 24.4, 33.1, 34.1, 63, 66, 88.5, 88.6, 122.1, 132.7, 132.8, 132.13, 132.14, 132.15 132.16, 133.13, 134.1, 144.1, 147.2, 171.2, 171.5, 174.4, 208.4, 208.7, 208.8; pl. cartas 1.13, 1.17, 4.3, 207.5, 210.3 (al plurale sempre nell’espressione in co narant cartas mias/suas): S.f. «carta, documento, disposizione o atto giuridico»: Ego Petrus priore de Bonarcatu fazo custa carta pro kertu ki fegi 2.1; Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia 2.4; in sa billa mia k’apo in carta bollata 24.2; Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostra ordinatione confortaverit habeat benedictione de Deus 88.5; Fegerunt sibi carta de liberos et bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita 132.7; petivilli mercede pro asolberemi a fagemi carta de servu a sancto Symeone 147.2; Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis 171.2.

cartula, 39rubrica. S.f. «diminutivo del precedente»: CARTULA DE SUEI.

casa. Vedi causa.

casi. Vedi gasi.

casside, 131.17. S.f. «rete»: Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu au a digitu au a casside aut a cavallu 131.17.

castania, 196.1, 197.1, 203.1, 203.3. S.f. «castagno»: in s’ortu dessa castania 196.1 (tutte le altre occorrenze sono simili a quest’ultima e indicano il medesimo riferimento territoriale topografico).

castellanu, 33.9. S.m. «castellano»: Gantine de Tori castellanu de Marmilla et curadore de Barumini 33.9.

castellu, 145.7. S.m. «castello»: fagiamus sa corona in Bonarcato inter iudice Gostantine gallulesu et fiios de Comita Spanu prossu castellu de Balaianu 145.7.

[castigare], castigaresi 1.5, 1.7, 1.9, 1.11; ind. pr. 3a castigat 161.15; cong. pr. 6a castigent 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1, 36.7, 161.15; gerun. castigandollu, 144.8. V.tr. «conservare, custodire, utilizzare prendendo cura»: in co fudi usu et est oe die de castigaresi saltu de regnu 1.5 (tutte le altre accezioni sono simili a questa per formula e significato).

castru, 1.4 (due volte), 1.8, (quattro volte), 1.21, 36.6 (due volte), 144.4, 207.10 (castro 122.4; crastu 32.6 (tre volte), 32.8, (quattro volte) 32.10); pl. castros 183.2. S.m.; il DES, s.v. kàstru, interpreta la voce come ‘nuraghe’, facendola derivare dal latino castrum; la voce è usata nel nostro testo esclusivamente come punto di riferimento topografico: ora, poiché il nostro testo usa spesso anche nurake (e varianti), ugualmente come punto di riferimento topografico, può sorgere il sospetto che crasu significhi invece «sasso, masso, grossa pietra», ed equivarrebbe al sardo moderno krastu che ha il significato generico di ‘sasso, pietra’ di ogni dimensione. Per quanto riguarda l’occorrenza al plurale (sos castros) di 183.2, essa potrebbe significare «pietraia», a meno che, intendendo castru come l’equivalente di ‘castello’, e quindi di ‘luogo protetto’, non si voglia ravvisare la possibilità che sos castros indicassero «recinti in pietra per custodire gli animali», il che equivarrebbe a una variante di mandras che immediatamente precede e che il DES, s.v. màndra, interpreta come ‘recinto a muro o a siepe per rinchiudere il bestiame’: et benit assu monticlu de Utur d’Arsai et benit assu castru 1.4; Ditili in Agustis de stare cund onnia causa sua pro iaker et pro pasker in sas mandras d’ Aloy et in sos castros et in totu s’aperile cantu si pertenet assa villa d’Agustis 183.2.

casu, 105.2, 143.3, 143.6. S.m. «cacio, formaggio».

causa, 1.17, 21.4, 21.7, 23.2, 160.2 (due volte), 183.2, 207.4, 219.5, 219.9, 221.3 (casa 183.3); pl. causas 21.7, 219.9. S.f. «patrimonio, proprietà, ciò che si detiene»: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; et terras et binnias et causa kantu amus aere intro de domo et foras de domo 23.2; Levarunilli sas causas suas cun sa causa de iudike et boleant tenne·illu per sa persona 21.7; 1a. «bestiame»: Ditili in Agustis de stare cund onnia causa sua pro iaker et pro pasker in sas mandras d’ Aloy 183.2; et issos gonnesserun sa casa pro totu tempus in co semus et bikinos de pare 183.3.

cavallare, 161.11. Agg. «dei cavalieri» (cfr. paulis 1997, p. 61): usque ad bau cavallare 161.11.

cavallu, 1.4, 8.2, 36.6, 131.17, 214.2 (covallu 32.11); pl. cavallos 8.3, 9.3, 24.5, 67.4, 99.10, 145.2, 145.3, 172.9, 214.3 (cavallus 27.6; covallus 32.7; covallos 32.11; coallos 187.2). S.m. «cavallo». Comita Seke maiore de cavallos 24.5; pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu au a digitu au a casside aut a cavallu 131.17.

ce. Vedi ke.

cedru, 134.2. S.m. «cedro».

kellaridu, 158.3. S.m. «custode o amministratore dei magazzini di derrate»: Fatosu su kellaridu suo 158.3.

kena, 128.1, 131.1 (kene, 26.3; davanti a vocale ken’ 12.3). Prep. «senza»: posit s’ortu de Miili piccinnu […] kena aer parte perunu frate suo 128.1; acateillos sos homines totos sena acabidu kena serbire force pagu 131.1; se moriat ipse kene abere fiios 26.3; ken’ abere fiios 12.3.

kerbu, 1.17, 207.3. S.m. «cervo» entrambe le volte nell’indicazione toponimica iscla de kerbu.

kercu, 207.3 (kerku 66.8; gercu 1.16; quercu 144.4) pl. kercos 5.1, 211.1. S.m. «quercia»: benit a Funtana de kercu 207.3; sa terra de sos kercos de Bolosvili 5.1; benit a funtana de gercu 1.16.

kerigu, 132.1. S.m. «chierico»: Ego Petru kerigu priore de Bonarcatu 132.1.

Kerketu, 131.17. S.m. «querceto»: in silva de Kerketu 131.17.

kerkidore, 21.11, 163.1 (kerkitore 131.18; kergidore 99.11; kerquidore 219.14; quirquidore 33.9). S.m. «collettore dei tributi»: Comita de Serra Pistore, kerkidore maiore 21.11; Comida Spanu, quirquidore maiore de Sinis 33.9.

kerra, 85.4, 100.2, 146.5, 150.10. Congiunz. «quando, allorché»: Custos bi furunt kerra binki in corona sua 85.4; ki ’nde narrent sa meius beridadi k’enti iskire kerra de los pregontare 100.2; Et sunt testimonios de kerra vinki 150.10.

kerre, 178/179.3; ind. impf. 3a kereat 21.6, 219.8; 6a kereant 21.8, 219.11; pf. 3a kerfit 21.6, 219.7; cond. pr. 1a kerre l’epi (forma enfatica inverita di l’epi kerre). V.tr. 1. «volere»: kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama 21.6 si co li kereat ipse 21.6; kerre l’epi a serbiçu de sancta Maria 178/179.3; 1a. «chiedere conto o ragione»: et ipsi pro Deus et pro sancta Maria et pro amore meu li perdonarun onnia kantu li kereant 21.8.

kertadore, 25.3. S.m. «avvocato nella lite» (cfr. DES, s.v. kertatore); è la figura di colui che sostiene la disputa giudiziaria per conto di un altro: Et pedivitse kertadore suo in corona a donnu Furadu de Çori Zorrompis ki fudi parente suo et arresposit pro eu 25.3.

kertare, 168.6, 171.1, 178/9.2, 208.7 (kertari 168.5; kertarende 144.9, 145.5, 173.3); ind. pr 1a kerto 21.1, 172.2, 178/9.3, 219.2 (kertu 24.2); 2a kertas 21.2, 172.4, 178/9.4, 219.3; 3a kerta 172.6; impf. 1a kertava 173.11; 3a kertavat 11.3, 85.1, 93.6, 125.3, 171.2, 175.4 (kertavatimi 85.2; kertava 178/9.5); 5a kertadis 25.4; pf. 1a kertei 2.2, 2.3, 2.8, 99.2, 116.4, 121.4, 150.2, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 175.3, 178/9.1, 208.2, 208.3, 208.9 (kertai 24.2, 151.3, 153.1, 153.2, 153.7 (due volte), 173.4, 175.2, 199.1); 3a kertait 21.1 125.1, 148.5, 151.2, 156.13, 168.1 (due volte), 169.1, 172.2, 219.1 (kerteit 74.2, 104.2; kertedi 93.2, 178/9.4; certei 132.12); 4a kerterus 25.2; 6a kertarunt 92.5, 161.5; trapass. pros. 3a aviat kertadu 21.10, 219.13; cong. impf. kertaret 2.7, 168.3 (chertaret 97.1). V.intr. 1. «aver, muovere lite giudiziaria»: Kertei in corona de logu in Aristanis, sendo in kita de verruta Trogotori Seke 2.2; ki non mi ’nde kertaret plus perunu homine c’avia ego binkidu per rasone 2.7; «argomentare nel dibattimento»: Kertait megu narrando «kerto cun su priore pro ·XXX· porcos 21.1; Certei cu·llos in corona de iudice 132.12; 2. «dibattere una causa giudiziaria»: Mandait iudice pro custu kertu ki non si kertaret fisca a donnu Petru de Çori 168.3; Testes: primo Deus et sancta Maria et ser Bruno, in cuia corona kertava 173.11; 2a. «sostenere la lite per conto di un altro»: donnu Iorgi Pala ki kertavat su kertu pro me 175.4; Barusone Sportella ki kertavat pro sancta Maria 125.3.

kertu, 2.1, 21.1, 21.6, 21.10, 24.1, 25.2, 93.1, 104.1, 125.4, 168.3, 172.1, 175.1, 175.4, 208.1, 219.1, 219.7, 219.13. S.m. «lite giudiziaria»: Spiatu custu kertu, kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike 21.6.

ketu, 170.4. Nella locuzione in ketu «senza rivendicazioni o pretese altrui» (dall’a. it. cheto; cfr. GDLI s.v. cheto «esente, franco (da debito o colpa)»; ed ivi a cheto «pacificamente, senza combattere», di cheto «pacificamente, senza contrasti»; equivale all’avv. a. fr. quitement): et ad morte sua omnia cantu ad aer factu remagnat ad sancta Maria in pake et in ketu 170.4.

ki1, 1.13, 1.16 (due volte), 1.18, 1.19 (due volte), 1.20, 1.23 (due volte) 2.1 (due volte), 3.5, 5.1, 20.1, 21.3, 23.1, 23.2, 24.1, 24.2, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.9, 25.12, 27.1, 27.2, 28.7 (due volte), 28.8 (due volte), 28.9 (tre volte), 28.10, 29.4, 29.6 (due volte), 32.8, 36.10, 36.12 (tre volte), 37.1, 39.2, 66.5, 66.7 (due volte), 67.5 (due volte), ecc. (per un totale di circa 130 occorrenze) (ke, 4.5, 8.4, 10.1, 12.1, 18.1, 21.1 (due volte), 21.2 (tre volte), 21.10, 26.1, 172, 172.1, 172.6, 172.8, 173.2, 173.3, 173.4, 174.7, 175.1, 210.5, 217.1, 219.2, 219.13; cki, 32.6 (sei volte), 32.8 172.6; qui 9.3 (due volte), 11.1, 11.2 (due volte), 12.5, 13.1 (due volte), 14.1 (tre volte), 15.1, 19.1, 19.2, 19.3, 26.5, 31.1, 32.1, 32.6, 32.7 (due volte), 32.8, 32.9 (tre volte), 32.10, 32.4 ecc.; cki 172.6 (due volte)); ce 1.19; que 36.1 (due volte), 36.3, 72.1); davanti a vocale si elide in k’ 12.1, 21.6, 21.10 (due volte), 25.9, 25.10, 26.1, 37.2 (due volte), 99.7, 100.2, 114.5, 161.14, 168.7, 170.1, 170.4, 170.7, 174.5, 177.3, 178/179.8, 184.2, 185.1, 189.1, 190.1, 190.2, 191.1, 197.1, 202.1, 203.1 (due volte). 219.4; ck’ 32.6, (sei volte)). Pron. relativo, forma unica per ogni genere e numero, in funzione sia di soggetto che di oggetto: 1. «che, il/la quale, i/le quali»: E dolli sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo 1.16; kerto cun su priore pro ·XXX· porcos, ke prestait patre miu a sancta Maria 21.1 Susanna Oscheri ki fudi ankilla de sanctu Jorgi de Calcaria 27.2; Et filios, cantos enti fagire dava sa die, sos ki levava ego, rammanent a sanctu Georgii et issos ki levait ipse ramannint a sanctu Gregorii 29.6; faço recordatione dessos homines ki partivi cun iudice 84.1; custu pro ki kertei et binki 2.8; frates suos, a ki llas derat 1.23; domus et corte ki amus in sa billa de Sinuski 23.2; fegit a Orzoco in forrizu, de ki gitavat ad sanctu Gregorii su ladus et ladus ad sancsanctu Georgii 28.7; unu filiu, a ki naranant Gaini 28.8; faço recordatione pro sus fiius de Luxuri Melone, in ki mi kertavat iudice Barusone d’ Arbaree 85.1; su prebiteru ki llu penedentiedi 94.2; Et mulieres moiant et cogant […]sas ki non ant aere genezu donnigu 131.7; a voluntate dessos monagos, a ki llos delegai 131.16; Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos 131.17; et issu servizu ki llis poserat patre vostru pro fagere a clesia a llu lassant 133.3; 1a. con il verbo kertare può assumere il valore di «per/riguardo al/alla quale (muovi lite)»: pro custa muiere ki kertas, livera est 172.4; 1b. esplicita il complemento di tempo: Sa die ki andei a Bonarcatu 133.2; 1c. in unione con le preposizioni: custu pro ki kertei et binki 2.8; frates suos, a ki llas derat 1.23; iudice Comita ante ki llu fegerus su tramudu 137.2; 2. «chi, colui il quale» Et ki at punnare ad isturminare istu negotium ki arminai ego Cipari de Lacon isbertinetillu Deus de magine sua 67.5; 3. Preceduto dall’articolo «ciò che»: fatio recordacionem dessu qui deit Comita 13.1; dessa bia qui benit ad Orruinas 19.2.

ki2 1.5, 1.7, 1.9, 1,11, 1.17, 2.7, 3.1, 21.1, 21.8, 24.3 (ke 24.3), 100.26, 115.1, 168.3, 178/79.7, 207.5, 208.7 (due volte), 209.1, 219.2, 219.10 (ke, 4.1, 18.1, 21.6, 21.2, 24.3, 150.2, 174.5, 210.1, 219.8; qui 33.4, 33.5, 33.7, 34.2, 36.7, 104.6, 183.3; davanti a vocale si elide in k’ 2.4, 25.15, 208.4). Congiunz. «che»: 1a. introduce la proposizione oggettiva: pregaitimi ki ego lu basare a iudike 21.8; non lo skia ki fosse arrennatu et ke l’avesse in carta bollata sancta Maria 24.3; 1b. introduce la dichiarativa: Et dolli asoltura pro custu saltu ki si llu arregant et castigent omnia temporale 1.5; Ego Gregorius, priore de Bonorcatu, facio memoria ke mi se converseti donna Maria de Lacon de Sorratile 18.1; 1c. con valore ottativo: ki ll’apat benedicta sa parzone de donnu Piziellu 1.17; 1d. con valore esortativo o ingiuntivo: kerto cun su priore pro ·XXX· porcos […] ki li me torraret 21.1; Et confìrmolli saltu de Cchanas de su Iehsu pro lande et pro pastu et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali 34.2; faço recordatione pro fiios de Jorgi Longu: ki siant serbos de sancta Corona totos tres: Eiçu et Mariane et Petru 115.1; Mandait iudike pro·llos ki los obviasserunt assa fontana de Bolorki 174.4; 1e. con valore consecutivo: Ispiiarus nos de pare dave Monte sanctu ki non bi arramasit serbu apus iudice 100.26; 1f. preceduta da da con valore causale «dacché, dal momento che»: Da ke est liveru su patre et sa mama est ankilla, fiios k’anta fattos siant serbos de sancta Maria 174.5; 1g. indica un legame sintattico generico: Et siant liberos que no lis levent paga 33.4; 1h. rafforza la congiunzione subordinante: avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

kida, 168.1, 168.3, 171.1, 171.2, 208.2 (kita 2.2, 67.4; cita 131.2). S.f. 1. «turno di un lavoro o servizio a favore del pubblico, o munus publicum; poi anche l’insieme dei componenti un collegio tenuto a fornire tale prestazione» (cfr. paulis 1997, pp. 13-45, che deriva il termine da citare, voce latina medievale in accezione giuridica): de poriglos de angarias: Orzoco de Opo et tota kita sua 67.4; 2. Con l’espressione (corona de) kita de verruta/berruta si intende il collegio giudicante nell’assise giudiziaria (o corona), formato dai bonos homines, miliziani a cavallo, che avevano come insegna il verrutu/berrutu (arma astata da lancio); tali uomini erano tenuti a prestare questo servizio e ufficio pubblico secondo un ritmo di turnazione (cfr. paulis 1997, pp. 47-61): Kertei in corona de logu in Aristanis, sendo in kita de verruta Trogotori Seke (2.8, e con leggere varianti in 208.2); Kertait megu in kida de verruda 168.1; Nunçailla ad corona de kida de verruda d’Aristanis a Bera d’Acene. Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’Acene qui vennet a torrari verbu 171.1-2; 3. «settimana» (per slittamento semantico a partire dal fatto che i servizi assegnati alla kita si prestavano secondo un ritmo di turnazione; la voce significa, fino a tutt’oggi, ‘settimana’, ed ha scalzato il termine settimana (e varianti fonetiche) che era ancora in uso nel medioevo sardo: cfr. DES, s.v. settumana; e qui nel nostro testo: posillos a iurare a servire a iuale ·IIII· dies in setimana 131.1): ad corona de logu ad sanctum Petru, ki fudi s’atera kida 168.3.

kimbe, 1.23, 10.2, 174.1, 207.13 (kinbe, 173.8, 174.3). Num. «cinque».

kis, 100.3, 100.7, 100.12, 134.3. Pron. indef. «ciascuno»: Levarus kis suo: levait clesia a lorgi et iudice levait a Orçoco 100.3; Levait iudice ad Maria et a Nastasia cun kis fiiu ipsoro 100.12.

kiteu, 99.8, 178/9.7; Pron. interrogativo «che cosa»: Percontedi iudice a sa corona kiteu ndellis pariat; kiteu ve parit de f[ager] dessu condage ki fuit falsu? 178/9.7.

cinniga, 1.20, 1.21 (due volte), 36.12, 159.2 (toponimo), 161.11, 207.8, 207.10, 207.11; pl. cinnigas 94.1, 114.4. S.f. «giunco» (usato sempre in designazioni topografiche o toponimiche): saltu ki si segat dave sa cinniga de figos 1.20; terra […] cabiçale assa binia vedere de donnu Goantine de Lacon, tenendo assas cinnigas 94.1.

cipiri, 1.8. S.m. «rosmarino»: e molliat a petra dessu cipiri derettu a castru de Ulguni 1.8.

ciu, 38.1, 55.1, 160.4; f. cia, 67.1, 67.2, 132.6. S.m. «zio».

cita. Vedi kida.

[clamare], ind. pf. 3a clamait 169.3 (clamedi 104.5), gerun. clamandomi, 100.18, clamandominde 100.15. V.tr. 1. «chiamare in giudizio»: Clamedi destimoniu a Goantine de Porta 104.5; 2. «dichiarare pubblicamente in giudizio»: Clamait sua culpa et torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi 169.3. V.rifl. [clamaresi] «far reclamo, sporgere lamentela in giudizio», secondo DES, s.v. kramare, «appellarsi»: clamandomi ca mi fakiant tortu 100.18.

clericatu, 145.6. S.m. «chiericato»: donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun onnia clericatu suo 145.6

clerigu, 12.7, 26.7, 28.6 (tre volte), 28.11, 97.2, 98.5, 180.2, 184.3, 188.2, 189.4, 190.3 (due volte), 191.2, 197.2, 198.2 (due volte), 201.2, 203.4 (due volte), 205.17; pl. clerigos 196.4, 210.5. (clericos 4.5). S.m. «chierico»: Samaritanus clerigu 12.7; totu sos homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu, clerigos et laigos 210.5.

clesia, 1.10, 1.19, 1.23 (due volte), 6.1, 7.1, 22.2, 30.4, 32.5, 32.13 (due volte), 36.8, 36.12, 40.1, 65.1, 66.7 (due volte), 69.3, 70.3, 72.3 (due volte), 73.4, 74.5, 74.6, 75.1 (due volte), 76.1, 80.3 (due volte), 81.2, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5 (due volte), 82.6, 82.7 (due volte), 82.8, 82.10, 82.11, 82.12, 82.13, 82.14, 83.3, 84.2, 86.2, 89.3, 89.4, 92.3, 92.5, 92.6, 92.9, 93.4, 94.1, 95.1, 100.3, 100.4, 100.7, 100.8 (due volte), 100.9, 100.10, 100.13 (due volte), 100.14, 100.15, 100.16, 100.17, 100.19 (due volte), 101.2, 103.2, 106.2, 108.1, 116.3, 117.2, 120.1, 120.2, 124.5, 127.4, 131.2, 131.6, 131.12, 132.3, 132.4, 132.12, 133.3, 133.5, 133.8, 134.3, 134.5, 138.2, 139.1, 140.1, 141.2, 141.3, 142.1, 143.17, 144.1, 144.4, 144.6, 144.10, 145.2, 145.3, 1487.5, 149.2, 149.3, 151.4, 151.5, 152.1, 154.1, 154.2, 154.3, 155.4, 155.5, 156.4, 161.3, 161.5, 161.6, 161.9, 161.14 (due volte), 168.5, 170.7, 177.2 (cinque volte), 177.3 (tre volte), 192.1, 203.3 (due volte), 207.7, 207.12, 207.13, 212.1, 213.1, 220.2 (cclesia con raddoppiamento sintattico: a cclesia 151.6, 154.3, 155.3, 158.2; ecclesia 83.2, 129.3, 146.5; dativo ecclesie 12.5, 12.6, 26.5, 26.6. (in carta sarda in contesto latino 12.5, 25.5). S.f. «chiesa»: 1. «edificio adibito a chiesa»: ce fegit issa sa clesia illa a nnou 1.19; Testes: Petru TempIa et Presnage Marras et Mele de Foge cun totos cantu ‘e furunt in clesia 138.2; in sa sacratione dessa clesia nova 144.1; 2. «entità giuridico-economica facente capo a un monastero (in genere il monasrero di Santa Maria di Bonarcado)»: Posit Grega de Sivi una terra a clesia in capizale de patro 6.1; Ego Gregorius, priore de Bonarcadu partivi cun iudice de Gallulu. Coiuvedi Goantine Mameli, serbu de sancta Maria de Bonarcadu, cun Maria de Lee, ancilla de iudice de Gallul; fegerun ·II· fiios: Zipari et Justa. Clesia levait a Zipari et iudice levait a Justa 22.1-2; Et dedit ancu a sancta Maria de Bonarcadu sa clesia de sancta Maria de Sorrachesos cum su saltu de Sorrachesos 32.5; prossu servu ki furarat sos porcos de clesia 66.7; Furadu Corria mandatore de clesia 70.3; ecclesia levedi ad Luxuria et a Elena et iudice levedi ad Bera 129.3; Andarunt sos homines meos et largarunt inpare in su padru de clesia 92.3; Et ego narai: «fiia d’ankilla de clesia est et in condage l’ apo» 93.4; 5. in senso più generale «chiesa in quanto istituto o partizione amministrativa di essa»: donnu Iohanne Beglu prebiteru dessa clesia de Mura 124.5.

[clompere] ind.pr. 3a clompet 1.21, 11.3, 13.2, 32.9 (due volte), 161.10, 184.2, 194.1, 207.10 (clompit 15.4; clonpet 119.2) pf. 1a complilli 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 47.1, 48.1, 49.1, 51.1, 52.1, 55.1, 58.1, 60.1, 62.1, 70.2, 143.3, 143.6, 143.8, 143.10, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8 (complillis, 50.1, 59.1, 134.3, 134.7, 136.2, 157.3; clomplilli, 28.10, 107.2, 184.2, 194.2, 197.1; clompilli, 105.2); 6a clomperuntimi 67.3. V.intr. 1. «arrivare» (detto in genere del confine o della superficie territoriale): et benit a ariolas de Campu totue via de Tune et clompet a nuraki pikinnu 1.21; 1a. «arrivare secondo le proprie possibilità o decisione»: Custu totu deti prossa anima sua a sancta Maria de Bonorcantu cando se acconverseti in bita et clompit dare sendesi biu 15.4; 2. «arrivare a pareggiare il conto pagando in denaro, giungere al pagamento del prezzo stabilito in denaro ma pagato con beni mobili o immobili»: et deindelli in dinaris sollos ·XXX· et clomplilli prezu 28.10; et clomperuntimi prezu et benedixerus·nos de pare 67.3; Et deilli ·I· ebba capud a pare et clomplilli prezu 107.2.

clostra, 8.1, 214.1, 160.3 (iostra 77.1). S.f. «chiostro»: pro tutare·illo in sa clostra de sancta Maria 8.1; Quando morivit Pascasi de Corte in iostra lu tutarus 77.1.

co1, 19.2, 99.5, 114.4, 134.3, 144.4, 144.10, 145.2, 161.12, (quo 1.6 (due volte), go 3.3). Avv. relativo «dove» (< quo): 1.6; falat totue pus flumen in co benit a bau de Carruga 19.2; Positimi iudice a batuere su condagi a corona in co mi posit iudice 99.5; sa terra longa dessas petras in co ’nke vamus a sSepoy (attraverso cui) 114.4; Comporeilli a Cipari Capai terra de ortu tenendo assa de clesia post monasterio et ad Iorgi su frate in co partiant in pare 134.3; Dollilu dave in co si segat dave s’ariola de clesia et falat via deretu assa + 144.4.

co2 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.16, 1.17, 3.7, 4.3, 21.6, 25.10, 25.12, 32.5 36.7, 93.7, 99.9, 99.11, 100.3, 110.5, 119.3, 131.6, 133.13, 144.8, 154.1, 161.14, 161.15, 162.3, 162.4, 176.2, 183.3, 207.2, 207.5, 209.3, 209.8, 210.3, 219.8 (quo 1.4, 1.8, 1.14, 24.5, 133.14). Congiunz. (< quomo(do)) «come»: 1. Si quis dixerit quia bene est quo ordinavi ego iudice Comita 133.14; 1a. anche preceduto da in: Et dolli asoltura pro custu saltu ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fudi usu et est oe die de castigaresi saltu de regnu 1.5 (formula ripetuta similmente in 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 36.7, 161.15); 1b. in correlazione con si: non potuit razone torrare si co li kereat ipse 21.6; 2. preceduto da in: 2a. «nella maniera/misura in cui»: et totu logu in co ‘e furunt Dominica de Palma 93.7; Custos sunt testimonios et totu logu, in co furunt cun iudice in Bonarcadu in su biidoriu 110.5; Positillu iudice a su curatore de Barbaria Petru de Serra Passante a partire custos homines cun clesia in co furunt a nnatias 154.1; Et dait atera adsoltura de fager nassarios in omnia flumen et esser liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu 162.4; 2b. «nella maniera in cui, secondo quanto»: cun totta sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo in co narrant cartas suas 1.13; in co naravant sus condagis 99.9; Troodori de Stavara, ki mi dedi sa terra in co lli posit iudice 119.3; 2c. seguito (a distanza, con elemento interposto) da et (si rileva quest’unica occorrenza) «in quanto»: et issos gonnesserun sa casa pro totu tempus in co semus et bikinos de pare 183.3; 2c. detto del confine come formula che introduce la descrizione del percorso di esso: et terras et binias et saltus d’Orrodolazu et Oruni in quo si pesat daa ssa iaca d’Orrodolazu et collat a nurache d’Orisezo1.4; E dolli sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo […] cun issa segadura de su saltu d’Aidugocippu in co llu ingirat a iaga de Drogodori de Pau e benit a ariola de Titiriu et benit a funtana de gercu 1.16; 3. preceduto da secundu «secondo quanto»: Et dedi totu su meu a Deus et a sancta Maria secundu co avia platicatu et iatu a su priore 3.7; 3a. secundu in co (variante del precedente): Et dedit ancu a sancta Maria de Bonarcadu sa clesia de sancta Maria de Sorrachesos cum su saltu de Sorrachesos totum secundum in co si segat dae bau de coroniu; et collat totue sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa derectu assu crastu mannu 32.5/6; 4. preceduto da dave «dopo che»: Custos narrunt, dave co iurarunt 25.10; toctos cantos furunt sa die in corona in Fununi dava co exivit de silva iudice, dava Bau Ludosu 99.11; Et dave co narrunt ipsos, ingiçarus a partire 100.3; 4a. dae co «dato che, poiché»: et posit iudice dessas binias k’ie furunt, dae co s’arent isfagere, torrare ad clesia 161.14; 5. preceduto da de «quando»: Custos furunt sa die mecu de co fegi custa carta in Bonarcatu 133.13; 6. seguito da et «come, allo stesso modo che»: co et ipsos ateros servos 131.6; Appant inde prode […] monagos qui ant servire in iss’ abbadia […]: et de pastu et de aqua et de glande et de aratorium castigandollu co et ateros saltos de regnum 144.8.

coallos. Vedi cavallu.

codina, 122.4 (cotina 1.20, 207.8). S.f. «roccia, macigno» (cfr. DES, s.v. kòte): benit assa codina de niu de corbu 122.4.

[cogere], cong. pr. 6a cogant 131.7. «cuocere».

[cognoskere] ind. pr. 1a cognosco 144.1; 4a cognoskemus 104.6 (connoskimus 172.6; conoskimus 172.6, 173.8); pf. 3a connoscit 132.16; pf. 4a cognovimus 74.6, (congnovimus 161.13; congnoscerus 151.6); 6a gonnesserun 183.3. V.tr. 1. «conoscere»: Custa muiere pro ke kerta su priore nos la connoskimus ka fuit fiia de Petru Pisanu 172.6; nos illos cognovimus servos et servindo ad clesia 74.6; Custu congnovimus et iskimus 161.13; 1a. «sapere»: non cognoskemus qui fudi patri suo 104.6; 1b. «riconoscere avvedersi»: Vidit iuige custa carta et connoscit ca ll’aviant facta a fura sua 132.16; 1c. «riconoscere un patto, un accordo»: et issos gonnesserun sa casa pro totu tempus in co semus et bikinos de pare prossa domo d’Agustis 183.3; 2. «ereditare»: EGO IUDICE Barusone de Serra potestando locu de Arborea faço custa carta pro saltu qui do a sancta Maria de Bonarcatu in sa sacratione dessa clesia nova, pro anima mea et de parentes meos daunde lo cognosco su regnu de Arbore 144.1; per questa accezione si veda DES, s.v. konnòskere, (dove si rimanda al Casu); si veda anche Ditzlcs, s.v. connòschere, dove fra le altre accezioni si dà anche quella di «tenner cosa, interessu o àteru, dae sos mannos, dae sos antepassados», e cita fra i sinonimi di tale parola ‘eredare’ (ossia ‘ereditare’); io stesso ho constatato l’esistenza di tale accezione, nell’uso del sardo moderno.

[coiuvare, coiuare] ind. pf.3a coiuvedi 22.2, 69.1, 75.1, 98.2, 103.1, 116.2, 121.2, 123.3, 126.1, 127.2, 153.3, 153.5, 156.1, 156.7, 156.12 (coiuedi 108.1, 111.1, 113.2, 155.2, 167.2, 167.4; coniuedi 89.1; coniuvedi 129.2, 220.1; coiuvait 28.8, 28.9; coiugait 80.2; coniugai 174.1); 4a coiuarus 165.2; part.pas. m.s. coiuvadu 133.8; m.pl. coiuvados 132.2 (coiuados 25.4). V.intr. «sposare, sposarsi, essere sposato (con)»: Coiuvedi Goantine Mameli, serbu de sancta Maria de Bonarcadu, cun Maria de Lee 22.2; Custus serbos, ki kertadis, fiios de libera sunt et impare non furunt coiuados 25.4; Gavini Formiga et Bera de Porta furunt coiuvados in pare 132.2. 1a. usato transitivamente nel senso di «combinare un matrimonio di una persona con un’altra persona»: Coiuarus ·I· serbu de sancta Maria, Goantine Celle cum Speciosa Marqui ankilla de Comida Pirella 165.2.

[colbadu], colbadas, 161.11. Agg. «unito, congiunto, appaiato» (cfr. DES, s.v. kroppare): et bat cun sa bia maiore usque ad pedras colbadas de Murtas 161.11.

[colivertu], pl. colivertos 131.2, 134.10, 141.3. S.m «colliberto, categoria sociale di uomini liberi, ma soggetti a determinate prestazioni lavorative da prestare, un giorno alla settimana, al fisco, cioè al rennu, o ad altre entità», quali per esempio il monastero di Santa Maria di Bonarcado; forse già servi manomessi e organizzati in sodalità e in collegio: Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale ·IIII· dies in setimana: et issos apiaresos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia omnia lunis in omnia opus quantu aent fagere sos ateros colivertos 131.2.

[collare], ind. pr. 3a collat 1.4, 1.15, 1.20 (due volte), 13.2, 14.1 (due volte), 19.3 (due volte), 32.6, 32.7 (due volte), 32.10, 36.6, 145.2, 161.11 (tre volte), 207.1, 207.9. V.intr. «salire (detto sempre dell’andamento del confine]»: in quo si pesat daa ssa iaca d’Orrodolazu et collat a nurache d’Orisezo 1.4; et collat ad su montiglu dessa terra albina 19.3.

collatura, 131.8. S.f. «salita, passaggio» (cfr. Des, s.v. kollatura): Custu fegi ego iudice Gostantine in collatura ki fegi a silva de Cercetu 131.8.

colleanes. V. golleanes.

collecta, 145.7. S.f. «l’assemblea del giudicato, col giudice, ecclesiastici, curatori, maiorales e popolo, e per scopi politici, finanziari, giudiziari o anche religiosi» lo stesso che sinodu, vedi sotto alla voce (cfr. marongiu 1937 = 1974, p.20 n.): cum onnia curatore et cun onnia liberu de capudu de Sardigna quantos ibi furunt in icusta collecta 145.7.

colletoriu, 85.3, 161.11. S.m. «luogo di riunione (della caccia)» (cfr. DES, s.v. goddètta): Et ego bingi in corona de iudice in su colletoriu de Gerkedu 85.3; derectu assa bia de logu de colletoriu ue sun sas pedras 161.11.

[commandare], ind. pf. 3a commandait 100.2; (cumandait 183.3); cond. pr. 1a ei commandare 108.1. V.tr. «comandare, ordinare»: Et nos fegerus cantu nos commandait iudice 100.2; iuredi […] de fager su cantu l’ei commandare de serbire; unde cumandait assos homines dessa villa qui non averen a ffakeremi istorpiu 183.3.

comandamentu, 71.3. S.m. «ordine, comando»: Bennit Comida de Corte mandatore de sancte Eru a Bonarcatu per comandamentu dessa donna 71.3.

combentu, 12.2, 170.2 (conbentu 26.2). S.m. «patto, accordo»: Et ego dedi·illa in combentu d’aberese·illa ipse et sa mugieri et fiios suos 12.2.

combersione, 37.4. S.f. «il farsi converso»: Custa combersione fegi dominiga de palma in sancta Iusta 37.4.

come, 174.4. Congiunz. «(che dimostra, dichiara) come, in quale maniera»: battuserunt ·I· carta come erat liveru su patre 174.4.

comente, 36.14, 161.8 (cumente 99.7). Congiunz. «come, nella maniera in cui, in qual maniera»: et appala comente est a biere in su primu foliu 36.14; de narrende sa meius beridade ki’nd’enti iskire pro custu padru de sanctu Symione comente fudi et daunde furunt limides suas 161.8.

comiadu, 115.2. S.m. «liceità, permesso»: Et non apat ausu nen comiadu, non iudice de post me et non donnigellos […]a levarindellos de servizu de sancta Corona 115.2.

[committeresi], mi committo, 23.1. V. rifl. «rendersi converso»: Ego Furato Birdis, ki mi committo, ego et mugere mia Justa Kekali a boluntade de pari, in manu de Deus et de sancta Maria de Bonarcadu et de su priore donnu Nicolau 23.1.

commemorationem, 15.1. S.f. «memoria, registrazione»: Ego Benedictus […] fatio commemorationem dessa conversatione qui si fekit a santa Maria de Bonorcatu donnu Gunnari de Serra 15.1.

communariu. V. comunariu.

como1, 21.2, 29.3, 219.3. Avv. «ora, adesso»: et pro custu serbizu ke perdit, li levait kustos porcos pro ke kertas como 21.2; et at como sanctu Gregorii in Maria de Urri ·III· pees et sanctu Georgii unu pee 29.3.

como2, 172.9. Congiunz. «come»: totta sa corona como est adunata ad sinodu 172.9.

[comporare], ind. pf. 1a comporei, 41.1, 134.2, 136.1, 157.2, 184 (conmporei 28.10; conperei 105.2; comporeilli 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 49.1, 51.1, 52.1 55.1, 57.1, 58.1, 59.1, 61.1, 62.1, 63.2, 70.1, 81.1, 157, 134.3, 134.6, 143.2, 143.8, 143.10, 143.12, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8; comporeillis 50.1, 54.1; comporai 60.1, 194.1, 195.3, 197.1; comporaivelli 66.4); pass. pros. 1a apo comporadas 19.1; trapass. pros. 3a aviat comporadu 203.1. V. tr. «comprare, acquistare»: Comporeilli a Cipari Çote terra in ariola de Pubusone et deilli vacca in sollu et complilli 45.1.

comporu, 3.3 5.2, 81.2, 105.1, 114.2, 134.1, 143.12, 157.9, 184.1, 209.4, 211.2 (conporu 120.1). S.m. «compera, acquisto»: cantu avia de fundamentu et de comporu 3.3; Ego Samaridanu, prebiteru de Calcaria, faço recordatione de paru et de comporu canto appo fatu assa domo de sanctu Iorgi de Calcaria 184.1.

comunariu, 41.1 (communariu 42.1). S.m. «terra d’uso comune»: Comporei assa villa de Orogogo su comunariu issoro 41.1 Comporeilli […] sa terra dess’iscla tenendo assu communariu 42.1.

comune, 100.1, 109.1, 156.9 (comuni 29.4, 167.19; cumoni 177.3). Sempre nelle locuzioni in comune o ad comune «in comune»: sos homines ki aviamus in comune in Agustis 100.1; Adviamus ad comune cun iudice ad Petru Cogu ladus ad ladus 109.1.

conbentu 26.2. Vedi combentu.

condage, 93.4, 93.5, 93.6, 131.1, 168.5, 178/9.6, 178/9.7 (condake, 178/9.5; condagi, 99.3, 99.5, 99.6, 99.7 (due volte); condague, 36 (intestazione); condace (in contesto latino) 1.1, 36.2); pl. condagis 99.9. S.m. «raccolta di atti o di memorie registrate, riguardanti negozi giuridici, decisioni giudiziali, donazioni, permute, ecc.» (cfr. DES, s.v. kondàke): fiia d’ankilla de clesia est et in condage 93.4; Positilli iudice et totu sa corona a donnu Goantine de Sogos ad batiere beridade et donnu Goantini de Sogos batusit condake dessu padre 178/9.5; 1a. parrebbe indicare anche l’atto singolo, come potrebbe indursi dalle seguenti occorrenze: Ego iudice Gostantine de Lacon faço custu condage pro homines de Bonarcatu 131.1; Parsit rasone ad totu sus liberos ki furun in corona, ka non fuit su condage de creer et ca fudi fatu in falsidade 178/179.6; Lesit su condagi de iudice Goantine, ki fegit sa badia de Bonarcadu et ipsu condagi de iudice Comida, su fìiu 99.7.

condemnare, 146.8; fut.ant. condemnaverit 161.19; (condempnaverit 145.11); part.pass. condempnatus 146.8 (tutte le occorrenze si trovano in formula latineggiante). V.tr. «condannare», ma soprattutto «non riconoscere, non osservare un’ordinanza, fare in modo che essa non venga osservata»: Et si quis exterminare et condemnare eam voluerit fiat ille condempnatus et exterminatus de ymagine sua et de via de paradisum 146.8; Et cui non placuerit et condemnaverit hec ordinatio, habeat maleditione de Deus et de sancta Maria et de omnibus sanctis Dei. Amen. 161.19.

[confesare] pf. 3a confesedi, 32.2 (mi confisait, 10.2). V.tr 1. «confessare, amministrare la confessione, raccogliere le ultime volontà» A sora kando mi confisait dedi a sancta Maria unu iuvu et kimbe matrikis de porcos 10.2; 2. «enunciare in confessione la propria (ultima) volontà»: Confesedi su corpus suu a suterrari in sancta Maria de Bonarcadu 32.2.

[confirmare], ind. pr. 1a confirmo 1.22, 33.3, 36.4 (in contesto latino), 147.3, 161.15, 207.11 (confirmola 36.13; confirmolli 1.23, 1.25, 34.2, 36.14, 207.12, 207.14, 207.15) pf. 3a confirmeti 16.1. V.tr. «confermare (in genere una donazione)»: Ego Petrus de Lacone iudice de Arborea […] fato custa carta et renovola a sancta Maria de Bonarcado pro donatione qui fecit donnu Ugo de Basso padre meu et donna Preciosa de Lacono mama mia 33.1-2; Et ego la scribo et confirmo custa recordatione ad esser servu a sancto Symeone 147.3.

confortare, 148.9 (conforzare 131.19); ind. ftut. ant. confortaverit 88.5. V.tr. «dar forza, adoperarsi perché un’ordinanza sia applicata e osservata» (sempre in clausole formulari latineggianti): Et ki aet confortare ista arminantia 148.9.

coniuvedi, coniugait, coniuvedi. Vedi coiuare.

connadu, 54.1, 95.2 (connatu, 145.7). S.m. «cognato».

connoscit. Vedi cognoskere.

connoskimus. Vedi cognoskere.

conperei. Vedi comporare

conporu. Vedi comporu

[consentire], ind. pf. 3a consentivit 3.5 (consentiit 209.6). V.tr. «accordare il consenso»: Custos ive furun ue consentivit su donnu meu donnu Ugo de Basso s’afiiamentu ki mi fegi ad sancta Maria de Bonarcatu pro combersu 3.5.

conte, 76.1 (due volte), 76.2 (due volte), 80.1, 80.2, 80.3 (due volte), 80.4 (due volte), 81.1, 122.6, 176.4. S.m. «conte»: Berrigeri conte, curadore de parte de Gilciber et de Fotoriani 122.6.

[contigere], cong. impf. 3a contingeret 12.5, 26.5. V.intr. «succedere, capitare, accadere» in contesto latino in carta sarda): Et si aliquando contingeret quod ipse Comita vel successor eius sive heres vellet predictam curiam vendere 12.5.

conventu1, 9.3. S.m. «convento, monastero»: su cantu de sa terra cun molinu, qui servit a su conventu de sancta Maria de B[on]ar[ca]tu 9.3.

conventu2, 205.17. «accordo»: Testes, qui furunt in icustu conventu 205.17.

conversacione. Vedi conversatione.

conversaresi, 30.1; ind. pr. 1a mi converso 160.1, 180.1, 221.1 (mi comberso 37.1, 217.1; mi combersu 10.1; mi converto, 79.1); pf. 1a mi combersai 217.2; 3a conversaitsi 181.1, 182.1, 202.1 (conversaisse 213.1, 214.1, 216.1; conversaise 7.1, 8.1; conversesi 9.1; conversessi 215.1; se converseti 18.1). V rifl. «farsi converso»: Conversaise donnu Guantine Murtinu a sancta Maria et posit una terra in cruke de nurake a clesia 7.1.

conversatione, 15.1, 16.1 (converssatione 31.1; conversacione, 32.1). S.f. «il farsi converso»: fatio commemorationem dessa conversatione qui si fekit a santa Maria de Bonorcatu donnu Gunnari de Serra 15.1.

conversu, 3.3, 3.6, 37.1, 214.1 (combersu 3.5, 8.1, 100.1, 209.3, 209.6, 209.7; conbersu 100.1). S.m. «converso»: misi in manu de donnu Vivianu priore de Bonarcantu nanti su donnu meu in presentia sua pro conversu 3.3.

[coopertu] f. pl. coopertas 159.2 «rivestito, foderato»: duas mantaduras de vulpe coopertas de mustarolu 159.2.

coram, 172.9. Prep. «alla presenza di» (in formula latina): Donnu Laurençu ke arreiat sa corona tennit custa muiere et positimila in manus pro ankilla et issa et su fiiu coram testibus Arçocco Secke curatore de Cebera grussa, Guantine de Martis curadore de Campitano 172.8-9.

corbu, 1.4, 1.6, 36.6, 122.4. S.m. «corvo»: sempre nella locuzione toponimica niu de corbu: molliat a petra de niu de corbu 1.4, benit assa codina de niu de corbu 122.4.

corognu. Vedi coroniu

corona, 2.2, 2.7, 21.3, 21.4, 24.2, 24.4, 24.5, 25.1, 25.3, 25.15, 25.17, 25.18, 64.1, 66.7, 74.2, 74.8, 85.3, 85.4, 92.4, 93.2, 93.5, 93.6, 99.1, 99.2, 99.5, 99.8, 99.9, 99.11, 104.1 (due volte), 104.6, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4 (due volte), 116.4, 121.4, 121.5, 123.7, 125.2 (due volte), 132.12, 132.17, 169, 178/9, 148, 213, 132, 151, 132.18, 132.20, 135.1, 141.1, 145.7, 148.3, 148.4, 150.2 (due volte), 151.2, 151.5 153.2, 153.7, 161.4, 163.1, 164.2, 168.2, 168.3, 168.4, 168.7 (due volte), 169.2 171.1, 172.1 (due volte), 172.7, 172.8, 172.9, 173.3, 173.4, 173.9, 173.11, 175.2, 178/9.2, 178/9.5, 178/9.6, 178/9.7 (due volte), 178/9.9, 199.1, 208.2, 208.7, 219.4 (gorona, 98.4, 125.4, 219.5). S.f. «assise in cui si rende e si amministra la giustizia»: Battusi sa carta bollata a corona 24.4; Percontedi iudice a sa corona kiteu ndellis pariat 99.8; parsit arresone ad iuduce et a tota sa corona ca fuit libera sa mama Paulesa 121.5; 1a. corona de logu «assise presieduta dal giudice»: Kertei in corona de logu; 1b. così pure corona de iudice: Kertei pro Elene Marras et pro Bera, sa sorre, in corona de iudice Petru et binki 116.4; 1c. corona de kida de verruda, vedi sopra s.v. kida, e sotto s.v. verruda: Nunçailla ad corona de kida de verruda 171.1; 1d. corona de «assise presieduta da»: kertu ki fegerus in corona de donnu Petru 25.1; 1e. corona de curadoria «corona presieduta dal curatore»: Kertedi in corona de curadoria, et narait 93.2; 1f. corona de sinodo «assise che si tiene il giorno dell’Assunta» (cfr. merci 1992, Glossario): in corona de sinodo in Aristanis 172.1; 1g. corona de sanctu Petru «assise che si tiene il giorno di San Pietro»: corona de logu ad sanctu Petru 168.3; Ad corona de sanctu Petru benni ad su postu 168.4; 1h. homines de corona «i componeneti dell’assise»: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone 21.4; 1i. [arreere, regere] corona «reggere, presiedere l’assise»: armentariu de logu c’arreiat corona 25.18; donnu Barusone de Senuski curatore de Bunurçule ki regiat sa corona 74.8; 1l. Tenne corona «appellarsi, richiedere giustizia»: Tenni corona cu·llu et vincillu 64.1; isse naraitimi pro tenne corona 148.3; 1m. [stringere] corona «riunire l’assise»: Strixit corona 132.17.

coroniu, 32.5, 122.3 (corognu 32.9). S.m. «masso, vetta di un rilievo»: et falat derectu a corognu de Pibera 32.9; benit assu coroniu de Maçigane 122.3.

corpus, 15.4, 32.2; pl. corpus 23.3. S.m. «corpo»: 1. «salma» Confesedi su corpus suu a suterrari in sancta Maria de Bonarcadu 32.2; 2. «corpo (contrapposto ad anima)» et sus corpus nostros et sas animas offerimus a sancta Maria de Bonarcadu 23.3.

corria, 184.2 pl. corrias 193.1. S.f. «striscia di terra col valore di misura lineare» (cfr DES, s.v. korrìa): Comporei a Troodori Gaça ·I· corria de terra in binia de Pedronia 184.2.

corte, 12.3, 15.2, 23.2, 27.1, 29.8, 30.1, 37.2, 99.2, 123.1, 124.4, 125.1, 130.2, 158.5, 169.4, 170.1, 221.3 (curte 12.1, 26.1, 26.3); pl. cortes 8.3, 182.2, 214.3. S.f. 1. «proprietà, complesso di una azienda agricola»; secondo l’occorrenza in 8.3 parrebbe doversi intendere come centro organizzato per la produzione, e quindi distinto dalla mera proprietà terriera: Et impromisit et platicait a morte sua parzone kantu at avere unu de fiios suos de onnia kantu at de terras et de bingnas et de saltos et de serbos et d’ankillas et de masciones de onnia sinnu de grossu et de minutu et de cavallos et ebbas et de onnia kantu at avere intro de domo et foras de domo tractu sas cortes 8.3; Kertait megu Bernardu Maluvidere, genneru de Goantine Lauri, pro sa corte de Petru Lauri et de Bera sa necta 125.1; Et posit parçone de ·I· fiiu suu de omnia cantu aviat intru de domo et foras de domo et parzone cantu aviat intru d’Arbaree et de Polminus, de cortes, de binias et ortos et de domestigas et de saltos et de omnia cantu si li aparteniat ad ipsa 182.2; 2a. è anche luogo di residenza signorile: Ego priore Nicolau façu recordatione de cambiu ki fegi cun juigi Guiielemu in su palatiu de corte de Fununi 27.1; Kertei in corona sua in Fununi in corte ki fuit de Mariane Guçeri 99.2; 2b. o dell’arcivescovo: homines ki partirus cun Comida de Serra in Gilarce in sa corte dessu archipiscobu 123.1; 2c. o dell’attività amministrativa di un monastero: Custa partitione fut facta, davananti de custos, in corte de sanctu Gregorii in Bauladu 29.8; et assa fine de conversaresi assa corte 30.1; Et icusta particione fegerus in sa corte de sanctu Iorgi 124.4.

costa, 6.1, 11.2, 65.1, 212.1; pl. costas 5.2, 11.2, 11.3 (due volte), 13.2, 14.1 (due volte), 119.2, 130.2, 169.4, 192.1, 197.1, 202.1, 211.2. S.f. «lato, fianco» sia al singolare che al plurale è usato sempre nella locuzione costa/costas a «a fianco di, accanto a»: Posit Grega de Sivi una terra a clesia in capizale de patro costa a latu de Gunnari de Maluzu capizale a terra de Antine Corda 6.1; Cambiei sa terra de bingia insuta bia de locu, qui est costas assas terras de Ponte et costa a Bera de Lacon, qui est mia 11.2; terra a costa dessa de clesia 65.1; sa parzone de sa terra de Ietadu de sa figu de Padina costas a sa terra de comporu de Furadu Unele 5.2; Deit sa domestica de Campu de Liva qui est costas a terra de donna manna 13.2; binia in Pedronia, costas ad binia de sanctu Iorgi 192.1.

cotina. V. codina.

covallus. Vedi cavallu.

creer, 178/9.6. V.tr. «credere»: Parsit rasone ad totu sus iberos ki furunt in corona, ka non fuit condage de creer et ca fudi fatu in falsidade 178/9.6

cruke, 7.1, (ruge 219.12). S.f. «croce»; solo in due occorrenze appare scritto per esteso, una volta ha valore toponimico: Conversaise donnu Guantine Murtinu a sancta Maria et posit una terra in cruke de nurake a clesia 7.1; un’altra volta appare nella variante ruge, a 219.12, nella scheda che riproduce la scheda 21. Altrimenti, nelle occorrenze 21.9, 66.8, 144.4 (due volte), 151.5, la parola è scritta con il segno +, cui ho aggiunto fra parentesi quadre lo scioglimento [cruke]: iurait supra s’altare et supra sa + [cruke] 21.9; falat via deretu assa + [cruke] ki est facta in issa petra suta su sueriu 144.4; et iurait supra s’altare et supra sa ruge da inde innanti serbire, ipse et fiios suos, pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu 219.12

cua, 132.8. Nella locuzione a cua «di nascosto», in sardo antico e moderno kubare/kuare significa ‘nascondere’ (cfr. qui sotto cuare); e kuba/kua significa ‘nascondiglio’ (cfr. DES, s.v. kubare): Regendosilla custa carta a cua, si girarunt de servire 132.8.

[cuare], ind. impf. 3a cuavat 148.5. V.tr. «nascondere»: Et kertait cu·llu iudice ca llos cuavat sos servos de clesia de regnum 148.5.

cuba, 38.1, 38.2. S.f. «botte, tino»: Posi ·I· boe et ·I· cuba et ·II· parzones de vinia 38.1.

[cubitu], pl. cubita 70.2. «misura di lunghezza (per tessuti)»: (cfr. DES, s.v. kùbitu, e le diverse occorrenze in CSNT): et ·XI· cubita de pannu in ·IIII· oberas 70.2.

cue, 1.15, 186.1, 187.1, 201.1, 207.1. Avv. di luogo «là, in quel luogo»: Donaitimi Petru de Siy puru cue sa parçone ki vi aviat 186.1.

cui, 145.11, 161.19. Pron. relat. dativo, in clausola formulare latineggiante «a chi»: Et cui non placuerit et condempnaverit hec ordinatio 145.11.

[cuiu], f. cuia 9.4, 123.7, 169.3, 173.11, 182.3, 216.2. Aggettivo (o pronome) relativo possessivo, concordante in genere e numero con il sostantivo cui si riferiva (cfr. DES, cuyu) «del/la quale»: priore Brando in cuia manu (nella cui mano) mi ofersi 9.4; Judice Petru et Goantine de Serra, in cuia corona (nella cui assise giudiziale, nell’assise presieduta dal quale) partirus 123.7; torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi (della quale era, cui apparteneva) 169.3; ser Bruno, in cuia corona kertava 173.11.

culpa, 169.3. S.f. «colpa»: Clamait sua culpa et torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu 169.3

cum. Vedi cun.

[cummitere], gerun. cummitendo 19.1. V.tr. «connettere, unire, unificare (territorialmente)» (vedi comunque nota a 19.1): cum[mit]endo intro sas terras qui apo comporadas 19.1.

cun, 1.4, 1.6 (tre volte), 1.8 (tre volte), 1.10 (cinque volte), 1.12 (sette volte), 1.13 (cinque volte), 1.14, 1.15 (due volte), 1.16 (due volte), 1.17 (cinque volte), 1.18, 1.19, 1.24 (cinque volte), 1.25 (quattro volte), 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 4.5, 9.3, 11.1, 12.1, 18.2, 19.3, 21.1, 21.7, 22.1, 22.2, 24.1, 24.2, 25.1, 25.8, 25.17, ecc. (cum 1.3 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.17 17.13 25.15, 32.5, 33.1, 36.1 (quattro volte), 36.3 (due volte), 36.5 36.6, 36.8 (due volte), 36.10, 36.11, 36.13 (quattro volte) 36.14 (tre volte), 68.1, 145.7, ecc.) (la voce compare per un totale di circa 350 occorrenze). Prep. «con»: 1. indica il complemento di compagnia: Et tando andei ad Vonarcatu cun su priore 3.6; totu sus homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu 4.5; ca fudi stetida cun su serbu de sanctu Jorgi 25.8; Cespuli, maiore de buiaquesos cun golleanes suos 33.9; 2. indica concomitanza: domo Sancte Victorie de Montesancto cum omnia cantu aet: et terras et binias et saltus d’Orrodolazu et Oruni […] cun homines et masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu 1.4; domo de sancto Petru de Vidoni cun onnia cantu aet: et terras et binias, et saltu 1.8; partindollu ladus a pare (metà per ciascuno) cun clesia 1.10; cue s’afliscat (si ricongiunge (il confine) con) cun Mambari 1.15; Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia 2.4; s’afiiamentu ki mi fegi ad sancta Maria de Bonarcatu pro combersu cun totu su meu 3.5; Levarunilli sas causas suas cun sa causa de iudike 21.7; partivi cun iudice de Gallulu 22.1; 3. indica relazione o reciprocità: partindo pares cun su regnu 1.10; Kertei cun sos homines c’aviant levatu custu fundamentu 2.3; cambiu qui feki cun Gantine Usay 11.1; cambiu ki fegi cun juigi Guiielemu 27.1; serbos et ankillas c’aviat sanctu Georgii de Calcaria cun (condivideva con) sanctu Gregorii de Bauladu 28.1; Tramutarus terras cun Ianni Milia 53.1; Ego Cipari de Lacon avia saltu cun (condividevo) sanctu Augustinu et cun donnigella Maria 67.1; Coiuvedi Iorgi Cazula servu de sancta Victoria cun Iusta Turui ancilla de regnum 69.1; Fegerunt cunsiiu cun Saina Tussia 132.6; Campaniemi cun donnu Comida de Serra Pirella 165.1; una dessas fiias c’aviant facta in pare su serbu meu 165.4; anche in pare cun: Cambiarus custos serbos in pare cun donnu Iohanne 29.1; homines c’aviamus in pari cun s’archipiscobu 98.1; 4. indica mezzo o strumento: sa via qui fagint sos de Celleani cun carru 32.7; pro piscare in mare de Ponte cun duas barcas 33.3; bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita 132.7; 5. indica condizione che accompagna un’azione: cun boluntate de pare 11.3; Ego Cipari de Lacon avia saltu cun sanctu Augustinu et cun donnigella Maria 67.2; 6. ha il senso di «lungo, seguendo il medesimo percorso di»: et bat cun bia usque ad bau cavallare et collat totue cun flumen usque ad bau d’ebbas 161.11; 7. introduce il gerundio: Custos furunt ue posit et deit cun lassando parte a ffiios e a donnia frate suo 30.3; cun iurandonde Stephane su porcariu de clesia 66.7. 8. In locuzione: a pari cun: et ferits’ a pare cun (giunge (il confine si ricongiunge) con) su monimento 122.3; in pari cun «insieme con»: in quo si ferit a pari cun sa semida de Digui 1.6; (segaresi) de pari cun «dividersi, separarsi (dall’essere insieme)»: et segatsi de pare cun Zinzau 1.6.

cunde1, 24.2; f. cunda 171.2; m. pl. cundos 175.3. Prep.+ pron. «con lui (lei, loro)» (Vedi Introduzione grammaticale e wagner 1938-39, 25 n.): Kertai cunde in corona de sanctu Nicola 24.2; Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’ Acene qui vennet a torrari verbu, ca kertavat cunda su priore 171.2; Kertei cundos et binchindelos 175.3.

kunde2, 100.20. Voce non chiarissima, parrebbe, dal contesto, significare «dopo di che, dopo tutto ciò», potrebbe essere il risultato di dave + co + (i)nde: Dave kunde andai ad Monte sancto et deruntimi ad Araona Cucuda cun ·II· fiios suos 100.20.

cuniadu, 105.2. S.m. «terreno coltivato chiuso» (cfr. DES, s.v. kundzare): Conperei ad Sissi Cabru sa parçone sua dessu cuniadu 105.2.

cunsiiu, 132.6. S.m., nell’occorrenza Fegerunt cunsiiu cun Saina Tussia, cia ipsoro 132.6, ossia si consigliarono con S.T. loro zia.

curadore, 20.2, 21.11 (due volte), 23.4, 24.5 (tre volte), 25.18 (due volte), 28.6, 33.8, 33.9 (tre volte), 34.3, 37.4, 66.7, 75.2, 82.14, 85.4, 86.4, 87.4, 88.4, 94.2, 98.5, 99.10 (due volte), 99.11, 100.1, 100.23, 100.27, 102.2, 122.6 (due volte), 122.7 (quattro volte), 127.5, 129.4, 131.15, 132.22 (due volte), 133.12, 135.1, 153.7, 161.16 (otto volte) 162.2, 162.6 (otto volte), 163.1 (tre volte), 164.2, 168.3, 168.7 (due volte), 171.2, 171.4, 171.5 (due volte), 172.9 (tre volte), 176.4, 202.2, 205.17, 208.9, 209.5, 218.2, 219.14 (due volte) (curatore 2.8, 3.4, 39.3 (due volte), 42.2, 66.5 (due volte), 74.8, 81.2, 88.6, 131.18, 132.22 (cinque volte), 133.12 (quattro volte), 135.2, 137.2, 144.9, 145.5, 145.7, 145.8 (otto volte), 146.6, 147.4, 148.8, 149.4 (quattro volte), 150.2, 150.3, 150.10, 154.1, 157.9, 172.5, 172.9 (due volte), 173.11 (due volte), 174.7, 175.2); pl. curadores 33.5, 33.9 (due volte), 199.3 (due volte), 219.11 (curatores 21.8, 74.2, 133.11). S.m. 1a. «curatore: magistrato giuridico e amministrativo che rappresentava il giudice nei vari distretti amministrativi o curatorie, in cui si suddivideva il giudicato»: donnu Gunnari de Ienna curadore de parte de Miili 20.2; donnu Trogodori Corsu, curadore de factu de Bonorcadu 28.6; deretu ad pedra de curadore 34.3; in corona dessu donnu nostru iudice Barusone ubi furunt curatores de locu 74.3; N’a ateru serviçu de logu non si levent non per curadore et non per maiore de scolca pro nulla presse d’opus de logu 131.15; et binkerusillu in corona de Gostantine d’Orruvum, sendo isse curadore 135.1; Ego Iohanne Melone facio recordatione pro homines de sanctu Augustinu de Augustis ki vinki in corona de tota curatoria sendo curatore de factu Torbini Maninu, avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2; Mandait iudice pro custu kertu ki non si kertaret fisca a donnu Petru de Çori, ki llu posit ad su curadore ad corona de logu ad sanctu Petru, ki fudi s’atera kida, proiteu ca fudi iudice armentariu de sancta Maria 168.3; 1a.  curatore maiore 133.12, 145.8, 149.3 (curadore maiore 132.22, 161.16, 162.6) forse una sorta di “maestro di palazzo” (marongiu 1937 = 1974, pp. 15-16); 1b. poteva essere preposto anche a un singolo luogo (e non a una curatoria): curadore de Nurabulia 99.10; curadore de Bonarcadu 171.5; Pedru de Lacon curadore de Frodoriane 162.6.

curadoria, 93.2, 123.7, 141.1, 175.3 (curatoria 42.2, 135.2, 150.2 (due volte), 150.10 (due volte), 176.4). S.f. «curatoria: distretto amministrativo e giudiziario in cui si suddivideva il giudicato»: Kertedi in corona de curadoria 93.2; Testes: Judice Petru et Goantine de Serra […] et Troodori de Foge et tota curadoria 123.7; vinki […] in corona de curadoria pro vacca ki mi furait 141.1; Ego Iohanne Melone facio recordatione pro homines de sanctu Augustinu de Augustis ki vinki in corona de tota curatoria sendo curatore de factu Torbini Maninu, avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

curbu, 122.3. Agg. «curvo»: et benit assa sueriu curbu 122.3.

curiam, 12.5 (due volte), 26.5, 26.6 (due volte). S.f., (in contesto latino in carta sarda): traduce con lo stesso valore la parola sarda corte: Donandi vero eam curiam potestatem non habeat predictus Comita 12.6.

curte. Vedi corte.

cussu, 135.1, 143.10, 143.12, 157.3, 195.3, 196.1, 197.1, 203.3 (icussu 66.5, 66.6, 66.8, 134.4, 134.6, 134.8, 134.9, 143.2, 143.5, 144.9, 157.4, 157.6, 157.7, 157.8); riferita a persona può esservi la forma cusse 99.7; pl. cussos 100.6, 100.9, 156.13; f. cussa 2.7, 19.2, 32.8, 100.13, 208.7 (icussa 32.13); pl. cussas 100.4. Agg. e pron. dimostrativo «quello»: cantos furunt cussa die in corona 2.7; Abiat ive in icussu saltu ·V· sollos Zipari de Ruinas 66.5; cumente lus derunt assus parentes de cusse ad Bonarcadu 99.7; et levait clesia sa sorre de cussa cun ·II· fiios suos 100.13.

custu, 1.5, 1.23, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 15.2, 21.2, 21.6, 33.6, 33.8, 33.10, 36.7, 81.2, 92.8, 100.5, 104.3, 104.4, 131.1, 144. 7, 145.7, 157.9, 161.8, 161.15, 168.3, 169.7, 178/9.4, 196.2, 207.13, 208.3, 208.7, 208.9, 208.11, 219.3, 219.7 (custo 36.15; icustu 1.23, 28.10, 104.6, 112.4, 113.6, 157.5, 205.17, 207.12); custa 2.1, 8.4, 25.7 (due volte), 25.9, 25.10, 25.12, 26.3, 28.8, 33.1, 37.4, 63.1, 74.1, 80.4, 81.1, 82.14, 96.4, 100.27, 101.3, 122.1, 131.12, 132.8, 132.16, 133.13, 134.1, 144.1, 145.4, 147.3, 151.1, 167.19, 169.1, 169. 3, 172.4, 172.6, 172.8 (kusta 12.3; icusta 29.5, 99.11, 124.4, 145.7); custos 2.10, 3.5, 25.10, 25.12, 29.1, 29.4 (due volte), 29.8, 30.3, 80.2, 85.4, 89.3, 92.8, 110.5, 125.4, 131.9, 131.13, 132.4, 132.12, 132.14, 133.13, 150.10, 154.1, 156.13, 161.8, 169.7, 171.4, 172.6, 173.8, 208.11, 209.6, 219.3 (kustos 21.2; custus 25.4; 28.6; icustus 104.6); custas 37.2, 130.4, 151.6, 158.4. Agg. e pron. dimostrativo 1. «questo»: et levait clesia sa sorre de cussa cun ·II· fiios suos 100.13; Spiatu custu kertu, kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama 21.6; Custus serbos, ki kertadis, fiios de libera sunt 25.4; custa Bera de Çori fiia de liberu et de libera est 25.7; Et icusta partitione fegerus a bene fagiri 29.5; Custos iurarunt in bangeleu de Deu et narrunt 25.12; custas ·III· binias appo ad ispiiatu de donnia frate meu 37.2; non est fiiu de custu pro ki mi naras 104.3; Et icustus iurarunt 104.6; Et icustu tramudu fegit in Gilarce 112.4; in cambiu de custas qui poniat ad sancta Maria de Bonarcadu 130.4; Ego iudice Gostantine de Lacon faço custu condage 131.1; partirus custos homines 150.10; Custos kinbe iurarunt 173.8; torraremi su fundamentu, custu pro ki kertei et binki 208.9; 2. «ciò»: et custu deti sende ego priore 15.2; Custu deit cun voluntate d’onnia fiio suo 18.2; et in cambiu de custu levait iudice a Goantine Tidu 100.5; Custu congnovimus et iskimus 161.13.

 

 

 

 

D

 

da. Vedi dave.

daa. Vedi dave.

dae. Vedi dave.

daessa. Vedi dave.

dainde 34.3, 161.12. «da lì».

dare, 15.4, 25.2, 31.3, 175.2 (dareli 86.3; darelilla 170.6; darellis 189.2; daremi 174.7; darende 191.1); ind. pr. 1a do 3.2, 71.1, 73.1, 87.2, 114.5, 144.1, 158.2, 180.1, 209.2 (dolli 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.16, 36.7, 36.10 (due volte), 87.3, 88.3, 144.3, 145.2, 207.2; dollilu, 144.4; dollila 73.2; dollis 131.17); 4a damus 23.3, 221.3; pf. 1a dei 71.2, 100.21, 100.23 (due volte), 100.24, 100.25, 217.2 (daili 201.1; dailli 184.2, 195.3, 196.1; daillis 195.2, 197.1; dedi 3.7, 10.2, 209.8; deilli 27.2, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 49.1, 51.1, 53.1, 56.1, 62.1, 81.1, 105.2, 107.2, 110.2, 122.3, 137.1, 138.1, 143.8, 143.10, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 170.4, 194.2, 209.3; dediili 3.3; dedi·illa 12.2, 26.2; deillis 42.1, 54.1, 97.1; deilis 41.1; deilla 141.2; deinde 100.23; deindelli 28.10, 63.2, 70.2, 134.4, 136.1, 143.6, 143.12); 3a deit 13.1, 13.2, 15.2, 18.2, 161.9 (dedi 32.3, 32.4, 32.11, 32.13, 119.3, 130.4, 214.2, 215.1; dedit 8.2, 9.1, 32.5, 122.5; deti 11.3, 15.2, 15.3 (tre volte), 15.4, 16.1, 18.1, 30.1, 30.3, 31.2; detj 14.1; det (nos inde) 135.1 dedilli 72.2; dedillu 99.6, 109.2; dedillos 66.3 (due volte); dedimi 4.2, 27.3, 66.7, 72.3, 88.3, 119.1, 137.1, 141.2, 144.2, 145.1, 165.4, 210.2; dedimillu 110.1; dedimilla 39.2; dediminde 12.3, 26.3; dait 162.4, 181.1, 182.2, 201.1, 203.3; daitillu 28.8; daitimi 162.2, 162.3; gedi 216.1); 6a derunt 99.7 (darunt 195.2; deruntimi 24.4, 100.20, 100.24, 100.25, 156.4); ppf. 3a derat 1.23 (due volte), 207.12, 207.13; 6a derant 120.1; trap. pross. 1a avia iadu 209.8 (avia iatu 3.7); 3a aviat datu, 16.1 (aviat iata 12.1, 26.1); cong. pres 6a dent 131.18 (dentillis131.11); impf. 3a daret 3.1, 4.1, 162.1, 210.1 (darit 209.1); gerun. dandomi 37.4; part. pass datu (in composizione con avia per formare il trap. pross.; e così iadu 209.8, iatu 3.7 e iata 12.1, 26.1). V.tr. «dare»: 1. In seguito a permuta o vendita: Comporei assa villa de Orogogo su comunariu issoro et deilis vacca in sollu et sollu de peculiu 41.1; Dave kunde andai ad Montesancto et deruntimi ad Araona Cucuda cun ·II· fiios suos. Et ego dei a Maria Çurumba cun ·II· fiios suos 100.20-21; Tramudeilli a Mele de Foge parçone sua quantu aviat in icussu ortu et deindelli intesiga vinia in Istranpadoriu 134.4; 2. «donare»: terras d’afiiu ki derat pro armari sa clesia 1.23; Ego donna Algaburs regina de logu d’Arbore, ki lli do a sancta Maria de Bonarcatu su latus ki avia in Lugia, sa fiia de Egizu Figos, et latus de Maria, fiia de Lugia. Latus de sa matre et latus dessa fiia li dei a ssancta Maria prossa anima de Berringeri de Scol 71.1-2; Et dedi totu su meu a Deus et a sancta Maria secundu co avia platicatu et iatu a su priore 3.7; 3. «consegnare»: Kerterus prossos fiios de Erradore Pisanu, ki fudi serbu de sanctu Jorgi de Calcaria, c’aviat fattus dave Bera de Zori et no llus boliat dare a sserbire 25.2; Et iudice dedillu su condagi a leere ad Caminu, su scriptore suo 99.6; Et osca posit iuike Mariane a Dorgodori de Sogos et a Iorgi Pala a daremi s’ankilla con sos fiios 174.7; 3a. «cedere»: Giraruntimi sos fiios et non mi la boleant dare 175.2; 3b. «dare in restituzione»: binkerusillu […] Et det·nos·inde sa parçone sua de cussu ortu 135.1; 4. In locuzione: et dediili in potestate sua onnia cantu avia intro de domo et de foras de domo 3.3; su cantu aviat datu in manus de priore Arrigu dessu cantu futi in Boele 16.1; dentillis disciplina issoro priore ki at essere 131.11; ki mi daret asoltura de fager molinos in Bonorcadu et in Calcaria et in Miile pikinnu 162.1; et levaitsi in pala pro se et pro fratres suos de darellis cambiu 189.2.

datu, 144.7 S.m. «donazione»: Eco custu datu li faço ego iudice Barusone a sancta Maria de Bonarcatu 144.7.

[datura], pl. daturas 145.8. S.f. «donazione»: Et sunt testes d’anbas daturas 145.8.

daunde, 74.3, 132.14, 133.11, 144.1, 161.8. Avv. interr. e relativo 1. «donde»: aviat una fiia de Dominige de Pane daunde aviat duos fiios 74.3; domo de sancte Eru, daunde vennerant pross’homine ki ociserat Gostantine Stapu 133.11; pro anima mea et de parentes meos daunde lo cognosco su regnu de Arbore 144.1; Poseruntillos ad iurare custos ·VI· de narrende sa meius beridade ki’nd’enti iskire pro custu padru de sanctu Symione comente fudi et daunde furunt limides suas 161.8; 2. «per cui, in base a cui»: Iudigedi iuige de batuere carta et beridade daunde furunt liberos custos 132.14.

dave, 1.18, 1.20, 3.3, 5.1, 25.2, 25.10, 25.12, 36.12, 67.3, 100.3, 100.19, 100.20, 100.26, 120.1, 131.13, 144.3, 144.4 (due volte), 145.2, 145. 4, 148.4, 165.3, 203.1, 203.3, 207.6, 207.8, 209.3, 211.1 (dava 29.6, 39.2, 66.8, 99.11 (due volte), 131.11, 148.1, 158.4, 209.3; davanti a vocale dav’ 165.4 (dav’inde innante); dae 19.2, 32.5, 32.6, 32.8, 32.10, 34.3, 161.10, 161. 14, 178/9. 7, 178/9.9, 194.1, 213.1; in unione con l’articolo daessa 176.2, 211.2; daa 1.4, 1.8, 1.15, 3.3; da 3.1, 3.4, 3.6, 4.4, 7.1, 32.7, 36.16, 96.2, 117.1, 173.5, 174.5 (due volte), 210.4, 219.12); in unione con l’articolo dassu. Prep. «da»: 1. Moto da luogo: si pesat daa ssa iaca d’Orrodolazu 1.4; kando essia da missa 3.1; qui baet sutu nuracki da Uras e lonpet derectu pus via assu capiçali 32.7; Et est su saltu dava su riu de sos alinos 66.8; sa via ki vat dava Baratile ad nurake 158.4; dave in co (da dove) si segat 144.4; ietait sa muiere dave domo 165.3; 1a. indica il luogo (anche figurato) da cui (ci) si separa o allontana: de spiarella da omnia homini 96.2; Et issu ki si nd’ a bolere levare dava su servitiu 131.11; est andata dassu serbithiu de sancta Maria 173.4; da serbithu suo non est andata 173.5; 1b. indica la provenienza o origine: arkipiscobu da Arbaree 3.4; fiios de Erradore Pisanu […] c’aviat fattus dave Bera de Zori 25.2; Posit Goantine Mellone sa binia ki lli derant dave clesia ad sancta Maria 120.1; 1c. a metà fra provenienza e specificazione: iugu dave vaccas 67.3; 2. indica relazione topografica: una terra […] capizale a sa domestica de sancta Corona, da s’attera parte sa terra de sancta Anna 7.1; 3. indica il tempo, «a partire da»: Da oe nanti siat pecuiare de sancta Maria de Vonarcatu totu su meu 4.4; da inde inanti serbire ipse et fiios suos pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu 21.9; filios, cantos enti fagire dava sa die […] rammanent a sanctu Georgii 29.6; 4. indica l’agente: firmado da testimonzus 36.16; 5. indica il mezzo o strumento (con sfumatura causale): et vinkillu dave testimonios ki ’nde iskiant bene ca non ibi aviat bias Mariane 148.4; 6. in locuzioni preposizionali varie: denanti da (davanti a) s’altare suo 3.6; arreiat corona dae parte de (da parte di) iudice 178/179.7; dae segus de ((di) dietro a) domo de Iuanni de Urri 194.1; 6a. dave/dae co «dopo che»: Custos narrunt, dave co iurarunt 25.10; «dacché, poiché»: dave go ‘nd’ ippi paraula daa ssu donnu meu 3.3; dae co s’arent isfagere 161.14; Dave kunde (dopo di che) andai ad Monte sancto 100.20; 6b. da ke «dacché, poiché, dal momento che»: Da ke est liveru su patre et sa mama est ankilla, fiios k’anta fattos siant serbos de sancta Maria 174.5.

davenanti, 3.7, 101.3, 209.3 (davananti 29.8; daenanti 209.8; denanti 3.6, 209.7). Prep. (in locuzione prepositiva con da o de) «davanti, dinnanzi a»: Custa partitione fut facta, davananti de custos 29.8; denanti da s’altare suo 3.6; segundu co avia platigadu et iadu assu priore daenanti dessu donnu meu Ugo de Bassa iudice d’Arbaree 209.8.

de 1.4 (nove volte), 1.5 (due volte), 1.6 (otto volte), 1.7 (due volte, 1.8 (quindici volte), 1.9 (due volte), 1.10 (due volte), 1.11 (due volte), 1.12 (sei volte), 1.13 (quattro volte), 1.14 (due volte), 1.15 (dieci volte), 1.16 (dieci volte), 1.17 (otto volte), 1.18 (otto volte), 1.19 (sei volte), 1.20 (dieci volte), 1.21 (dieci volte), 1.22, 1.23 (due volte), 1.24, 1.25 (due volte), 2.1 (quattro volte), 2.2 (due volte), 2.3 (quattro volte), 2.5, 2.6,

2.8, 2.9 (sei volte), 2.10 (tre volte), 3.1 (cinque volte), 3.3 (otto volte), 3.4 (cinque volte), 3.7 (due volte), 4.1 (tre vol-te), 4.2, 4.3, 4.4 (due volte), 4.5 (te volte), 5.1 (sette volte), 5.2 (sette volte), 6.1 (cinque volte), 6.2 (quattro volte), 7.1 (tre volte), 7.2 (tre volte), ecc. (con elisione davanti a vocale d’: 1.4 (cinque volte), 1.6, 1.8 (due volte), 1.10 (due volte), 1.16(due volte), 1.17 (due volte), 1.20 (due volte), 1.21, 1.22, 1.23 (due volte), 1.24, 2.1, 2.3, 2.9 (due volte), 3.1, 3.7, 4.1, 4.5, 8.3, 9.1, 11.3, 12.2, 13.3, 14.1, 16.1, 18.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2 (due volte), 21.3, 21.4, 24.5 ecc. (di 32.8, 174.7, 175.2, 205.1) (di questa voce si registrano più di tremilacento occorrenze). Prep.; con l’articolo dà luogo alle forme articolate dessu 1.4, 1.8, 1.18, 1.21, 13.1, 16.1 (due volte), 18.1, 22.3, 25.5, 31.2, 32.7, 36.6, 70.3, 71.3, 74.2, 76.2 (due volte), 78.1, 80.4 (due volte), 82.14, 83.3, 87.1, 99.1, 100.7, 103.2, 105.2, 123.1, 132.6, 134.1, 145.2 (due volte), 146.4, 150.1, 157.1, 159.1 (due volte), 160.1, 160.2, 161.10 (due volte), 161.15, 162.4, 165.3, 173.1, 173.6, 178/9.5, 178/9.7, 180.1, 181.1 (due volte), 183.1, 194.1, 195.2 (due volte), 196.2, 197.1, 207.1, 207.5, 207.6, 207.11 (due volte), 209.3, 209.8, 210.2, 210.5, 215.1, 217.1, 219.4 (tre volte) 219.5, 219.10, 220.3, 221.1 (desso 24.1; forma elisa davanti a vocale dess’: dess’archipiscobu 111.1, dess’ortu 143.8, dess’oiastru 176.2, dess’altari 209.7); dessa 11.3, 15.1, 16.1, 19.2 (tre volte) 19.3 (due volte), 27.6, 31.1, 32.1 (due volte), 65.1, 70.3, 71.2, 71.3, 79.2, 84.1, 84.3, 100.1, 104.2, 107.1, 114.1, 114.2, 124.5, 144.1, 158.2, 159.1, 159.2, 159.3, 160.2, 173.2, 176.2, 183.3, 184.2, 188.1, 189.1, 196.1, 197., 202.1, 203.3 (due volte), 207.8, 207.9, 211.1, 211.2, 211.3, 219.3, 219.5 (due volte), 219.6 (forma elisa davanti a vocale dess’: dess’iscla 42.1); dessos 3.4, 9.1, 10.1, 15.4, 25.8, 34.1, 37.1, 84.1, 110.4, 131.16, 131.17, 144.9, 145.3, 145.5, 159.1, 160.1, 162.5, 187.1, 190.2, 203.1, 209.5, 211.1, 215.1, 217.1 (due volte), 218.1, 221.1 (dessus 23.1, 24.5, 25.5); dessas 1.23, 11.3, 114.4 (due volte), 161.14, 164.1, 165.4, 207.8.

Prep. «di»: 1. specificazione: fundamentu […] de vinias 2.1; corona de logu 2.2; kita de verruta 2.2; serbizu et offiçio de combersu 8.1; matricas de porcos 8.2; su conventu de sancta Maria de Bonarcatu 9.3; remissione de sos peccatos meos 10.1; fatio memoria de cambiu 11.1; bia de locu 11.2; pro s’anima de Iudice Barusone 20.1; iunctu de domatos 67.3; terrale de fictu 70.3; ·III· ordines de vinia 77.1; corona de curadoria 93.2; corona de logu 93.5; bullatoriu de iudice Comita 132.7; asoltura de fager molinos 162.1; 1a. genitivo soggettivo: cun iski de iudice Trogotori 67.2; asoltura de donnigella Maria 67.2; comporu de su patre et dessa mama (“acquisto fatto dal padre e dalla madre”) 114.2; 1b. specifica determinando la posizione di un’entità, un immobile, una strada, ecc., per posizione, direzione, provenienza, uso, ecc.: Domu de sancto Augustinu de Augustis 1.6; et terras et binias et saltos de Gastalbennor 1.6; via de Tune 1.21; cruke de nurake 7.1; ssantu Petru de Bitonj 14.1; bau de berbegues 32.9; pro su padru de sanctum Symione 92.1; Masone de Cabras 100.23; paule de Marcu 158.4; 1c. specifica temporalmente: mercuris de senudu 2.5; dominica de palma 2.6; in corona de sanctu Nicola 24.2; sa die de sanctu Miali 125.2; 1d. specifica per provenienza o sede: su de Lokeri 15.1; sos de Celleani 32.7; 1e. a metà fra specificazione e agente: usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; 1f. specifica la presidenza di una ‘corona’: in corona de donnu Petru de Figus 25.1; ego bingi in corona de iudice 85.3; 2. appartenenza: in manu de su priore 1.17; in potestade de su donnu 21.3; homines de corona 21.4; in su palatiu de corte de Fununi 27.1; pee de Trogodori 28.10; porcariu de clesia 66.7; su condagi de iudice Goantine 99.7; in domo di Dorgodori de Sogos 174.7; 3. possesso: sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo 1.13; et su latus est de mughere mia 3.3; serbu de sancta Maria de Bonarcadu 22.2; siat de sancta Maria 37.3; una est tenendo assa [vigna] de Iorgi Manca 38.1; porcos de sanctu Augustinu 66.6; ankilla de clesia 100.8; 4. indica attinenza, spettanza: platicait [a Santa Maria di Bonarcado] a morte sua parzone de uno fiio suo (ossia: “promise che, al momento della propria morte, avrebbe lasciato a S. Maria di B. la parte che sarebbe spettata a uno dei propri figli”) 9.2; serbiçu de sancta Maria de Bonarcadu 99.9; Fegerunt sibi carta de liberos 132.7; s’opus de clesia 133.5; 5. relazione familiare: muiere de iudige Comida 1.19; fiios de Erradore Pisanu 25.2; fradili primariu de Alene de Zori 25.9; sa sorre de cussa 100.13; ka si teniat parente de iuike Mariane 174.2; 6. moto da luogo: dava co exivit de silva iudice 99.11; 7. provenienza (per determinare meglio una denominazione di persona): levare de su fatu de su serbu 21.3; Jorgi Mamelli de villa de Tremaza 25.9; Petru de Serra de Tramaza 74.2; 8. allontanamento: isbertinetillu Deus de magine sua et de via de paradisu 67.5; levarindellos de servizu 115.2; Kiraruntsi de serbire 121.3; ka sse rebellait dessu serbithu de sancta Maria 173.1; 9. provenienza/agente: habeat bendictioni de Deus 33.10; ki aviat una fiia de Dominige de Pane 74.3; sa generatione k’edi nasciri de·llos 99.7; sa binia de patru de Truiscu k’appo de patre meu 114.5; 10. separazione: non mi bolio bogare de·llu 25.16; 11. denominazione: petra de niu 1.4; montiglu de biscobu 1.8; molliat a petra dessu cipiri 1.8; aidu de Pradu de Nugedu 1.8; falat totue pos flumen de Cannavaria e falat a bau de Sinias 1.15; sa villa de Miili picinnu 1.19; Ugo de Bassa 3.1; parte de Mili 4.3; furcatura de Lenake 13.2; in sa billa de Sinuski 23.2; clesia de sancta Maria 32.5; saltu de Sorrachesos 32.5; in mare de Ponte 33.3; hena de Tidu 34.3; saltu de Gilcare 66.1; 11a. denominazione toponomastica per contiguità topografica o per altro particolare: erriu de petra de cavallu 1.4; s’ariola de sa terra de sos kercos 5.1; pischina d’equas 19.2; nassariu de Pisquina d’Oiu 30.1; boltat assu crastu mannu de su giradoriu 32.10; riu de sos alinos 66.8; 12. indica una proprietà, una caratteristica specifica: masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu 1.4; 13. limitazione: libera et de mama et de patre (“libera per discendenza sia materna che paterna) 25.8; 14. partitivo: cantu aviat Tericco de Scopedu de serbos, de ankillas et de paules e de puzus striliges 1.12; sa parzone de donna Tocoele et dessas terras d’afiiu 1.23; unu de fiios suos 8.3; su cantu de sa terra 9.3; de tres partes una (“un terzo”) 18.1; de ki gitavat ad sanctu Gregorii su ladus 28.7; paiu ·I· de lençolos novos 32.4; sollu de peculiu 41.1; ·II· oberas de laore 46.1; Et dedimi iudice […] latus de Vera Pisana 72.3; De buiakesos: Terico de Ganpu et golleanes suos. De poriglus de angarias: Mariane de Orruu et golleanes suos 161.17; 15. contribuisce alla formazione degli antroponimi specificando la provenienza locale o familiare: Tericco de Scopedu 1.12; Petrus d’ Arboree 1.23; Petru de Varca 2.3; sos de Celleani 32.7; 16. specifica l’ambito di cariche o uffici: Ego Petrus priore de Bonarcatu 2.1; Gunnari d’Uras maiore de buiakesos 2.9; Coantine Murtinu maiore de scolca 6.2; Guantinu Madau mandatore de regno 7.2; jacunu de bangeliu 13.3; iudike de Gallure 21.3; armentariu de logu 25.1; maiore de scolca 28.6; curatores de locu 74.2; 16a. anche la sede in cui è svolto l’ufficio: Bernardu arkipiscobu d’Arbaree 4.5; Guantine de Unale preitero de Monteagutu 10.4; piscobu de sancta Iusta 20.2; curadore de parte de Miili 20.2; su serbizu de sa domo de sancta Maria 21.2; iagunu de sanctu Gregorii 29.7; maiore de canes 67.4; conte de Sollie 76.2; 16b. maiores de iudice 100.23; 17. materia: libra ·I· de argentu 11.3; banita ·I· de bombagiu 32.4; duas mantaduras de vulpe 159.2; 18. indica il tempo: non li levent pisque de perunu tempus 33.4; non d’ iverru et non de veranu 131.18; testimonios de kerra vinki 150.10; nen a de die nen de nocte 162.2; 19. situazione, causa, stato di fatto: iudike de fatu 24.5; 20. indica ciò da cui si è esentati: Et bogolis de omnia serbizu 33.5; custas ·III· binias appo adispiiatu de donnia frate meu 37.2; 21. mezzo o strumento: lanzedi de virga 138.1; coopertas de mustarolu 159.2; servireminde de s’arte sua 170.3; 22. argomento: CARTA DE CAPRILES 63rubrica; 23. riguardo, relativamente a: levandosimi in pala de perunu homine 97.1; asoltura de pegos 131.17; 24. età: cun su fiiu Petru zaracu de ·VII· annos 156.4; 25. prezzo: boe de sollu 63.2; 26. concorre alla formazione degli ordinali: issu de dece (“il decimo”) 66.4; 27. introduce la proposizione soggettiva implicita: in co fudi usu et est oe die de castigaresi saltu de regnu 1.5; Si llis barigat kimbe annus de fagere custu serbizu 1.23; kiteu ve parit de f[ager] dessu condage ki fuit falsu 178/9.7; 28 introduce la proposizione oggettiva implicita: bocandonde de si ’nde kertavat neunu homine mortale o isse, d’ispiiaremila a ssanta Maria (con iterazione della preposizione per incassamento dell’ipotetica: “ponendo come clausola che, se qualcuno o egli stesso movesse lite al riguardo, avrei dovuto [io, priore di B.] risolvere la controversia (secondo quanto spettava di diritto) a S. Maria di B.”) 11.3; Et adcordarus nos impare […]de staresi impare Bera de Zori cun su serbu de sanctu Jorgi 25.17; deti […] donnia cantu aviat […] et assa fine de conversaresi assa corte (con parziale ellissi del verbo reggente che resta sussunto in ‘deti’) 30.1; Et iudicarunt de batuere testimonios 74.5; cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini 96.2; iuredi in sanctu Petru d’Arsuneli in sanctu devangelium d’esser servum de sancta Victoria 108.1; isculpitillos de no llos okier 132.19; Ditili in Agustis de stare cund onnia causa sua 183.2; 29. introduce l’infinito con valore finale, di destinazione, consecutivo: boe unu de domare 15.2; ke li ditava de serbire 21.2; cantos furunt de fager 98.4; non fuit su condage de creer 178/9.6; terra de ponne ad ortu de gibulla in su riu de Calcaria 199.2; 30. locuzioni avverbiali o preposizionali: 30a. intro de «dentro a»: intro de domo et de foras de domo 3.3; intro de binia de sancto Iorgi 191.1; 30b. innanti de «prima di»: innanti de partire 29.4; 30c. davenanti de «davanti a»: davenanti de su donnu meu Ugo de Bassa 3.7; 30d. de nante «(di) davanti»: costas ass’ortu meu de nante 119.2; 30e. in mesu de «in mezzo a»: in mesu de su montiglu 32.6; 30f. prope de «vicino a»: prope de saltum meum 39.2; 30g. a lladus de «a fianco di»: a lladus de cussu ortu 197.1; 30h. de pare «insieme, congiuntamente, condividendo il confine»: et segatsi de pare cun Zinzau 1.6, ue partent de pari cun saltu de Sanctu Eru 1.14; 30i. in capizale de «in capo a, sopra»: in capizale de patro 6.1; 30l. in cambiu de «in cambio di»: In canbiu de Orabona 82.9; 30m. a resone de «in ragione di, per il valore di»: a resone de ·XV· bisantes 97.1; 30n. kerra de «nel momento di»: kerra de los pregontare 100.2; 30o. a dextra de «a destra di»: a dextra de via 114.4; 30p. de post «dopo di»: iudice, qui hat a esser de post me 33.8; 30q. de co «quando»: Custos furunt sa die mecu de co fegi custa carta 133.13; 30r. de segus «di dietro»: essit deretu assu muru de segus de sanctu Symione 161.12; 30s. in factu de «conformemente a» (cfr. DES, s.v. fattu): Et osca iuredi su homine meu in factu de sa carta 2.8; 30t. altre locuzioni: ankillas suas de iuvale 1.17 (vedi iuvale); donna de logu 1.19; sollos ·II· de dinaris 191.1.

[debere], ind. pr 3a se devet 15.4; pf. 3a deit 30.4 (che unito all’infinito dà valore di futuro eventuale o condizionale: deit molestare); cong. pr. 3a depiat 34.2. V. servile «dovere»: prounde su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos in su monasteriu de Bonorcantu 15.4 Et, si perunu homine suo deit molestare sa clesia 30.4; Et confìrmolli saltu de Cchanas […] et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali 34.2.

dece, 66.4 (decem 148.6 (ma nella locuzione ordinale decem et octo); dege 66.3). Numerale «dieci»: sos dege sollos dedillos a sanctu Augustinu 66.3; et issu de dece (il decimo) 66.4.

decem et octo, 148.6. Numerale «diciotto»: furunt ipsos homines decem et octo 148.6.

dege. Vedi dece.

[deglutire], ind. pf. 3a deglutivit 133.15. V.intr. «inghiottire» in clausola formulare: appat anathema sicut Dathan et Abiron, qui deglutivit terra et appat parçone cun Iuda traditore 133.15.

deinde, 146.5. Avv. «inoltre»: Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria, deinde Petru de Serra fiium meum 146.5.

[delegare], ind. pr. 1a delego 131.12; pf. 1a delegai, 131.16; ppf. 3a delegarat 133.10.V.tr. «demandare, comandare (ad un servizio lavorativo)»: Et torrent a servitiu de clesia ad ue los delego ego iudice Gostantine qui faço custa abbadia 131.12; Semper siant a voluntate dessos monagos, a ki llos delegai 131.16; servitiu de sancta Maria, ad ube llos delegarat patre meu et ego 133.10.

demandari. Vedi dimandare.

denanti. Vedi davenanti.

deo. Vedi ego.

depus, 27.2, 32.10, 123.2, 144.9, 156.1, 156.6, 156.10, 167.19 (depos 143.1; depost 134.6, 146.2) 1. «presso»: Comida Lardu serbu de juigi depus sa domo de Piscobiu 27.2; et collat totuve depus flumen derectu a bau d’Ogiu 32.10; Comita de Varca, ki fuit armentariu depus Tune 156.6; 2. «dopo» Et remaserunt depus custa particione ad comuni Iohanne et Torbini 167.19.

derectu, 1.8, 19.3, 32.6, 32.6 (cinque volte), 32.7 (due volte), 32.8 (due volte), 32.9 (due volte), 32.10 (quattro volte), 34.3, 122.4 (due volte), 161.11, 161.12 (derettu, 1.8 (sette volte), 13.2; deretu, 1.8, 1.21, 19.2, 19.3 (due volte), 32.8, 34.3 (cinque volte), 144.4, 161.11, 161.12, 207.11). Agg. «diretto» sempre riferito al confine territoriale, e con valore predicativo avverbiale, quasi sempre seguito dalla preposizione a (ad, assu, ecc.) «direttamente a/verso, in direzione di»: in quo llu girat sinnas daa iaca de Collectorio derectu a Gilispuri derettu a castru de Viola Moiu, deretu a castru de Velio 1.8; et calat pus bia derettu assa terra de Goantine Colome 13.2; et collat totue sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa derectu assu crastu mannu 32.6; essit derectu assu nuraki de Besala 161.12; e lonpet derectu pus via assu capiçali de sa terra de sos d’Uras (giunge direttamente lungo la via in capo alla terra degli Uras) 32.7.

deretu 219.5 (diretu 21.4). S.m. «(il) diritto, (il) giusto», nella locuzione et in tortu et in deretu 21.4, 219.5: ka erat razone cando plaguiat assu donnu et in tortu et in deretu levare dessa causa dessu serbu et usadu dessa terra d’Arbaree erat 219.5.

descendens, 12.6, 26.6. Agg. «discendente» (in frase latina in carta sarda): filius ab eo descendens nec heres eius 12.6, 26.6.

destimoniu. Vedi testimoniu.

destruere, 88.6, 133.15. V.tr. «distruggere», in clausola formulare latineggiante: Et si quis ista carta destruere eam voluerit aut iudice aut curatore sive mandatore, habeat maledictione de Deus 88.6.

Deus, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 8.1, 8.4, 9.1, 10.1, 10.4, 21.8, 23.1, 23.4, 33.1, 33.9, 33.10, 33.11, 34.1, 37.1, 39.1, 63.1, 66.1, 67.4, 67.5, 79.1, ecc. (Deu 25.9, 25.12, 172.6; deum 133.14). S. m. «Dio».

devangelium, 108.1. Vedi bangeleu.

devet. Vedi debere.

dextra, 114.4. S.f. «destra»: issa terra rodunda dessas petras a dextra de via 114.4.

diabolus, 67.7, 122.9, 133.15, 145.12, 148.10 (diabolo 33.11, 146.8; diabolum 131.20). S.m. «diavolo»; in clausole formulari latineggianti: et apat parçone cun Herode et cun Iudas traditore et cun diabolus in infernum 67.7.

diaconus, 167.20, 202.2 (diaconum 146.6). S.m. «diacono»: Arçoco de Muru, diaconus 167.20. Vedi anche iacunu.

dicere, in perifrasi di futuro 33.10, 33.11, 131.20, 148.9, 148.10;  6a dicere aent 148.9; ind. fut. ant. (con valore di fut.) 3a dixerit 122.9, 131.19, 133.14, 133.15, 145.10, 146.7, 147.5, 161.18. V.tr. «dire»: sempre in clausole formulari latineggianti con valore di invocazione o di deprecazione (la voce genuinamente sarda, ieri come oggi, per ‘dire’ è narrere, narre, narare, narai, ecc.): Et qui hat dicere quia male est habeat maledictionem de Deus 33.11; Et si quis dixerit quia male est habeat maledictione de Deus 122.9; Et qui aet punnare et dicere aet et sterminare ca non siat, siat ille exterminatu de magine sua in isto seculo 131.20; Et si quis dixerit quia bene est, habeat benedictione de Deus 145.10; Et ki aet confortare ista arminantia […]et dicere aent quia bene est, habeant benedictione de Deus omnipotens 148.9.

die, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 2.7, 3.1, 4.1, 29.5, 32.1, 82.14, 99.11 (due volte), 125.2, 133.2 (due volte), 133.13, 145.7, 146.3, 150.2, 162.1, 162.2, 169.3, 199.1, 208.7, 209.1, 210.1; pl. dies 131.1, 206.1. S.f. «giorno»: 1. toctos cantos furunt sa die in corona in Fununi 99.11; posillos a iurare a servire a iuale ·IIII· dies in setimana 131.1; Sa die ki andei a Bonarcatu a ponneve su saltu de Petra pertusa a sancta Maria, sa die mi torredi verbu priore Boniçu pro sos fiios de Gostantine Stapu 133.2; 1.a nelle datazioni: Anno Domini MCCXLII mercuris a die XXV de sancto Sadurru 32.1; Et icusta binkidura fuit facta secundo die intrante agusti ANNO DOMINI MILLESIMO CCV 99.11; Anni domini M·CC·LXI a dies XI de frevariu 206.1 sa die de sancto Marco de Sinnis 3.1; ego bingindellu in corona de logu sa die de sanctu Miali 125.2; 2. Contrapposto a notte: de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte 162.2; 3. In locuzione: in co fudi usu et est oe die (al giorno d’oggi, odiernamente) 1.5.

digitu, 131.17. Il significato letterale è ‘dito’, ma nell’unica occorrenza qui registrata, nella locuzione a digitu, il significato è ‘(andare a caccia, cacciare, uccidere animali) a mano nuda’: pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu au a digitu au a casside aut a cavallu 131.17.

dimandare, 21.10 (demandari 219.13). V.tr. «domandare, chiedere ragione»: si peruna razone ipse k’aviat pro se et pro kalunka persona razone ke bolesset dimandare 21.10.

[dinari], pl. dinaris 28.10, 32.12, 184.2, 187.1, 188.1, 189.3, 191.1, 194.2, 195.3, 201.1, 203.2. S.m. «denaro: la dodicesima parte del sollu il ’soldo aureo’»: et deindelli in dinaris sollos ·XXX· et clomplilli prezu 28.10; et in dinaris libras ·L· 32.12; et triticu cantaru ·I· pro dinaris ·XV· 189.3.

disciplina, 131.11. S.f. «disciplina, regola»: Et issu ki si nd’ a bolere levare dava su servitiu de sancta Maria de Bonarcatu dentillis disciplina issoro priore ki at essere 131.11.

discu, 10.3, 217.2. S.f. «scodella».

[disponere] ind. pf. 6a disposuerunt 67.6. V.tr. «disporre, stabilire» (in calusola formulare latineggiante): ·CCCXVIII· patres sanctos qui canones disposuerunt 67.6.

[ditare] ind. impf. 3a ditava 21.2 (gitavat 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 219.3). V.intr. «spettare» (tale verbo ha come variante gitare, per cui vedi alla voce): perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de serbire 21.2.

[domatu], pl. domatos 67.3 (domados 32.11). Agg. «domato» (detto di animali): Levainde primariu iugu iunctu de domatos et iugu dave vaccas 67.3; et boes ·X· domados 32.11.

domestica, 1.17, 7.1, 13.2, 14.1, 147.4, 164.1 (due volte) (domestiga 19.1, 19.2, 119.2, 207.4; domestia 1.20, 122.5, 207.9, 213.1); pl. domesticas 1.10, 36.8 (domestigas 182.2). S.f. «casa rurale e sue pertinenze (derivato da un domestica mansio, lo stesso che domo)» (cfr. DES, s.v. doméstica): et isse dedimi terra in Patru maiore: sa domestiga de Figos de donnigellu, cabizali ass’ortu de sancte Eru et costas ass’ortu meu de nante 119.1-2; Et ipse mi dedit su saltu de Çerkitana et adiunsitimi sa domestia sua de binias c’apo postu ad ortu 122.5; Ego priore Iohanni qui faço recordacione ca posuit donnu Tericu de Scopedu a santa Maria de Bonarcadu sa domestica sua de Padru de domo et ipsa domestica de Mura d’Ulumos cun sas palas de Turre et cun s’ortu suo dessas benas de Turre 164.1.

domini, 2.1, 3.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1, 15.1, 23.5, 26.1, 30.1, ecc. (di questa voce si registrano circa 50 occorrenze). S.m. genitivo sing. sempre nelle formule incipitarie in nomine Domini, o di datazione anno Domini; o nella formula mater Domini: Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria mater domini et sancta Corona 115.4, e simili a 146.7, 147.5.

dominica, 2.6, 4.1, 93.7 (dominiga 37.4, 208.6, 210.1; dominice (genitivo in carta in latino) 17.10). S.f. «domenica» (tranne che a 17.10, sempre per indicare la Domenica delle Palme): Et osca poserunt atteru postu a dominica de palma 2.6; Custa combersione fegi dominiga de palma in sancta Iusta 37.4; Dominice vero incarnationis anno millesimo ducentesimo 17.10.

domna. Vedi donnu.

domo, 1.4, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.24, 1.25 3.3 (due volte), 8.3, (due volte), 9.2 (due volte), 10.3 (tre volte), 12.4, 21.2, 23.2 (due volte), 24.1, 24.4, 25.1, 26.4, 27.2, 27.6, 36.6, 36.8, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.2 (due volte), 84.1, 84.3, 100.1, 104.2, 113.1, 121.2, 123. 2, 131.2, 133.11, 136.1, 144.9, 146.2, 164.1, 165.3, 170.1, 170.5, 174.7, 182.2 (due volte), 183.3, 184.1, 194.1, 202.1, 205.4, 207.6, 207.7, 207.14, 207.15, 209.3 (due volte), 214.3 (due volte), 215.1 (due volte), 217.2 (tre volte), 219.3, 221.3 (due volte) (due volte) (domu 1.6; domum 131.3); pl. domos 4.3, 31.3, 79.2, 210.3, 221.3 (domus 23.2). S.f. «casa»: 1. «in sardo antico la domo era il centro del complesso rustico, che consisteva in più case rustiche e pastorali (domos, cortes) con terre coltivate e chiuse» (cfr. DES, s.v. dòmo): Et confìrmolli sa domo de Sancta Corona d’Errivora cun onnia cantu aet: cun terras, cun binias, cun servos et ankillas et cun onnia masone 1.24; Petru Murtinu, armentariu meu adpus sa domo de sancta Maria de Bonorcadu 25.1; Comida Lardu serbu de juigi depus sa domo de Piscobiu 27.2; in cita de domo 131.2; ego monagu Benedictu, regendo sa domo de Bonarcatu 136.1; sa domestica sua de Padru de domo 164.1; Patre tuo serbu de sancta Maria de Bonarcadu fuit […] et perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de serbire 21.2; 2. «casa rurale»: Mi ofersi a Deus et a sancta Maria cun onnia kantu avia: domos et terras et bingnas kantu avia 4.3; et fraigai domo et ortu et binnias et arbores posuit a tortu desso priore de Bonarcadu 24.1; Et pos morte mia apatsinde prode sancta Maria dessa plaza mia cun sas domos et issas binias et omnia quantu appo 79.2; 3. «casa, da intendersi come luogo di residenza o di lavoro»: Coiuvedi cun Paulesa ki fuit libera ad boluntade bona de bari: in domo de su serbu fegerunt ·IIII· fiios 121.2; ietait sa muiere dave domo dessu serbu meu 165.3; 4. In determinazione toponimica: Trobini Gaciella, maiore de scolca de Domos novas 43.2.

[donare], ind. pf. 1a donailli 187.1, 188.1, 189.3, 191.1, 203.2; 3a donait 190.1, 203.1, 203.3, 204.1 (donaitimi 185.1, 186.1, 187.1, 188.1, 189.1, 191.1, 193.1; 6a donarunt 190.2; gerundivo genitivo (in carta sarda in contesto latino) donandi 12.6, 26.6. V.tr. «donare» (si tratta sempre di donazioni fatte a S. Maria di Bonarcado, quasi sempre ricambiate): Donaitimi Barbara de Urri et ipsas sorres, ki staant in Donnigaia noa et in sancte Eru, sa parzone ipsoro k’aviant tenendo assa de Troodori Gaça 185.1; Donaitimi Barusone Mellone puru cue sa parçone sua et dessos frates: et ego donailli duos sollos de dinaris 187.1 Donandi vero eam curiam potestatem non habeat predictus Comita 12.6.

donamentu 33.5. S.m. «donazione»: no lis tolliant donamentu nixun fatu insoru 33.5.

donatione, 33.1, 33.7; pl. donationes 36.14. S.f. «donazione» (inteso anche come atto di donazione): Ego Petrus de Lacone iudice de Arborea […] fato custa carta et renovola a sancta Maria de Bonarcado pro donatione 33.1; et appala comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus et donationes in fide de totus sus veriderus 36.14.

donna. Vedi donnu.

donnia. Vedi omnia.

donnigaia, 185.1, 193.1. S.f. «complesso economico appartenente al giudice» (cfr. DES, s.v. donnu); nelle due occorrenze presenti nel nostro testo, la voce forma il toponimo Donnigaia noa; toponimi formati con tale voce esistono tutt’oggi: Donaitimi Barbara de Urri et issas sorres de Donnigaia noa et de Sancte Eru ·II· corrias de terra 193.1.

donnigellu, 19.4, 39.3, 74.8 (tre volte), 85.4, 114.4, 119.2, 125.3, 127.4, 145.8,146, 146.1, 149.2, 149.1, 149.3, 156.12, 156.13 161.16, 162.6, 164.2 (donnikellu 174.6; donniçellu 123.2); pl. donnigellos 115.2; f. donnigella 67.1, 67.2 (donnicella 33.8). S.m. titolo che si dà ai figli o ai fratelli del giudice (cfr DES, s.v. donnu).

donnigu, 131.7 f. donniga, 96.2. Agg. «appartenente al giudice»: sa binia de Petrogna et figu et onnia quantu i at intro tenendo cun sa binia donniga 96.2; sas ki non ant aere genezu donnigu 131.7.

donnu, 1.13, 1.16. 1.17, 3.1, 3.3 (tre volte), 3.4 (dodici volte), 3.5 (due volte), 3.7, 4.1, 4.2, 4.5 (otto volte), 6.2 (due volte), 7.1, 8.1 (due volte), 8.4 (tre volte), 9.1, 10.4, 11.4, 14.1 (due volte), 15.1, 15.3, 19.4, 20.2 (cinque volte), 21.1, 21.3 (due volte), 21.4, 21.11 (quattro volte), 23.1, 23.4, 24.5 (cinque volte), 25.1 (due volte), 25.3, 25.5. 25.6, 25.7, 25.18 (quattro volte), 27.6 (tre volte), 28.6, 28.11, 29.1, 30.2, 32.1, 32.6, 32.8, 32.9, ecc. (domnu 158.3) (la voce occorre circa 360 volte); pl. donnos 166.3; f. donna 1.1, 1.19 (due volte), 1.20, 1.23, 10.4, 13.2, 16.1, 18.1, 31.1, 33.1 (due volte), 33.2, 33.8, 34.1, 36.1 (due volte), 36.12 (due volte), 63.1, 71.1, 71.3, 87.2, 87.4, 88.1, 93.7, 94.1, 110.4, 115.4, 125.3, 130.1, 132.19, 147.1, 156.3, 169.1, 182.1, 207.7 (due volte), 207.9, 207.12, 217.3 (domna 36.1 (in contesto latino), 71rubrica (DOMNA ALGABURS REGINA); domne 36.4 (in contesto latino: genitivo sing.: donationes supradictas regum arborensium et domne Diane regine)). S.m. «signore»; titolo che si dà al giudice, ai maggiorenti, a coloro che ricoprono cariche varie: vescovi, arcivescovi, priori, curatores, mandatores, armentarios, presbiteros, ecc.; al femminile è titolo della moglie del giudice (detta pure regina), e delle donne apprtenenti ai ceti più elevati: donna Tocoele, ki fuit donna de logu, muiere de iudige Comida de Salanis 1.19; Ego Coantine de Foge petiili boluntate assu donnu meu sire Ugo de Bassa 3.1; Et ego dave go ‘nd’ ippi paraula daa ssu donnu meu mi misi in manu de donnu Vivianu priore de Bonarcantu nanti su donnu meu in presentia sua pro conversu 3.3; Conversaise donnu Comita de Çepera a Deus et a sancta Maria de Vonarcatu in manu de su priore donnu Petru Perusino 8.1; Percontait […] si erat in potestade de su donnu levare de su fatu de su serbu 21.3; cum voluntade bona de donna Diana mugere mia donna de Arborea 33.1; Et non siat ausu nen iudice, qui hat a esser de post me, nen donnicellu nen donna nen donnicella, non curadore 33.8; dandomi adsoltura su donnu meu su markesu 37.4 Ego donna Algaburs regina de logu d’Arbore, ki lli do a sancta Maria de Bonarcatu su latus ki avia in Lugia 71.1 Custu partimentu amus factu, sos donnos, a bene 166.3.

dono, 12.3, 26.3 (donu, 33.6, 33.10). S.m. «dono»: remanere a sancta Maria, in dono pro s’anima sua, custa curte et onnia melioramentu kantu avissi fatu ibi 26.3.

dotatione, 33.10. S.f. «donazione»: custu donu et dotatione qui fato ego Petru de Lacono iudice de Arborea a su monasteriu de sancta Maria de Bonarcantu 33.10.

 

 

E

 

e. Vedi et.

’e. Vedi ive.

eadem, 12.5, 26.5, accusativo eandem 12.5, 26.5. Pron. f. «(la) medesima, (la) stessa» (in carta sarda in frase latina).

eam, 12.5 (due volte), 12.6, 26.5, 26.5 (tre volte), 26.6, 88.5, 88.6, 146.8. (ea, 133.15).Pron. f. accusativo «essa» (in carta sarda in frase latina), o latineggiante delle formule: Et si quis ista carta audire eam voluerit 88.5.

ebba, 8.2, 43.1, 107.2, 136.1, 214.2; pl. ebbas 8.3, 9.3, 32.4, 39.2, 44.1, 161.11, 214.3 (equas 19.2). S.f. «cavalla» (spesso, al plurale, in determinazione toponimica): deretu a pischina d’equas 19.2; terra in piscina d’ebbas 44.1; collat totue cun flumen usque ad bau d’ebbas 161.11

ecclesia. Vedi clesia.

ecco, 154.3 (tre volte), 155.3; (eco 144.7; hecco 111.3, 154.2). Avv. «ecco»: ego levei a Miale et a Goantine; et issu archipiscobu levedi a Petru et a Terico: hecco sos masclos 111.3; Eco custu datu li faço ego iudice Barusone a sancta Maria de Bonarcatu 144.7; Fiios de Petru: Furadu fuit primariu, levarunt apus mama: hecco a iudice; et Torbini levarunt apus patre: ecco a cclesia 154.3.

edi. Vedi avere (di cui è ind. pf. 3a nelle perifrasi del condizionale: s’edi suterrari 32.3).

ego, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. 3.1, 3.3, 4.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1,15.1, 15.2, 16.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.2, 21.8 (due volte), 22.1, 23.1 (due volte), 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 28.1, 28.10, 29.3, 29.6, 30.1, 31bis, 32.1, 33.1, 33.3, 33.8, 33.10 34.1, 36.1, 36.19 36.20 37.1, 38.2, 39.1, 63.1, 66.1, 67.1, 67.5, 70.1, 71.1, 72.1, 74.1, 74.6, 76.1, 79.1, 80.1, 82.1, 83.1, 84.1, 85.1, 85.3, 86.3, 87.2, 88.1, 88.2, 88.3, 90.1, 90.2, 91.1, 93.4 100.1, 100.21, 100.23, 100.25, 101.1, 102.1, 104.1, 105.1, 110.1, 110.2, 111.3, 111.4, 115.1, 122.1, 122.3, 125.2, 131.1, 131.5, 131.6, 131.8, 131.10, 131.12, 131.19, 132.1, 132.9, 132.10, 132.21, 133.1, 133.7, 133.10, 133.14, 134.1, 136.1, 137.1, 138.1, 141.2. 144. 7, 145.1, 146.1, 147.1, 147.3 (due volte), 148.1, 148.9, 149.1, 150.5, 150.7, 150.8, 151.1, 151.3, 151.4, 151.5, 156.1, 156.9, 156.10, 158.1, 159.1, 160.1, 161.1, 161.15, 162.5, 164.1, 166.2, 168.6, 169.2, 170.3, 172.1, 172.5, 173.7, 175.1, 176.1, 177.1, 178/179.1, 180.1, 183.1, 187.1, 188.1, 189.3, 191.1, 195.2, 201.1, 204.2, 205.1, 206.1, 207.12, 208.1, 208.4, 208.5, 208.6, 208.7, 209.1, 209.3, 210.1, 217.1, 218.1, 219.1, 219.3, 219.10, 219.11, 220.1, 221.1 (due volte) (eo 2.4, 33.6, 196.1, 196.2, 208.4; deo 104.3). Pron personale 1a «io»: Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia 2.4; Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt 2.4; Ego Coantine de Foge petiili boluntate assu donnu meu sire Ugo de Bassa 3.1; custu deti sende ego priore 15.2; Terico Melone fuit servum de iudice et ego petivillu; et ipse pro honore sua dedimillu. Et ego deilli ad Pandulfinu, maiore de portu 110.1-2; Andainke ego a iudice Comita et torreindelli verbu 132.10; eo levai sa parçone sua et dailli in cambiu sa parçone de Helene sa sorre 196.1.

ei. Vedi avere (di cui è ind. pf. 1a nelle perifrasi del condizionale: fager su cantu l’ei commandare de serbire 108.1).

emere, 12.5, 26.5 ind. pf. 3a emit 12.5, 26.5, 26.6. V. tr. «comprare» (in contesto latino in carta sarda): Si prior […] eam emere voluerit pro eo pretio quo eandem curiam emit ipse Comita 12.5.

ena, 1.20, 32.6 (due volte), 32.8, 114.3, 114.4, 158.4, 169.4, 207.9 (hena 34.3); pl. benas 164.1. S.f. «vena, polla d’acqua», il termine designa anche un terreno basso e acquitrinoso (cfr. DES, s.v. vèna): derectu assu crastu mannu ck’est cabiça assa ena de su fraxinu derectu assa petra pickina, ck’est in mesu s’ena 32.6; deretu ad hena de Tidu 34.3; cun s’ortu suo dessas benas de Turre 162.1.

eneu, 199.1 f. enea 128.1, 158.2, 195.2, 196.1. Agg. «senza eredi»: Kertai cun Iuanni d’Urrolo prossa parçone de Terico Melone, ki fuit serbu de sanctu Iorgi et moriit eneu et mandigaatilla ipse sa parçone 199.1.

enti, 25.17, 29.6, 100.2, 161.8). Vedi avere (di cui è ind. pf. 6a nelle forme del condizionale).

eo1, 34.3. Avv. locativo «(per) di là»: et eo totu Nordae derectu ad piras sfertas 34.3.

eo2, vedi eu

episcopu. Vedi piscobu.

[equa], pl. equas. Vedi ebba.

[ergere]; ind. pr. 1a ergetsi 1.15, 122.3, 207.1 (ergesi 144.4, 145.3). V.intr. rifl. «salire (detto sempre del confine)»: et benit assa sueriu curbu et benit a sancta Maria de Urossulo et ergetsi assu nurachi de Nole 122.3; Et ergetsi sa via (e sale lungo la via) de Serra longa usque assa Torrigla 145.3.

erriu, 1.4, 1.8, 14.1, 32.10, 130.3 (due volte), 142.1, 194.1, 211.1 (riu 5.1, 33.7 (due volte), 66.8, 199.2; herriu 195.2). S.m. «rio, corso d’acqua»: benit assu erriu de petra de cavallu 1.4; Et fatoli donatione juntamente de su riu Monte, qui est iuntu a sa pisquera de mare Ponte, qui lu narran riu Zenu 33.7; usque assos ortos dessu erriu 194.1; dave s’erriu fusca ass’ariola dessa terra dessos kercos 211.1.

esser, 33.8 74.7, 108.1, 132.21 (due volte), 146.2, 147.3, 150.3, 162.4 (essere 25.17, 131.5, 131.11, 133.7 133.9; essereve 147.1); ind. pr. 3a est 1.5, 1.7, 1.9, 1.1, 1.14, 1.18, 3.3, 9.3, 11.2 (due volte), 13.2, 14.1 (tre volte), 23.5 24.2, 25.7, 25.9 (due volte), 25.10 (due volte), 25.12, 29.4, 32.6 (cinque volte), 32.8 (cinque volte), 32.9, 33.7, 33.10, 33.11, 36.7, 36.14, 38.1, 38.2, 66.8 (tre volte), 93.3 (due volte), 93.4, 100.24 (due vol-te), 104.3, 122.9, 131.19, 133.14 (due volte), 133.15, 144.4 (due volte), 145.10, 146.7, 147.5, 148.9, 161.18, 162.4, 170.1,

170.4, 170.7, 172.2, 172.4 (due volte), 172.9, 173.4 (due volte), 173.5 (due volte), 174.5 (due volte), 178/9.4, 183.3, 184.2,

189.1, 197.1, 202.1, 207.1, 207.6 209.4 (este 177.3); 4a sumus 132.9, 132.13; 6a sunt 25.4, 25.5(due volte), 25.6, 25.7, 33.9, 37.5, 67.4, 74.4 (due volte), 87.4, 96.3, 98.5, 110.5, 114.5, 115.4, 122.6, 125.4, 131.9 (due volte), 133.12, 144.10, 145.6, 145.8, 146.5, 147.4, 148.8, 150.10, 151.2, 158.4, 162.6, 171.4, 174.3, 180.2 (sun 161.11); pass. pross. 6a sunt istetidus 25.5; ind. impf.; 3a erat 6a 21.3, 21.4 (due volte), 24.5, 71.3, 72.2, 72.3, 101.3, 173.2, 173.3, 173.6, 174.4, 174.6, 175.3, 219.4, 219.5 (due volte); 6a 3, 4, 147, 173, 174, 209, 210; 6a erant 3.6, 4.5, 147.4 173.11, 174.7, 209.7, 210.5 (fiant 164.1); pf. 3a fuit 1.13, 1.16, 1.19 (due volte), 12.1, 21.2, 26.1, 36.1 36.10, 36.12 (due volte), 36.18 66.5, 82.5 (due volte), 82.14 (due volte), 84.1, 85.2, 88.3, 92.4, 92.9, 98.2, 99.1, 99.2, 99.11, 100.4, 100.8, 100.9, 100.15, 100.18, 100.19, 100.23, 101.3, 104.2, 110.1, 113.1, 113.5 (due volte), 114.2, 115.4, 116.1, 116.2, 121.1, 121.2, 121.5, 127.1, 129.2, 131.4, 131.9, 133.8, 144.10, 145.6, 148.4, 148.8, 150.3, 150.10, 153.3, 154.2 (due volte), 154.3 156.1, 156.5, 156.10, 161.3, 161.4, 161.9, 161.14, 167.8, 169.2, 170.7, 172.5, 172.6, 173.6, 173.8, 178/9.6, 178/9.7, 188.1, 199.1, 204.1, 207.2, 207.7 (due volte) 219.3, (fuid 167.8; fudi, 1.5, 1.7, 19, 1.11, 25.2, 25.3, 25.8, (due volte), 25.12, 27.2, 28.7 (due volte), 28.9, 32.9 (due colte), 36.7, 92.2, 97.2, 99.4, 104.6, 124.1, 127.4, 161.2, 161.8, 168.3 (due volte), 168.5, 169.3, 178/9.4, 178/9.6; futi 16.1; fu 104.4 fut 29.8 (come ausiliare: fut facta)); 6a furunt 2.7, 25.4, 29.4, 30.3, 74.1, 74.2, 74.5, 85.4 93.7, 98.3, 98.4, 99.3, 99.9, 99.11, 100.2, 110.5, 113.7, 127.5, 131.10, 132.2, 132.14, 133.13, 138.2, 141.3, 144.10, 145.7, 146.5, 148.6, 150.10, 151.3, 151.6, 153.1, 154.1, 156.11, 156.13, 161.8, 161.14, 168.5, 170.6, 172.6, 172.7, 205.5, 205.17, 208.7 (furun 3.5, 178/9.6, 178/9.7, 209.6); ind. fut. 3a aet esser 132.21, 133.9, 146.2, (at essere 131.11, hat a esser 33.8); fut. ant. 3a (in formula latina in carta sarda, con valore di futuro) fuerit 12.5, 26.5; cong. pr. 3a siat 4.5, 33.7, 33.8, 37.3, 88.6, 131.20 (due volte), 145.5, 148.10, 210.4; 6a siant 33.4, 115.1, 115.3, 131.14, 131.16, 174.5; impf. 3a fosse 24.3; gerun. sendo 2.2, 4.1, 115.4, 123.7, 129.1, 131.8, 132.19, 135.1, 147.1, 148.9, 149.4, 150.2, 153.1, 155.1, 178/9.5, 208.2, 210.1 (sende 15.1, 15.4 (sendesi); 125.1(sendoe)); part. pass. (in tempo composto) istetidus 25.5. V. intr. «essere». 1. copula del predicato nominale: erat razone […] levare de sa causa de su serbu 21.4; fiios de ankilla de juigi sunt 25.6; sunt testes 33.9 e passim; et sunt testimonios 98.5 e passim; pro esser servos et ambos fiios d’Orçoco Pinna de Puriose 74.7; Gunnari de Bauladu nebode meu, ki mi fuit armentariu in Gipacipirio 115.4; ponendollos iudice a iurare d’esser servos de sancta Maria de Bonarcadu 132.21; in co fudi usu et est oe die 1.5; 2. «esserci, esistere»: iudice, qui hat a esser de post me; 33.8; Custos bi furunt kerra binki in corona sua 85.4; Et non fuit tale homine ki ’nde pro·llos naredi 131.9; dentillis disciplina issoro priore ki at essere 131.11; deilli sa terra et issa petra, k’est ive 170.4; in sa via k’est inter clesia et sancti Çenonis 170.7; 2a. «stare, essere presente»: u’est sa figu alba 1.15; dessu saltu de Vesala ki ll’est in giru dave su nuraki de Vesala 1.18; a totu sos liberos cantos furunt cussa die in corona 2.7; qui est costas assas terras de Ponte 11.2; erat in potestade 21.3; est oru sa via de Solarusa 32.6; Et siant in manu de sacerdote 115.3; Semper siant a voluntate dessos monagos 131.16; terrales meos de fictu k’’e furunt mecu kerra lu posi ad ecclesia 146.5; sendo priore in s’abbatia 148.9; Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake 158.4; 2b. «durare»: quant’aet esser ipsa generatione 132.21; 2c. «aver luogo»: ad corona de logu ad sanctu Petru, ki fudi s’atera kida 168.3; 2d. «essere in una certa condizione o stato»: sendesi biu 15.4; sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1; et Petrus fuit post illa (era nato subito dopo di lei) 154.2; 2e. indica il tempo atmosferico: quando est tempus malum 32.9; 3. «appartenere, essere possesso o proprietà di»: su latus est de mughere mia 3.3; sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo 36.10; Furadu latus latus fuit et Argenti Zipulas latus latus fuit 82.5; custos homines meos sunt 131.9; torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi 169.3; prossa domo d’Agustis qui est nostra 183.3; 4. nella descrizione dei confini territoriali introduce, alla terza persona singolare, la descrizione stessa «è così definito dai confini»: Et est su saltu dava su riu de sos alinos 66.8; 5. «ammontare, costituire»: inter plaças et terras aradorias sunt XVI 114.5; 6. indica la maniera in cui è/sta (dis)posto qualcosa, introdotto da (in) co, comente: in co furunt a nnatias 154.1; Poseruntillos ad iurare custos ·VI· de narrende sa meius beridade ki’nd’enti iskire pro custu padru de sanctu Symione comente fudi, 161.8; 7. In locuzione: 7a. essere + a + inf. «esser da, bisognare, doversi»: comente est a biere in su primu foliu 36.14; 7b. essere + de + inf. indica futuro rispetto a un passato: fiios cantos aviant et furunt de fager (tutti i figli quanti erano da fare, avrebbero fatto) 98.3; 8. con coniugazione pronominale: sendesi biu 15.4; 9. forma i tempi composti del passivo e dell’intransitivo: est andata dassu serbithiu de sancta Maria 173.4; impare sunt istetidus 25.5; mi sunt fuitos 174.3; Custa particione fuit facta in Masone de Cabras 101.3; donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun onnia clericatu suo 145.6; ca fudi fatu in falsidade 178/9.6, ki si mi furunt adonnigados 153.1.

[essire], ind. pr. 3a essit 161.12 (due volte); impf 3a essia 3.1, 209.1; pf. 3a exivit 99.11. V.intr. «uscire»: aissora kando essiat da missa 3.1; dava co exivit de silva iudice 99.11; 1a. detto del confine «sbucare, pervenire»: et calat cun bia de logu usque ad co si faget pares cun nuraki albu et da inde essit deretu assu muru de segus de sanctu Symione et essit derectu assu nuraki de Besala 161.12.

esterminare. Vedi isterminare. 33.6. V.tr. «distruggere, far sì che una cosa non sia» (sempre nelle formule in clausola): Nen procuradore nen perunu homine mortale ad esterminare custu donu 33.6.

et, 1.4 (dieci volte), 1.5 (quattro volte), ecc. (e 1.4 (due volte), 1.6. 1.8 (quattro volte), 1.10, 1.12 (tre volte), 1.13, 1.15 (tre volte), 1.16, 1.17 (due volte), 1.18 (cinque volte), 3.4, 8.4 (due volte), 10.1, 11.3, ecc. (per circa 2700 occorrenze)). Congiunz. copulativa «e»: 1. Mi ofersi a Deus et a sancta Maria 4.3; Battusi sa carta bollata a corona et lessiruntilla e binkilo 24.4; lassando parte a ffiios e a donnia frate suo 30.3; Kertedi in corona de curadoria, et narait 93.2; 1a. nelle enumerazioni: domo Sancte Victorie de Montesancto cum omnia cantu aet: et terras et binias et saltus d’Orrodolazu 1.4; Dedi a sancta Maria de Bonarcadu madrassas ·IIII· et banita ·I· de bombagiu et paiu ·I· de lençolos novos et cabiçalis ·II· et bestiri ·I· 32.4; fegerunt ·IIII· fiios: Elene e Miali e Bera e Iusta 121.2; 2. può avere valore avversativo: Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt 2.4; 3. valore correlativo: offersimi ad Deus […] et in vita et in morte 3.6; et in tortu et in diretu 21.4; libera et de mama et de patre 25.8; 4. può avere valore oppositivo: aviat tandu su mesu dessu logu et ipsu ateru mesu fuit de donnu Guigelmu marchesu iudice de Plominus 99.1; 5. può significare ‘ed anche, e inoltre’: ka erat razone […]levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; 6. può significare ‘e allora, e così’: Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudike et ego pregai a iudike et a sos curatores; et ipsi pro Deus et pro sancta Maria et pro amore meu li perdonarun onnia kantu li kereant 21.8; 6a. ‘e poi’: ka bennit ipse assa billa de Miili pikinnu et fraigai domo et ortu 24.1; 7a può significare ‘cosicché, in tal modo che, e pertanto’: Levai ego pro sanctu Georgii su pee de Gavini et ipse levait pro sanctu Gregorii unu pee de Maria de Urri et at como sanctu Gregorii in Maria de Urri ·III· pees et sanctu Georgii unu pee 29.3; Et Maria Soru donait sa parte sua ad sanctu Iorgi de cussu ortu et remasit totu s’ortu ad clesia 203.3; 7b. ‘in tal maniera che’: confìrmolli saltu de Chanas de su Iehsu pro lande et pro pastu et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali 34.2; 7c. Può significare ‘pertanto, per la qualcosa’: Comporeilli a Cipari Çote terra in ariola de Pubusone et deilli vacca in sollu et complilli 45.1; vincillu et leveindelli una terra 64.1; Parsit iustitia ad iudice et a tottu logu qua fuit binkidu et torrarunt su saltu ad clesia 92.9; c’aviat tandu mortu ·I· fradile suo in Gilarçe et non podiat stare ivi pross’arrivalia 170.2; 8. quando unisce due frasi, la prima delle quali ha il verbo andare (o altri verbi di moto), può significare «andare per, andare a»: Andarunt sos homines meos et largarunt in pare in su padru de clesia 92.3; 9. unita alla congiunzione comparativa co prima del secondo termine: co et ipsos ateros servos ((così) come gli altri servi) 131.6; castigandollu co et ateros saltos de regnum 144.8; 10. Rilancia il discorso narrativo (‘e allora, e poi, pertanto, ecc.’): Narei in corona ad Bera de Çori; «Non boio k’istis plus cum su serbu de sanctu Jorgi de Calcaria». Et Bera de Çori naredi: «Pusco perdo ad fiios meos, non mi bolio bogare de·llu». Et adcordarus·nos impare in sa corona ad plakimentu bonu de pare de staresi impare Bera de Zori cun su serbu de sanctu Jorgi 25.15-17; bennit donna Anna, sa mama, et isculpitillos de no llos okier pro fide de sancta Maria de Bonarcatu. Et iudice narait in sa corona: «levade·bos·inke sos servos de sancta Maria». Et ego batusindellos ponendollos iudice a iurare d’esser servos 132.19-21.

eti. Vedi avere (di cui è ind. pf. 3a nelle perifrasi del condizionale).

eu, 25.3 (eo 147.4). Pron pers 3a «lui»: ki fudi parente suo et arresposit pro eu 25.3; cun omnes qui erant cum eo in domestica de Patru de Geas 147.4.

[evangelista], pl. evangelistas 122.9, 145.11. S.m. «evangelista» (sempre nelle formule finali): habeat maledictione de Deus et de sancta Maria et de ·IIIIor· evangelistas et de XII apostolos 145.11.

Evangelium, 92.8. S.m. «vangelo»: Custos ·V· iurarunt in sanctum Evangelium 92.8.

exivit. Vedi essire.

exterminare. Vedi isterminare.

 

 

F

 

factu, nelle locuzini in factu 2.8, 89.2 (in fatu 208.8); 1. «conformemente, secondo»: iuredi su homine meu in factu de sa carta 2.8; 2. «dopo»: Fegerunt ·VI· fiios: Torbini primariu et in factu suo Goantine et Jorgia et Ciçella et Istephane et Bera 89.2; de factu 28.6, 39.3, 42.2, 75.2, 94.2, 150.2, 150.10, 153.7, 162.4, 168.7, 171.5, 172.4, 173.3, 173.9, 199.3 (di factu 175.2; de fatu 24.5, 199.3, 202.2), detto del giudice o di persone che ricoprono qualche carica pubblica «vicario, di fatto (e non de iure)»: curadore de factu de Bonorcadu 28.6; donnu Busakesu et ser Arremundu, iudices de factu, k’arreiant corona 168.7; Parsit iustitia assu iudike de factu et a tottu sa corona ka aveat vinkitu sancta Maria 173.9.

fagere, 1.23, 25.17, 131.2 (due volte), 133.3, 207.13 (fager 98.3, 98.4, 108.1, 162.1, 162.2, 162.4, 178/9; fagiri 29.5; faguerelli 214.1; fagemi 147.2; fagire (nel cond. enti fagire) 29.6; fakere 8.1; ffakeremi 183.3); ind. pr. 1a fazo, 2.1, 20.1, 21.1, 175.1, 175.1; faço 32.1, 34.1, 66.1, 84.1, 85.1, 87.2, 90.1, 115.1, 122.1, 123.1, 131.1, 131.12, 134.1, 144.1, 144.6, 145.1, 145.4, 159.1, 162.5, 164.1, 172.1, 178/9.1, 184.1, 208.1, 218.1 (ffaço 34.1, 219.1; façu 27.1; facio, 12.1, 16.1, 18.1, 24.1, 26.1, 36.2 (due volte), 39.1, 63.1, 72.1, 80.1, 82.1, 83.1, 92.1, 93.1 96.1, 98.1, 99.1, 100.1, 102.1, 104.1, 105.1, 133.1, 148.1, 149.1, 150.2, 156.1, 157.2, 161.1, 173.1; fatio 11.1, 13.1, 15.1, 30.1, 31.1, 183.1; fato 33.1, 33.10; fatoli, 33.7; fatolis, 33.4); 3a (rifl.) (si) faget 161.12; 4a fagemus 25.1, 28.1; 74.1, 146.1, 6a fagint 32.7, 32.8 32.10 (faguint 32.6, 32.9); passivo 3a est facta 144.4 (due volte); impf. 3a fagiat 165.3; 4a fagiamus 145.7; 6a fakiant 100.15, 100.18 (faguiant 165.4); pf. 1a fegi 2.1, 3.5, 24.1, 27.1, 37.4, 96.1, 131.8 (due volte), 133.13, 134.1, 208.1, 209.6 (feki 11.1, 172.1, 175.1; fegilli 47.1, 52.1, 55.1, 57.1, 58.1, 157.4; fegillis 50.1, 59.1; fegindelli 48.1, 60.1, 61.1, 86.3, 143.3; fegindellis, 134.3, 134.7, 157.3); 3a fegit 1.19, 28.7, 36.12, 82.14 (due volte), 93.1, 99.7, 100.19, 104.1, 112.4, 131.3, 132.2, 169.7, 190.2, 207.7, 219.1 (fegi 21.1; fequit 31.1; feguit 32.1; fekit 15.1, 183.1; fecit 33.2; fecisi 96.4); 4a fegerus 25.1, 27.5, 28.6, 29.5, 100.2, 100.27, 124.4, 137.2; 6a fegerunt 28.8, 28.9, 69.1, 75.1, 80.2, 89.2, 98.3, 103.1, 111.2, 113.2, 116.2, 121.2, 123.2, 123.3, 124.2, 126.2, 127.3, 129.3, 132.3, 132.6, 132.7, 153.4, 153.6, 155.2, 156.2, 156.8, 156.12, 167.5, 205.5, 220.2 (fegerun 22.2; feguerunt 167.2; fekerunt 174.1); pf. passivo 3a fuit facta 82.14, 99.11, 101.3 (fut facta 29.8, fuit factu 170.7; fudi fatu 178/179.6; fut facta 29.8); pass. pross. 1a apo factu 33.8, 105.1 (apo fatu 33.6; f. apo facta 99.1; appo fatu 184.1); 3a at fattus; 4a amus factu 166.3; 6a anta fattos 174.5; trapass. pross. 3a aviat factu 93.6 (aviat fatu 21.10, 24.4, 24.13, 219.13; aviat fattus 25.2; 6a aviant facta 132.16, 165.4; ppf. 3a fegerat 1.16, 207.2; fut. ant. 3a ad aer factu 170.4; cong. pr. 3a fazat 160.2 (faciat 178/9.8); trapass. 1a avissi fatu 12.3, 26.3; cond. pr. 6a enti fagere 25.17 (enti fagire 29.6); imperativo. 2a fagellu 3.2 (faguellu 209.2); part. pass. m. factu 113.5 (fato 36rubr., 36.16; fatu 33.5; pl. m. fatos 29.4).

V.tr. 1. «fare»: Ego Nicolao, priore de Bonarcato, recordationem facio 12.1; fiios cantos enti fagere 25.17; Et icusta partitione fegerus a bene fagiri 29.5; icustu tramudu fegit in Gilarce 112.4; Custa atuntura ki lli faço ad sancta Maria 145.4; 1a. f. fiiu/fiios «generare»: una dessas fiias c’aviant facta in pare su serbu meu cun s’ankilla sua 165.4; 2. «compiere»: Custa partitione fut facta, davananti de custos 29.8; Orçoco de Lacon, ki fegit sa partione 82.14; Et nos fegerus cantu nos commandait iudice 100.2; Custu fegi ego iudice Gostantine in collatura ki fegi a silva de Cercetu 131.8; 3. «eseguire»: fager su cantu l’ei commandare de serbire 108.1; 4. «costruire»: fegit sibi domum 131.3; ki mi daret asoltura de fager molinos in Bonorcadu 162.1; 4a. «confezionare, redigere»: su condage […] ki aviat factu ad ingenium 93.6; pro asolberemi a fagemi carta de servu 147.2; 5. «istituire, costituire, fondare»: iudice Goantine, ki fegit sa badia de Bonarcadu 99.7; ego iudice Gostantine qui faço custa abbadia 131.12; et fegit issa sa clesia illa a nou (rinnovare la costituzione, rifondare) ponendove tota sa villa de Miili pikinnu 1.7; 6. «rendere»: fatolis libera sa bajna 33.4; ca li lu fegit iudice liveru 100.19; 7. f. kertu «litigare, aver lite giudiziaria»: kertu, ke fegi megu Guantine Marki 21.1; 8. f. boluntade «compiere, esaudire la volontà di qualcuno»: pedindomi ipse merkee pro dareli sos barones, et ego fegindelli boluntade 86.3; fazatinde sa voluntate sua (ne faccia ciò che vuole) 160.2; 9. f. consiiu «consigliarsi»: Fegerunt cunsiiu cun Saina Tussia 132.6; 10. f. via «percorrere»: via qui fagint sos de Solarussa a Tramazza 32.10; 11. fagersi pares cun «congiungersi con» (detto del confine territoriale): et calat cun bia de logu usque ad co si faget pares cun nuraki albu 161.12; 12. f. corona «riunire (riunirsi nel)l’assise giudiziaria»: quando fagiamus sa corona in Bonarcato 145.7; 13. seguito da nome indicante valore monetario «dare, pagare per il valore di»: fegilli tremisse et complilli 52.1; 14. f. tortu: «far torto, compiere ciò che non è/non si ritiene giusto»: mi fakiant tortu 100.15; 15. f. istorpiu «fare, recare torto o ingiuria»: unde cumandait assos homines dessa villa qui non averen a ffakeremi istorpiu 183.3.

[falare], ind. pr. 3a falat 1.15 (tre volte), 1.17, 1.21 (quattro volte), 19.2 (due volte), 19.3, 32.9, 119.2, 144.4, 144.5, 145.3, 176.2 (due volte), 207.1 (tre volte), 207.3, 207.10, 207.11 (tre volte). V.intr. «scendere, calare» (detto del confine territoriale): et falat a su bau d’Ursiarsida e falat totue pos flumen de Cannavaria e falat a bau de Sinias u’est sa figu alba et cue s’afliscat cun Mambari 1.15; et falat derectu a corognu de Pibera et boltat totue sa via de ariolas de Guilarci 32.9.

fallidu, 169.2. Agg. «vinto in giudizio, posto nella parte del torto»: Et ego andai assa corona, et ipse biit ca fuit fallidu. Clamait sua culpa et torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi 169.2-3.

falsidade, 178/9.6. S.f. «falsità, intenzione e proposito di compiere il falso»: non fuit su condage de creer et ca fudi fatu in falsidade 178/9.6.

falsu, 178/9.7. Agg. «falso»: kiteu ve parit de f[ager] dessu condage ki fuit falsu? 178/9.7.

fargala, 70.2. S.f. «gramola» (ma il significato resta dubbio, cfr. DES, s.v. organu2)

fatu 21.3, 162.4, 219.4. S.m. «ciò che si ha, che si possiede, patrimonio»: levare de su fatu de su serbu 21.3; liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu 162.4.

februarii, 122.8. S.f. «febbraio» (unica occorrenza in datazione latineggiante, al genitivo, altra occorrenza in voce genuinamente sarda è frevariu 206.1): ·XV· mense februarii 122.8.

fedu, 156.13. S.m. «prole»: Campaniarus·nos in pare et partirus su fedu de cussos 156.13.

femina, 123.2, 123.3, 149.3; pl. feminas 32.11, 111.4, 124.2, 156.2. S.f. «femmina»: fegerunt ·III· fiios ·II· masclos et ·I· femina. Sanctu Serige levedi a Gavine, et Comida de Serra ad Ianne. Et issa femina coiuvedi cun Eiçu Coniale serbu de sanctu Paraminu 123.2-3; Fegerunt ·V· fiios: ·III· masclos et ·II· feminas 156.2.

[ferrer], ind. pr. 3a ferit 1.21, 161.11, 184.2, 207.11 (si ferit 1.6; ferissi 145.3; feritsi 122.4); 6a si ferint 144.6. V. intr. (sempre relativo al confine territoriale) 1. «giungere, arrivare»: et ferit a sa iaca dessu pratu 1.21; 2. usato transitivamente «incontrare, incrociare»: et collat deretu assa cinniga ad ue ferit su saltu de serra de Tremaça 161.11; 3. rifl. f.si a pare cun «congiungersi con»: in quo si ferit a pari cun sa semida de Digui 1.6; et ferits’ a pare cun su monimento 122.4; Cue si ferint a pare cun issu saltu de clesia de Petra Pertusa 144.6; 3a. «portarsi, arrivare»: et falat a nnurake rubiu et ferissi assu pratu dessos cavallos de clesia 145.3.

[ferru], pl. ferros 70.2, 132.19. S.m. «attrezzo di ferro»: Sendo sos ferros (in questa occorrenza col significato di strumento di tortura) cagentes et issas furcas pesadas 132.19.

festa, 150.10. S.f. «festa, festività»: cun homines quantos ie furunt in sa festa de sanctu Austinu 150.10.

festivitate 23.5 «festa, festività» (in formula latina, in carta sarda): Hoc actum est in festivitate omnium sanctorum anno domini MCCXXVIII 23.5.

fiat, 33.1 (due volte), 67.7 (tre volte), 88.6 (due volte), 122.9 (due volte), 131.20 (due volte), 133.14 (due volte), 133.15 (due volte), 145.12 (due volte), 146.7 (tre volte), 146.8, 147.5 (due volte), 148.10 (due volte). Formula in clausola «così sia»: Fiat, fiat. Amen 33.11; Amen, Amen, Amen. Fiat, Fiat, Fiat 67.7.

fiat, cong. pres. 3a di fieri 133.15, 146.8. In formula finale «sia»: Et si quis dixerit quia male est et destruere ea voluerit fiat excomunicatu et maledictu de Deus 133.15.

[fictu], fictas 119.2. Agg. «fitto, infitto»: et falat totue s’orroia fusca assas petras fictas (trattasi probabilmente di menhir) 119.2.

fictu, 70.3, 146.5. S.m. «fitto, affitto»: terrale de fictu 70.3; terrales meos de fictu 146.5.

fide, 36.14, 36.16, 131.16, 132.19. S.f. «fede»: et in sus ateros autus et donationes in fide de totus sus veriderus 36.14; et serviantillis in fide bona 131.16; et isculpitillos de no llos okier pro fide de sancta Maria de Bonarcatu 132.19.

figios. Vedi fiiu.

figu, 1.15, 5.2, 96.2, 107.1, 130.2, 184.2, 188.1, 189.1, 190.1, 191.1, 194.1, 198.1, 199.2, 207.1, 211.2; pl. figos 1.20, 1.21, 36.12, 119.2, 176.2, 200.1, 207.8, 207.11. S.m. «fico»: S.f. «fico (al singolare usato sempre in senso collettivo, come orto o piantagione di fichi; spesso funge da contributo alla determinazione toponimica)»: falat a bau de Sinias u’est sa figu 1.15; saltu ki si segat dave sa cinniga de figos 1.20; in ipsa cinniga de figos de Miliana 1.21; cum saltu de canale de Figu 36.1; sa binia de Petrogna et figu et onnia quantu i at 96.2; sa domestiga de Figos de donnigellu 119.2; costas assa figu de Mannale 130.2; sa parçone dessa figu de Pedronia 188.1.

fiiu, 9.3, 20.1, 25.18 27.2, 27.3, 31.2, 31.3, 74.8, 83.2 (due volte), 83.3 (tre volte), 85.4, 86.1, 87.3 (due volte), 87.4, 88.1, 88.4, 90.2 (due volte), 93.7, 97.1, 99.7, 99.10, 100.5, 100.9, 100.11, 101.3, 102.1, 104.3, 104.4, 110.4, 113.5, 113.7, 118.1ù(due volte), 121.5, 125.3 (due volte), 138.1, 146.2, 146.4, 150.4, 150.7, 150.10, 156.4, 156.13, 167.15, 167.18, 167.19 (due volte), 168.2, 172.1, 172.8, 177.3, 178/9.1, 178/9.3, 178/9.4, 180.1, 181.2, 182.2, 190.3, 191.2, 200.2, 204.1, 205.2, 205.3, 205.7, 205.8 (due volte), 205.13 (due volte), 205.14 (due volte), 205.16 (due volte), 206.2 (due volte), 215.1, 216.1, 217.2, 218.1 (fiio 9.2, 10.3, 18.2, 205.7; fiium 146.5; filiu 28.7, 28.8, 28.9; nominativo filius 12.6, 26.6 ((in carta sarda in contesto latino) genitivo filii (nella formula In nomine patris et filii et spiritus sancti) 1.1, 36.1, 63.1, 122.1, 131.1, 133.1, 205.1); f. fiia, 25.7, 25.9, 25.10, 25.12, 27.3, 71.1 (due volte), 71.2, 74.3, 81.1, 82.7, 82.9, 83.3 (due volte), 87.2, 93.1, 93.4, 100.9 (due volte), 100.14 (due volte), 100.16, 100.23, 111. 4 (due volte), 151.2, 151.3, 167.6, 167.12, 167.13, 167.14, 167.19, 171.1, 172.2, 172.5, 172.6, 173.4, 173.6, 173.8 (due volte), 205.10 (due volte), 205.11 (due volte), 205.12 (due volte), 205.15 (due volte); pl. fiios 1.17, 8.3, 12.2, 12.3, 21.9, 22.2, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 (due volte), 25.16, 25.17, 26.2 (due volte), 26.3, 30.3, 31.3, 69.1, 74.1, 74.3, 74.7, 75.1, 76.1, 80.2, 82.5, 82.6, 82.7, 82.11, 83.2, 84.1, 88.3 (due volte), 89.2, 90.1, 91.2, 93.6, 98.3 (due volte), 98.4, 100.3, 100.4, 100.5 (due volte), 100.6 (due volte), 100.9 (due volte), 100.10 (tre volte), 100.11, 100.13 (tre volte), 100.14, 100.15, 10.16, 100.17, 100.19, 100.20, 100.21, 100.23, 103.1, 111.2, 113.2, 115.1, 115.3, 116.2, 117.1, 121.2, 123.2, 123.3, 124.1, 124.2, 126.2, 127.3, 129.3 (due volte), 131.5, 131.6, 131.10, 132.3, 132.5, 132.11, 133.9, 132.21, 133.2, 133.4, 144.2, 145.1, 145.7, 146.2 (due volte), 147.3, 148.7 (stte volte), 149.1, 149.2 (due volte), 149.3, 150.3, 150.5, 150.7, 152.1, 153.4, 153.6, 154.3, 155.2, 155.4, 155.5, 156.2, 156.8, 156.12, 165.3, 165.4, 166.1, 167.2, 167.5, 167.6, 167.7, 167.17 (due volte), 167.19, 168.1, 173.10, 174.1, 174.2, 174.3, 174.5, 174.7, 175.2, 205.4 (due volte), 205.5, 207.4, 214.3, 219.12, 220.2 (ffiios 30.3; fiius 85.1; figios 36.15; filios 29.4 (tre volte), 29.6, 82.3; pl. ablativo filiis 12.4, 26.4 (in carta sarda in contesto latino: si obierit sine filiis); f. fiias 83.3, 86.1, 100.16, 165.4, 167.8, 205.9. S.m. «figlio»: Et platicait a morte sua parzone de uno fiio suo de onnia kantu at avere a morte sua de terras, de bingnas 9.2; Et ego dedi·illa in combentu d’aberese·illa ipse et sa mugieri et fiios suos 12.2; Kerterus prossos fiios de Erradore Pisanu 25.2, et Petru Ladu fiiu de Alene Lada 27.3; cun boluntate bona dessu maritu et de onnia fiiu suo 31.2; Et posit, si assa morte non pariat bonu assos fiios, dare sos fiios parzone d’unu fiiu de onnia cantu eti lassare et de terras et de bingias 31.3; Partirus fiios de Justa de Scala et de Eizu de Esule: et levarus fiios de cussos cana ·II· 100.6; non est fiiu de custu pro ki mi naras 104.3; pro anima nostra et de parentes nostros et pro sanitate de fiios nostros 146.2; daremi s’ankilla con sos fiios ke erant in domo di Dorgodori de Sogos 174.7; fiia d’ankilla de clesia est et in condage l’ apo 93.4.

[filare], cong. pr. 6a filent 131.7. V.tr. «filare»: Et mulieres moiant […] filent et tessant 131.7.

filiu. Vedi fiiu.

fina, 221.2. Prep. «fino»: cantu amus poter acatare fina assa morte nostra 221.2.

fine, 1.12, 12.3, 26.3, 30.1, 36.9 (due volte) (finem, 176.3). S.f. «fine»: apatsinde prode usque in fine seculi 1.12; et assa fine de conversaresi assa corte 30.1; E de omni apat fine a su fine in seculum 36.9; Apatsinde proe usque in finem seculi 176.3; nelle occorronze 12.3 e 26.3 in fine sembrerebbe avere il significato di «con la clausola finale che»: In fine se moriat ipse ken’ abere fiios, remanere a sancta Maria in dono pro s’anima sua kusta corte 12.3.

firmado, 36.16. Part. pass. di firmare «firmare»: resta su presente fato et firmado da testimonzus et de su notario apostolico Bernardu Ventrelij 36.16

fisca, 168.3. Prep. «fino»: ki non si kertaret fisca a donnu Petru de Çori 168.3.

fiiastru, 172.3. S.m. «figliastro»: Torraimi verbu Bellomo, su fiiastru de Comita Manika, narrando 172.3.

[fliscare], ind. pr. 3a fliscat 19.3, 176.2; rifl. fliscatsi 1.17, 207.3. V.intr. (detto del confine territoriale; vedi sopra afliscaresi) «chiude, ritorna al punto di partenza»: et falat sa bia de Coçula deretu a Pupusone deretu a bau dessa Mela et ibi fliscat 19.3.

flumen, 1.15 (due volte), 1.17, 1.21 (due volte), 19.2 (due volte), 32.9, 32.10 (due volte), 39.2, 144.5, 145.2, 161.11, 162.4, 184.2, 207.1 (due volte), 207.3, 207.11 (due volte); pl. flumenes 144.5. S.m. «fiume»: Et falat assu flumen a bau de berbeges ube si amesturant appare sos flumenes 144.5.

fogu, 178/9.8. S.m. «fuoco»: ad nos bene parit rasone de haberellu et gittarellu in fogu 178/9.8.

foliu, 36.14. S.m. «foglio»: et appala comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus 36.14.

fontana. Vedi funtana.

foras, 3.3, 8.3, 9.2, 10.3, 23.2, 37.2, 158.1 (due volte), 182.2, 209.3, 214.3, 215.1, 217.2, 221.3. Prep. 1. «fuori»: et dediili in potestate sua onnia cantu avia intro de domo et de foras de domo: terras et bingnas 3.3; 2. «tranne, eccetto, salvo»: foras de una terra ki ’nde voco 158.2.

force, 131.1, 131.18. Avv. «ma invece, piuttosto, se non» (vedi anche, sopra, borce 131.9): Quando andei a Bonarcatu, acateillos sos homines totos sena acabidu kena serbire force pagu 131.1; Non appat ausu non curatore et non maiore de canes et non canariu et non kerkitore et non mandatore de regnum a tollerellis non peza, non pelles, non d’iverru et non de veranu: force assos monagos si dent a sempiternum 131.18.

forrizu, 28.7. S.m. «adulterio» (detto sempre in relazione a figli illeggittimi): et fegit a Orzoco in forrizu 28.7.

força, 92.2, 161.2. Nella locuzione a força «a forza, illeggittimamente, senza permesso»: Bennit Orçoco de Martis, ki fudi maiore de scolca de Miili, a levari su padru a força 92.2.

fosadu, 32.9. S.m. «fossato»: et clompet assu fosadu qui fudi in bau de berbegues 32.9.

frade. Vedi frate.

fradile, 100.25, 133.12, 140.1, 170.2 (fradili 25.9; fratile 174.6). S.m. «cugino»: Orzoco de Varca de Baratiri, fradili primariu de Alene de Zori 25.9; c’aviat tandu mortu ·I· fradile suo in Gilarçe 170.2.

fraigare, 170.4. (fraigaresi 170.1); ind. pf. 3a fraigait 24.1, 161.9. V.tr. «fabbricare, costruire»: ka bennit ipse assa billa de Miili pikinnu et fraigait domo 24.1; deilli sa terra et issa petra, k’est ive, pro fraigare et pro godiresilla in vita sua 170.4.

fraile, 170.1. S.m. «officina del fabbro»: pro fraigaresi ive su fraile 170.1.

[francu], pl. francos 162.4. Agg. «libero»: liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu 162.4.

frate, 4.5, 30.3, 37.2, 59.1, 78.1, 82.11, 83.2 (due volte), 83.3, 92.7, 97.1, 100.5, 100.13, 107.1, 111.4, 124.5, 128.1, 131.8, 133.8, 134.3, 139.1, 150.8, 156.4, 158.5, 161.7, 168.1, 171.4, 173.11 (due volte), 174.6 (due volte), 181.1, 181.2, 190.1, 192.2, 201.1 (frati 99.2; frade 25.14, 25.18 (due volte), 28.4, 165.4, 210.5 (fradi 126.3, 127.5); pl. frates 1.23, 36.5, 42.1, 46.1, 50.1, 61.1, 63.3, 64.1, 74.4, 99.4, 130.3, 130.4, 132.11, 132.18, 133.4, 147.2, 148.2, 148.4, 148.9, 153.1, 157.3, 158.5, 160.3, 169.5, 187.1, 189.2, 189.1, 191.1, 203.1 (due volte), 203.2, 207.13 (frades 2.3, 208.3). S.m. 1. «fratello»: pro onnia frati suo 99.2; fudi liberu et ipse et issus frates 99.4; Et levait clesia a Muscu cun ·II· fios suos et assu frate Jorgi 100.13; Totu dedi a sancta Maria cun boluntade bona dessos frates 130.4; Mandei pro·llos et benneruntimi totos tres frates fiios de Gostantine Stapu 133.4; S’una parte apant frates meos et iss’atera parte poniolla a sancta Maria de Bonarcatu et tudentimi in iostra 160.3; 2. in 74.4 (scheda tutta quanta non del tutto, almeno a me, perspicua, mi pare che frates significhi membri di una sodalità di libertados o colivertos (vedi ivi alla nota): «liberos sunt et frates nostros sunt» 74.4; 3. «monaco»: Si llis barigat kimbe annus de fagere custu serbizu, frates suos, a ki llas derat, torrent sas terras a clesia 1.23.

frater, 12.7, 26.7. S.m. «frate, monaco»: frater Bene monacus 12.7.

fratile. Vedi fradile.

fraxinu, 32.6. Sm. «frassino»: cabiça assa ena de su fraxinu 32.6.

frevariu, 206.1. S.m. «febbraio»: Anni domini M·CC·LXI a dies XI de frevariu 206.1.

fruscu, 1.15, 207.1. S.m. (in determinazione toponomastica) «pungitopo» (cfr. DES, s.v. frùscru): et ergetsi in sa scala de su Fruscu ue partent de pari cun saltu de Sanctu Eru 1.15.

frutu, 190.2, 196.2. S.m. «frutto (usato però collettivamente nel significato di frutteto, piantagione ad albero da frutto)»: et terra et frutu et bide donarunt ad sanctu Iorgi et a sanctu Simione 190.2.

[fuire], pf. 3a fuivit 174.2; pass. pross. 6a sunt fuitos 174.3; trap. rem. 3a fuit fugitu 150.3. V.intr. «fuggire (detto sempre nel senso di fuggire dalla condizione servile)»: Binki pro Furadu Zuncla ki ’nde fuit fugitu et adonnigadu intro in Alasla 150.3; ka mi sunt fuitos 174.3; Rebellasimi s’ankilla et fuivit cun sos fiios ka si teniat parente de iuike Mariane 174.2.

fundamentu, 2.1, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 3.3, 32.12, 120.1, 134.2, 208.1, 208.3, 208.7, 208.9, 208.11, 209.4. S.m. 1. «proprietà territoriale comprensiva delle terre e degli animali» (cfr. DES, s.v. fundaméntu): Comporei fundamentu in sanctu Iorgi de Calcaria et posi ad ortu de cedru et de omnia pomu 134.2; 2. in alcuni passi tale voce sta in correlazione con comporu o comporare e sembrerebbe avere il significato di proprietà ereditate o comunque già possedute (anche in relazione al diritto matrimoniale che prevede la comunione dei beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio; cfr. marongiu 1937 = 1974, pp. 37-39): terras et bingnas, cantu avia de fundamentu et de comporu 3.3; Posit Goantine Mellone sa binia ki lli derant dave clesia ad sancta Maria de Bonarcadu pro s’anima sua et issa c’apit de fundamentu, et adiunsit sa c’appit de conporu cun sa muiere Caderina 120.1.

fundare (in contesto latino) 36.2; ind. pf. 6a fundaverunt (in contesto latino) 36.1; pas. pross. 1a apo fundadu 36.15. v.tr. «fondare»: et ita volo, omni ambiguitate remota, fundare hoc cenobium 36.2; apo fundadu custo monasteriu 36.15.

funtana, 1.16, 1.20, 1.21, 11.3, 101, 105.2, 106.1, 207.3, 207.9, 207.11, 214 (fontana 174.4); pl. funtanas. S.f. «fonte»: et benit a funtana de gercu 1.16; Et isse mi deti sa terra sua dessas funtanas albas 11.3; Mandait iudike pro·llos ki los obviasserunt assa fontana de Bolorki 174.4.

fura, 132.16. Nella locuzione avverbiale a fura «di nascosto, fraudolentemente»: Vidit iuige custa carta et connoscit ca ll’aviant facta a fura sua 132.16.

[furare], ind. pf. 3a furait 141.1 (furet 135.1; furedi 64.1, 66.6; furedemi 65.1); ppf. 3a furarat 66.7. V.tr. «rubare»: Furedi Artace porcos de sanctu Augustinu 66.6; et dedimi sos ·V· sollos ki aviat in icussu saltu prossu servu ki furarat sos porcos de clesia 66.7; pro vacca ki mi furait 141.1 1a. anche nel significato di «commettere un furto in o nei confronti di una istituzione»: Furedimi Mariane Catellu sa masone et vincillu 65.1; Furet nos Flacone d’Orruinas su monasteriu et binkerusillu in corona 135.1.

[furca], pl. furcas 132.19. S.f. «forca»: Sendo sos ferros cagentes et issas furcas pesadas 132.19.

furcatura, 13.2. S.f. «biforcazione»: clonpet assa furcatura de Lenake 13.2.

fusca, 10.3, 23.2, 119.2, 211.1, 217.2 (eliso davani ad a: fusc’a 170.1). Prep. (sempre in congiunzione con a: fusca a) «fino a»: dave su riu dave su riu fusca a s’ariola 5.1; fusca a una discu 10.3; fusca assa morte nostra 23.2; fusc’a sa corte de Petru Spada 170.1.

fuste albu, 95.1, 130.2. S.f. «pioppo».

fustigare, 133.5; ind. pf. 1a; fustigei 133.6. «fustigare»: Bolbillos fustigare ca lassavant s’opus de clesia ki llis poserat patre meu 133.5.

 

 

G

 

gallulesu, 145. 7 (due volte). Agg. «gallurese, di Gallura»: iudice Gostantine gallulesu, connatu meu 145.7.

Gallulu, 22.1, 103.1, 119.2, 122.7, 220.1 (due volte) (Gallul 22.2, 103.1). S.f. «Gallura»: partivi cun iudice de Gallulu 22.1; cun Maria de Lee, ankilla de iudice de Gallulu 220.1.

Gallure 21.3, 219.4. S.f. «Gallura»: arreea sa corona sutta iudike de Gallure 21.3.

gama, 21.6, 219.7. S.f. «branco di bestiame» (cfr. DES, s.v. gameddare): kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike 21.6.

gantu. Vedi cantu.

gasi, 1.22, 153.7, 161.15, 207.11 (casi 170.5). Avv. «così»: Et de su saltu d’Oiastru parzone cantu aviat, gasi illi lla confirmo 1.22; Gasi kertai in corona de iudice Barusone, cun Torbini Maninu 153.7; Et casi mi pladigarunt Goantine Loke et Nigola de Pane 170.5.

gedi. Vedi dare.

generatione, 99.7, 132.21, 133.9, 146.2. S.f. «generazione, i posteri»: cumente lus derunt assus parentes de cusse ad Bonarcadu et a totu sa generatione k’edi nasciri de·llos 99.7; et fiios issoro et nepotes nepotorum suorum quant’aet esser ipsa generatione 132.21

genezu, 131.7. S.f. «prestazione di lavoro obbligatorio dovuta allo Stato o ad altra autorità, inizialmente da parte di donne di condizione servile o semiservile, e poi da parte dei sudditi in genere» (< gynaecium; cfr. paulis 1997, p. 80): Et mulieres moiant et cogant et purgent […] sas ki non ant aere genezu donnigu 131.7.

genneru, 125.1, 180.2. S.m. «genero»: Kertait megu Bernardu Maluvidere, genneru de Goantine Lauri 125.1.

gercu. Vedi kercu.

getadura, 162.3. S.f. «misura di lunghezza corrispondente alla gettata continenetale» (cfr. DES. s.v. gettare): Et daitimi adsoltura de bardare su giradoriu in co si bardat saltu de regnu, getadura de birga per parte 162. 3

[getare], (gittarellu 178/9. 8); rifl. ind. pr. 3a getatsi 207.3; pf. 3a getaitse 219.10 (jetaitse 21.8; ietait 165.3). V.rifl. 1. «gettare, buttare»: gittarellu in fogu 178.9.8; riflessivo «gettarsi»: Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore 21.8; getatsi a iscla de kerbu 207.3; Getaitse Goantine Marki a pedes dessu priore 219.10; 2. «cacciare, mandar via»: ietait sa muiere dave domo dessu serbu meu 165.3.

gibulla, 199.2. S.f. «cipolla»: et terra de ponne ad ortu de gibulla 199.2.

giossu, 18.2. Avv. «giù»: et terras et issa parte sua dessu nassariu giossu de pisquina d’Oiu 18.2.

giradoriu, 32.10, 145.2, 162.2, 162.3. S.m. «canale di scolo» (cfr. DES, s.v. girare): boltat assu crastu mannu de su giradoriu 32.10; et ipse daitimi adsoltura de levare s’abba et de fager giradoriu et pro molinos et pro ortos et pro binias et de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte, non pro iudice, non pro curadore, non pro liberu, non pro serbu. Et daitimi adsoltura de bardare su giradoriu in co si bardat saltu de regnu, getadura de birga per parte 162.2/3.

[girare] ind. pr. 3a girat 1.6, 1.8 (giratsi 1.17); 4a girarus 28.3, 111.4, 123.5, 124.3 (girerus 28.7); 6a girarunt 132.8 (giraruntimi 175.2; giraruntsime 116.3; kiraruntsi). V.intr. 1. «voltare, girare»: in quo girat termen et sinnas suas 1.6; 2. nella locuzione girare manus «girare, cedere il turno per la scelta» (usata sempre nella spartizione dei servi): Girarus manu et partirus sas feminas 111.4; «andar via, allontanarsi» (detto dei servi che lasciano o abbandonano il servizio): Giraruntsime ka si teniant liberos 116.3; Kiraruntsi de serbire 121.3; «mutare opinione o decisione»: Giraruntimi sos fiios et non mi la boleant dare 175.2.

giru, 1.18, 207.6. S.m. occorre nella locuzione in giru «intorno»: domo sancti Symeonis de Vesala cun segatura dessu saltu de Vesala ki ll’est in giru 1.18.

[gitare], ind. pr. 3a gitat 29.4; impf. 3a gitavat 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 219.3 (ditava 21.2). V.intr. «spettare» (tale verbo ha come variante ditare, per cui vedi alla voce): de custos ·V· serbos gitat a sanctu Gregorii ladus et pee 29.4; et fegit a Orzoco in forrizu, de ki gitavat ad sanctu Gregorii su ladus et ladus ad sancsanctu Georgii 28.7.

glande, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 36.7, 144.8 (lande 34.2). S.m. «ghianda (inteso in senso colettivo)»: ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum 1.5.

go. Vedi co.

[godire], godiresilla, 170.4. V.tr. «godere (dell’uso di un bene)»: deilli sa terra et issa petra, k’est ive, pro fraigare et pro godiresilla in vita sua 170.4.

golleanes 33.9, 122.7, 145.9, 161.17 (due volte) (colleanes 145.9). S.m. pl. «membri di una kita (vedi alla voce) tenuti ad una medesima prestazione»: Orçoco Sakellu maiore de buiakesos cun golleanes suos 122.7; De buiakesos: Terico de Ganpu et golleanes suos. De poriglus de angarias: Mariane de Orruu et golleanes suos 161.17; Cespuli, maiore de buiaquesos cun golleanes suos 33.9.

gonnesserun. V cognoskere.

gorona. V. corona.

gratia, 66.1, 87.1 131.1, 147.1, 150.1, 157.1. S.f. «grazia» sempre nelle formule del tipo: In gratia de Deus et de sanctu Agustinu et de donnu meu iudice Dorgotori 66.1.

grisaione, 1.20, 207.8. S.m. voce difficilmente precisabile nel suo significato, da riferirsi comunque alla geomorfia e alla conformazione del terreno: et benit assu grisaione de sa cotina 1.20.

grossu. Vedi grussu.

grussu, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 36.6, 36.8 (grossu 8.3, 214.3). Agg. «grosso» sempre nella formula: masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu 1.4.

guardare. Vedi bardare.

gutturu, 176.2 (guturu 19.2). S.m. «gola montana, passaggio stretto»: et falat su flumen usque ad su guturu dessa scala dessa bia qui benit ad Orruinas 19.2.

 

 

H

 

[habere], haberellu, habet, habeat, habeant. Vedi avere; si tratta per lo più di forme usate in formule latine o latineggianti.

hat. Vedi avere.

hec, 145.11, 161.19. Agg. dimostrativo f. sing. «questa», usato sempre in formule latineggianti: Et cui non placuerit et condempnaverit hec ordinatio, habeat maledictione de Deus 145.11.

hecco. Vedi ecco.

hena. Vedi ena.

heres, 12.5, 12.6, 26.5, 26.6. S.m. «erede», in carta sarda in contesto latino: Et si aliquando contingeret quod ipse Comita vel successor eius sive heres vellet predictam curiam vendere 12.5, 26.5; nec filius ab eo descendens nec heres eius 12.6, 26.6.

herriu. Vedi erriu.

hierru. Vedi iverru. 33.4.

homine, 2.7, 2.8, 11.3, 30.4, 33.6, 33.8, 66.8, 97.1, 131.9, 133.11, 171.3, 208.7 (hominem 131.13, 133.10; homini; 96.2; omine 131.3, 208.8); pl. homines 1.4, 1.6, 2.3, 2.10, 4.5, 20.1, 21.4, 36.6, 68.1, 80.1, 82.1, 83.1, 84.1, 86.2, 87.2, 91.1, 92.3, 92.6, 98.1, 99.9 (due volte), 100.1, 100.2, 102.1, 112.1, 118.1, 123.1, 127.1, 131.1 (due volte), 131.9, 131.13, 148.1, 148.6, 149.1, 150.2, 150.10 (due volte), 154.1, 155.1, 156.13, 159.3, 161.3, 161.6, 170.5, 170.6, 183.3, 208.3, 208.11, 210.5, 218.1, 219.5. S.m. 1. «uomo»: Kertei cun sos homines c’aviant levatu custu fundamentu 2.3; iuredi su homine meu 2.8; batuere destimonios homines maiores (anziani) 92.6; daunde vennerant pross’homine ki ociserat Gostantine Stapu 133.11; et tota curatoria cun homines quantos ie furunt in sa festa de sanctu Austinu 150.10; Testes: su priore cun sos monagos suos et homines dessa villa 159.3; 1a. spesso, e soprattutto al plurale, il termine si riferisce ai servi: Ego Armannus, prior de Bonarcatu, facio recordatione pro sos homines ki partirus cun su conte 80.1; Partivi homines cun donnu Petru Capai 86.2; 2. con l’espressione homines bonus (4.5) si deve, credo, intendere gli uomini del ceto elevato, costituenti una sorta di nobiltà, che potevano prestare servizio quali componenti dell’assise giudiziaria (o corona): totu sus homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu 4.5; 3. al singolare è usato assai spesso preceduto da perunu, neunu, tale, alteru con significato di indefinito: ki non mi ’nde kertaret plus perunu homine (nessuno) 2.7; et alteru homine non i at bias (nessun altro vi ha diritto); 66.8; si ’nde kertavat neunu homine mortale o isse 11.3; cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini (chiunque) 96.2; Et non fuit tale homine (e non vi fu chi) ki ’nde pro·llos naredi 131.9; minimedi de venne, ne ipsa ne homine (altri, chiunque altro) pro·ssa 171.3.

honore, 33.1, 109.1, 110.1. S.f. «onore»: et ipse pro honore sua dedimillu 110.1.

hora. Vedi ora.

hue. Vedi ue.

 

 

I

 

iaca, 1.4, 1.8, 1.21, 114.4, 207.11 (iaga, 1.16, 207.2). S.f. «cancello di entrata ai poderi rustici» (cfr. DES, s.v. yàkka) usato sempre come riferimento toponimico: in quo llu girat sinnas daa iaca de Collectorio 1.8; in co llu ingirat a iaga de Drogodori 1.16; et terra in Iaca tenendo assos de Frau 114.4.

iacunu, 142.2 (jacunu 13.3; iagunu 29.7; jagunu 205.17 (due volte)). S.m. «diacono» (vedi anche diaconus): Testes: Francu Iorca et iacunu Paule et prebiteru Trogotori 142.2; Coantine de Cupalla jacunu de bangeliu 13.3.

iadu. Vedi dare.

iaga. Vedi iaca.

iagunu. Vedi iacunu.

iaker, 183.2. ind. impf 3a iaguiat 32.6 V.intr. «giacere (del bestime), tenere il bestiame»: pro iaker et pro pasker in sas mandras d’Aloy 183.1; palas assu masognu, hue iaguiat donnu Barbaru 32.6.

iaguiat. Vedi iaker.

iata. Vedi dare.

iatu. Vedi dare.

ibi, 19.3, 26.3, 66.4, 131.8, 170, 143.12, 144.10, 145.7, 148.4, 170.6 173.11, 176.2 (ibe 66.2; ive 3.5, 66.5, 131, 161.12, 170.1, 170.4, 209.6; ivi 1.10, 12.3, 170.2, 174.6; ie 113.7 127.5, 141.3, 146.5, 148.8, 150.10, 156.11, 161.14; ‘e, 93.7. 138.2, 144.10); atona: a) proclitica vi 36.8, 186.1; bi 85.4, 100.26; i 33.4, 66.8; b) enclitica -ve: 36.12, 133.2, 144.9, 145.5, 147.1, 159.2, 207.6. Avv. «ivi, lì»: domesticas cantas ivi aviat 1.10; Custos ive furun ue consentivit su donnu 3.5; et domesticas si vi aviat 36.8; Abiat ibe regnum quindeci sollos 66.2; Custos bi furunt kerra binki in corona sua 85.4; et totu logu in co ‘e furunt Dominica de Palma 93.7; non bi arramasit serbu apus iudice 100.26; k’ie furunt in sa particione 127.5; sendo ibi mecum onnia frate meum 131.8; ad intrareve in icussu saltu 144.9; ca non ibi aviat bias Mariane ne frates suos 148.4; et ive si afliscat appare cun su saltu de nuraki pikinnu 161.12. ponendove tota sa villa de Mili piccinu 36.12; me offersi a sanctum Symeone ad essereve servu 147.1; Et poniove ad sancta Maria de Bonarcatu una libra de argentu 159.2).

icussu. Vedi cussu.

icustu. Vedi custu.

ie. Vedi ibi.

ietait. Vedi getare.

ille, 131.20, 146.8, 148.10. Pron. personale «egli» (sempre in clausola formulare latineggiante): siat ille exterminatu de magine sua in isto seculo 131.20.

illu, 28.10, 153.6, 160.2 (illo 8.1; illum 93.6); enclitico: 21.7, 28.8, 64.1, 65.1, 66.4, 66.5, 66.7, 67.5, 99.6, 109.2, 110.1 (due volte), 131.3, 131.6, 135.1, 146.2, 148.4, 150.3, 151.2, 154.1, 160.2; f.illa 1.19, 36.12, 69.1, 153.4, 154.2, 207.7; enclitico: 12.2 (quattro volte), 24.4, 26.2 (quattro volte), 24.4, 39.2, 67.2, 71.3, 132.17, 132.18, 141.2, 146.2, 150.3, 151.2, 154.1, 160.2, 162.2, 169.3, 170.4, 170.6, 171.1, 171.3, 191.1, 199.1; pl. m. illos 74.6; enclitico: 66.2, 66.3, 132.19; dativo sing. illi 1.22, 8.1, 178/9.8, 207.11; enclitico: 21.2, 21.7, 104.4, 134.6, 178/9.5, 219.9; dativo pl. illis enclitico: 50.1 (tre volte), 54.1 (due volte), 59.1, 97.1, 131.1, 131.16, 134.6, 157.3, 171.3, 195.2, 197.1. Pron. personale di 3a persona «lui, lei, esso, essa, lo, la»: ce fegit issa sa clesia illa a nnou 1.19; gasi illi lla confirmo 1.22; Petivimi·illa Comita de Zuri pro bindiri·illa 12.2; pro fakere·illi a morte sua serbizu et offiçio de combersu 8.1; pro fakere·illi a morte sua serbizu et offiçio de combersu 8.1; Levarunilli sas causas suas 21.7; et boleant tenne·illu per sa persona 21.7; illu conmporei ego 28.10; et issu de dece positivillu a sanctu Augustinu 66.4, isbertinetillu Deus de magine sua 67.5; positilla in sa manu dessu priore 71.3; nos illos cognovimus servos 74.6; Iuigaruntilli ad Orçoco Cucurra a batuere destimonios 104.4; regendosilla 132.8; et isculpitillos de no llos okier 132.19; Ad ipsa volvitilla occidere in corona 132.18; et dessu latus meu parzantillu pares 160.2; de no milla levare s’abba 162.2, et torraitilla custa parçone 169.3; Nunçailla ad corona de kida de verruda d’Aristanis a Bera d’Acene 171.1.

impare, 25.4, 25.5, 25.17, 25.17. Avv. «insieme» (vedi sotto anche in pare, s.v. in): impare non furunt coiuados 25.4; impare sunt istetidus dessus annos ·XX· 25.5; adcordarus nos impare 25.17.

impressare, 132.9. V.tr. «spingere, affrettare»: Bolbillos ego impressare in s’opus 132.9

[impromittere] ind. pf. 3a impromisit 8.3, 214.3. V.tr. «promettere»: Et impromisit et platicait a morte sua parzone kantu at avere unu de fiios suos 8.3.

in, 1.4, 1.5 (due volte), 1.6 (due volte), 1.7 (due volte), 1.8, 1.9 (due volte), 1.11 (due volte), 1.12, 1.13, 1.15 (due volte), 1.16 (sei volte), 1.17 (quattro volte) 1.18 (due volte), 1.21, 2.1, 2.2 (tre volte), 2.7, 2.8, 3.3 (tre volte), 3.3, 3.6 (due volte), 4.1, 4.2, 4.3 (due volte), 4.5, 5.1 (due volte), 5.2 (tre volte), 6.1, 7.1, 8.1 (due volte), 9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 12.2, 12.3 (due volte), 12.5, 15.1 (due volte), 15.2, 15.3 15.4 (due volte), 16.1 (due volte), 17.1 (quattro volte), 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 (quattro volte), 17.6 (due volte), 17.9, 17.13, 18.1, 19.2, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 (due volte), 21.9, 23.1, 23.2, 23.5 (due volte), 24.2, 24.2 (quattro volte), 24.3, 24.5, 25.1, 25.3, 25.9, 25.12, 25.15, 25.17, 26.1 26.2, 26.3 (due volte), 27.1, 27.2, 27.3, ecc. (la voce compare nel testo per circa 580 occorrenze). Prep. «in»: 1. stato in luogo: et fliscatsi in Aidugocipu et in issa domestica de Cobulas et sa parzone c’aviat in Sezo 1.17; Posit Maria Cavaione una terra in Marzane 5.1; donnia cantu aviat in Boele 18.1; pro piscare in mare de Ponte cun duas barcas et in mare vivu 33.3; 1a. «presso»: Posit Cipari Arrasca vinea a clesia pro anima sua in erriu de Alanteru 142.1; 1b. indica anche un luogo testuale: comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus 36.14; in condage l’apo 93.4; 1c. indica il luogo in cui si esercita una carica o su cui si ha giurisdizione: ego monacu Ugo, sendo priore in s’abbatia 148.9; erat iudike de factu in Arbaree 173.3; 1d. indica la funzione o l’esercizio o l’istituzione in cui si sta o si agisce: Kertei in corona de logu 2.2; cantu aent fagere in cita de domo 131.2; quantos ibi furunt in icusta collecta 145.7; sos fiios ke erant in domo di Dorgodori de Sogos 174.7; 1e. indica il servo di cui si ha in proprietà una porzione: et at como sanctu Gregorii in Maria de Urri ·III· pees et sanctu Georgii unu pee (‘adesso (il monastero di) San Gregorio ha/possiede tre quarti di (della serva) Maria de Urri e (il monastero di) San Giorgio un quarto’) 29.3; 2. stato in luogo figurato: afirmolos in manu de su priore 1.17; si erat in potestade de su donnu 21.3; quantos ie furunt in sa festa de sanctu Austinu 150.10; fudi fatu in falsidade 178/9.6; Testes, qui furunt in icustu conventu 205.17; 3. moto a luogo: intrareve in icussu saltu 144.9; gittarellu in fogu 178/9.8; 4. indica il tempo: in perpetuum 1.5; usque in fine seculi 1.12; in vita et in morte 3.6; in su tempus de donnu Domesticus 21.1; quantu fegi in tempus meu 134.1; 5. indica la circostanza: furunt in sa particione 127.5; in collatura ki fegi a silva de Cercetu 131.8; 6. prezzo: deilis vacca in sollu 41.1; et deillis sollu de laore et peza porcina in ·II· tremisses 42.1; et dailli in preçu denaris ·XII· et cantaros ·II· de orriu 195.3; 7. indica il valore venale, «del valore di»: et deilli ebba in sollu et matrige de porcu in tremisse de pecuiu 43.1; et deilli peza porcina in ·VIII· operas 46.1; 8. indica il modo o il mezzo di pagamento: deindelli in dinaris sollos ·XXX 28.10; 9. «in relazione, relativamente a»: et alteru homine non i at bias in icussu 66.8; serviant a clesia omnia lunis in omnia opus 131.2; 9a. si dice anche in dipendenza del verbo kertare per indicare l’oggetto della disputa giudiziaria: sus flius de Luxuri Melone, in ki mi kertavat iudice Barusone d’ Arbaree 85.1; 10. dà indicazione a metà fra scopo e tempo: Dedi pro spendere in su morimentu, quando s’edi suterrari, libras ·V 32.3; 11. distributivo: ·IIII· dies in setimana 131.1; 12. modo et fegit a Orzoco in forrizu 28.7; in pake et in ketu 170.4; 13. indica il tutto di cui si possiede una frazione di proprietà: su latus ki mi intravat in Comita 156.4; Et amus ·I· pede in Samaridanu, fiiu de Iusta 167.15; 14. indica la donna con cui si sono fatti/si sono avuti dei figli: arramanint a comuni filios de custos, ki furunt fatos in ankillas de sanctu Georgii 29.4; 15a. nell’espressione iurarunt in bangeleu de Deu 25.9 (e simili): «giurare sul vangelo»; 15b. nell’espressione levaresi in pala «addossarsi l’onere di rispondere per evizione» (cfr. DES, s.v. pala): cun levandosi ipse in pala de spiarella 96.2; 16. nelle locuzioni: in giru «intorno, attorno»: ki ll’est in giru dave su nuraki 1.18; in factu: «dopo, in seguito» Fegerunt ·VI· fiios: Torbini primariu et in factu suo (e dopo di lui) Goantine 89.2; oppure «conformemente a» (cfr. DES, s.v. fattu): Et osca iuredi su homine meu in factu de sa carta 2.8; in presentia: in presentia sua 3.3; in conbentu «con l’accordo»: Petivimi·illa Comita de Zuri pro bindiri·illa. Et ego dedi·illa in conbentu d’aberese·illa ipse et sa mugieri et fiios suos 12.2; in pare «insieme»: Cambiarus custos serbos in pare cun donnu Iohanne 29.1; in mesu de «in mezzo a»: in mesu de su montiglu 32.6; dae su crastu in ioso 32.8; in cambiu de «in cambio di»: in cambiu dessu fiiu de Mariane Sadeli 83.3 in comune: aviamus in comune 100.1; intro in: intro in Alasla 150.3; in quo, in co vedi co1, co2/quo; in fine: il senso di questa locuzione, che compare soltanto alla carta 12 (e alla carta 26 che reduplica quest’ultima), non mi è del tutto chiaro, ma interpreterei «infine, con clausola/intesa finale che»: In fine se moriat ipse ken’ abere fiios remanere a sancta Maria in dono 12.3; 17. Nelle formule latine: In nomine domini (e simili); in gratia de Deus et de sancta Maria 131.1; In gratia de Deus et de donnu meu iudice Comita de Serra 147.1, e simili.

inante. Vedi innanti.

inanti. Vedi innanti.

[incominçare], ind. pr. 3a incominçat 34.3. V.tr. «incominciare (detto del confine territoriale)»: Incominçat dae su redangiu de Nordae in Cortade 34.3.

[incurbaresi]; ind. pr. 3a incurbassi 32.8. V. rifl. «discendere, chinare, inclinare verso (detto del confine)» (nel sardo moderno crubare significa chinare, inchinarsi): et incurbassi dae su crastu in ioso a sa ena derectu assu crastu mannu 32.8.

inde, 21.9, 34.3, 135.1, 160.2, 161.12, 165.4, 178/9, 178/9.4, 178/9.8, 190.2, 219.12; enclitico: 1.12, 12.3, 21.5, 26.3, 28.10, 48.1, 60.1, 61.1 63.2, 64.1, 65.1, 67.3, 70.2, 73.3, 79.2, 86.3, 100.15, 100.23, 115.2, 125.2, 131.1, 131.4, 132.10, 132.21, 133.9, 134.4, 134.3, 134.7, 136.1, 143.3, 143.6, 143.12, 144.8, 145.4, 146.3, 148.2, 148.3, 157.3, 165.3, 168.6, 170.3, 170.5; 173.2, 174.3, 175.3, 176.3, 204.2, 219.6 (’nde 2.7 3.2, 11.3, 97.1, 100.2, 131.9, 148.2, 148.4, 150.3, 158.1, 158.2, 161.12, 170.3, 170.6, 209.2; forma elisa di fronte a vocale ind’ 131.11, 208.7; ‘nd’ 3.3, 209.3). Particella pronominale o avverbiale «ne»: 1. con valore di genitivo: Et det·nosinde sa parçone sua de cussu ortu 135.1; pro pregu k’inde fegit donnu Petru de Figos 190.2; Et pos morte mia apatsinde prode sancta Maria dessa plaza mia 79.2; Parsitiminde male 131.1; paraula ti ’nde do 209.2; 2. Significa «riguardo a (ciò)»: Remansitsinde Guantine Marki pro vinkidu 21.5; Comporeilli a Petru Çote terra in Pubusone et fegindelli sollu 48.1; Furedi sas apes Troodori Paranna. Tenni corona cu·llu et vincillu et leveindelli una terra in Terra maiore 64.1; homines […] senekes, ki ’nde narrent sa meius beridadi k’enti iskire 100.2; cun clamandominde ca mi fakiant tortu 100.15; Rebellasimi s’ankilla et fuivit […] Andainde a reclamo a Silano a iuicke 174.2-3; Iudex inde faciat su k’illi ad plagere 178/9.8; 3. valore di moto da luogo o di allontanamento, esclusione: et da inde (da lì) ad marghine d’Urosolo deretu ad hena de Tidu 34.3; non apat ausu nen comiadu, non iudice […]a levarindellos de servizu de sancta Corona 115.2; Et ego batusindellos 132.21; ’nde llos aviat levatos Mariane Correli 148.2; foras de una terra ki ’nde voco 158.1; Levavatsinde donnu Comida Pirella fiios cantu fagiat 165.3; 4. indica strumento: pro ipse ki mi ’nde promitiat de servireminde de s’arte sua 170.3; 5. funge da proforma della completiva introdotta da de o pro: pro ipse ki mi ’nde promitiat de servireminde de s’arte sua 170.3; mi ’nde pregavant pro darelilla 170.6; 6. «per ciò, riguardo a ciò, in seguito a ciò»: Et casi mi pladigarunt Goantine Loke et Nigola de Pane, basandominde ipsos ambos 170.5; Rebellasimi s’ankilla et fuivit […] Andainde a reclamo a Silano a iuicke 174.2-3; 7. Da inde, de inde, dav’inde «da allora, da quel momento in poi»: iurait […] da inde inanti serbire ipse et fiios suos pro serbos 21.9; posit megu dav’inde innante, de, si faguiant fiios, de partire ladus a pare 165.4.

indictione, 122.8. S.f. «indizione»: Anno domini M·CLXXXIIII· indictione ·XV·.

inferiore, 131.20. Agg. «(il) più profondo» (in formula di esecrazione): appat parçone cun Herode et cun Iuda traditore et cun diabolum in infernum inferiore 131.20.

infernum, 33.11, 67.7, 131.20, 133.15, 145.12, 146.8, 148.10, (inferno 88.6, 122.9). S.m. «inferno» (sempre in formula di esecrazione): Et habeat partem cun iniquo Herode et cun Iuda traditore et cun diabolo in infernum. Fiat, fiat. Amen 33.11.

[infirmare], ind. pf. 3a infirmavit 158.2. V.intr. «ammalarsi, diventare infermo»: quando infirmavit in Senusci 158.2.

infirmitate, 147.1. S.f. «infermità, malattia»: sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1.

[ingiçare(si)], ind. pr. 3a si ingiçat 122.3 (inguiçadi 19.2; si inguiçat 176.2; ingiçasi 161.10); 4a ingiçarus 100.3. V. intr. «iniziare, incominciare»: 1. in genere detto del percorso del confine territoriale «parte da»: Inguiçadi cussa domestiga dae ssu bau dessa Mela et falat totue pus flumen 19.2; in co si inguiçat daessa mura de Caramas et benit ad sas ariolas floradas 176.2; 2. «iniziare (un’azione)»: Et dave co narrunt ipsos, ingiçarus a partire 100.3.

iniquo, 33.11. Agg. «malvagio» (in formula di esecrazione latineggiante): Et habeat partem cun iniquo Herode et cun Iuda traditore et cun diabolo in infernum. Fiat, fiat. Amen 33.11.

inke, 132.1, 132.2, 132.10, 132.11, 132.20 (‘nke: 114.4). Particella pronominale con valore di avverbio di luogo, enclitica o proclitica «ci, ivi»: positinkellos a servos ad sancta Maria iudice Constantini 132.2; Andainke ego a iudice Comita et torreindelli verbu 132.10; andaruntinke totos septe frates ad Nurageniellu 132.11; levade·bos·inke sos servos de sancta Maria 132.20.

innante. Vedi innanti.

innanti, 29.4, 169.7, 170.3, 174.5, 178/9.4; 219.12 (innante 165.4, 210.5; inanti 21.9). Avv. e prep. «innanzi, prima di»: Deus inante et su donnu meu 4.5; da inde inanti (da allora in poi, di lì innanzi) serbire ipse et fiios suos pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu 21.9; donnu Gregori, qui fudi innanti de custu priore 178/9.4.

innocentes, 145.11. Agg. «innocenti» (in formula di esecrazione latineggiante): de CXLIVor innocentes martires 145.11.

insoru. Vedi issoro.

insuta, 11.2. Avv. «sotto»: Cambiei sa terra de bingia insuta bia de locu 11.2.

inter, 32.6, 97.1, 105.2, 114.5, 134.3, 134.6, 143.3, 143.6, 145.7, 148.6 (tre volte), 157.3, 157.4, 160.2, 170.7. Prep. «fra»: deillis a resone de ·XV· bisantes inter berbeges et capras et bacca et bisantes 97.1; quando fagiamus sa corona in Bonarcato inter iudice Gostantine gallulesu et fiios de Comita Spanu 145.7; in sa via k’est inter clesia et sancti Çenonis 170.7; nella locuzione inter pare: «fra tutti e due»: Comporeilli a Iorgia Molligine et a Marra, sa muiere de Malusone, parçone issoro quanta aviant in icussu ortu depost monasteriu. Et fegindellis tremisse de peza caprina inter pare et complillis prezu 134.6-7.

intesiga, 134.4, 150.2. Avv. 1. «in cambio»: deindelli intesiga vinia in Istranpadoriu 134.4; 2. «al posto di, in vece di»: avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

[intrare], intrareve 144.9, 145.5; ind. impf. 3a intravat 156.4. V.intr. «entrare (forzosamente, frapponendo pretese)»: ad intrareve in icussu saltu a tuturu dessos monagos 144.9; 2. «spettare»: su latus ki mi intravat in Comita 156.4.

intregu, 153.3, 156.4 (intreu 28.5, 87.3); f. intrega 133.8, 156.4 (intrea 29.4 (due volte)); pl. intreos 148.6. Agg. «intero (riferito ai servi in relazione alla loro quota di proprietà)»: Dolli tres pedes de Barusone Puliga fiiu de Troodori Puliga et Gunnari Macis intreu 87.3; Saina de Porta, ancilla intrega de clesia 133.8; Iorgi Samude servu intregu de sancta Victoria de Monte sanctu 153.3.

intro, 3.3, 8.3, 9.2, 10.3 (due volte), 19.1, 23.2, 37.2, 96.2, 150.3, 158.1, 190.1, 191.1, 196.1, 209.3, 214.3, 215.1, 221.3 (intru, 182.2 (due volte), 217.2 (due volte), eliso davanti a vocale intr’ (intr’ a terra) 130.2). Prep. «dentro, all’interno di»: intro de domo et de foras de domo 3.3; sa domestiga sua de Puçus strilliges, cum[mit]endo intro sas terras qui apo comporadas 19.1; sa parçone sua k’aviat intro de binia de sancto Iorgi 191.1.

iosso, 158.4 (ioso, 32.8). Avv. «giù»: altera in padule de Gonu et susu et iosso 158.4; dae su crastu in ioso 32.8.

iostra. Vedi clostra.

ipse, 2.10, 4.2 (due volte), 12.2, 12.3 (due volte), 12.5 (due volte), 21.3, 21.6, 21.9, 21.10 (due volte), 24.1, 24.3, 26.2, 26.3 (due volte), 26.5 (due volte), 26.6, 29.2, 29.3, 29.6, 86.3, 90.2, 93.5, 96.2, 99.4 (due volte), 107.1, 109.2, 110.1, 122.5, 131.5, 131.6, 138.1, 147.2, 161.9, 162.2, 169.2, 170.3, 178/9.3, 199.1, 203.2, 208.11, 209.2, 210.2 (due volte), 219.4, 219.8, 219.12, 219.13 (due volte) (ipsi 21.8, 219.11; isse 1.16, 3.2, 11.3, 11.3, 39.2, 68.1, 101.2, 111.4, 112.2, 113.4, 119.1, 135.1, 137.1, 141.2, 148.3, 150.3, 151.2, 151.4, 151.5, 207.2). Pron. pers. (solo al singolare e solo riferito a persona) «egli, lui»: Et ipse Trogotori Seke bennit sa persone sua a Billalonga 2.10; Et isse narretimi ca «fagellu c’a mimi bene plagit […]» 3.2; Et ipse dedimi asoltura ponendomi ipse in manu de su priore 4.2; potestando ipse tando sa terra d’Arbaree 21.3; levedi isse a Iorgia sa fiia de Petru Picu, et ego levei a Iorgia, sa fiia de Iorgi Picu, su frate 111.4; et binkerusillu in corona de Gostantine d’Orruvum, sendo isse curadore 135.1; Iudicait isse a bature ego testimonios 151.4; fudi liberu et ipse et issus frates 99.4; donailli in cambiu ad ipse et assos frates sollos ·II· 203.2.

ipsoro. Vedi issoro.

[isbertinare], cong. pr. 3a isbertinetillu 67.5. V.tr. «distruggere»: Et ki at punnare ad isturminare istu negotium […]isbertinetillu Deus de magine sua et de via de paradisu 67.5.

[iscala], pl. iscalas 1.8. S.f. «via ripida e scoscesa»: derettu a iscalas de Ianni 1.8.

iscaniali, 32.4. «vaso».

iscla, 1.17, 42.1, 137.1, 207.3. «valle paludosa e fertile» (cfr. DES, s.v. ìskra): Comporeilli a Goantine Pasi et a frates suos sa terra dess’iscla 42.1.

iscodoglare, 132.18. V.tr. Il significato della voce resta poco chiaro, certamente si riferisce ad un tormento come punizione per i condannati, presenti in questo contesto, riconosciuti colpevoli di falso. Il DES tratta due volte la voce: la prima volta s.v. krodóku, la seconda s.v. iskrodokare. Sotto krodóku (che significa ‘monocolo’ e che ha come variante kardógu e come derivato skardogai ‘abbagliare’) il Wagner così si esprime «certamente c’entra ókru, ógu ‘occhio’, ma non si vede che cosa sia krod-, kard-, e come questo si spieghi. Nel CSMB occorre una sola volta iscodoglare che ha forse il senso di di ‘accecare’ e che potrebbe corrispondere alle forme attuali (–> iskrodokare), ma il senso esatto della voce non è assodato». Sotto iskrodokare, lo studioso dà alla voce il significato di ‘slogare’ derivandola, sia pure con formula dubitativa, da kòrda nell’accezione di ‘tendine’. Il Wagner, dopo aver citato il passo in questione e aver ricordato come Besta-Solmi avessero interpretato la voce iscodoglare del nostro testo come ‘scotennare, marcare’, e come egli stesso l’avesse derivata da óglu ‘occhio’ interpretandola come ‘accecare con ferri arroventati’, egli poi così si esprime: «il passo del CSMB non permette di stabilire l’esatto significato di iscodoglare, ne risulta solo che si tratta di una tortura. Il verbo potrebbe anche corrispondere a ciò che oggi è iskrodokare e quindi significare ‘rompere le giunture’ (come tormento)». Certo che i ferros cagentes potrebbero far propendere per la prima ipotesi, ma il significato odierno della voce, che è quello di ‘slogare le ossa, le giunture’ (cfr. Ditzlcs, s.v. scardogài: «bogare de pare, nâdu mescamente de ossos, de sas crogas»), mi fa inclinare, se non proprio alla assunzione letterale della seconda accezione proposta, certo a un più generale significato di ‘sottoporre al tormento’, con un trapasso semantico simile a quello dell’italiano ‘tortura, torturare’ che da un significato iniziale di ‘torcere le membra’ passa a quello più generale di ‘tormentare, sottoporre al tormento’’: ciò spiegherebbe i ferros cagentes quale strumento di tortura e di pena. Ecco comunque il contesto: Strixit corona, et bennit sa buiaria et bingitilla sara, ad ipsa et ad ipsos. Ad ipsa volvitilla occidere in corona et assos frates iscodoglare et afurcare. Sendo sos ferros cagentes et issas furcas pesadas, bennit donna Anna, sa mama, et isculpitillos de no llos okier pro fide de sancta Maria de Bonarcatu 132.17/19.

iscolca. Vedi scolca.

iscripsit. Vedi scribere.

[isculpire], pf. 3a isculpitillos 132.19. «chiedere con istanza, scongiurare» (cfr. DES, s.v. isculpire): et isculpitillos de no llos okier 132.19.

iscusi, 132.15. Nella locuzione a iscusi «di nascosto, fraudolentemente»: carta bullata […] ki aviant armada a iscusi suo 132.15.

isfagere(si), cond. pr. 6a s’arent isfagere 161.14 part. pass. f. isfata 161.3, 161.9. V.intr. (rifl.) «sfar(si), distrugger(si), perder(si)»: narrunt ka «fuit villa isfata» 161.8-9; posit iudice dessas binias k’ie furunt, dae co s’arent isfagere, torrare ad clesia 161.14.

iski, 67.2. Nella locuzione cun iski de «con cognizione da parte di, essendo noto a»: cun iski de iudice Trogotori 67.2.

iskire, ind. pr. 4a iskimus 161.13; impf. 3a skia; 6a iskiant 148.4; pf. 1a iskivi 131.10; cond. pr. 6a enti iskire 100.2, 161.8. V.tr. «conoscere, sapere»: non lo skia ki fosse arrennatu 24.3; sa meius beridadi k’enti iskire 100.2; Et ego, ca iskivi bene ca furunt meos 131.10; vinkillu dave testimonios ki ’nde iskiant bene ca non ibi aviat bias Mariane 148.4; Custu congnovimus et iskimus 161.13.

[ismendare], ind. pf. 6a ismendarunt 93.6. V.tr. «smentire, provare la falsità»: Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium et segaruntillum 93.6.

ispiiare, 160.2, 11.3 (ispiiaremila 11.3; ispiciarelu 30.4; spiiaremilu 97.1, spiiaremila 191.1); ind. pf. 4a ispiiarus 100.26; part. pass. ispiiadu 128.1, 130.1 (ispiiatu 37.2; spiiatu 21.6; spiiadu 219.7); f. ispiiada 107.1 V. tr. 1) «liberare dalle altrui pretese, rispondere per evizione» (cfr. DES, s.v. ispiiare): bocandonde de si ‘nde kertavat neunu homine mortale o isse, d’ispiiaremila [scil. sa terra dessa funtanas albas] a ssanta Maria et pariare a rregnu libra ·I· de argentu (dove a ssanta Maria significa, a mio avviso, ‘a vantaggio, in favore di S. M.’) 11.3; Et, si perunu homine suo deit molestare sa clesia, d’ispiciarelu et pacare a rregnu libra una d’argentu 30.4. Nella locuzione (ponere) ad ispiiadu il significato è «(donare qualcosa) liberata da ogni pretesa o diritto altrui»: Posit donna Bera d’Uda parçone sua ad ispiiadu ad sancta Maria de Bonarcadu ad ora de morte sua 130.1 (e simile in 128.1); 2) V. rifl. «risolvere una questione (più o meno controversa) per accordo e consenso reciproco che lascia le parti soddisfatte nei propri diritti»: Spiatu custu kertu, kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike 21.6; Ispiiarus·nos de pare daue Monte sanctu ki non bi arramasit serbu apus iudice 100.26; post c’ant ispiiare et partire sa causa inter me et muliere mea 160.2.

isse. Vedi ipse.

issoro, 1.17, 41.1, 54.1, 131.11, 132.21, 133,7, 133.8, 133.9, 133.11, 134.3, 134.6, 151.3, 151.4, 151,6, 157.3, 207.4 (ipsoro 100.12, 115.3, 132.4, 132.6, 167.17, 196.3, 185.1, 190.1, 190.2, 195.2, 197.1, 203.1; insoru 33.5). Agg. e pron. possessivo 6a «loro»: Comporeillis a Salamo Milia et a Salui, su connadu, parçone issoro in Pubusone 54.1; dentillis disciplina issoro priore ki at essere 131.11; Servindo bene a clesia custos cun parentes ipsoro 132.4; ube los poserat patre meu, issos et mulieres issoro 133.7; Donaitimi Barbara de Urri et ipsas sorres […] sa parzone ipsoro k’aviant 185.1.

issu1, 1.10, 1.18, 1.23, 18.3, 28.8, 30.2, 31.2, 36.8, 66.4, 76.1, 80.3, 87.4, 91.1, 95.2, 98.5, 111.3, 130.5, 133.3, 144.4, 144.6, 148.4, 148.8, 159.2, 177.3, 206.2, 207.6, 207.12, 210.5, 214.4 (si elide da vanti a vocale (iss’) 27.4, 209.4; ipsu 99.1, 99.7, 190.3); f. issa 1.16, 1.17, 16.2, 18.1, 36.12, 37.2, 83.3, 114.2 (tre volte), 114.3 (due volte), 114.4, 123.2, 123.3, 130.3 (due volte), 144.4 (due volte), 158.5 (quattro volte), 159.2, 169.4, 170.4, 172.8, 180.1, 188.1, 199.2, 203.1, 207.1, 207.2, 207.4 (quattro volte), 207.7 (si elide da vanti a vocale (iss’) 3.1, 38.1, 38.2, 144.8, 160.3, 209.1; (ipsa 1.21, 130.3, 132.17, 132.18, 132.21, 133.9, 164.5, 177.3, 189.1, 199.2, 202.1, 207.11); pl. issos 25.7, 29.6, 66.3, 91.2, 131.2 (due volte), 183.3 (issus 99.4; ipsos 2.3, 97.1, 131.6, 148.6, 164.5, 203.1, 208.3); f. pl. issas 79.2, 132.19, 193.1 (ipsas 164.1, 185.1). Forma piena dell’articolo determinativo su, sa, sos, sas (vedi su): in issu nuraki de Vesala 1.18; et issos fiios c’at fattus sunt fiios de serbu de sanctu Jorgi et de custa libera 25.7; comporaivelli ·VIIII· sollos, et issu de dece (il decimo) positivillu a sanctu Augustinu 66.4; cun sas domos et issas binias et omnia quantu appo 79.2; et issus frates 99.4; et issos apiaresos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia 131.2; monagos qui ant servire in iss’abbadia 144.8; deilli sa terra et issa petra, k’est ive, pro fraigare 170.4; et iss’ateru ladus est de mugere mia 209.4.

issu2 131.11; f. issa 1.19, 120.1, 132.17, 132.18, 171.3, 182.2; issos 29.6, 130.4, 133.7, 144.10 ipsos 2.4 (due volte), 2.5, 2.6, 100.3, 115.3, 131.10, 132.10, 132.13, 132.17, 132.21, 170.5, 178/9.8, 195.2, 196.2, 208.4 (due volte), 208.5, 208.6; ipsas 151.4. Pron. personale «egli, lui, essi, loro»: fegit issa sa clesia illa a nnou 1.19; Benni ego et ipsos non bennerunt 2.5; cun lassandollis ad issos pro levari aterue 130.4; et bingitilla sara, ad ipsa et ad ipsos 132.17; ad ube los poserat patre meu, issos et mulieres issoro 133.7; Adcatedilli nunça et minimedi de venne, ne ipsa ne homine pro·ssa 171.3; et issa et su fiiu 172.8; issos gonnesserun sa casa pro totu tenpus 183.3; 2. Antecedente del pronome relativo: et issos ki levait ipse ramannint a sanctu Gregorii 29.6; Et issu ki si nd’ a bolere levare dava su servitiu 131.11.

isterminare, 148.10 (esterminare 33.6; sterminare 131.20; exterminare 146.8; isturminare, 67.5); part. pass m. exterminatu, 131.20, 148.10 (exterminatus 146.8). V.tr. «distruggere, vanificare, render nullo» (nelle formule finali di minatio): Nen procuradore nen perunu homine mortale ad esterminare custu donu 33.6; Et ki at punnare ad isturminare istu negotium ki arminai ego Cipari de Lacon isbertinetillu Deus de magine sua 67.5; Et qui aet punnare et dicere aet et sterminare ca non siat […] siat ille exterminatu de magine sua in isto seculo 131.20.

istetidus. Vedi essere.

istis. Vedi stare.

isto. Vedi istu.

istorpiu, 183.5. S.m. «danno, danneggiamento»: qui non averen a ffakeremi istorpiu 183.5.

Istrampadoriu, 134.4, 139.1. Toponimo («dirupo»): deindelli intesiga vinia in Istrampadoriu 134.4.

[istrumare], cong. pr. 3a istrumet 33.8. V.tr. «distruggere»: qui istrumet custu bene qui apo ordinadu et factu ego Petru de Lacono judice de Arborea 33.8.

istu, 67.5, 148.10 (isto 131.20); f. ista 66.8, 72.1, 88.5, 88.6, 131.19, 132.1, 148.9. Agg. dimostrativo «questo» (sempre in enunciati formulari): Et ki at punnare ad isturminare istu negotium ki arminai ego 67.5.

isturminare. Vedi isterminare.

item, 205.4, 205.5, 205.7, 205.8, 205.9, 205.10, 205.11, 205.12, 205.13, 205.14, 205.15, 205.16. Avv. «inoltre».

iterum, 143.1. Avv. «di nuovo, da capo» (in enunciato semiformulare latineggiante): Et iterum revertamus ad s’ortu depos monasteriu 143.1.

iuale, 131.1, 131.6, 207.4 (iugale 146.2; iuvale 1.17, 133.7). S.m. nelle locuzioni servire a iuale, servu de iuale, «indica un servizio, o dei servi, costretti, per iuga, a determinati lavori»: servire a iuale ·IIII· dies in setimana 131.1 cun serbos, cun ankillas suas de iuale et cun omnia libertados suos 207.4.

[iudicare], ind. pf. 3a iudicait 151.4 (iudigedi 132.14); 6a iudicarunt 74.5, 92.6 (iuicarunt 172.5; iuigarunt 161.6; iudicaruntimi 25.8 173.6; iuigaruntilli 104.4). «stabilire, imporre in giudizio»: Iudicait isse a bature ego testimonios 151.4.

iudice, 1.23, 20.1 (due volte), 22.1, 22.2 1, 23.5, 24.5, 33.1, 33.8, 33.10, 34.1 (tre volte), 36rubrica, 36.1 (sogg.: in contesto latino), 39.1, 39.2, 63.1, 66.1, 66.3, 66.7, 67.2, 69.2, 72.1, 72 (due volte), 72.3, 74.2, 74.7, 75.1, 80.2, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5 (due volte), 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 82.10, 82.11, 82.12, 82.13, 83.1, 84.1, 84.2, 85.1, 85.3, 86.1, 86.2, 87.1, 87.2 (due volte), 87.3, 88.6, 89.1, 89.3 (due volte), 92.4, 92.9, 99.1 (due volte), 99.5 (due volte), 99.6, 99.7 (due volte), 99.8, 99.9, 99.11, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5 (due volte), 100.7, 100.8, 100.9 (due volte), 100.10, 100.12, 100.13, 100.14, 100.15, 100.16, 100.17, 100.18, 100.19, 100.23, 100.26, 100.27, 101.3, 102.1 (due volte), 103.1 (due volte), 103.2, 109.1, 110.1, 110.2, 110.5, 115.1, 115.2, 116.4, 117.1, 117.2, 118.1, 119.1, 119.2, 119.3, 121.4, 121.5 (due volte), 122.7, 123.7, 127.1, 127.4, 127 (due volte), 129.1, 129.3 (due volte), 131.1, 131.8, 131.12, 131.13, 131.14, 131.19, 132.2, 132.6 (due volte), 132.7, 132.10 (due volte), 132.12, 132.15, 132.20, 132.21, 133.1, 133.2, 133.14, 134.1, 137.2, 144.1, 144.7, 144.9, 145.1, 145.5, 145.7 (quattro volte), 146.1, 147.1, 147.2, 148.3, 148.5, 148.8, 148.9, 149.4, 150.1, 150.5, 150.7, 150.8, 151.2, 153.2, 153.3, 153.7, 154.1, 154.3, 154.3 (due volte), 155.1, 155.3, 155.4, 155.5, 156.3 (due volte), 156.5, 157.1, 157.9, 161.4, 161.9, 161.14 (due volte), 161.15, 162.1, 162.2, 162.5, 168.3 (due volte), 168, 177.2, 177 (cinque volte), 177.3 (tre volte), 178/9.5, 178/9.7, 187.2, 202.2, 204.1, 207.7, 207.12, 209.5, 209.8, 218.1 (due volte), 219.4, 219.7, 219.9, 219.10, 219.11, 220.1 (due volte), 220.2 (iudicke 173.2; iudige 1.19, 36.12, 153.5; iudike 3.4, 3.7, 21.3, 21.6, 21.7, 21.8 (due volte), 24.5, 164.2, 173.3, 173.9, 174.4; iuike 174.2, 174.5, 174.6 (due volte), 174.7, 174, 177.1 183.1; iuicke 174.3; iuige 83.3, 132.12, 132.14, 132.16, 152.1, 204.2; iuigi 27.4; judice 33.8, 89.4, 123.7, 178/9.9; juigi 25.6, 27.1, 27.2 (due volte), 27.3, 28.8 (tre volte); iudex 34.1, 131rubrica, 133 rubrica, 144 rubrica, 145 rubrica, 178/9.8); pl. iudices 133.11, 168.7. S.m. «giudice (sovrano del giudicato, cioè di ciascuno dei quattro regni in cui era divisa la Sardegna medievale)»: ·II· homines, ki posit iudice Petru de Serra d’ Arbaree ad sancta Maria de Bonarcadu 20.1; Ego Gregorius, priore de Bonarcadu partivi cun iudice de Gallulu 22.1; regnante iudice Mariano 23.5; Testes: iudice Mariano et donnu Trogodore, arkipiscobu d’Arbaree 24.5; Buzakese Pinna, iudike de fatu 24.5; IN Nomine domini. Amen. Ego Petrus de Lacone iudice de Arborea et visconte de Basso ad honore de Deus et de sancta Maria 33.1; facio recordatione cun voluntate de Deus et de iudice Barusone 39.1; Coiugait Migale Mancosu servu de sanctu Serigi de Suei cun ancilla de iudice 80.2; homines ki partivi cun iudice 84.1; Et ego bingi in corona de iudice in su colletoriu de Gerkedu 85.3; Et si quis ista carta destruere eam voluerit aut iudice aut curatore sive mandatore, habeat maledictione de Deus et de sancta Maria 88.6; Parsit iustitia ad iudice et a tottu logu qua fuit binkidu 92.9; sendo iudice maiore in Genua 123.7; Ego iudice Gostantine de Lacon faço custu condage pro homines de Bonarcatu 131.1.

iudigedi. Vedi iudicare.

iugale. Vedi iuale.

iugu, 15.3 (due volte), 67.3 (due volte) (iuvu 8.2, 10.2, 214.2, 217.2). S.m. «giogo, coppia di buoi»: una ebba polliricata et unu iuvu et CL berbekes 8.2.

iuike. Vedi iudice.

iuige. Vedi iudice.

iuigi. Vedi iudice.

iuigarunt. Vedi iudicare.

iumpadoriu, 32.10. S.m. «luogo dove si può guadare un corso d’acqua»: derectu assu iumpadoriu de su e[r]riu 32.10.

iunctu Vedi iuntu.

iuntu, 33.7 (iunctu 67.3, iunto 9.3). Agg. «giunto, congiunto»: 1. Et fatoli donatione juntamente de su riu Monte, qui est iuntu a sa pisquera de mare Ponte 33.7; iugu iunctu de domatos 67.3; 2. Prep. «vicino presso»: cun molinu […] qui est iunto sa padule de sancta Maria 9.3.

iurare, (iurari 100.2), 131.1, 131.6, 132.21, 133.7, 150.3, 161.8; ind. pf. 3a iurait 21.9, 74.7, 219.12 (iuredi 2.8, 108.1, 125.4, 208.8); 6a iurarunt 25.9, 25.10, 25.12 (due volte), 74.6, 92.8, 104.6, 151.5, 172.5, 173.8; gerun. iurandonde, 2.10, 66.7, 208.11. V.tr. «giurare»: Et osca iuredi su homine meu in factu de sa carta 2.8; Et batusi destimonios, ki iurarunt in bangeleu de Deu 25.9; Janni Corsu, ki iuredi et binki su kertu in Aristanis 125.4; Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale 131.1; Et ego batusi testimonios bonos […] et iurarunt a + [cruke] ambos 151.5; Poseruntillos ad iurare custos ·VI· de narrende sa meius beridade ki’nd’enti iskire 161.8.

iusticia. Vedi iustitia.

iustitia, 21.3, 25.13, 92.9, 104.7, 172.7, 173.9, 219.4 (iusticia 161.14). S.f. «giustizia»: potestando ipse tando sa terra d’Arbaree pro iustitia 21.3; Parsit iusticia a iudice et a totu logu ka fuit binkidu 161.14; 2. inteso anche come «apparato giudiziario»: Parsit resone assa iustitia ca ll’avia binkidu 25.13; 3. Per l’espressione pro iustitia in 21.3 (Barusone Spanu, ki arreea sa corona sutta iudike de Gallure, potestando ipse tando sa terra d’Arbaree pro iustitia), si veda la corrispondente nota d’apparato al testo.

iuvale. Vedi iuale.

iuvu. Vedi iugu.

ive. Vedi ibi.

iverru, 131.18 (hierru 33.4). S.m. «inverno»: et pro hierru et pro istade 33.4; non d’iverru et non de veranu 131.18.

ivi. Vedi ibi.

 

 

J

 

jacunu. Vedi iacunu.

jagunu. Vedi iacunu.

judice. Vedi iudice.

juigi. Vedi iudice.

juntamente, 33.8. Avv. «congiuntamente, insieme»: Et fatoli donatione juntamente de su riu Monte 33.7.

 

 

K

 

Le voci comincianti con la lettera k sono registrate sotto la lettera c.

 

 

L

 

la. Vedi llu.

[laboratu], f. laborata 159.2. Agg. «lavorata»: una libra de argentu laborata 159.2.

lacu, 137.1, 138.1. S.m. «lago, pozza» (cfr. DES, s.v. làku): in ortu de lacu 137.1.

lados. Vedi ladus.

ladus, 1.10, 27.2, 27.4, 28.5, 28.7 (quattro volte), 28.8 (due volte), 28.9 (tre volte), 29.2 (due volte), 29.4, 36.8, 90.2 (due volte), 100.14, 100.23 (tre volte), 101.2, 107.1, 109.1 (due volte), 109.2, 113.4 (due volte), 123.6 (due volte), 165.4, 167, 167.17 (due volte), 204.1 (due volte), 209.4 (due volte) (latus 3.3 (due volte), 71.1 (due volte), 71.2 (due volte), 72.2 (due volte), 72.3 (tre volte), 82.5 (quattro volte), 148.6, 148.7, 150.5 (due volte), 156.4, 156.7 (due volte), 156.10, 160.2 (due volte)); pl. lados 165.4. S.m. «metà» (riferito quasi sempre alla quota che si detiene della proprietà dei servi): Arramasit ad iuigi su ladus et pee et iss’ateru pee a sanctu Paulu 27.4; Vera Carru, qui erat latus de sancta Maria et latus de iudice 72.2; dedimi una dessas fiias […] et ipsos lados de Pedru su frade 165.4; le locuzioni ladus a ladus, ladus ladus, ladus a pare significano «metà per ciascuno»: e issu saltu d’Ilo, partindollu ladus a pare cun clesia 1.10; Gregori ladus ad ladus 90.2; et a Petru ladus ladus 113.4; partire ladus a pare 165.4.

laicu, pl. laicos 4.5 (laigos 210.5). Agg. «laico»: totu sus homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu, clericos et laicos 4.5.

lande. Vedi glande.

[lanzare], ind. pf. 3a lanzedi 138.1. «colpire con oggetto acuminato»: prossu fiiu ki lanzedi de virga a manu sua; et ego deilli penitentia 138.1.

laore, 1.11, 42.1, 46.1, 134.3, 136.1, 143.8, 143.10, 157.3, 157.4, 157.5. S.m. «grano, cereali, seminato»: ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu et pro laore 1.11; et fegindellis sollu inter laore et peza et complillis preçu 157.3.

laoriu, 164.1, 176.3. S.m. «sito del seminato, terra seminata»; nelle due occorrenze qui presenti significa «seminagione» (cfr. DES, s.v. laborare): Apatsinde proe usque in finem seculi et pro laoriu et pro pastu (ne abbia vantaggio [di queste terre] sia per l’uso seminativo che per il pascolo) 176.3.

[largare], ind. pf. 6a largarunt 92.3, 161.3; pass. pross. 3a ait largatu 24.2. V. intr. «rubare (soprattutto bestime), prevaricare, fare uso indebito e illegale di proprietà altrui» (cfr. DES, s.v. largare): kertu cun Guantine Formica ki m’ait largatu in su saltu et in sa billa mia 24.2.

lassare, cond. pr. 3a eti lassare 31.3; ind. pr. 6a lassant 133.3; impf. 6a lassavant 133.5; gerun. lassando 30.3 (lassandollis 130.4); pass. avendomi lassadu 150.2. V.tr. «lasciare»: 1. «lasciare (in eredità) ciò che spetta a qualcuno»: lassando parte a ffiios e a donnia frate suo 30.3; de onnia cantu eti lassare et de terras et de bingias 31.3; 2. «tralasciare, trascurare»: et issu servizu […]a llu lassant 133.3; 3. «lasciare in un ufficio o funzione»: avendomi lassadu intesiga sua (in sua vece) priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

leere 99.6; ind. pf. 3a lesit 99.7; 6a lessiruntilla 24.4. V. tr. «leggere»: Et iudice dedillu su condagi a leere ad Caminu, su scriptore suo 99.6; Battusi sa carta bollata a corona et lessiruntilla e binkilo 24.4.

[lenzolu], pl. lençolos 32.4. S.m. «lenzuolo»: et paiu ·I· de lençolos novos et cabizalis ·II· et bestiri ·I· 32.4

letu, 159.2. S.m. «letto»: issu letu meu armatu bene 159.2.

levare, 21.3, 21.4, 131.11, 162.2 (due volte), 219.4, 219.5 (llevarellu 204.2; levari 92.2, 130.4, 161.2; levarindellos 115.2); ind pr. 1a levo 144.3, 156.9; 3a levat 1.21, 207.10; impf. 1a levava 29.6; 3a levavatsinde 165.3; 6a levavant 127.5 (levaant 100.27); trapass. pross. 3a aviat levatos 148.2; 6a aviant levatu 2.3 (aviant levadu 208.3); pf. 1a levai 21.2, 29.2, 29.3, 196.1 (llevait 219.3; levainde 67.3; levei 90.2, 91.1, 111.3, 111.4, 150.5, 150.7, 150.8, 156.10, 166.2; leveindelli 64.1, 65.1); 3a levait 22.2 (due volte), 28.4 (due volte), 29.2, 29.3, 29.6, 80.3 (due volte), 83.2, 84.2, 86.2 (due volte), 89.3 (due volte), 100.3 (due volte), 100.5, 100.5 (tre volte), 100.7, 100.8, 100.9 (due volte), 100.12, 100.13 (tre volte), 100.14 (due volte), 100.15 (due volte), 100.16 (due volte), 100.17 (due volte), 100.19 (due volte), 101.2, 103.2 (due volte), 113.4, 117.2, 123.4, 124.3, 127.4, 129.3, 149.2, 149.3 (due volte), 152.1 (due volte), 155.4 (due volte), 155.5 (due volte), 177.2 (cinque volte), 177.3, 206.2, 220.2 (due volte) (llevait 219.3; levaitsi 189.2, 191.1; levavit 76.1; leveit 156.8; levet 101.2; levedi 68.1 (due volte), 69.3, 84.2, 89.4, 90.2, 98.3, 98.4, 111.3, 111.4, 112.2 (due volte), 113.4, 117.2, 123.2, 123.4, 123.6, 124.3 (due volte), 126.3 (due volte), 129.3 (due volte), 166.2, 167.3 (due volte), 167.6, 167.7, 167.9, 167.11, 167.13, 167.14, 167.17, 167.18, 177.2 (cinque volte), 177.3 (quattro volte), 205.2, 205.3, 205.4 (due volte), 205.6, 205.7 (due volte), 205.8 (due volte), 205.9 (due volte), 205.10, 205.11 (due volte), 205.12 (due volte), 205.13 (due volte), 205.14 (due volte), 205.15 (due volte), 205.16 (due volte)); 4a levarus 100.3, 100.6 (levamus 206.2); 6a levarunt 100.15, 100.18, 149.2, 153.4 (due volte), 154.2, 154.3 (tre volte), 156.5; (levarunilli 21.7; levaruntilli, 219.9); cong. pr. 6a levent 33.4 (tre volte), 131.15; imper. 5 levade·bos·inke 132.20; gerun. levando 89.3, 156.10; levandosi, 96.2; levandosimi 97.1; part. pass. m. pl. levatos 148.2 (levados 148.1). V.tr. 1. «prendere, portar via» (usato assai spesso nella spartizione dei servi: Clesia levait a Zipari et iudice levait a Justa 22.2; Levait priore Iohanne pro sanctu Gregorii su pee de Maria de Urri et sanctu Georgii levait su pee de lohanne de Urri su frade 28.4; Ego levai pro sanctu Georgii su ladus de Arçocco Ladu et ipse levait pro sanctu Gregorii su ladus de Trogodori Porcu 29.2; isse levedi a Bera Forma et Bonarcadu levedi a Iorgi Cucu 68.1; Iudice levait a Petru su primariu et clesia levedi ad Barbara 84.2; Levarus kis suo: levait clesia a lorgi et iudice levait a Orçoco 100.3; 1a. levare apus (nella spartizione di figli di servi i cui genitori sono servi di proprietari diversi) «prendere ciò che spetta al proprietario da parte del padre o della madre»: Fiios de Petru: Furadu fuit primariu, levarunt apus mama: hecco a iudice; et Torbini levarunt apus patre: ecco a cclesia 154.3; 1b. «prendere come ciò che spetta»: Et iudice narait in sa corona: «levade·bos·inke sos servos de sancta Maria» 132.20; 1c. «tenere per sé»: Levavatsinde donnu Comida Pirella fiios cantu fagiat: ietait sa muiere dave domo dessu serbu meu 165.3; 2. «prendere, portar via, requisire»: li levai kustos porcos 21.2; si erat in potestade de su donnu levare de su fatu de su serbu 21.3; 3. «sottrarsi a, andar via da, abbandonare (il servizio)»: issu ki si nd’ a bolere levare dava su servitiu 131.11; 4. «togliere, stralciare»: Dolli su saltu de Anglone, qui levo dave su regnu de Piscopio 144.3; 5. «prendere, acquisire (come risarcimento)»: lassandollis ad issos pro levari aterue in cambiu de custas 130.4; 5a. «prendere in cambio come pagamento di una permuta, o come risarcimento di un torto»: Levainde primariu iugu iunctu de domatos et iugu dave vaccas et sollu de verbeges et sollu de porcos, et clonperuntimi prezu 67.3; Tenni corona cu·llu et vincillu et leveindelli una terra 64.1; 6. «sottrarre, (dis)togliere»: levarindellos de servizu de sancta Corona 115.2; 6. «sottrarre»: et de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte 162.2; 6a. «sottrarre a un servizio (i servi), per destinarli ad un altro servizio»: N’a ateru serviçu de logu non si levent non per curadore et non per maiore de scolca pro nulla presse d’opus de logu 131.15; 6b. «sottrarre (illegalmente)»: Kertei cun sos homines c’aviant levatu custu fundamentu 2.3; facio recordatione pro homines ki acatei levados dava sanctum Serige de Suei. Narruntiminde pro·llos ca ’nde llos aviat levatos Mariane Correli et frates suos 148.1-2; 7. «esigere (fiscalmente)»: Et siant liberos que no lis levent paga et non li levent pisque de perunu tempus et fatolis libera sa bajna qui hat in ponte de Sinis qui bogarat Nigoli de Bangi et pro hierru et pro istade qui no lis levent paga et no lis partant pisque ni anbilla 33.4; 8. «prendere una direzione»: et levat sa via vetere assu castru de Muru de Comida et falat assa cinniga ulpina 1.21; 9. locuzioni: levare a força «commettere ruberia, prevaricazione» (cfr. DES, s.v. largare): a levari su padru a força 92.2; levaresi in pala «addossarsi l’onere di rispondere per evizione» (cfr. DES, s.v. pala)»: cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini 96.2; levaitsi in pala pro se et pro fratres suos de darellis cambiu 189.2.

[libertadu], pl. libertados 1.19, 36.4, 74.1, 207.4, 207.8 (libertatos 1.17, 74.1). S.m. «liberto; servo manomesso ma tenuto a determinate prestazioni lavorative»: sene avere parte nen liberu nen serbu aienu, cun terras et binias et servos et ancillas et libertados 1.19; cun ankillas suas de iuale et cun omnia libertados suos 36.4.

[libertaresi], ind. trapass. rem. 6a se furunt libertatos 74.1. V.rifl. «rendersi libero», o forse meglio, qui in quest’unica occorrenza del testo, «aggregarsi ai (col)livertos» (cfr. nota alla scheda n. 74): fiios de Dominige de Pane, ki se furunt libertatos 74.1.

liberu, 1.19, 25.7, 25.12, 36.12, 99.4, 113.5, 145.7, 162.2, 162.4 (liveru 100.15, 100.18, 100.19, 174.4, 174.5, 207.7); libera 25.4, 25.7 (due volte), 25.8, 25.9, 25.10, 33.4, 116.2, 121.2, 121.5, 178/9.4 (livera 93.3, 172.4); liberos 2.7, 33.4, 37.2, 37.3, 74.4, 110.4, 116.3, 125.2, 132.7, 132.9, 132.13, 132.14, 162.4, 178/9.6, 178/9.7 (liveros 208.7). Agg. e S. «libero»; 1. «libero, non servo, di condizione sociale libera»: sene avere parte nen liberu nen serbu aienu 1.19; livera sorre mia est et ankilla non est 93.3; Fegerunt sibi carta de liberos 132.7; non pro iudice, non pro curadore, non pro liberu, non pro serbu 162.2; Parsit rasone ad totu sus liberos ki furunt in corona, ka non fuit condage de creer 178/9.6; Plakit assu markesu et a totu sos liveros cantos furunt cussa die in corona 208.7; 2. «non soggetto a vincoli»: Et siant liberos que no lis levent paga et non li levent pisque de perunu tempus et fatolis libera sa bajna qui hat in ponte de Sinis 33.4; Et dait atera adsoltura de fager nassarios in omnia flumen et esser liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu 162.4; 3. «lavoratore libero, ma dipendente»: et de omnia cantu appo intro de domo et foras de domo et issa corte mia de Barigadu liberos, et binias et ortos et terras […].Et parçone de serbos c’appo cun sus liberos de Bauladu et omnia canto ant proare qui si aparteniat a mimi 37.2-3; 4. liberu maiorali «appartenente al ceto di livello sociale più alto della società sarda medievale, maggiorente»: fiia de Alene de Zori est, k’est libera maiorali 25.10; custa Bera de Çori est fiia de Petru Seke ki fudi liberu maiorali et de mama et de patre 25.12; 5. liberu muniariu «persona libera ma tenuta a prestazioni speciali verso il giudice» (cfr. DES, s.v. mùndza): ki fuit liveru muniariu 100.15; 6. Al plurale liberos come collettività ha, secondo marongiu 1937 = 1974, pp. 31-32, lo stesso valore che colivertos (vedi sopra alla voce), ossia dei liberi soggetti però a determinate imposizioni o prestazioni lavorative, e organizzati in collegialità e sodalità: et de omnia cantu appo intro de domo et foras de domo et issa corte mia de Barigadu, liberos, et binias et ortos […] siat de sancta Maria 37.2-3.

libra, 11.3, 30.4, 81.1, 159.2; pl. libras 32.3, 32.12. «libbra»: pariare a rregnu libra ·I· de argentu 11.3; et in dinaris libras ·L· et triticu cantaros ·CC· 32.12.

ligone, 44.1. S.m. forse «zappa» (cfe. DES, s.v. ligone): deilli matrige de porcu in tremisse et ·II· masclos in tremisse et ·I· ligone in ·II· oberas 44.1.

[limide], limides 161.8. S.f. «confine»: comente fudi et daunde furunt limides suas 161.8.

lladus. Vedi latu.

llas. Vedi llu.

lli Vedi llu.

llu, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.16, 25.6, 94.2, 133.3, 137.2, 141.1, 161.15, 168.3, 207.2 (lu 21.8, 23.3, 33.7, 34.2, 36.6, 77.1, 146.5, 161.15, 219.10, 221.3; lo 24.3, 144.1); enclitico: 1.10, 3.2, 25.16 (de·llu), 64.1 (cu·llu), 65.1, 66.4, 66.7, 99.6, 109.2, 110.1 (due volte), 125.2, 131.4, 131.6, 144.8, 145.1, 146.4, 148.4, 148.5 (cu·llu), 150.6 (pro·llu), 168.6, 178/9. 8 (due volte), 204.2, 209.2, 214.1, 219.9 (lu 30.4, 97.1, 100.19, 144.4, 199.1; lo 24.4, 36.8); forma elisa davanti a vocale ll’ 25.13 (l’ 24.3, 108.1, 178/9.3); f. lla 1.22, 95.2, 182.3; enclitico: 39.2, 67.2, 96.2, 107.1, 132.8, 141.2, 150.5 (pro·lla), 150.7 (pro·lla), 150.8 (pro·lla), 150.9 (pro·lla), 160.3, 162.2, 170.4, 170.6, 171.1, 171.1 (cu·lla), 171.3, 191.1, 207.11; (la 1.16, 33.3, 106.2, 113.7, 145.4, 147.3, 161.9 (due volte), 172.6, 175.2, 207.2; enclitico:11.3, 33.1, 36.13, 172.8); forma elisa davanti a vocale ll’ 1.17, 132.16, 207.5 (l’ 93.4); pl. llos 69.2, 115.4, 131.15, 132.19, 133.6, 133.10, 148.2, 148.5, (llus 25.2; lus 99.3, 99.7); enclitico: 1.17, 66.2 (due volte), 74.2 (pro·llos), 74.3 (pro·llos), 74.7 (pro·llos), 74.7, 99.7 (de·llos), 115.2, 121.4 (pro·llos), 121.5 (pro·llos), 121.5, 131.1 (due volte), 131.9 (pro·llos), 131.10, 132.2, 132.10 (pro·llos), 132.12 (cu·llos), 132.21 (due volte), 133.4 (pro·llos), 133.5, 133.7, 133.10, 148.2 (pro·llos), 150.4 (pro·llos), 153.2 (pro·llos), 153.7 (pro·llos), 155.5, 174.4 (pro·llos), 207.5 (due volte), 219.2 (los 100.2, 131.11, 132.5, 133.7, 172.6, 173.8, 174.4; enclitico: 1.17, 175.3); f. pl. llas 1.23, 207.13; dativo sing. lli 28.10, 71.1, 73.1, 87.2, 119.3, 120.1, 145.4, 151.5, 156.10, 219.3, 219.8; enclitico: 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.16, 1.23, 1.24, 1.25, 27.2, 28.10 (due volte), 36.7, 36.10 (due volte), 36.14, 39.2, 42.1 (due volte), 43.1 (due volte), 44.1 (due volte), 45.1 (tre volte), 46.1 (due volte), 47.1 (tre volte), 48.1 (tre volte), 49.1 (tre volte), 51.1 (tre volte), 53.1 (due volte), 55.1 (tre volte), 56.1, 57.1 (due volte), 58.1 (tre volte), 59.1 (due volte), 60.1 (due volte), 61.1 (due volte), 62.1 (tre volte), 63.2 (due volte), 64.1, 65.1, 66.4, 70.1, 70.2 (due volte), 72.2, 81.1 (due volte), 86.3, 87.3, 88.3, 104.3. 105.2 (due volte), 107.2 (due volte), 110.2, 119.1, 122.2, 122.3, 126.3, 132.10, 134.3, 134.4 (due volte), 134.6, 136.1, 137.1, 138.1, 143.2, 143.3, 143.5, 143.6, 143.8 (tre volte), 143.10 (tre volte), 143.12 (due volte), 144.3, 145.2 (due volte), 147.2, 157.3, 157.4 (tre volte), 157.5 (tre volte), 157.6 (tre volte), 157.7 (tre volte), 157.8 (tre volte), 170.4, 178/9.5, 184.2 (due volte), 187.1, 188.1, 189.3, 191.1, 194.2, 195.3, 196.1, 197.1, 203.2, 207.2, 207.12, 207.14, 207.15, 209.1, 209.3, 210.1 (li 21.1, 21.2 (due volte), 21.6, 21.8 (due volte), 24.2, 71.2, 100.19, 144.7, 146.3, 162.5, 182.2, 198.1, 219.3; enclitico: 3.1, 24.2, 33.7, 34.2, 56.1, 86.3, 100.23, 162.1, 183.2, 201.1); forma elisa davanti a vocale ll’ 1.18, 207.6 (l’ 145.7); dativo pl. llis 1.23, 99.8, 133.3, 133.4, 207.13; enclitico: 42.1, 50.1, 59.1 (due volte), 97.1, 130.4, 131.17, 131.18, 134.3, 134.7 (due volte), 157.3 (due volte), 189.2, 195.2, 197.1 (lis 33.4 (tre volte); li (con assimilazione di -s alla l successiva) 33.4) enclitico: 33.4, 33.5). Pron. personale atono 3a 1. usato all’accusativo, o (lli, llis) al dativo o, encliticamente, preceduto da preposizione (pro·llu, pro·lla, pro·llos, de ·llu, cu·llu, ecc.) «lo, la, li, le, gli, loro»: ki si llu arregant et castigent omnia temporale 1.5; Et dolli asoltura 1.7; partindollu ladus a pare 1.10; gasi illi lla confirmo 1.22; ki li me torraret 21.1; ke li ditava de serbire 21.2; Narrait ipse «non lo skia ki fosse arrennatu 24.3; Parsit resone assa iustitia ca ll’avia binkidu 25.13; et daitillu juigi a sancta Maria de Bonorcadu 28.8; Et icustu pee de Trogodori, ki lli gitavat ad Petru de Serra Cariga, illu comporei ego 28.10; d’ispiciarelu 30.4; fato custa carta et renovola 33.1; et ego la confirmo 33.3; et isse dedimilla 39.2; et deillis sollu de laore et peza porcina 42.1; isbertinetillu Deus de magine sua 67.5; Maria a ssi morivit senza llos partire 69.2; vinkillos pro esser servos 74.7; pro homines ki lli do ad sancta Maria de Bonarcadu 87.2; su prebiteru ki llu penedentiedi 94.2; percontedi […] kiteu ndellis pariat 99.8; Et ego batusindellos ponendollos iudice a iurare d’esser servos 132.21issu servizu ki llis poserat patre vostru pro fagere a clesia 133.3; ante ki llu fegerus su tramudu 137.2; daunde lo cognosco su regnu de Arbore 144.1; Dollilu dave in co si segat 144.4; pro lucrarellu su regnum d’Arbore 145.1; Et kertait cu·llu iudice ca llos cuavat sos servos de clesia 148.5; testimonios bonos ki lli plakerunt ad isse 151.5; ego la scribo et confirmo custa recordatione 147.3; Comita de Serra Ianni de Orroolo ki lli fuit armentariu depus Gilarce 156.10; de no milla levare s’abba 162.2; Custu bene li faço ego iudice Barusone ad sancta Maria de Bonarcadu 162.5; Dollilu dave in co si segat 144.1. 2. Si registra un caso in cui la voce, al plurale, è usata, mi pare, con valore di soggetto postverbale: Bolbillos fustigare ca lassavant s’opus de clesia ki llis poserat patre meu. Et basaruntimi·llos et no llos fustigei. Et ego posillos ad iurare d’essere servos de iuvale ad sancta Maria de Bonarcatu 133.5-7.

locu. Vedi logu

loe, 32.13. Avv. di luogo forma ridotta e atona di illoi/illoe «ivi»: onnia quanto si loe aparteniat a icussa clesia 32.13.

logu, 1.17, 1.19, 2.2, 25.1, 25.18, 27.6, 28.11, 36.1, 36.12, 66.7, 71.1, 92.4, 92.9, 93.5, 93.6, 93.7, 99.1, 104.1, 104.7, 110.5, 115.1, 125.2, 131.14, 131.15 (due volte), 132.22, 148.4, 156.3, 161.4, 161.11, 161.12, 161.13, 168.3, 177.1, 178/9.9, 190.2, 190.3, 200.2, 204.2, 207.5, 207.7, 208.2 (loghu 34.1; locu 11.2, 74.2, 144.1; locum 148.8). S.m. 1. «il giudicato, il regno, il territorio di esso»: armentariu de logu; corona de logu; donna Tocoele, ki fuit donna de logu 1.19; bia de logu 161.11; bingia insuta bia de locu 11.2; domna Diana regina de logu 36.1; serviçu de logu (relativo a interesse pubblico o demaniale) 131.15; Ego donna Algaburs regina de logu d’Arbore 71.1; donnu Hugo de Bassu iudice d’Arboree, c’aviat tandu su mesu dessu logu et ipsu ateru mesu fuit de donnu Guigelmu marchesu iudice de Plominus 99.1; EGO IUDICE Orçoco de Çori potestando logu d’Arboree 115.1; siant in manu de Deus et de iudice de logu et de monagos 131.14; ki regiant su logu pro iudice Barusone, ki stavat in Genua 156.3; 2. «i componenti della corona de logu, o comunque del consiglio giudicale»: Parsit iustitia ad iudice et a tottu logu qua fuit binkidu 92.9; Testes: donnu Justu archiepiscopus […] et donnu Mariane de Lacon de Sedilo et totu logu in co ’e furunt dominica de palma 93.7; Tenni corona in Gilarce in sanctu Paraminu, ubi fuit totu logu et issu archiepiscopu 148.4.

Logudore, 145.7, 219.3 (Lugudorre 21.2). S.m. «Logudoro, regione nord-occidentale della Sardegna; giudicato o regno detto anche di Torres, e/o territorio di esso in tale regione»: bindiki annos stetit in Lugudore et perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria 21.2; Et sunt testes: donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun onnia clericatu suo; et iudice Costantine de Plominos, iudice Gunnari de Logudore, iudice Gostantine gallulesu 145.6-7.

[longu], longa 2.1, 2.3, 2.10, 9.3, 25.11, 114.4, 145.3, 208.1, 208.3, 208.11. Agg. «lungo» (quasi sempre in demominazioni toponimiche): Billalonga 2.1; Serra longa 145.3; sa terra longa dessas petras in co ’nke vamus a sSepoy 114.4.

lu. Vedi llu.

lunis, 131.2, 131.3. S.m. «lunedì»: serviant a clesia omnia lunis 131.2.

lus. Vedi llu.

 

M

 

[madrassa], pl. madrassas 32.4. S.f. «materasso»: Dedi a sancta Maria de Bonarcadu madrassas ·IIII· et banita ·I· de bombagiu 32.4.

madrigues. Vedi matrige.

magine, 67.5, 131.20, 148.10 (ymagine 146.8). S.f. «(integrità, immagine della) persona», esclusivamente nelle formule di esecrazione: isbertinetillu Deus de magine sua et de via de paradisu 67.5; exterminatus de ymagine sua et de via de paradisum 146.8.

magna. Vedi mannu.

[maiali], pl. maialis 32.4. S.m. «maiale»: bebreces ·DCCC· et bacas ·XXX· et ebbas ·X· et capras ·CC· et suis matrikes ·C· et maialis ·L 32.4.

maiorali, 25.10, 25.12. Agg., nella locuzione liberu maiorali «persona appartenente al ceto di livello sociale più alto, maggiorente»: fiia de Alene de Zori est, k’est libera maiorali 25.10; custa Bera de Çori est fiia de Petru Seke ki fudi liberu maiorali et de mama et de patre 25.12.

maiore, 2.9, 6.2, 21.6, 21.11, 24.5, 25.11, 27.6, 28.6, 33.8, 33.9 (tre volte), 41.2, 43.2, 63.3, 64.1, 64.2, 65.2, 67.4 (due volte), 75.2, 77.1, 82.14, 85.4, 89.3, 92.2, 96.3, 97.2 (due volte), 99.10 (due volte), 101.3, 107.3, 108.2, 110.2, 110.4, 119.1, 122.7, 123.7, 129.4, 131.15, 131.18, 132.22, 133.12, 134.5, 136.2, 143.13, 144.9, 145.8, 149.4, 157.9, 161.2, 161.11, 161.16, 162.6, 163.1, 167.20 (due volte), 169.6, 172.9, 187.2, 202.2, 208.10, 212.2, 219.7, 219.14 (maore 66.8); pl. maiores 92.6, 100.23, 100.27, 148.6, 161.6 (majores 33.5). S.m. 1. «persona preposta a una carica o funzione, con preminenza sui suoi dipendenti»: Gunnari d’Uras maiore de buiakesos 2.9; maiore de scolca d’Errivora 6.2; sa gama de iudike […] k’aviat apita a maiore 21.6; Comita de Serra Pistore, kerkidore maiore 21.11; Comita Seke maiore de cavallos 24.5; Et non siat ausu nen iudice […] non curadore, non maiore, non armentario 33.8; Mariane de Barca maiore de portu 85.4; Troodori Paganu maiore de vino 89.3; plakendeli assu curadore et assos maiores de iudice (funzionari del giudice) 100.23; Furadu Moiu maiore de siillu 129.4; maiore de regnum 144.9; 1a. maiore de siillu 129.4 (Furadu Moiu maiore de siillu) «il più alto funzionario o ufficiale maggiore che soprintendeva ai beni del Fisco. Sicuramente nel regno di Torres, ma verosimilmente negli altri regni giudicali, aveva forse anche compiti di guardasigilli» (cfr. DI.STO.SA., s.v. armentariu de sigillu, e s.v. armentariu de logu); 2. Agg. «preminente»: homines maiores de parte de Miili 92.6; sendo iudice maiore in Genua (dovrebbe intendersi il giudice de iure, al momento assente, contro i iudice de factu) 123.7; Petru de Lacon curadore maiore 132.22; Gantini de Serra, preideru maiore de Manis 33.10; 3. «maggiore», a) per età: inter maiores et zaracos 148.6; b) per dimensione e/o importanza: ubi est su kerku maore 66.8; bia maiore 161.11; c) in toponimi: Sii maiore 25.11; Solas maiore; 41.2; Patru maiore 119.1.

maistru, 214.4 (maystru 8.4). S.m. dovrebbe intendersi «maestro artigiano» come nel sardo antico e moderno, l’unica occorrenza (le schede n. 8 e n. 214 sono la reduplicazione di un medesimo testo) del nostro testo non consente ulteriori specificazioni: maistru Bigenzu 214.4.

male, 33.11, 122.9, 131.1, 133.15. Avv. «male»: Et qui hat dicere quia male est habeat maledictionem de Deus 33.11; Parsitiminde male et posillos a iurare 131.1;

maledictione, 88.6, 122.9, 145.11 (maledictionem 33.11; maleditione 161.19). S.f. «maledizione» usato sempre nelle formule di esecrazione: Et si quis ista carta destruere eam voluerit aut iudice aut curatore sive mandatore, habeat maledictione de Deus et de sancta Maria 88.6.

maledictu, 133.15. Agg. «maledetto» (in formula di esecrazione): Et si quis dixerit quia male est et destruere ea voluerit fiat excomunicatu et maledictu de Deus et de sancta Maria 133.15.

malum, 32.9. Agg. «cattivo»: sa via […] qui faguint […] cun carru quando est tempus malum 32.9.

mama, 20.1, 25.8, 25.12, 33.2, 33.3, 33.6, 100.9, 102.1, 107.1, 114.2, 121.5, 132.19, 151.3, 153.4, 154.2, 154.3 (due volte), 156.3, 173.8, 174.5, 218.1. S.f. «madre, mamma»: pro s’anima de mama mia 20.1; fudi Bera de Çori libera et de mama et de patre 25.8.

manago. Vedi monagu.

[mandare], ind.pf. 1a mandei 133.4; 3a mandait 100.1, 168.3, 171.2, 174.4 (mandedi 171.5); cong. pr. 3a mandet 132.10. V.tr. 1. «mandare, inviare»: donnu Orçoco d’Acene, curadore de factu de Campitano, ki mandedi sa carta a donnu Comida de Serra Pistore 171.5; Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’Acene qui vennet a torrari verbu 171.2; 2. «delegare, incaricare»: ka mi mandait iudice sere Ugo de Bassu cun su curadore donnu Bonacorsu a partire sos homines ki aviamus in comune in Agustis 100.1; 3. «convocare in giudizio»: Andainke ego a iudice Comita et torreindelli verbu: «mandet pro·llos iudice» 132.10; Mandei pro·llos et benneruntimi totos tres frates 133.4.

mandatore, 7.2, 39.3, 68.2, 69.3, 70.3, 71.3, 72.4, 73.4, 76.2, 80.4, 81.2, 82.14 (due volte), 88.6, 131.18, 134.5 (due volte), 134.7, 134.10, 136.2, 143.3, 143.7 (due volte), 144.9, 145.5, 150.10, 151.5, 152.2, 153.7 (mandadore 84.3, 86.4, 88.4 (due volte), 92.5, 92.6, 98.5 (due volte), 99.10, 99.11, 107.3, 112.3, 113.7, 115.2, 115.4, 119.3, 120.2, 161.5, 161.6, 167.20, 205.17 (due volte), 213.2); pl. mandatores 133.11 (mandadores 33.5, 96.3). S.m. 1. «funzionario incaricato di uffici da parte del giudice»: mandatore de regno 7.2; 2. «rappresentante, procuratore»: mandatore de clesia 70.3; mandatore dessu conte de Sollie 76.2; mandadore dessa domo de Gilarce 84.3.

[mandigare], ind. impf. 3a mandigavat 107.1 (mandigaatilla 199.1). V.tr. «sfruttare, usufruire, godere (di fatto) di un bene»: parçone de figu ki mandigavat pro sa mama 107.1.

[mandra], pl. mandras 183.2. S.f. «pascolo prativo recintato» (cfr. DES, s.v. màndra): pro iaker et pro pasker in sas mandras d’Aloy 183.2.

mannu, 3.4, 32.6 (tre volte), 32.8, 32.10, 74.8, 192.2, 209.5 (manno 127.5); f. manna 13.2, 32.7, 150.2 (magna 147.1). Agg. 1. «grande»: et collat […] derectu assu crastu mannu ck’est oru sa via de Solarusa 32.6; derectu assa mata manna 32.7; sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1; spesso in determinazioni onomastiche: donnu Eissu Sakellu mannu 3.4; qui est costas a terra de donna manna 14.2; Iohanne Tenneru manno 127.5; Petru d’Urroolo mannu 192.2; 2. nella locuzione terra manna «il continente, la terraferma (contrapposto all’isola)»: avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

mansionem, 88.6. S.f. «dimora» (in formula latineggiante): et mansionem suam siat in inferno. Amen. Fiat, fiat 88.6.

[mantadura], pl. mantaduras 159.2. S.f. «mantelli, pellicce»: Et poniove […] una libra de argentu laborata et duas mantaduras de vulpe coopertas de mustarolu 159.2.

manu, 1.17, 3.3, 4.2, 8.1, 9.1, 9.4, 10.1, 15.4, 23.1, 28.3, 28.7, 71.3, 79.1 (tre volte), 111.4, 114.1, 115.3, 123.5, 124.3, 131.14, 138.1, 146.3, 159.1, 160.1, 171.5, 180.1, 182.3, 207.5, 209.3, 210.2, 214.1, 215.1, 216.2, 217.1, 221.1; manus 15.1, 16.1, 30.1, 31.1, 37.1, 172.8. S.f. «mano»: 1a. in genere in locuzione: in manu(s) de «in/nella/e mano/i di, in proprietà o potestà di», in espressioni del tipo: afirmolos in manu de su priore 1.17; mi misi in manu de donnu Vivianu 3.3; Conversaise donnu Comita de Çepera a Deus et a sancta Maria de Vonarcatu in manu de su priore 8.1; deti a ssanta Maria de Bonorcatu prossa anima sua in manus mias […] donnia cantu aviat in Boele 30.1; Et siant in manu de sacerdote 115.3; 1b. a/per manu de «per mano di»: su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos 15.4; fiiu ki lanzedi de virga a manu sua (di sua stessa mano) 138.1; 1c. ponne in manu «mettere nelle mani, nella proprietà o potestà di, consegnare, porre al cospetto di»: ponendomi ipse in manu de su priore donnu Petru Perusino 4.2; ki ponnet in manu ad Bera d’Açene assu priore 171.5; 2. nella locuzione girare manus «girare, cedere il turno per la scelta» (usata sempre nella spartizione dei servi): Girarus manu et cambiarus a plakimentu bonu de pare 28.3.

maore. Vedi maiore.

marchesu. Vedi markesu.

mare, 33.3 (due volte), 33.7. S.m. «mare» (indica tanto lo specchio lagunare (mare Pontis), quanto il mare vero e proprio): pro piscare in mare de Ponte cun duas barcas et in mare vivu 33.3.

margine, 1.8 (due volte), 122.3, 161.10 (marghine 34.3). S.f. «bordo montano»: et adfliscat ad suergiu Corsiu et da inde ad marghine d’Urosolo 34.3; et calat oru margine segando de pare cun Mambari 161.10.

maridu, 25.17, 73.2, 95.2, 100.7, 100.15, 100.18, 132.3, 136.1, 182.3, 205.5 (maritu 31.2). S.m. «marito»: staresi impare Bera de Zori cun su serbu de sanctu Jorgi pro maridu et pro mugere 25.17; comporei ad Maria Caydana et assu maridu, Furadu Cugurra, vinia 136.1.

maritu Vedi maridu.

markesu, 2.7, 4.1, 27.7, 37.4, 208.7, 210.1, 210.5 (markeso, 4.5; marchesu 99.1). S.m. «marchese», sempre riferito a Guglielmo marchese di Massa e giudice del regno dio Càlari col nome di Salusio IV dal 1187 circa al 1214, e giudice d’Arborea per alcuni anni a cavaliere del secolo (cfr. l’Introduzione): Plakit assu markesu et a totu sos liberos cantos furunt cussa die in corona ki mi torrarent custu fundamentu 2.7; dandomi adsoltura su donnu meu su markesu 37.4; donnu Guigelmu marchesu, iudice de Plominus 99.1.

[martire], martires 145.11. S.f. «martire»: habeat maledictione de Deus et […] de CXLIVor innocentes martires 145.11.

masclu, 149.3, 189.3; pl. masclos 42.1, 44.1, 46.1, 110.2, 111.3, 123.2, 124.2, 156.2, 157.5 (masculos 32.11). S.m. 1. «maschio»: et issu archipiscobu levedi a Petru et a Terico: hecco sos masclos 111.3; fegerunt ·III· fiios ·II· masclos et ·I· femina 123.2; 2. «montone»: Et dedi […] serbos ·XVI·, masculos ·VIII· et feminas ·VIII· 32.11.

masculos. Vedi masclu.

masognu. Vedi masoniu.

masone, 1.24, 36.13, 65.1, 77.1, 100.23, 100.24, 101.3, 114.4, 158.5, 207.14, 158; masones 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 36.6, 36.8, 214.3 (masciones 8.3). S.f. «branchi o greggi di bestiame»: 1. masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu 1.4; masciones de onnia sinnu de grossu et de minutu 8.3; cum terras cum binias et cum omnia masone 36.13; Furedimi Mariane Catellu sa masone et vincillu 65.1; 1a. entra a comporre denominazioni toponimiche a partire dal significato, pure proprio della voce, «recinto per bestiame»: et posuit […] ·I· terra in Cellevane in Masone maiore 77.1; et ego deinde sa fiia de Johanne Corsu in Masone de Cabras 100.23; et terra in Masone 114.4.

masoniu, 1.18 (due volte), 207.6 (due volte) (masognu 32.6). S.m. come il precedente ma sempre per indicare località o per comporre denominazioni toponimiche: e benit a Masoniu de Causare 1.18; palas assu masognu hue iaguiat donnu Barbaru 32.6.

mata, 32.7, 207.10. S.f. «pianta»: derectu assa mata manna de sa molici 32.7; et falat assa cinniga ulpina de mata de Gausari 207.10.

mater, 115.4, 146.7, 147.5. S.f. «madre»: in formule latineggianti come primus Deus et sancta Maria mater domini 115.4.

matre, 71.2. S.f. «madre»: Latus de sa matre et latus dessa fiia li dei a ssancta Maria 71.2

matrige, 43.1, 44.1; pl. matrikes 32.4 (madrigues 214.2, 217.2; matricas 8.2; matrikis 10.2). S.f. «scrofa»: Dedit […] et ·X· madrigues de porcu 214.2; et capras ·CC· et suis matrikes ·C· et maialis ·L· 32.4; et deilli ebba in sollu et matrige de porcu in tremisse 43.1.

maystru. Vedi maistru.

me, 33.8, 115.2, 160.2, 175.4; dativo (tonico) mimi 2.4, 3.2, 37.3, 88.3, 158.2, 172.5, 195.2, 208.4, 209.2; forma atona mi: accusativo: 3.3, 4.3, 9.4, 10.1, 10.2, 23.1, 25.16, 37.1, 79.1, 99.5, 100.1, 159.1, 160.1, 170.6, 180.1, 209.3, 210.3, 216.2, 217.1, 217.2, 221.1 (me 147.1); dativo 2.7 (due volte), 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 11.3, 18.1, 85.1, 97.1, 100.15 (due volte), 100.18, 104.3, 104.4, 115.4, 119.3, 122.5, 132.12, 133.2, 133.3, 153.1, 156.4, 162.1, 170.3, 170.5, 174.3, 175.2, 178/9.4, 208.7, 209.1, 209.2 (due volte), 209.6, 210.1; (me 21.1; forma elisa m’ 158.2, 208.7; in composizione con il pronome personale atono di 3a 162.2, 219.2); enclitico dell’accusativo 3.1, 3.6, 4.1, 4.2, 21.8, 147.2, 150.2, 209.1, 209.7, 210.1, 210.2; (imi (dopo terminazione in consonante) 21.7, 160.3, 219.10; in composizione con inde 170.5); enclitico del dativo: 2.8, 2.10, 4.2, 27.3, 37.4, 65.1, 66.7, 72.3, 86.3, 88.3, 97.1, 99.4, 119.1, 131.5, 131.9, 137.1, 141.2, 144.2, 145.1, 147.2, 165.4, 168.2 (due volte), 170.2, 172.3, 173.5, 174.2, 174.7, 183.3, 208.9, 208.11, 209.2, 210.2 (imi (dopo terminazione in consonante) 2.4, 3.2, 24.4, 25.8, 25.14, 67.3, 85.2, 99.5, 100.20, 100.24, 100.25, 122.2 (due volte), 122.5, 132.9, 132.13, 133.4, 138.1, 148.3, 156.4, 162.2, 162.3, 168.2, 170.1 (due volte), 173.6, 173.10, 175.2, 185.1, 186.1, 187.1, 188.1, 189.1, 191.1, 193.1, 208.4; in composizione con inde 12.3, 26.3, 100.15, 131.1, 131.4, 148.2, 170.3; in composizione con il pronome personale atono di 3a 11.3, 12.2, 26.2, 39.2, 172.8, 191.1) Si veda qui sotto anche megu. Pron. personale 1a obliquo «me»: Poseruntimi a mimi et ad ipsos a postu k’eo benne 2.4; Plakit […] ki mi torrarent custu fundamentu 2.7; ki mi daret paraula d’offerremi a sancta Maria de Bonarcatu 3.1; fagellu c’a mimi bene plagit et bonu mi parit 3.2; Petivimi·illa Comita de Zuri 12.2; ki li me torraret 21.1; dediminde ·XXX· bisanti 26.3; Et non siat ausu nen iudice, qui hat a esser de post me 33.8; si aparteniat a mimi 37.3; et isse dedimilla 39.2; partire sa causa inter me et muliere mea 160.2; ki kertavat su kertu pro me 175.4.

mediu, 188.1; media 81.1. Agg. «mezzo»: et deilli vaccas ·X· et media libra de argento 81.1.

megu, 21.1 (due volte), 21.10, 104.1, 104.2, 125.1, 165.4, 168.1 (due volte), 219.1 (due volte), 219.13 (mecu, 133.13, 146.5, 156.13; mecum 93.1, 131.8, 151.2). Pron. «com me»: fazo recordatione de kertu, ke fegit megu Guantine Marki 21.1; Et perdonai su kertu k’aviat fatu megu 21.10; sendo ibi mecum onnia frate meum 131.8; Custos furunt sa die mecu de co fegi custa carta in Bonarcatu 133.13; Kertait mecu Petru de Serra […] pro custos homines 156.13.

meioramentu, 12.3 (melioramentu 26.3). S.m. «miglioramento, miglioria»: remanere a sancta Maria in dono pro s’anima sua kusta corte et onnia meioramentu kantu avissi fatu ivi 12.3.

meius, 100.2, 161.8. Agg. comparativo indeclinabile «migliore»: ki ’nde narrent sa meius beridadi k’enti iskire 100.2

melioramentu. Vedi meioramentu.

memoria, 11.1, 16.1, 18.1, 32.1 (memoriam 30.1, 31.1). S.f. «memoria, registrazione di atto o fatto di rilevanza giuridica»: Ego Nicolau priore de Bonarcatu fatio memoria de cambiu qui feki cun Gantine Usay 11.1; Ego Arrigu, priore de Bonorcatu, fatio memoriam ca deti a ssanta Maria de Bonorcatu prossa anima sua in manus mias Gantine de Lacon, su de Nuroço, donnia cantu aviat in Boele 30.1.

mense, 122.8. S.m. «mese»: ·XV· mense februarii 128.8.

mercede, 147.2 (merkede 174.3; merkee 86.3). S.f. «mercé, grazia»: pedindomi ipse merkee pro dareli sos barones 86.3; et petivilli mercede pro asolberemi a fagemi carta de servu 147.2; A vos, donnu meu, venghio a merkede pro una ankilla cun kinbe fiios suos ka mi sunt fuitos 174.3.

mercuris, 2.5, 32.1, 208.5. S.m. «mercoledì»: Et osca poserunt atteru postu a mercuris de senudu 2.5.

merkede. Vedi mercede.

merkee. Vedi mercede.

mersare, 131.7; cong. pr. 6a mersent 131.7. V.tr. «mietere»: in tempus de mersare, mersent onnia lunis 131.7.

mesu, 32.6 (due volte), 32.8, 99.1 (due volte), 188.1. S.m. «il mezzo, la metà» derectu assu crastu mannu ck’est in mesu de su montiglu 32.6; c’aviat tandu su mesu dessu logu et ipsu ateru mesu fuit de donnu Guigelmu marchesu 99.1.

meu, 2.8, 3.1, 3.3 (due volte), 3.4, 3.5 (due volte), 3.7 (due volte), 4.1, 4.4, 4.5 meu, 2.8, 3.1, 3.3 (due volte), 3.4, 3.5 (due volte), 3.7 (due volte), 4.1, 4.4, 4.5 (due volte), 15.2, 21.8, 25.1, 33.2, 33.3, 33.6, 34.1, 36.10, 36.15, 37.2, 37.4, 38.1, 51.1, 55.1, 60.1, 66.1, 67.2, 73.2, 73.4, 74.1, 87.1, 87.2, 87.4, 88.4, 114.5, 115.4, 119.1, 119.2, 122.3, 122.6, 132.1, 133.2, 133.5, 133.7, 133.10, 133.12, 134.1 (due volte), 145.7, 146.1, 147.1, 147.2, 157.1, 158.5, 159.1, 159.2, 160.2, 160.4, 162.1, 162.5, 165.3, 165.4, 173.2, 174.3, 178/9.4, 208.8, 209.1, 209.3 (due volte), 209.4, 209.5, 209.6 (due volte), 209.8 (due volte), 210.1, 210.4, 210.5 (due volte), 217.2, 219.2 (meum 39.2, 88.1, 93.5, 131.8, 144.3, 145.5, 146.5, 146.6, 150.1; meo 1.2 1.15, 36.3 (due volte) 217.3; miu 10.3, 21.1, 180.1, 180.2 (tre volte)); f. mea 1.1, 34.1, 36.5, 36.20, 38.2, 67.1, 67.2, 87.2 (due volte), 88.3, 107.1, 141.2, 144.1, 144.2, 144.3, 144.8, 146.1, 158.1, 160.2 (due volte) (mia 2.4, 2.7, 3.3, 10.3, 11.2 20.1 (due volte), 23.1, 24.2, 33.1, 33.2, 33.3, 33.6, 37.2 (due volte), 67.2, 79.2 (due volte), 88.1, 93.3, 102.1 (due volte), 113.5, 114.1, 158.2, 158.5, 159.2 (due volte), 180.1, 208.4, 208.7, 209.4, 217.2, 218.1 (due volte), 219.11, 221.1); pl. meos 10.1, 20.1, 25.16, 36.15, 92.3, 102.1, 125.4, 131.5, 131.9, 131.10, 133.11, 144.1, 144.8, 146.5, 147.3, 160.3, 161.3, 162.5, 217.1, 218.1 (mios 33.6,); f. mias 4.3, 15.1, 30.1, 31.1, 210.3. Agg. e pron. possessivo 1a «mio»: aggettivo: Et osca iuredi su homine meu in factu de sa carta 2.8; petiili boluntate assu donnu meu 3.1; in co narrant cartas mias 4.3; Et platicai a morte mia parzone de unu fiio miu 10.3; Pusco perdo ad fiios meos, non mi bolio bogare de·llu 25.16; ki si segat dava su flumen prope de saltum meum 39.2; et ego deilla a clesia pro anima de muliere mea 141.2; una dessas fiias c’aviant facta in pare su serbu meu cun s’ankilla sua 165.4; pronome: 4.4; Cambiei sa trra […] qui est mia 11.2; ca iskivi bene ca furunt meos 131.10; et issa plaza de Cellevane et issa mia et issa de frate meu 158.5; sostantivato «ciò che è mio, la mia proprietà o patrimonio»: Da oe nanti siat pecuiare de sancta Maria de Vonarcatu totu su meu 4.4.

mi. Vedi me.

mimi. Vedi me.

[minimare], ind. pf. 3a minimait 21.6, 219.8 (minimedi 171.3). V.intr. «mancare, rinunciare, recedere, essere o restare in giudizio, in condizioni di inferiorità o sconfitto»: minimait, ke non potuit razone torrare si co li kereat ipse 21.6; Adcatedilli nunça et minimedi de venne, ne ipsa ne homine pro·ssa: binkilla ad minimança 171.3. Secondo il DES, s.v. minimare, la voce significherebbe ‘non comparire in giudizio’ e minimanza ‘contumacia, latitanza’; ma tale significato non mi pare rispondente alla situazione descritta e narrata nel contesto di 21.6-8 in cui la voce è inserita (Spiatu custu kertu, kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike a Guantine Marki, k’aviat apita a maiore; minimait, ke non potuit razone torrare si co li kereat ipse. Levarunilli sas causas suas cun sa causa de iudike et boleant tenneillu per sa persona. Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudike): Guantine Marki è infatti già presente in giudizio, egli però non aveva argomenti da contrapporre all’accusa che gli si rivolgeva e per questo egli minimait, ossia restò di fatto sconfitto; ed è per questo che, sotto minaccia di esser preso prigioniero, egli si gettò ai piedi del priore invocandone l’intercessione nei confronti del giudice. L’interpretazione sudetta sarà stata probabilmente suggerita al Wagner dal contesto in cui, in 171.3, si trovano le voci minimedi e minimança: qui certo si dice che l’imputato, Bera d’Acene, non si presenta in giudizio, ma se minimare significa già ‘non comparire in giudizio’, che cosa significa allora minimedi de benne? A mio avviso qui minimare significa ‘rinunciare’, e quindi il passo significa che l’imputato rinuncia a presentarsi in giudizio e si dichiara, o comunque resta oggettivamente sconfitto (binkilla ad minimança (= la vinsi per aver ella mancato, rinunciato a presentarsi in giudizio).

minimança, 171.3. S.f. «rinuncia (a presentarsi in giudizio)» (secondo DES, s.v. minimare, ‘contumacia, latitanza’, ma cfr. qui sopra minimare): Adcatedilli nunça et minimedi de venne, ne ipsa ne homine pro·ssa: binkilla ad minimança 171.3.

minore, 149.3, 204.2. Agg. «minore».

minudu, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 36.6, 36.8, 214.3 (minutu 8.3). Agg. «piccolo (di taglia)» riferito sempre al bestiame nella formula: masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu 1.4.

mio. Vedi meu.

misericordia, 122.2. S.f. «misericordia, grazia, mercé»: et pedivitimi misericordia pro tramudarelli saltu in Barbaria 122.2.

missa, 3.1, 4.1, 4.5, 146.3, 209.1, 210.1, 210.5. S.f. «messa» aissora kando essiat da missa 3.1; sendo in missa a sancta Iusta 4.1.

[mittere], ind. pf. 1a misi 3.3, 209.3; 3a misisi, 114.1. V.tr. «mettere»: mi misi in manu de donnu Vivianu priore de Bonarcantu 3.1; Iorgi Çukellu misisi in manu de Deus et de sancta Maria de Bonarcadu 114.1.

miu. Vedi meu.

moiant. Vedi molere.

[moiu], moios, 157.1. S.m. «moggio»: et deilli ·IIII· moios d’oriu 157.8.

[molere], cong. pr. 6a moiant 131.7. V.tr. «macinare»: Et mulieres moiant et cogant et purgent et sabunent et filent et tessant et, in tempus de mersare, mersent onnia lunis 131.7.

[moliare], moliat 1.8, 19.3, 36.6 (moliasi 122.4; molliat 1.4, 1.8 (tre volte)). (molliat 1.4, 1.8 (tre volte)). V.intr. «girare (detto del confine territoriale)»: et collat a nurache d’Orisezo et molliat a petra de niu de corbu e benit assu erriu de petra de cavallu 1.4; et moliat sa bia d’Orogogo et falat sa bia de Coçula deretu a Pupusone 19.3.

molici, 32.7. S.f. «lentisco»: et collat derectu assa mata manna de sa molici 32.7.

molinu, 9.3, 9.5, 145.2, 195.2, 196.2, 203.3; pl. molinos 162.1, 162.2. S.m. «mulino»: ki mi daret asoltura de fager molinos in Bonorcadu et in Calcaria et in Miile pikinnu 162.1.

monagu, 88.2, 136.1, 198.2, 201.2, 203.4 (monigu 196.4; monacu 148.1, 148.9; monacus 12.7, 26.7; monachus 134.1; manago 159.1); monagos 37.1, 68.2, 79.1, 131.14, 131.16, 131.17 (due volte), 131.18, 144.8, 144.9, 145.5, 159.1, 159.3, 160.1, 209.7, 215.1, 217.1 (monacos 3.6, 9.1, 15.4; manacos 10.1, 23.1, 23.4; managos 221.1). S.m. «monaco»: Et ego tramudu cun monagu Petru de Bonarcadu 88.2; Ive serviant usque in sempiternum et siant in manu de Deus et de iudice de logu et de monagos ki ant servire ad sancta Maria de Bonarcatu 131.14; Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu 131.17.

monasteriu, 1.23, 15.4, 33.10, 36.15, 134.6, 135.1, 143.1, 143.8, 207.12. (monasterio 1.3 134.3; monasterium 1.2, 17.4, 36.3 134.9; monasterju 33.3). S.m. «monastero»: Et confirmolli ego iudice Petrus d’ Arboree a icustu monasteriu toto sa parzone de donna Tocoele 1.23; su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos in su monasteriu de Bonorcantu 15.4; ortu de post monasterium 134.9.

monigu. Vedi monagu.

monimentu, 1.20, 122.3 (monimento 122.4; monumentu 1.23, 207.12; munimentu 207.8; morimentu 32.3). S.m. «tomba, sepolcro»: suta su monimentu de sas tesones 1.20; ki derat pro armari sa clesia et issu monumentu suo 1.23; Dedi pro spendere in su morimentu, quando s’edi suterrari, libras ·V· 32.3; ki si ingiçat assu monimentu d’Orçoco de Curcu et benit assa margine de su Retangio 122.3; benit ad petra de Çippiri et ferits’ a pare cun su monimento 122.4.

monte, 34.3, 94.1, 130.3 199.2, 217.3 (montem 130.3). S.m. «monte» (quasi sempre in denominazioni toponimiche): deretu ad monte de Çuris 34.3; pees a s’erriu et cabizali ad montem 130.3; Goantine de Unali preitero de Monte acudu 217.3; Montesancto (e varianti) 1.4, 17.4, 34.1, 36.1, 36.6 e passim; binias de Monte 199.1.

montiglu, 1.8, 19.3 (due volte), 32.6 (monticlu 1.4 (due volte), 36.6 (due volte)). S.m. «collina»: e moliat a montiglu de biscobu 1.8.

monumentu. Vedi monimentu.

morimentu. Vedi monimentu.

[morre], ind. impf. 3a moriat 12.3, 26.3; pf. 3a morivit 69.2, 77.1, 128.1, 158.2 (moriit 195.2, 196.1, 199.1); 6a morrunt 132.4; trapass. pross. aviat mortu 170.2; part. pass. mortu 204.2 1. V.intr. «morire»: Helene sa sorre, ki moriit enea 195.2; Maria a ssi morivit senza llos partire 69.2; Mortu iuige Petru, bennit Iorgi Mameli a llevarellu pro minore suo 204.2; 2. V.tr. «uccidere»: c’aviat tandu mortu ·I· fradile suo in Gilarçe et non podiat stare ivi pross’arrivalia 170.2.

mortale, 11.3, 33.6, 33.8. Agg. «mortale, soggetto a morte», sempre nella locuzione perunu homine mortale, a indicare qualunque persona, in frasi formulari: Et non siat ausu nen iudice […]non armentario et non perunu homine mortale qui istrumet custu bene 33.8.

morte, 3.6, 8.1, 8.3, 9.2 (due volte), 10.1, 16.1, 23.1, 23.2, 31.3, 32.1, 79.2, 114.1, 130.1, 131.20, 139.1, 140.1, 159.1, 170.4, 203.3, 209.7, 214.1, 214.3, 215.1 (due volte), 216.2, 217.2, 221.1, 221.2. S.f. «morte»: pro conversu et in vita et in morte 3.6; pro fakereilli a morte sua serbizu et offiçio de combersu et pro tutare·illo in sa clostra de sancta Maria 8.1; Et pos morte mia apatsinde prode sancta Maria dessa plaza mia 79.2.

mortu, 178/9.5. Agg. da part. pass. di morre «morto»: batusit condake dessu padre cun onnia destimoniu mortu 178/9.5.

mugere. Vedi muiere.

mughere. Vedi muiere.

muiere, 1.19, 36.12, 87.2, 100.13, 120.1, 123.2, 124.1, 132.3, 133.7, 134.6, 165.3, 172.4, 172.6, 172.8, 182.1, 192.1 (mugere 23.1, 25.17, 33.1, 130.1, 167.16, 169.5, 205.5, 207.7, 209.4, 217.3, 221.1; mugeri 10.4; mugieri 12.2; mugiere 12.4, 26.2, 26.4; mughere 3.3; muliere 70.1, 73.1, 82.9, 88.1, 133.7, 141.2, 160.2 (due volte)); pl. mulieres 72.1, 131.7, 133.7, 148.6. S.f. 1. «moglie»: donna Tocoele, ki fuit donna de logu, muiere de iudige Comida de Salanis 1.19; pro maridu et pro mugere 25.17; et adiunsit sa c’appit de conporu cun sa muiere Caderina ad boluntade bona de bare 120.1; Servindo bene anbos, maridu et muiere, a clesia, fegerunt ·VII· fiios 132.3; ad ube los poserat patre meu, issos et mulieres issoro 133.7; 2. «donna»: pro custa muiere ki kertas, livera est et ankilla non est 172.4; Ego Iohannes, prior de Bonarcato, facio ista recordatione pro sas mulieres que tramutavimus cun iudice 72.1; Et mulieres moiant et cogant et purgent et sabunent et filent et tessant et, in tempus de mersare, mersent 131.7.

muliere. Vedi muiere.

[multu], pl. multos 12.7, 23.4, 26.7, 173.11. «molti» (sempre in clausola a liste di testimoni): Testes: frater Bene monacus, preitero Cocco, preitero Guantine […] et alios multos 12.7.

muniariu, 100.15, 100.18. Agg. nella locuzione liberu muniariu «persona libera ma tenuta a prestazioni speciali verso il giudice» (cfr. DES, s.v. mùndza).

munimentu. Vedi monimentu.

mura, 1.18, 53.1, 176.2 (due volte), 207.6. «mora, arbusto di more» (usato sempre come punto di riferimento toponimico): e calat a sa mura de Mambari 1.18.

muraiolu, 194.3. S.m. «muratore»: Petru Saba muraiolu 194.3.

muru, 1.21 (due volte) 161.12, 207.10, 207.11. S.m. «muro»: et da inde essit deretu assu muru de segus de sanctu Symione 161.12.

 

 

N

 

narado. Vedi narre.

[narre], narrende 161.8; ind. pr. 2a naras 104.3; 6a narrant 1.13, 117, 4.3 (narant 207.5, 210.3; narran 33.7); impf. 3a naravat 104.4, 208.7 (narravat 2.7); 6a naravant 28.8, 28.9, 99.9, 165.4; pf. 1a narai 93.4, 204.2 (narraili 174.3; narei 25.15; nareilli 104.3, 219.3; narreilli 21.2; nareinde, 148.3); 3a narait 24.3, 93.2, 132.20, 174.5 (narrai 24.3, 174.5; naraitimi, 148.3; naredi 25.5, 25.6, 25.7, 25.16, 131.9, 178/9.2, 178/9.3; naredimi 131.5, 209.2; narretimi 3.2); 6a narrunt 25.10, 25.12, 100.3, 161.8, 178/9.8 (narruntimi 132.9; narruntiminde 131.4, 148.2); fut. 3a narr‘aet 133.14; cong. impf. 6a narrent 100.2; gerun. narrando 21.1, 172.3, 172.5 (narrandoli 24.2; narrande 172.2; narando 74.3, 219.1; narandomi 131.9, 170.2); part. pass, narado 122.4. V.tr. 1. «dire»: Kertait megu narrando «kerto cun su priore pro ·XXX· porcos 21.1; Et ego narai: «fiia d’ankilla de clesia est et in condage l’ apo» 93.4; Et non fuit tale homine ki ’nde pro·llos naredi: «custos homines meos sunt» 131.9; Nareinde ad iudice Costantine et isse naraitimi pro tenne corona 148.3; Poseruntillos ad iurare custos ·VI· de narrende sa meius beridade ki’nd’enti iskire 161.8; 2. «riferire, far conoscere»: Narruntiminde pro·llos ca ’nde llos aviat levatos Mariane Correli et frates suos. Nareinde ad iudice Costantine et isse naraitimi pro tenne corona 148.2/3; 3. «attestare, confermare»: in co naravant sus condagis 99.9; in co narant cartas suas 207.5; pro gantu naravat sa carta 208.7; 4. «chiamare, denominare»: unu filiu, a ki naravant Gaini 28.8; sa pisquera de mare Ponte, qui lu narran riu Zenu 33.7; et ergetsi assu nurachi de Nole et benit derectu ad su narado de Gerkiiu 122.3/4.

nasciri, cond. pr. 3a edi nasciri 99.7. V.intr. «nascere»: totu sa generatione k’edi nasciri de·llos 99.7.

nassariu, 16.1, 18.1, 30.1, (nasariu 32.9; nassarju 31.2); pl. nassarios 162.4. S.m. «pescaia»: Et dait atera adsoltura de fager nassarios in omnia flumen et esser liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu 162.4.

natale, 82.14. Agg. sostantivato «(giorno) natale»: sa die dessu natale de sanctu Augustinu 82.14.

natias, 156.9 ((a) nnatias 154.1, 155.5). S.f.pl., usato sempre nella locuzione a nnatias che si usa in relazione alla divisione dei figli dei servi fra diversi proprietari, in ragione dell’ordine di nascita di questi e della appartenenza in proprietà dei loro genitori (nel sardo odierno nadìa – cfr. DES, s.v. nadìa – significa ‘stirpe, schiatta’): Positillu iudice a su curatore de Barbaria Petru de Serra Passante a partire custos homines cun clesia in co furunt a nnatias 154.1; partindollos a nnatias 155.5.

ne. Vedi nen.

nebode, 24.5, 95.2, 115.4, 122.6, 170.1, 180.2, 197.2 (nepode 170.1, 212.2; nepote 6.2, 146.1); pl. nepotes 115.3 (due volte), 131.10, 132.21, 133.9, 146.2, 146.4, 147.3, 150.3; pl. gen. (in formule latineggianti) nepotorum 131.10, 132.21, 133.9, 146.2, 147.3, 150.3 (nebodorum 115.3). S.m. «nipote»: Gunnari arburakesu et Petru su nebode 24.5; et fiios ipsoro et nepotes et nepotes nebodorum suorum 115.3; Et non apat ausu nullu fiiu nostru nec nepotes nostros a tollerendellu dessu servitium de sancta Maria 146.4; et Gunnari de Bauladu nebode meu 115.4.

nebodorum. Vedi nepote.

nec. Vedi nen.

necta. Vedi neta.

negotium, 67.5. S.m. «negozio, compravendita»: Et ki at punnare ad isturminare istu negotium ki arminai ego Cipari de Lacon isbertinetillu Deus 67.5.

nen, 1.19 (due volte), 33.6 (due volte), 33.8 (quattro volte), 36.12 (due volte), 115.2, 162.2 (due volte), 207.7 (due volte) (ne, 144.9, 145.5, 148.4, 171.3 (due volte); ni 33.4; forma elisa di fronte a vocale n’ 131.15; nec 12.6 (due volte), 26.6 (due volte), 146.4 (in formule latine o latineggianti). Congiunz. coordinativa negativa «né»: no lis partant pisque ni anbilla 33.4; Et non apat ausu nen comiadu 115.2; N’a ateru serviçu de logu non si levent 131.15; Et non apat ausu non iudice […] a kertarende et ne ad intrareve 144.9; de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte 162.2 (due volte); non ibi aviat bias Mariane ne frates suos 148.4; minimedi de venne, ne ipsa ne homine pro·ssa 171.3.

nepode. Vedi nebode.

nepote. Vedi nebode.

nepotorum. Vedi nebode.

neta, 83.3. (necta 125.1). S.f. «nipote»: Gavine Capigla et issa neta 83.3 pro sa corte de Petru Lauri et de Bera sa necta 125.1.

neunu, 11.3. Agg. indefinito «nessuno»: si ’nde kertavat neunu homine mortale o isse 11.3.

ni. Vedi nen.

nisi, 12.5, 12.6, 17.6, 26.5, 26.6. Congiunz. (in carte o formule latine) «se non»: non habeat potestatem vendendi eam nisi ecclesie beate Marie de Bonarcanto 12.5.

niu, 1.4, 36.6, 122.4. S.m. «nido» (sempre in denominazioni toponimiche): et molliat a petra de niu de corbu 1.4.

nixun, 33.5. Agg. indefinito «nessuno»: no lis tolliant donamentu nixun fatu insoru 33.5.

’nke. Vedi inke.

nnatias. Vedi natias.

nnou. Vedi novu.

nnovu. Vedi novu.

no. Vedi non.

noa. Vedi novu.

nocte, 162.2. S.f. «notte»: de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte 162.2.

nois, 206.2. Pron. personale 4a «noi» (con unica occorrenza di questa voce al nominativo, per il quale è usato soprattutto nos (vedi)): Nois levamus a Barusone fiiu de Petru Sapa et de Muscu Ticas 206.2.

nomine, 1.1, 2.1, 3.1, 8.1, 10.1, 11.1, 15.1, 17.1, 26.1, 33.1, 34.1, 36.1, 39.1, 63.1, 66.1, 67.1, 72.1, 74.1, 87.1, 88.1, 105.1, 115.1, 122.1, 131.1, 132.1, 133.1, 134.1, 144.1, 146.1, 147.1, 148.1, 149.1, 150.1, 151.1, 158.1, 159.1, 160.1, 173.1, 175.1, 205.1, 208.1, 209.1, 214.1, 217.1 (nomini 12.1). S.m. sempre ed esclusivamente usato nelle formule latine incipitarie In nomine Dei, In nomine Domini.

non, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 12.5, 12.6, 21.6, 24.3, 25.4, 25.15, 25.16, 26.5, 26.6, 31.3, 33.4, 33.8 (cinque volte), 66.8, 93.3, 100.9, 100.26, 104.3, 104.6, 113.6, 115.2 (cinque volte), 116.3, 131.7, 131.9, 131.13 (tre volte), 131.15 (tre volte), 131.18 (nove volte), 131.20 (due volte), 132.9, 132.12, 133.3, 133.10 (cinque volte), 144.9 (cinque volte), 145.5 (cinque volte), 145.11, 146.4, 148.4, 148.10, 161.19, 162.2 (quattro volte) 168.3, 168.6, 170.2, 172.4, 173.5 (due volte), 175.2, 178/9.6, 182.2, 183.3, 208.4, 208.5, 208.6, 208.7, 219.8 (no (variante usata di fronte alla consonante l, una volta di fronte alla m a 162.2, per assimilazione di n alla liquida successiva) 25.2, 33.4 (tre volte), 33.5, 132.19, 133.6, 162.2. Avv. di negazione «non»: Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt 2.4; minimait, ke non potuit razone torrare 21.6; non lo skia ki fosse arrennatu 24.3; et no llus boliat dare a sserbire 25.2; siant liberos que no lis levent paga et non li levent pisque 33.4; Et non siat ausu nen iudice […], nen donnicellu nen donna nen donnicella, non curadore, non maiore, non armentario 33.8; livera sorre mia est et ankilla non est 93.3; liberos sumus et ave stara non ti servimus 132.9; isculpitillos de no llos okier 132.19; de no milla levare s’abba 162.2; non fuit condage de creer 178/9.6.

nos, 25.17, 67.3, 74.6, 93.5, 93.6, 100.2, 100.26, 132.13 (due volte), 135.1, 135.2, 151.6, 156.13, 172.6 (due volte), 173.8, 178/9.8. Pron. personale 4a «noi»: 1. nominativo: nos illos cognovimus servos 74.7; Et nos fegerus cantu nos commandait iudice 100.2; ki congnoscerus nos servindo a cclesia 151.6; Campaniarus·nos in pare et partirus su fedu 156.13; 2. accusativo o dativo o formante la coniugazione pronominale, quasi sempre enclitico: Et adcordarus·nos impare in sa corona ad plakimentu bonu de pare 25.17; et benedixerus·nos de pare 67.3; Et poserunt·nos ad corona de logu ad duger su condage meum 93.5; in ki nos kertavat 93.6; Furet·nos Flacone d’Orruinas su monasteriu 135.1; Et det·nos·inde sa parçone sua 135.2; dativo tonico: ad nos bene parit rasone de haberellu et gittarellu in fogu 178/9.8.

nostru, 74.2, 146.4; nostra 23.2, 88.5, 132.13, 146.2 (due volte), 183.3, 221.2; nostros 23.3, 74.4, 146.2 (tre volte), 146.4; nostras 23.3; genitivo nelle formule latine nostri 36.17, 144. rubrica, 146.7, 147.1. Agg. e pron. possessivo 4a «nostro»: sus corpus nostros et sas animas offerimus a sancta Maria de Bonarcadu 23.3; in corona dessu donnu nostru iudice Barusone 74.2; Nos liberos sumus et carta nostra nos amus 132.13; sancta Maria mater domini nostri Iehsu Christi 146.7; prossa domo d’Agustis qui est nostra 183.3.

notario, 36.16. S.m. «notaio»: firmado da testimonzus et de su notario apostolico Bernardu Ventrelij 36.16.

nou. Vedi novu.

novu, 161.9 (nnovu 1.16; nou 207.7; nnou 1.19, 36.12, 207.2); f. nova 144.1 (noa 185.1, 193.1); pl. novos 32.4; f. novas 43.2. Agg. 1. «nuovo»: paiu ·I· de lençolos novos et cabizalis ·II· 32.4; in sa sacratione dessa clesia nova 144.1; 2. nell’espressione fagere o fraigare a (n)nou «rinnovare, riedificare»: e fegit issa sa clesia illa a nnou 36.12; cando fraigait sa clesia ad novu 161.9; 3. Concorre alla formazione di toponimi: ki staant in Donnigaia noa 185.1; issas sorres de Donnigaia noa 193.1; maiore de scolca de Domos novas 43.2.

nullu, 144.9, 145.5, 146.4 (nullum) 131.13, 133.10; nulla 131.15. Agg. indefinito «nessuno»: non si levent […] pro nulla presse d’opus de logu 131.15; al maschile usato esclusivamente nelle formule di clausola del tipo: Et non appat ausum nullum hominem non iudice 131.13

nunça, 171.2, 171.3. S.f. «citazione (in giudizio)»: Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’Acene qui vennet a torrari verbu 171.2.

nunzadore, 41.2 (nunçadore 169.6). S.m. «colui che consegna le citazioni, messo giudiziario»: Troodori de Muru nunzadore 169.6.

[nunçare] ind. pf. 1a nunçailla 171.1. V.tr. «citare in giudizio»: Nunçailla ad corona de kida de verruda d’Aristanis a Bera d’Acene 171.1

nurachi. Vedi nurake.

nuracki. Vedi nurake.

nuragi. Vedi nurake.

nurake, 1.17, 7.1, 158.4 (due volte), 176.2, 207.3, 207.6, 213.1 (nuracke 36.6; nnurake 145.3; nuraki 1.18 (tre volte), 1.21, 161.10, 161.12 (tre volte), 207.6, 207 (due volte), 207.10; nuracki 32.7; nurachi 122.4; nuragi 2.1, 208.1). S.m. «nuraghe» (quasi sempre usato come riferimento topografico): et falat post flumen a nurake d’Olixandru 1.17; et posit una terra in cruke de nurake a clesia 7.1; et falat a nnurake rubiu 145.3; in sa via ki vat dava Baratile ad nurake 158.4; in 2.1 (= 208.1) toponimo concorrente a formare nome personale, a partire da un toponimo: Mariane d’Orruu de Nuragi 2.1.

 

 

O

 

o, 11.3. Congiunz. disgiuntiva «o»: si ’nde kertavat neunu homine mortale o isse 11.3.

obera, 70.2; pl. oberas 44.1, 46.1, 47.1, 62.1, 70.2 (due volte), 143.3, 143.6, 143.12 (operas 46.1, 54.1, 70.2, 143.8, 143.10). S.f. il significato originario è, giusta DES, s.v. opera, quello di «giornata lavorativa», ma nel nostro testo il senso è sempre quello di una unità di riferimento di valore venale economico, forse legata al valore economico di una giornata di lavoro: et deindelli boe in ·IIII· tremisses et fargala in ·VIII· operas et ·XI· cubita de pannu in ·IIII· oberas et ·II· ferros in obera et complilli prezu 70.2; Comporeilli a Terico Puliga parzone sua quanta aviat in icussu ortu. Et fegindelli ·VI· oberas inter peza et casu et complilli 143.1-2.

obierit, 12.4, 26.4. Voce latineggiante ind. fut. ant. (ma con valore di futuro eventuale) «morire»: si obierit sine filiis 12.4.

[obviare], cong. impf. 6a obviasserunt 174.4. V.tr. «incontrare»: Mandait iudike pro·llos ki los obviasserunt assa fontana de Bolorki 174.4.

occidere, 132.18 (okier, 132.19); ind. pf. 3a okisit 131.3; fut. 6a ant occidere 131.17, ppf. 3a ociserat 133.11. V.tr. «uccidere»: Costantine Stapu quando okisit s’omine in sancte Eru 131.13; Ad ipsa volvitilla occidere in corona 132.18; isculpitillos de no llos okier 132.19.

octo, 148.5. Numerale «otto», ma nell’espressione decem et octo «diciotto».

oe, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 4.4, 174.5, 210.4 (oi 1.7, 36.7). Avv. «oggi»: in co fudi usu et est oe die 1.5; Da oe nanti siat pecuiare de sancta Maria de Vonarcatu totu su meu 4.4.

[offerre], offerremi 3.1, 209.1 (oferrimi 4.1; offeremi 210.1); ind. pr. 4a offerimus 23.3; 6a offerin 9.5; pf. 1a me offersi 147.1 (mi offersi 210.3; 216.2; mi ofersi 4.3, 9.4; offersimi 3.6, 209.7). V.tr. (quasi sempre usato riflessivamente) «offrire, offrirsi quale converso»: ki mi daret paraula d’offerremi a sancta Maria de Bonarcatu cun onnia kanto avia 3.1; et sus corpus nostros et sas animas offerimus a sancta Maria de Bonarcadu 23.3; Ego Costantine Ferrare qui me offersi a sanctum Symeone ad essereve servu sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1; petivilli boluntade assu donnu meu ser Ugo de Bassa […] ki mi darit paraula de offerremi a sancta Maria de Bonarcadu cun onnia cantu avia 209.1; et priore Brandu, in cuia manu mi offersi 216.2.

offizio, 8.1 (officiu 214.1). S.m. «ufficio, servizio (funebre)»: pro fakereilli a morte sua serbizu et offiçio de combersu 8.1.

omine. Vedi homine.

omnes, 33.9, 33.10, 33.11, 131.19, 133.14, 133.15, 146.7, 147.4, 147.5. Agg. indefinito «tutti», tranne che in una occorrenza (147.4), è usato sempre nella formula del tipo: Et sunt testes: primus Deus, sancta Maria, et omnes santus et santas Dei 33.9; simul cun omnes qui erant cum eo in domestica de Patru de Geas 147.4.

omnia. Vedi onnia.

omnibus. Vedi onnia.

omnium. Vedi onnia.

onnia, 1.4, 1.6, 1.8 (due volte), 1.10 (due volte), 1.12, 1.13, 1.14 (due volte), 1.17, 1.19, 1.24 (due volte), 1.25, 3.1, 3.3, 4.3, 8.3 (tre volte), 9.2 (due volte), 10.3 (due volte), 12.3 (due volte), 18.2, 21.8, 23.2, 24.4, 26.3 (due volte), 31.2, 31.3, 32.13, 34.2, 36.6, 36.12, 96.2, 99.2, 131.7, 131.8, 144.3, 145.6, 145.7, (due volte), 178/9.5, 182.2, 194.1, 196.2, 200.1, 207.4, 207.14 (due volte), 207.14, 207.15, 209.1, 209.3, 210.3, 214.3 (tre volte), 215.1 (due volte), 217.2 (due volte), 219.11 (donnia, 18.1, 30.1, 30.3, 37.2, 161.15, 183.1, 190.1; omnia 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.17, 33.5 (due volte), 36.6, 36.7, 36.8, 36.8, 36.13 (due volte), 36.14, 37.2, 37.3, 79.2, 96.2, 96, 107.1, 131.2 (due volte), 134.2, 162.4, 162.5, 170.4, 182.2 (due volte), 198.1, 207.4, 207.7, 210, 221.2; omni 36.10, 36.11); genitivo pl. omnium 23.5, 36.1; dativo plurale omnibus 161.18, 161.19, 162.5: queste ultime due voci in formule latineggianti o datazioni. Agg. e pron. indefinito indeclinbile 1. «tutto, tutti, ogni»: masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu 1.4; cum omnia cantu aet: et terras et binias et saltus 1.4; ki si llu arregant et castigent omnia temporale 1.5; cum fiios d’Asinari cun onnia causa issoro 1.17; remanere a sancta Maria […] kusta corte et onnia meiora mentu kantu avissi fatu ivi et onnia sua bona remaneant a sancta Maria de Bonarcanto 12.3; Custu deit cun voluntate d’onnia fiio suo 18.2; cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini 96.2; serviant a clesia omnia lunis in omnia opus quantu aent fagere sos ateros colivertos 131.2; fager nassarios in omnia flumen 162.4; 1a. nel sintagma onnia cantu «tutto quanto, tutto ciò che»: Et confìrmolli sa domo de Sancta Corona d’Errivora cun onnia cantu aet 1.24; dediili in potestate sua onnia cantu avia intro de domo et de foras de domo 3.3; 2. formule e datazioni: donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun onnia clericatu suo 145.6; Hoc actum est in festivitate omnium sanctorum anno domini MCCXXVIII in claustro sancti Zenonis, regnante iudice Mariano 23.5; pro remedium anime mee et pro remissione omnium peccatorum regum arborensium 36.1; abeat benedictione de Deus et de sancta Maria et de omnibus sanctis 161.18.

operas. V. obera.

opus, 131.2, 131.15, 132.9, 133.5. S.m. «lavoro manuale servile»: serviant a clesia omnia lunis in omnia opus 131.2; Bolbillos ego inpressare in s’opus 132.9; Bolbillos fustigare ca lassavant s’opus 133.5.

ora, 130.1, 203.3 (hora 159.1; oram 32.1). S.f. «ora» (sempre nell’espressione ad ora de morte e simili): ad ora de morte sua 130.1; mi faço manago ad hora dessa morte in sancta Maria de Bonarcatu 159.1.

[ordinare], ind. pf. 1a ordinavi; pass. pross. 1a apo ordinadu 33.8. V. tr. «ordinare, disporre» (in clausole formulari: Et non siat ausu nen iudice […] nen donnicellu nen donna […] qui istrumet custu bene qui apo ordinadu et factu ego Petru de Lacono 38.8; Si quis dixerit quia bene est quo ordinavi ego 133.14.

ordinatio, nominativo 145.11, 161.19; accusativo ordinatione 88.5. S.f. «ordinanza, disposizione» (in clausola formulare latineggiante): Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostra ordinatione confortaverit habeat benedictione de Deus et de sancta Maria 88.5; Et cui non placuerit et condempnaverit hec ordinatio, habeat maledictione de Deus et de sancta Maria 145.11.

[ordine], pl. ordines 77.1, 192.1. S.m. «ordine, filare di vigna»: ·III· ordines de vinia in Patru 77.1; Posit a clesia Saragina Capai […] ·II· ordines de binia in Pedronia 192.1

oriu, 32.12, 157.8, 203.2, 195.3. S.m. «orzo»: et deilli ·IIII· moios d’oriu et complilli prezu 157.8; et cantaros ·II· de oriu 195.3.

ormedu, 191.1. S.m. «olmaia, terreno piantato ad olmi»: et terra et figu et bide et sogaria et ormedu.

orriola. Vedi ariola.

orriu. Vedi oriu.

orrubiu, 176.2. Agg. «rosso»: falat a nurake orrubiu 176.2.

orrudunda. Vedi rodunda.

ortu, 24.1, 24.4, 119.2 (tre volte), 122.5, 128.1, 130.2, 134.2, 134.3, 134.4, 134.6, 134.8, 134.9, 135.1, 137.1, 143.1, 143.2, 143.5, 143.8, 143.10, 143.12, 157.2, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 164.1, 191.1, 195.2, 195.3, 196.1 (due volte), 196.2, 197.1 (tre volte), 199.2, 203.1 (tre volte), 203.3 (quattro volte); pl. ortos 32.13, 37.2, 162.2, 182.2, 194.1. S.m. «orto, frutteto»: et fraigait domo et ortu et binnias et arbores posuit 24.1; cun saltus et cun terras et cun ortos et cun vinias 32.13; Comporei fundamentu in sanctu Iorgi de Calcaria et posi ad ortu de cedru et de omnia pomu 134.2; et terra de ponne ad ortu de gibulla in su riu de Calcaria 199.2.

 

 

P

 

pacare, 30.4. V.tr. «pagare»: pacare a rregnu libra una d’argentu 30.4.

pace, 145.1 (pake 170.4). S.f. «pace»: et pro dedimi Deus fiios et pace in su regnum 145.1; remagnat ad sancta Maria in pake et in ketu 170.4.

padre. Vedi patre.

padro. Vedi padru.

padru, 92.1, 92.2, 92.3, 92.8, 161.1, 161.2, 161.3, 161.8, 164.1, 207.11 114, 77, 119, 147 (padro 212.1; patru 77.1, 114.5, 119.1, 147.4; patro 6.1; pratu 1.21, 145.3; pradu, 145.2.). S.m. «prato, pascolo» spesso usato come toponimo o riferimento topografico: ·III· ordines de vinia in Patru 77.1; Bennit Orçoco de Martis, ki fudi maiore de scolca de Miili, a levari su padru a força. Andarunt sos homines meos et largarunt in pare in su padru de clesia 92.2/3; Atungolli a su saltu de clesia de Petra pertusa, ki ant a pradu de cavallos 145.2; in domestica de Patru de Geas 147.4.

padule, 9.3, 158.4 (due volte); pl. paules 1.12. S.f. «palude»: Custas terras sunt una in Ariolas […] altera in padule de Golorki, altera in padule de Gonu 158.4.

paga, 33.4 (due volte). «pagamento»: Et siant liberos que no lis levent paga et non li levent pisque 33.4.

pagu, 131.1. Agg. «poco», nell’unica ocorrenza registrata, ha valore avverbiale: acateillos […] kena serbire force pagu 131.1.

paiu, 32.4. S.m. «paio»: et paiu ·I· de lençolos novos et cabiçalis ·II· et bestiri ·I· 32.4.

pake Vedi pace.

pala, 96.2, 97.1, 126.4 189.2, 191.1; pl. palas 32.6, 164.1. S.f. 1. «spalla»: al singolare usato esclusivamente nella locuzione levaresi in pala «addossarsi l’onere di rispondere per evizione (ossia: ‘prendersi sulle spalle’)» (cfr. DES, s.v. pala): cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini 96.2. 2. «pendio, falda collinare o montana»: et ipsa domestica de Mura d’Ulumos cun sas palas de Turre et cun s’ortu suo dessas benas de Turre 164.1; 3. con valore avverbiale «dietro, alle spalle di»: derectu assu urbidu de Selaki ck’est palas assu masognu 32.6.

palatiu, 27.1. S.m. «palazzo»: cambiu ki fegi cun juigi Guiielemu in su palatiu de corte de Fununi 27.1.

palma, 2.6, 4.1, 37.4, 93.7, 208.6, 210.1. S.f. esclusivamente nella locuzione dominica de palma «domenica delle palme».

pannu, 70.2. S.m. «panno»: et ·XI· cubita de pannu in ·IIII· oberas 70.2.

paradisu, 67.5, 131.20, 148.10 (paradisum 146.8). S.m «paradiso» (sempre in clausole formulari): isbertinetillu Deus de magine sua et de via de paradisu 67.5; et post morte sua non appat paradisu 131.20.

paraula, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 177.1, 209.1, 209.2, 209.3, 210.1. S.f. «parola»: 1. nella locuzione dare paraula dare promessa o assicurazione: petiili boluntate assu donnu meu […] ki mi daret paraula d’offerremi a sancta Maria de Bonarcatu […] Et isse narretimi ca «fagellu c’a mimi bene plagit et bonu mi parit et paraula ti ‘n’ do» 3.1-2; 2. «delega»: Ego Nicolau, priore de Bonarcadu, et Pedru de Figos, armentariu de logu, partirus sos serbos c’amus in Agustis per paraula de iuike 177.1: questa accezione può evincersi da quanto in 100.1: facio recordatione de sas particiones dessa domo d’Austis, ka mi mandait iudice sere Ugo de Bassu cun su curadore donnu Bonacorsu a partire sos homines ki aviamus in comune in Agustis.

pare, 1.6, 1.10, 1.16, 11.3, 25.17, 27.5, 28.3, 29.1, 36.8, 67.3, 82.1, 83.1, 86.2, 92.3, 92.5, 100.26, 107.2, 122.4, 127.5, 132.2, 134.3, 134.7, 137.1, 144.6, 156.13, 161.3, 161.4, 161.10, 165.4 (due volte), 170.2, 183.3, 207.1, 207.3 (pari, 1.6, 1.15, 23.1, 28.6, 32.10, 98.1, 101.1, 129.1, 129.3, 221.1; bare 120.1; bari 121.2) ad boluntade bona de bare 120.1. Avv. sempre in locuzione: a) in pare «insieme»: Kertarunt in pare Terico Pisanu mandadore de clesia et Orçoco de Martis 92.5; homines c’aviamus in pari cun s’archipiscobu Bernardu d’ Arbaree 98.1; b) de pare: segaresi de pare: ritagliarsi (nella sua superficie)/separarsi, stralciandosi da un’altra superficie: et segatsi de pare cun Zinzau 1.6; in co semus et bikinos de pare (vicini l’un l’altro) 183.3; c) ladus a pare «metà per ciascuno»: partindollu ladus a pare cun clesia 1.10; d) cun boluntate de pare «di comune accordo»: canbiando cun boluntate de pare 11.3; a plakimentu bonu de pare «con reciproca soddisfazione, di comune accordo»: et cambiarus a plakimentu bonu de pare 28.3; e) capud a pare «del/per il medesimo uguale valore (economico)»: Et deilli ·I· ebba capud a pare et clomplilli prezu 107.2; f) ispiiaresi de pare «risolvere di comune accordo»: Ispiiarus·nos de pare dave Monte sanctu ki non bi arramasit serbu apus iudice 100.26; g) afliscaresi a pare «ritornare al, ricongiungersi con il punto di partenza (detto del confine territoriale)»: et collat totue sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa derectu assu crastu mannu […] derectu assu iumpadoriu de su e[r]riu et dae via qui fag[u]int sos de Solarussa a Tramazza et afliscatsi a pari 32.6 […]10.

parente, 25.3, 162.5, 174.2; pl. parentes 99.3, 99.7, 132.4 (due volte), 144.1, 144.8, 146.2, 151.3, 151.4, 151.6, 190.2. S.m. 1. al sing. «parente»: ki fudi parente suo et arresposit pro eu 25.3; fuivit cun sos fiios ka si teniat parente de iuike Mariane 174.2; pro remissione dessos pecados meos et de omnia parente meu 162.5; 2. al pl. «genitori»: pro anima mea et de parentes meos daunde lo cognosco su regnu de Arbore 144.1; Iudicait isse a bature ego testimonios ca servirunt a clesia, ipsas et parentes issoro 151.4.

pares 1.10, 137.1, 144.4, 160.2, 161.12 (paris 36.8). Avv. «insieme»: partindo pares (condividendo) cun su regnu 1.10; 2. Partire pares «dividere metà per ciascuno»: et dessu latus meu parzantillu pares. S’una parte apant frates meos et iss’atera parte poniolla a sancta Maria de Bonarcatu et tudentimi in iostra 160.2/3; 3. fagersi pares «congiungersi»: usque ad co si faget pares cun nuraki albu 161.12.

pariare, 11.3. V.tr. «pareggiare il conto, pagare»: d’ispiiaremila a ssanta Maria et pariare a rregnu libra ·I· de argentu 11.3.

[parrere], ind. pr. 3a parit 3.2 178/9.7, 178/9.8, 209.2; impf. 3a pariat 31.3, 99.8; pf. 3a parsit 25.13, 92.9, 104.7, 121.5, 161.14, 172.7, 173.9, 178/9.6 (parsitiminde 131.1). V.intr. «parere, sembrare, esser dell’avviso»: bonu mi parit et paraula ti ‘n’ do 3.2; Parsit resone assa iustitia ca ll’avia binkidu 25.13; si assa morte non pariat bonu assos fiios, dare sos fiios parzone d’unu fiiu 31.3; Percontedi iudice a sa corona kiteu ndellis pariat 99.8; Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale 131.1; kiteu ve parit de f[ager] dessu condage ki fuit falsu 178/9.

paris. Vedi pares.

parte, 1.19, 4.3, 7.1, 12.4, 18.1, 20.2, 21. 11, 24.5, 26.4, 30.1, 30.3, 32.8, 33.9, 36.12, 37.2, 37.5, 86.4, 92.6, 102.2, 113.6, 122.6 (due volte), 122.7 (tre volte), 128.1, 160.3 (due volte), 161.6, 162.3, 163.1, 168.6, 172.5, 176.4 (due volte) 178/9.7, 178/9.9, 184.2 (due volte), 185.1, 189.1, 191.1, 200.1, 203.1, 203.3, 207.7, 210.3, 213.1, 218.2, 219.14 (partem 33.11; parti 25.18, 94.2, 100.27, 127.4). S.f. «parte»: 1. «porzione»: Et sa parte de sa mugiere, si obierit sine filiis, remaneat tota assa domo de sancta Maria 12.4; maiores ki levaant sa parti pro iudice 100.27; S’una parte apant frates meos et iss’atera parte poniolla a sancta Maria de Bonarcatu 160.3; ca s’aviat appida sa parte sua 168.6; de tres partes una (un terzo) 18.1; 2. «lato (anche di una superficie territoriale)»: da s’attera parte sa terra de sancta Anna 7.1; getadura de birga per parte ((estendentesi) per una birga (gettata) da ciascuno dei bordi di esso) 162.3; 3. «(aver) parte, diritto, pretesa»: sene avere parte nen liberu nen serbu aienu 1.19; in clausola latineggiante «sorte»: Et habeat partem cun iniquo Herode 33.11; 4. in locuzione dae parte de «da parte di, in vece di»: c’arreiat corona dae parte de iudice 178/9.7; 5. Divisione amministrativa corrispondente alla curatoria: kantu avia in parte de Mili 4.3; curadore de parte de Miili 20.2, 24.5, 37.5, 102.2; curadores de parte Valenza 33.9; cantu appo in parte de Miile 37.2; curadore de parte de Gilciver 86.4; maiores de parte de Miili 92.6; curadore de parte de Bonurçuli 122.6; ki fudi curadore de parti de Miili 127.4.

parti. Vedi parte.

particione, 83.1, 101.3, 124.4, 127.5, 167.19, 168.5 (partitione, 29.5, 29.8, 80.4, 82.14); pl. particiones 100.1. S.f. «divisione» (usata esclusivamente per spartizione di servi): Et icusta partitione fegerus a bene fagiri 29.5; Ego Thomas, conbersu de Bonarcadu, facio recordatione de sas particiones dessa domo d’Austis 100.1; Custa particione fuit facta in Masone de Cabras davenanti Ugo de Bassu iudice d’ Arboree 101.3; ca «furunt partidus» et ca «fudi sa particione in su condage de sancta Maria» 168.5.

partidura, 100.27. S.f. «divisione (di servi)».

partimentu, 166.3. S.m. «divisione (di servi)»: Custu partimentu amus factu, sos donnos, a bene 166.3.

partione, 82.1, 82.14 (due volte). S.f. «divisione (di servi)»: Ego Girardo, prior de Bonarcato, facio partione cun iudice 82.1.

partire 29.4, 69.2, 100.1, 100.3, 154.1, 160.2, 165.4; ind. pr. 1a parço 159.2; 6a partent 1.15, 207.1; impf. 3a partiat 113.7, 149.4, 203.3; 4a partiamus 156.6, 156.11; 6a partiant 134.3; pf. 1a partivi 22.1, 76.1, 84.1, 86.2, 89.3, 90.1, 91.1, 103.1, 117.1, 124.1, 127.1, 129.1, 149.1, 166.1, 167.1, 205.1, 206.1, 220.1; 4a partirus 28.2, 28.7, 69.3, 80.1, 100.6, 100.9, 100.11, 100.14, 100.15, 100.16, 100.17, 100.19, 111.3, 111.4, 123.1, 123.5, 123.7, 129.3, 150.5, 150.7, 150.9, 150.10, 152.1, 156.10, 156.13, 177.1 (partirusillos 113.3; partivimusillos 156.2; partimus 80.2, 155.1); pf. passivo 6a furunt partitos, 156.13 (furunt partidus 168.5); cong. pr. 3a partant 33.4 (parzantillu 160.2); gerun. partindo 1.10, 36.8, 156.9 (partindollos 155.5; partindollu 1.10; partindolo 36.8). V.tr. «dividere»: 1. Postea partirus cun Frevare Coco, mandatore de regnum 69.3; partivi fiios de Iohanne Titu et de Margarita Galare 76.1; mi mandait iudice […] a partire sos homines ki aviamus in comune in Agustis 100.1; Goantine de Serra, in cuia corona partirus sendo iudice maiore in Genua 123.7; Kertei pro Vera Porkellu et binki pro·lla et partirus sos fiios: levei ego ad Orçoco e iudice a Torbeni e a Gostantine latus latus 150.5; Post c’ant ispiiare et partire sa causa inter me et muliere mea, su latus dessa causa de muliere mea fazat inde sa voluntate sua, et dessu latus meu parzantillu pares 160.2; torrari verbu, ca furunt partidus et ca fudi sa particione in su condage de sancta Maria 168.5; 1a partire cun «condividere»: porkile ki parço cun sorre mia Saragina 159.2; cun parçone ki dait Iusta Marki ad clesia ad ora dessa morte de s’ortu ki partiat cun Furadiçu 203.3; 2. «acquisire parte di un prodotto di attività economica come esazione di un diritto fiscale»: qui no lis levent paga et no lis partant pisque ni anbilla 33.4; 3. intr. Partire in pare o de pare «stare sul confine, spartire o condividere il confine fra due proprietà»:. et ergetsi in sa scala de su Fruscu ue partent de pari cun saltu de Sancte Eru 1.15; Comporeilli a Cipari Capai terra de ortu tenendo assa de clesia post monasterio et ad Iorgi su frate in co partiant in pare 134.3.

partitione. Vedi paticione.

partjone. Vedi parzone.

paru, 184.1. S.m. «acquisto, acquisizione»: faço recordatione de paru et de comporu canto appo fatu assa domo de sanctu Iorgi de Calcaria 184.1.

parzone, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17 (tre volte), 1.22, 1.23, 5.2, 8.3, 9.2, 10.3, 27.2, 31.3, 36.10, 67.2, 143.2, 148.10, 175.2, 182.2, 185.1, 200.1, 214.3, 215, 216.1, (parçone 37.3, 38.2, 54.1, 67.7, 105.2, 106.1, 107.1, 114.2 (due volte), 122.9, 127.5, 130.1, 131.20, 133.15, 134.4, 134.6, 134.8, 134.9, 135.1, 143.5; 143.8, 143.10, 143.12, 145.12, 146.8, 156, 157.3, 157.6, 157.8, 158.2, 159.2, 169.1, 169.3, 180.1 (tre volte), 181.1 (due volte), 182.2, 184.2, 186.1, 187.1, 188.1, 189.1, 190.1, 191.1, 195.2 (due volte), 195.3, 196.1 (due volte), 196.3, 197.1, 198.1, 199.1 (due volte), 201.1, 202.1, 203.1, 203.3, 207.2, 207.4 (due volte), 207.5, 207.11, 207.12, 211.12, 215.1, 217.2; partjone 9.3; bartone 106.2); pl. parzones 38.1, (parçones 38.2). S.f. 1. «parte di una proprietà o di un’eredità, o di un’estensione territoriale»: e cun sa parzone cantu aviat Tericco de Scopedu de serbos, de ankillas et de paules e de puzus striliges 1.12; Et impromisit et platicait a morte sua parzone kantu at avere unu de fiios suos 8.3; Posi ·I· boe et ·I· cuba et ·II· parzones de vinia 38.1; Comporeillis a Salamo Milia et a Salui, su connadu, parçone issoro in Pubusone 54.1; Sissi sa bartone sua a clesia la vendit 106.3; 1a. quota che spetta in una divisione di figli di una coppia servi in proprietà rispettiva di due proprietari diversi: ki levavant parçone pro iudice plagendonos a pare 127.5; 2. Nelle clausole formulari «sorte»: et apat parzone cum Herode et cun Iudas traditore et cun diabolus in infernum 148.10.

pasker, 183.2. V. intr. «pascere»: Ditili in Agustis de stare cund onnia causa sua pro iaker et pro pasker in sas mandras d’Aloy 183.2.

passassione, 141.3. S.f. parrebbe doversi intendere i servi in proprietà del monastero che testimoniano con i colivertos: Cun testimonios tota passassione de clesia et cun colivertos quantos ie furunt 141.3.

pastu, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 34.2, 36.7, 144.8, 164.1, 176.3. S.m. «pascolo»: ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu 1.5

patre, 21.1, 21.2, 25.8, 25.12, 100.19, 113.5, 114.2, 114.5, 132.12, 133.2, 133.3, 133.5, 133.7, 133.10, 133.11, 153.4, 154.2, 154.3 (due volte), 155.1, 173.8, 174.4, 174.5 (patri 20.1, 102.1, 104.6, 129.1; padre 25.11, 33.2, 32.6, 178/9.4, 178/9.5, 196.3, 219.2, 219.3; padri 34.1, 218.1; patrem 133.14); pl. patres 67.6, 88.6, 122.9, 145.11, 148.10. S.m. «padre»: kerto cun su priore pro ·XXX· porcos, ke prestait patre miu a sancta Maria 21.1; libera et de mama et de patre 25.8; donatione qui fecit donnu Ugo de Basso padre meu 33.1/2; deum patrem omnipotentem 133.14; levarunt apus patre 153.4; al pl. sempre usato in clausole formulari latineggianti: Et appat anathema de ·XII· apostolos […] de ·CCCXVIII· patres sanctos qui canones disposuerunt 67.6.

patrona, 36.1. S.f. «patrona».

patru. Vedi padru.

paules. Vedi padule.

pauperum, 131.13. La voce è stata a lungo oggetto di dibattito fra storici e filologi, soprattutto per ciò che concerne il suo esatto significato e la sua origine storica ed etimologica, soprattutto perché i pauperos della Sardegna medievale appaiono spesso… ‘ricchi’. Più recentemente G. Paulis (cfr. paulis 1983, pp. 99-108) ha prospettato la solida ipotesi che in realtà la parola sarda medievale, pur derivando certo dal latino pauper, sia un calco tardo-antico o romanzo per interpretare i termini greco-bizantini pénetes e ptokoí, ossia persone di ceto sociale inferiore o più ‘debole’, ma non per questo necessariamente ‘povere’ (in opposizione ai magistroi, il ceto più ‘potente’ ma non necessariamente ricco); la popolazione rurale, nella società bizantina, apparteneva ai pénetes e ptokoí, cioè ai pauperos, donde il termine sardo paperile, anticamente la terra dei paperos (cfr. DES, s.v. pàperu e qui sopra s.v. aperile), oggi ‘pascolo, maggese’. Nel nostro testo la voce pauperu occorre una sola volta: Et non appat ausum nullum hominem non iudice et non pauperum a tollerende custos homines dave servitiu de sancta Maria de Bonarcatu 131.13; essa pare qui individuare delle persone all’interno della famiglia giudicale: G. Paulis (ivi, p.108) ipotizza che i Sardi, già facenti parte della classe dei ptokoí o ‘deboli’ in epoca bizantina, mentrte i ‘potenti’ erano proprio i Bizantini, i Sardi dunque, una volta allentatosi il legame con Bisanzio, avrebberro assunto, nelle famiglie di maggiore spicco, un rango sociale superiore, ma il nome pauperu sarebbe loro rimasto sia pure con significato opposto a quello di partenza.

peale, 11.3. S.m. nella locuzione a peale de «al piede di, sotto a»: et clompet a peale dessa funtana 11.3.

[paeccadu], pl. peccados 20.1, 34.1, 36.15, 102.1, 217.1 (pecados 162.5; pecadus 33.6; peccatos 10.1; pecactos 218.1). S.m. «peccato», sempre nella formula del tipo: et pro remissione de sus peccados meos 20.1.

peccator, 134.1. Ego Boniço peccator, monachus et priore sancte Marie de Bonarcatu ki faço custa carta 134.1.

peccatos. Vedi peccadu.

pecuiare. Vedi peguiare.

peculiu, 41.1 (pecuiu 43.1). S.m. «bestiame»: et deilis vacca in sollu et sollu de peculiu 41.1.

pede. Vedi pee.

[pedire], ind. pf. 1a pedivili 162.1 (pedivilli 119.1; petilli 210.1; petivillu 110.1; petivilli 39.2, 147.2, 209.1); 3a pedivitimi 122.2, 170.1 (pedivitse 25.3; petivimilla 12.2, 26.2); gerun. pedindomi, 86.3. V.tr. «chiedere, richiedere»: pedindomi ipse merkee pro dareli sos barones, et ego fegindelli boluntade 86.3; Pedivili assu donnu meu iudice Barusone sa die ki mi daret asoltura de fager molinos in Bonorcadu et in Calcaria et in Miile pikinnu 162.1; Terico Melone fuit servum de iudice et ego petivillu; et ipse pro honore sua dedimillu 110.1.

pedra Vedi petra.

pee, 27.4 (due volte), 28.2 (due volte), 28.4 (due volte), 28.8 (due volte), 28.9 (due volte), 28.10, 29.3 (tre volte), 29.4 (pede 21.8, 167.15); pl. pees 28.2 (due volte), 29.3, 130.2, 130.3 (due volte) (pedes 87.3, 148.6, 219.10). S.m 1. «piede»: Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore 21.8; 2. «la quarta quota o porzione di una proprietà di un servo»: Arramasit ad iuigi su ladus et pee et iss’ateru pee a sanctu Paulu 27.4; Iohanne de Urri, ubi aviat sanctu Georgii ·III· pees et sanctu Gregorii unu pee 28.2; Dolli tres pedes de Barusone Puliga 87.3; Et furunt ipsos homines decem et octo inter intreos et latus et pedes 148.6; 3. al pl. può significare «ai piedi di, sotto, in basso rispetto a»: et atera terra capud ad billa, pees a s ‘ortu de Puriose de Lella et cabiçale a corte de Troodori d’Ardu 130.2.

[pegus], pl. pegos 131.17. S.m. «bestia, capo di bestiame»: Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu 131.17.

peguiare, 1.15, 1.19, 36.12, 207.7, 210.4 (pecuiare 4.4, 171.5); pl. peguiares 164.1. Agg. «di proprietà privata, particolare»: E dolli su saltu meo peguiare de Serra de Castula 1.15; Da oe nanti siat pecuiare de sancta Maria de Vonarcatu totu su meu 4.4; ki ponnet in manu ad Bera d’Açene assu priore pro sancta Maria pr’ankilla sua pecuiare 171.5; Da oe nanti siat peguiare de sancta Maria de Bonarcadu totu su meu 210.4.

[pelle], pl. pelles 131.18. «pelle, pelliccia (d’animale)»: Non appat ausu non curatore et non maiore de canes […] a tollerellis non peza, non pelles 131.18.

[penedentiare] ind. pf. 3a penedentiedi 94.2, 95.1 (penedentiait 182.3). V.tr. «confessare, dare la penitenza sacramentale, raccogliere le ultime volontà»: Testes: donnu Comida de Sivi, su prebiteru ki llu penedentiedi 94.2.

penitentia, 138.1 (penitentiam 138.1). S.f. «penitenza, confessione»: Bennitimi ad penitentiam Zipari Cappay prossu fiiu ki lanzedi de virga a manu sua; et ego deilli penitentia 138.1.

per, 1.17, 2.7, 15.4, 21.7, 33.5, 36.5, 66.8, 71.3, 131.15 (due volte), 162.3, 170.3, 171.2, 177.1, 207.5, 208.7, 219.9. Prep., indica: 1. luogo, spazio: sa parzone […] cantu aviat per totu logu 1.17; 2. tempo: servireminde de s’arte sua per temporale in vita sua 170.3; 3. causa: Bennit Comida de Corte mandatore de sancte Eru a Bonarcatu per comandamentu dessa donna 71.3; N’a ateru serviçu de logu non si levent non per curadore et non per maiore de scolca 131.15; 4. mezzo: su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos 15.4; Mandait nunça per carta 171.2; 5. distributivo getadura de birga per parte 162.3; 6. altre locuzioni: boleant tenne·illu per sa persona (volevano arrestarlo, trattenerlo in persona) 21.7; c’avia ego binkidu per rasone (secondo ragione) 2.7; non i at bias in icussu per ista + {cruke} 66.8.

percontait. Vedi precontare.

[perdere], ind. pr. 1a perdo 25.16; pf. 3a perdit 21.2 (due volte), 219.3, 219.3. V.tr. «perdere»: Pusco perdo ad fiios meos, non mi bolio bogare de·llu 25.16; perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de serbire; et pro custu serbizu ke perdit, li levait kustos porcos pro ke kertas como 21.2.

[perdonare], ind. pf. 1a perdonai 21.10 (due volte); 219.13 (due volte); 6a perdonarunt 219.11 (perdonarun 21.8). V.tr. «perdonare»: Et perdonai su kertu k’aviat fatu megu pro sos porcos 21.10; 2. «condonare»: pro amore meu li perdonarun onnia kantu li kereant 21.8.

perpetuum, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 33.7, 36.7. S.m. nella locuzione in perpetuum: «in perpetuo, per sempre»: qui siat de Sancta Maria de Bonarcadu in perpetuum 33.7.

persona, 21.7, 21. 10, 219.13 (persone 2.10, 208.11, 219.9). S.f. «persona»: Et ipse Trogotori Seke bennit sa persone sua (egli stesso in persona) a Billa longa et torredimi custu fundamentu 2.10; et boleant tenne·illu per sa persona (volevano trattenerlo, arrestarlo) 21.7.

pertenencia, 161.9. S.f. «pertinenza, ciò che è pertinente, circostante a una proprietà o entità territoriale»: fuit villa isfata […] et iudice Comida la deit a donnu Piciellu de Seço cun tota sa pertenencia sua 161.9.

[pertenere], ind. pr. 3a pertenet 183.2 (pertinet 158.2). V.intr. «esser pertinente o circostante a una proprietà o entità territoriale»: in totu s’aperile cantu si pertenet assa villa d’Agustis 183.2.

[pertinere], ind. pr. 3a pertinet «toccare, spettare secondo diritto»: et parçone de Cucusa, sorrastra mia ki morivit enea, sa cantu mi ’nde pertinet a mimi 158.2.

[pertusu], pertusa 133.2, 144.6, 145.2. Agg. «bucato»: sempre nell’indicazione toponomastica relativa al su saltu de Petra pertusa.

perunu, 2.7, 30.4, 33.4, 33.6, 33.8, 97.1, 128.1, 208.7; f. peruna 21.10, 219.13. Agg. indefinito «nessuno»: ki non mi ’nde kertaret plus perunu homine 2.7; et non li levent pisque de perunu tempus 33.4.

[pesare(si)], ind. pf. 3a pesaise 168.5 (pesesi, 168.5); part. pass. f. pl. pesadas 132.19. V.intr. «alzarsi, innalzare»: Sendo sos ferros cagentes et issas furcas pesadas 132.19; et pesaise donnu Comida de Cepera ad torrari verbu 168.5; per l’espressione pesaresi in palas vedi sopra s.v. pala.

petiili. Vedi pedire.

petra, 1.4 (due volte), 1.8, 1.15, 1.20, 32.6, 36.6 (due volte), 122.4, 144.4 (due volte), 144.6; 145.2, 158.4, 158.5, 170.4, 207.1 (pedra 34.3, (due volte), 176.2, 207.9); pl. petras 1.20, 114.4 (due volte), 119.2, 158.5 (pedras 161.11 (due volte), 207.9). S.f. «pietra»: 1. Quasi sempre usato come termine che concorre alla formazione di denominazioni toponimiche: et molliat a petra de niu de corbu 1.4; erriu de petra de cavallu 1.4; e molliat a petra dessu cipiri 1.8; e benit a petra de Scudu 1.15; et benit assa petra de sa gruge d’ena de Cerkis et benit assas petras d’ariola de donna 1.20; derectu assa petra pickina 32.6; deretu ad pedra de Rosa, deretu ad pedra de curadore 34.3; issu saltu de clesia de Petra Pertusa 144.6; altera in Petra de sancta Maria 158.4; alteras in Masone de petras ante sa vinia de sos d’Orruvu 158.5; et benit ad sa mura dessa sogaria de Pedra lada 176.2; 1a. o come punto di riferimento topografico: sa terra longa dessas petras in co ’nke vamus a sSepoy 114.4; issa terra rodunda dessas petras 114.4; fusca assas petras fictas 119.2; usque ad pedras colbadas de Murtas 161.11; derectu assa bia de logu de colletoriu ue sun sas pedras 161.11; 2. «pietra masso»: Dollilu dave in co si segat dave s’ariola de clesia et falat via deretu assa + {cruke} ki est facta in issa petra suta su sueriu pares cun issu quercu de Mariane de Scanu et ergetsi assu castru de Serra de Copios ubi est facta sa + {cruke} in issa petra 144.4; 2a. con valore collettivo non numerabile: deilli sa terra et issa petra, k’est ive, pro fraigare 170.4.

peza, 42.1, 46.1, 131.18, 134.3, 134.7, 143.3, 143.6, 157.3, 157.4 (peça 105.2). S.f. «carne di animale macellato»: Et fegindellis kis tremisse issoro inter peza caprina et laore 134.3.

piccinnu. Vedi pikinnu.

pichinno. Vedi pikinnu.

picinnu Vedi pikinnu.

picinu. Vedi pikinnu.

pikinnu, 1.21, 24.1, 161.12, 162.1, 180.2, 181.2, 187.2, 192.2, 198.2, 207.6, 207.7 (due volte), 207.10 (piccinnu, 128.1 (due volte); piccinu 36.12; picinnu 1.18, 1.19 (due volte), 78.1; picinu 36.12; picchinno 17.4); f. pickina 32.6. Agg. «piccolo»; usato quasi sempre in denominazione toponimica, per lo più Miili pikinnu (Miili piccinnu 128.1; Milo pichinno 17.4, in carta in latino); Gergun picinnu 78.1, o come attributo di sostantivi usati come punto di rifierimento topografico: e benit a nuraki picinnu 1.18; et clompet a nuraki pikinnu 1.21; derectu assa petra pickina 32.6.

[pira], pl. piras 34.3. S.f. «pera»: derectu ad piras sfertas 34.3.

piscare, 33.3. V.tr. «pescare»: pro piscare in mare de Ponte cun duas barcas et in mare vivu 33.3.

pischina, 19.2 (piscina 39.2, 44.1; pisquina 18.1, 30.1, 31.2). S.f. «pozza d’acqua, acquitrino»: deretu a pischina d’equas 19.2.

piscina. Vedi pischina.

piscobu, 1.4, 3.4, 20.2, 36.6, 37.5, 87.4, 93.7 (tre volte), 102.2, 110.3 (due volte), 122.6 (tre volte), 125.2 (tre volte), 144.10 (tre volte), 178/9.9 (due volte), 209.5, 218.2 (piscopu 19.4, 30.2, 31.4, 164.2, 166.1, 166.2.9, 172, 176.3, 176.4 (due volte); biscobu 1.8; episcopu 33.9 (due volte), 39.3, 144.10, 158.3.). S.m. «vescovo»: e benit assu castru de monticlu de piscobu 1.4; donnu Bonacorsu piscobu de sancta Iusta 3.4; Gunari de Scuru, episcopu de Terralba 33.9.

pisque, 33.4 (due volte). S.m. «pesce»: Et siant liberos que no lis levent paga et non li levent pisque 33.4.

pisquera, 33.7. S.f. «peschiera»: Et fatoli donatione juntamente de su riu Monte, qui est iuntu a sa pisquera de mare Ponte, qui lu narran riu Zenu 33.7.

pisquina. Vedi pischina.

pladigait. Vedi platigare.

pladigarunt. Vedi platigare.

plagit. Vedi plagere.

plagende. Vedi plagere.

plagere, ind. impf. 3a plakiat 21.4 (plaguiat 219.5); pf. 3a plakit 2.7, 208.7 (plagit 3.2; plaguit 209.2); 6a plakerunt 151.5; ind. fut. 3a ad plagere 178/9.8; fut. ant. in formule latineggianti placuerit 145.11, 161.19; gerun. plagende 100.27 (plagendolli 126.3; plagendo·nos 86.2 127.5, 137.1; plakendeli 100.23). V.intr. 1. «piacere, esser gradito»: fagellu c’a mimi bene plagit et bonu mi parit 3.2; Et ego batusi testimonios bonos ki lli plakerunt ad isse et ad tota corona 151.5; Iudex inde faciat su k’illi ad plagere 178/9.8; 2. «ritenere giusto»: Plakit assu markesu et a totu sos liberos cantos furunt cussa die in corona ki mi torrarent custu fundamentu 2.7; 3. «essere nell’arbitrio di qualcuno»: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; 4. «essere d’accordo»: Custa partidura fegerus plagende assu curadore et assos maiores 100.27; 4a. nella formula plagendonos a pare «di comune accordo»; 4b. nelle formule latineggianti: Et cui non placuerit et condempnaverit hec ordinatio, habeat maledictione de Deus 145.11.

plakimentu, 25.17, 27.5, 28.3, 28.6. S.m. «gradimento accordo», sempre nella formula a plakimentu bonu de pare «di comume accordo»: Et adcordarus plagendo·nos impare in sa corona ad plakimentu bonu de pare 25.17; cambiarus a plakimentu bonu de pare 28.3.

[plantare], ind. pf. 3a plantavit 131.3. V.tr. «piantare»: fegit sibi domum et plantavit vinea 131.3.

[platigare] ind. pf. 1a platicai 10.3 (platigai 217.2); 3a platicait 8.3, 9.2 (platigait 215.1, 216.1; pladigait 214.3); 6a pladigarunt 170.5; trap. pross. 1a avia platicatu (avia platigadu 209.8). V.tr. «promettere»: secundu co avia platicatu 3.7; Et impromisit et platicait a morte sua parzone kantu at avere unu de fiios suos 8.3; Et platicai a morte mia parzone de unu fiio miu de onnia kantu ap’ avere intro de domo et foras de domo, terras et bingnas et vaccas et boes 10.3.

plaza, 9.3, 70.1, 79.2, 158.2 (due volte), 158.5, 158.5 (tre volte), (plaça 114.2, 114.3, 198.1.); pl. plaças 114.5, 199.2. S.f. «appezzamento di terreno di non ampie dimensioni nelle adiacenze della domu»: comporeilli ad Abisatu et a Corsa Cankella […] plaza in Cellevane 70.1; apatsinde prode sancta Maria dessa plaza mia cun sas domos et issas binias et omnia quantu appo 79.2.

Plominos, 145.7 (Plominus 99.1). S.m. «il regno o giudicato di Càlari»: donnu Hugo de Bassu iudice d’Arboree, c’aviat tandu su mesu dessu logu et ipsu ateru mesu fuit de donnu Guigelmu marchesu, iudice de Plominus 99.1; Et sunt testes: donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun onnia clericatu suo; et iudice Costantine de Plominos, iudice Gunnari de Logudore, iudice Gostantine gallulesu 145.6-7.

plus, 2.7, 25.15, 208.7. Avv. «più, ancora, ulteriormente»: ki non mi ’nde kertaret plus perunu homine 2.7; Non boio k’istis plus cum su serbu de sanctu Jorgi de Calcaria 25.15.

podestade Vedi potestate.

podestava Vedi potestare.

podiat Vedi potere

polliricata, 8.2 (pullerigada,214.2). Agg. f. «(cavalla) che ha figliato»: et dedit tando […] unu cavallu et una ebba polliricata 8.2.

pomu, 105.2, 134.2 (pumu 200.1). S.m. 1. «frutto»: posi ad ortu de cedru et de omnia pomu 134.2; 2. «frutteto»: Conperei ad Sissi Cabru sa parçone sua dessu cuniadu cun binia et cun pomu 105.2; cantu aviat in parte de Miile […] terra et flgu et bide et de onnia pumu et binia de Gaini 200.1.

ponne, 199.2 (ponneve 133.2); ind. pr. 1a ponio 115.4, 158.1 (pono 38.2; poniolla 160.3; poniollos 1.17, 131.10, 207.5; poniove, 159.2); 4a ponnemus 23.2 (ponemusillu 146.1; ponimus 221.2); impf. 3a poniat 130.4; 4a poniamus 132.5; pf. 1a posi 38.1, 134.2, 146.3, 146.5 (posillos 131.2, 133.7; posillu 131.6; posimi 173.3); 3a posit 5.1 (due volte), 6.1, 7.1, 19.1, 20.1, 30.3, 31.3, 40.1, 86.1, 94.1, 95.1, 99.5, 102.1, 106.1, 114.2, 118.1, 119.3, 120.1, 128.1, 130.1, 130.2, 132.12, 139.1, 142.1, 158.2, 161.9, 161.14, 165.4, 168.3, 169.1, 169.4, 169.5, 174.7, 178/9.7, 182.2, 192.1, 196.3, 198.1, 200.1, 202.1, 211.1 (due volte), 212.1, 213.1, 218.1 (positilla 71.3; positilli 178/9.5; positillu 150.3, 154.1; positimila 172.8; positinkellos 132.2; positivillu 66.4; posuit 24.1, 77.1, 78.1, 134.9, 138.1, 140.1, 164.1, 176.1); 4a poserus 100.2; 6a poserunt 2.5, 2.6, 2.8, 93.5, 208.9 (poserun 208.5, 208.6; poseruntillos 161.8; poseruntillu 151.2; poseruntimi 2.4, 168.2, 208.4); pass. pross. 1a apo postu 122.5, ppf. 3a poserat 1.16, 2.1, 133.2, 133.3, 133.5, 133.7, 207.2, 208.1; trap. pross. 3a aviat posta 175.2; cong. impf 3a ponnet 171.5; gerun. ponendollos 132.21 (ponendomi 4.2, 210.2; ponendove 1.19, 36.12, 207.7). V.tr. «porre in donazione, donare»: su fundamentu ki poserat Mariane d’Orruu de Nuragi de vinias ad sancta Maria de Bonarcatu in Billa longa 2.1; Posit Grega de Sivi una terra a clesia 6.1; et posuit pro anima sua ad sancta Maria de Bonarcatu ·I· terra in Cellevane 77.1; 2. «stabilire, disporre, ordinare»: Et osca poserunt atteru postu a mercuris de senudu 2.5; Et posit […] dare sos fiios parzone d’unu fiiu 31.3; Troodori de Stavara, ki mi dedi sa terra in co lli posit iudice 119.3; 3. «imporre: specie, ma non esclusivamente, in giudizio»: Et ego posillos ad iurare d’essere servos de iuvale 133.7; et positillu a iurare su curatore d’esser servu de sanctu Austinu 150.3; Positimi iudice a batuere su condagi a corona in co mi posit iudice 99.5; et issu servizu ki llis poserat patre vostru pro fagere a clesia a llu lassant 133.3; 4. «por(si), dispor(si), metter(si) (a fare qualcosa)»: Posimi a kertarende in corona de ser Bruno 173.3; Positillu iudice a su curatore de Barbaria […] a partire custos homines cun clesia 154.1; 5. «porre in un ufficio o funzione»: Poseruntillu a Gosantine de Lacon Lauri armentariu de Sollie. Kertait mecum, regende isse corona 151.2; 6. Ponne in manu(s) de «porre in proprietà o potestà di, consegnare, porre al cospetto di»: ponendomi ipse in manu de su priore donnu Petru Perusino 4.2; Donnu Laurençu ke arreiat sa corona tennit custa muiere et positimila in manus pro ankilla 172.8; 7. «piantare, impiantare (una terra) ad orto, frutteto, ecc.»: et ortu et binnias et arbores posuit a tortu desso priore de Bonarcadu 24.1; et posi ad ortu de cedru et de omnia pomu 134.2; terra de ponne ad ortu de gibulla 199.2.

populum, 144.10. S.m. «popolo»: et issos et populum quantu ibi fuit a sa sacratione sunt testes 144.10.

porcariu, 41.2, 66.5, 66.7, 150.10. S.m. «porcaro»: Abiatillu ad Artace porcariu su curatore 66.5; cun iurandonde Stephane su porcariu de clesia 66.7; Terico Puliga porcariu de regnu 150.10.

[porcinu], f. porcina, 42.1, 46.1. Agg. «porcino, di porco»: et deillis sollu de laore et peza porcina 42.1.

porcu, 43.1, 44.1, 214.2, 217.2; porcos 8.2, 10.2, 10.3, 15.3, 21.1, 21.2, 21.10, 66.6, 66.7, 67.3, 217.2, 219.2, 219.3, 219.13. S.m. «porco».

poriglos, 67.4, 145.9, (poriglus 161.17). S. m. pl., sempre nel sintagma poriglos de angarias (per angarias vedi alla voce) «comproprietari, per una data quota, di un cavallo sottoposto alla angaria, ossia al servizio postale» (cfr. paulis 1997, pp. 71-74: ivi la voce viene fatta derivare da lat. *pariculus con passaggio a > o per influsso della labiale iniziale; la voce sarebbe il diminutivo di par, paris ‘uguale, simile, compagno’ e viene equiparata al cumpagnone o cumpagno degli Statuti di Sassari; cfr. anche, ivi, le interpretazioni che sono state date precedentemente sulla voce e sul sintagma.

porkile, 159.2. S.m. «porcile».

portu, 85.4, 110.2, 110.4. S.m. «porto»: Mariane de Barca maiore de portu 85.4

pos. Vedi post.

posca, 156.10. Avv. «poi, dipoi»: Et posca partirus cun Comita de Serra 156.10.

post, 1.17, 33.8, 69.1, 115.2, 131.20, 133.11, 134.3, 134.9, 143.8, 144.2, 153.4, 153.6, 154.2, 160.2, 207.3 (pos 1.15, 79.2, 207.1; pus 1.15, 13.2, 19.2, 32.7, 32.8, 32.10, 100.15, 207.1). Avv. e prep. 1. «dopo»: Et pos morte mia apatsinde prode sancta Maria 79.2; 1a. post ca «dopo che»: Post c’ant ispiiare et partire sa causa inter me et muliere mea 160.2; 2. «al di là»: falat totue pos flumen de Cannavaria 1.15; et falat post flumen a nurake d’Olixandru 1.17; et calat pus bia derettu assa terra de Goantine Colome et affliscat 13.2; 3. «dietro»: terra de ortu tenendo assa de clesia post monasterio 134.3; 4. «da parte di»: et ·II· mi levarunt pus su maridu 100.15.

postea, 69.3, 132.6, 147.1. Avv. «poi, dipoi»: buiaria dessu regnu de iudice Constantini et postea de iudice Comita 132.6; sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1.

postu, 2.4 (due volte), 2.5 (due volte), 168.2, 168.4, 208.4 (due volte), 208.5 (due volte). S.m. «giorno convenuto e stabilito per presentarsi in giudizio»: Poseruntimi a mimi et ad ipsos a postu k’eo benne 2.4; benni ad su postu pregontadu 168.2.

posuit. Vedi ponnere.

potere, 23.2 (poter 221.2). ind. impf. 3a podiat 170.2; pf. 3a potuit 21.6, 219.8; fut. 4a amus potere 23.2 (amus poter 221.2). V. servile «potere»: kantu amus potere akatare 23.2; non potuit razone torrare si co li kereat ipse 21.6; et non podiat stare ivi pross’arrivalia 170.2.

potestade. Vedi potestate.

[potestare], ind. impf. podestava 25.6; cong. pr. 6a potestent; gerun. potestando 21.3, 115.1, 144.1, 219.4. V.tr. 1. «avere potestà, governare, reggere il governo»: Precontait donnu Barusone Spanu […] potestando ipse tando sa terra d’Arbaree pro iustitia 21.3; EGO IUDICE Orçoco de Çori potestando logu d’Arboree 115.1; fiios bonos, ki potestent su regnum post varicatione mea 144.2; 2. «prendere il sopravvento, dominare, acquisire la superiorità su qualcuno» (cfr. nota d’apparato in 25.6): viiat ca llu podestava 25.6.

potestate, 3.3, 36.3, 209.3 (potestade 21.3; podestade 219.4; potestatem 12.5, 12.6, 26.5, 26.6, 36.5 in formula latina in carta sarda). S.f. «potestà, potere, liceità»: Percontait […] si erat in potestade dessu donnu 21.3; et dediili in potestate sua onnia cantu avia 3.3; non habeat potestatem vendendi 12.5.

pradu. Vedi padru.

pratu. Vedi padru.

prebiteru, 66.1, 81.2, 82.14 (due volte), 94.2, 95.2, 98.5 (due volte), 107.1, 108.2, 113.7, 115.4, 124.1, 124.5, 126.3, 130.5 (tre volte), 137.1, 142.2, 146.6, 159.1, 160.4, 167.20, 168.1, 168.6, 169.6, 170.6, 180.2 (tre volte), 181.2 (tre volte), 182.3 (due volte), 184.1, 196.4, 198.2 (due volte), 202.2, 203.4 (preideru 2.3, 33.9, 124.5, 187.2, 188.1, 192.2 (tre volte), 196.4, 198.2, 208.3, 214.4; preitero 10.4 (tre volte), 12.7 (due volte), 26.7 (due volte), 175.4, 217.3 (due volte); preiteru 8.4, 18.3; preidaru 115.4; presbiter 68.1; prebiter 205.17; presbiteru 69.4, 73.4, 74.7, 90.1; preiti 11.4, 16.2 (due volte), 18.3, 30.2, 31.4 (due volte); previteru 13.3, 14.1, 14.2; previderu 132.1). «prete»: ego prebiteru Petru de Pau faço recordatione pro saltu de Gilcare 66.1; donnu Comida de Sivi, su prebiteru ki llu penedentiedi 94.2; donnu Iohanne Beglu prebiteru dessa clesia de Mura 124.5.

precontait. Vedi pregontare.

predictus, 12.6, 26.6 (predicto 12.5); f. predictam 12.5, 26.5. Agg. «predetto, succitato» (in formula latina): vellet predictam curiam vendere 12.5.

[pregare], ind. impf. 6a pregavant 170.6; pf. 1a pregai 21.8, 219.11; 3a pregaitimi 21.8, 219.10. V. tr. «pregare, scongiurare»: Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudike et ego pregai a iudike et a sos curatores 21.8; Testes: donnu Benedictu priore d’Oiastra et donnu Iohanne Santesu et donnu Petru Ursa prebiteru, ki mi ’nde pregavant pro darelilla 170.6.

pregontare, 100.2 (pregontaremi 168.2); ind. pf. 1a pregonteillu 131.4; 3a precontait 21.3 (percontait 178/9.7, 219.4; precontait 21.3; percontedi 99.8); part. pass. m. pregontadu 168.2. V.tr. «domandare»: Precontait donnu Barusone Spanu […] si erat in potestade de su donnu levare de su fatu de su serbu 21.3; Percontedi iudice a sa corona kiteu ndellis pariat 99.8; et percontait assos liberos, ki furunt in corona «kiteu ve parit de fager dessu condage ki fuit falsu?» 178/9.7; 2. «interrogare»: ki ’nde narrent sa meius beridadi k’enti iskire kerra de los pregontare 100.2; Poseruntimi ad pregontaremi et benni ad su postu pregontadu 168.2; 3. «richiedere»: et benni ad su postu pregontadu 168.2.

pregu, 190.2. S.m. «preghiera»: et pro pregu k’inde fegit donnu Petru de Figos armentariu de logu 190.2.

preideru. Vedi prebiteru.

preitero. Vedi prebiteru.

preiteru. Vedi prebiteru.

preiti. Vedi prebiteru.

presbiter. Vedi prebiteru.

presbiteru. Vedi prebiteru.

presente, 36.16; pl. presentes 36.16. Agg. «presente», anche con ellissi del sostantivo cui si riferisce «il presente atto»: in fide e pius testimonius resta su presente fato et firmado da testimonzus et de su notario apostolico Bernardu Ventrelij et de sus testimonzus presentes 36.16.

presentia, 3.3, 36.19, 209.3. S.f. «presenza»: in presentia sua 3.3.

presse, 131.5. S.f. «impellenza»: N’a ateru serviçu de logu non si levent […] pro nulla presse d’opus de logu 131.15.

[prestare], ind. pf. 3a prestait 21.1, 219.2. V.tr. «prestare»: pro ·XXX· porcos, ke prestait patre miu a sancta Maria 21.1.

pretio. Vedi prezu.

previderu. Vedi prebiteru.

previteru. Vedi prebiteru.

prezatura, 70.3. S.f. «apprezzamento (del valore venale)»: Testes dessa prezatura et dessu preçu 70.3.

prezu, 28.10, 42, 60.1, 67.3, 70.2, 105.2, 107.2, 134.7, 143.8, 157.7, 157.8, 157, 194.2 (preçu 42.1, 70.3, 157.3, 157.6, 184.2, 195.3, 197.1; pretio 12.5, 26.5, 26.6. (in formula latina)). S.m. «prezzo»: deindelli in dinaris sollos ·XXX· et clomplilli prezu 28.10.

primariu, 25.9, 67.3, 84.2, 89.2, 124.3, 153.6, 154.3, 155.4; primaria 69.1, 80.3, 153.4, 154.2, 155.3. 1. Agg. «primo (di primo grado)» Orzoco de Varca de Baratiri, fradili primariu de Alene de Zori 25.9; 1a. «primo (in ordine di successione)»: Iudice levait a Petru su primariu 84.2; Fegerunt ·VI· fiios: Torbini primariu et in factu suo Goantine et Jorgia et Ciçella et Istephane et Bera 89.2; Fegerunt duos fiios: Bitoria primaria 153.4; 2. con valore avverbiale, anche in locuzione, in primariu «per primo, primariamente»: Levainde primariu iugu iunctu 67.3; In primariu levedi ad sanctu Iorgi ad Sufia 124.3.

primis, 205.2. Nella locuzione in primis «primariamente, per primo»: In primis levedi sancta Maria d’Aristanis ad Goantine Taile 205.2.

primo. Vedi primus.

primu, 36.14. Agg. «primo»: comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus et donationes 36.14

primus, 23.4, 33.9, 67.4, 87.4, 98.5, 115.4, 122.6, 133.12, 146.5, 148.8, 162.6, 180.2 (primo 173.11). Agg. «primo», sempre in funzione predicativa, «per primo, in primo luogo, innanzi tutto», in formule del tipo: Testes: primus Deus et sancta Maria et donnu Nicolau, su priore 23.4; Testes: primo Deus et sancta Maria et ser Bruno, in cuia corona kertava 173.11.

prior. Vedi priore.

priore, 1.17, 2.1, 3.3, 3.6, 3.7, 4.2, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 11, 10.1, 11.1, 12.1, 12.5, 13.1, 15.2, 15.3, 16.1 (due volte), 18.1, 19.1, 20.1, 21.1 (due volte), 21.8, 22.1, 23.1, 23.4, 24.1, 25.1, 26.1, 26.6, 27.1, 28.1, 28.2, 28.4, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 37.1, 39.1, 63.1, 71.3, 79.1, 82.14, 84.1, 85.1, 90.1, 92.1, 93.1, 96.1, 99.1, 101.1, 102.1, 104.1, 105.1, 122.2, 123.1, 131.11, 132.1, 133.2, 134.1, 146.3, 148.9, 150.2, 151.1, 153.1, 155.1, 156.1, 157.2, 159.1, 159.3, 160.1, 161.1, 164.1, 170.6, 171.2, 171.5, 172.2, 172.6, 173.11 (due volte), 176.1, 177.1, 178/9.1, 178/9.4 (due volte), 180.1, 183.1, 187.2, 205.1, 206.1, 207.5, 208.1, 209.3, 209.7, 209.8, 210.2 150.2, 214.1, 214.4, 215.1, 216.2, 217.1, 218.1, 219.1, 219.2, 219.10, 220.1, 221.1 (prior, 12.5, 15.1, 24.1, 26.5, 70.1, 72.1, 74.1, 76.1, 80.1, 82.1, 83.1, 149.1, 172.1, 175.1). S.m. «priore»: poniollos et afirmolos in manu de su priore 1.17; Conversaise donnu Comita de Çepera a Deus et a sancta Maria de Vonarcatu in manu de su priore donnu Petru Perusino 8.1; Ego Benedictus prior sancte Marie de Bonorcanto fatio commemorationem dessa conversatione 15.1; et custu deti sende ego priore 15.2; dentillis disciplina issoro priore ki at essere 131.11; avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

pro, 1.5 (tre volte), 1.7 (due volte), 1.9 (due volte), 1.11 (tre volte), 1.23, 2.1 (due volte), 2.7, 2.8 (due volte), 2.10, 3.3, 3.5, 3.6, 8.1(due volte), 8.2, 9.3, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3 (due volte), 12.4, 12.5, 20.1 (quattro volte), 21.1, 21.2 (due volte), 21.3, 21.5, 21.8 (tre volte), 21.9, 21.10 (cinque volte), 24.5, 25.1, 25.3, 25.11, 25.17 (due volte), 26.1, 26.2, 26.3 (due volte), 26.4, 26.5, 26.6, 28.4, 28.10, 29.2 (due volte), 29.3 (due volte), 32.3, 33.1, 33.3 (due volte), 33.4 (due volte), 33.6, 34.1 (sei volte), 34.2 (due volte), 36 rubrica, 36.1 (tre volte), 36.2 (due volte), ecc.; forma elisa davanti a cvocale pr’ 171.5. La voce compare per circa 330 occorrenze. Prep.; forma con l’articolo le preposizioni articolate prossu 66.7, 72.3, 138.1, 145.7, 161.1 (pross’ 133.11); prossa 15.4, 23.1 (due volte), 33.6, 23.3, 30.1, 71.2, 183.3, 199.1, 202.1 (pross’ 170.2); prossos 25.2; prossas 23.3, 23.3; dà luogo con il pronome illu/-a/-os alle forme pro·llu 150.6; pro·lla 150.5, 150.7, 150.8, 150.9; pro·llos 72.4, 74.3, 74.7, 121.4, 121.5, 131.9, 132.10, 133.4, 148.2, 150.4, 153.2, 153.7, 174.4; dà luogo con il pronome issa/-os alle forme pro·ssa 171.3; pro·ssos 88.3.

Prep.: 1. Argomento, relazione a un argomento, a una questione, «relativamente a»: Et dolli asoltura pro custu saltu ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu 1.5; fazo custa carta pro kertu ki fegi pro su fundamentu 2.1; pro cantu narravat sa carta mia 2.7; custu pro ki kertei et binki 2.8; mi committo […] in manu de Deus et de sancta Maria de Bonarcadu […] prossa vita et prossa morte 23.1; Et pro Petru Seke su padre batusi destimonios 25.11; vinkillos pro esser servos et anbos fiios d’Orçoco Pinna de Puriose 74.7; non est fiiu de custu pro ki mi naras 104.3; sa meius beridade ki’nd’enti iskire pro custu padru 161.8; 2. vantaggio: Levait priore Iohanne pro sanctu Gregorii su pee de Maria de Urri 28.4; et levaitsi in pala pro se et pro fratres suos de darellis cambiu 189.2; et eo appi pro sanctu Iorgi s’ortu dessu molinu 196.2; 3. fine: mi combersu a Deus e a sancta Maria de Vonarcatu pro remissione de sos peccatos meos 10.1; potestando ipse tando sa terra d’Arbaree pro iustitia 21.3; 4. causa: et pro custu serbizu ke perdit, li levai kedda da porcos 21.2; et dedimi sos ·V· sollos ki aviat in icussu saltu prossu servu ki furarat sos porcos de clesia 66.7; faço custa carta pro saltu qui do a sancta Maria de Bonarcatu […] et pro dedimi Deus et sancta Maria vita et sanitate et fiios bonos 144.1-2; et ipsi pro Deus et pro sancta Maria et pro amore meu li perdonarun onnia kantu […] li kereant 21.8; Et ego pro Deus innanti et pro amore de Nigola de Pane et pro ipse ki mi ’nde promitiat de servireminde de s’arte sua 170.3; 5. predicativo del soggetto: iurandonde custos homines pro testimonios 2.10; Remansitsinde Guantine Marki pro vinkidu 21.5; staresi impare […] pro maridu et pro mugere 25.17; serbire ipse et fiios suos pro serbos 21.9; donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma 145.6; 5a) e dell’oggetto: mi misi in manu de donnu Vivianu priore de Bonarcantu […] pro conversu 3.3; ki ponnet in manu ad Bera d’Açene assu priore pro sancta Maria pr’ankilla sua pecuiare 171.5; 6. «in vece di, al posto di»: et ego dolli pro·ssos a Maria Tufuti 88.3; et dei su ladus de Petru pro su ladus de Torbeni Macirida 100.23; parçone de figu ki mandigavat pro (da parte di) sa mama 107.1; ki regiant su logu pro iudice Barusone, ki stavat in Genua 156.3; 6a. con sfumatura di vantaggio: et arresposit pro eu 25.3; donnu Iorgi Pala ki kertavat su kertu pro me 175.4; 7. agente «da parte di»: de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte, non pro iudice, non pro curadore, non pro liberu, non pro serbu 162.2; 8. tempo: tota sa corona, in quo erat pro (nel giorno di, per la ricorrenza della festa di) sanctu Nicola 24.5; et issos gonnesserun sa casa pro totu tenpus 183.3; 9. «per il valore di»: Et ego donailli masclu ·I· pro sollos ·II· et triticu cantaru ·I· pro dinaris ·XV· 189.3; cun lassandollis ad issos pro levari aterue in cambiu de custas 130.4; 10) introduce l’infinito con valore finale: terras d’afiiu ki derat pro armari sa clesia 1.23; et poserunt a so curatore, a Trogotori Seke, pro torraremi su fundamentu 2.8; Conversaise donnu Comita […] pro fakere·illi a morte sua serbizu et offiçio de combersu 8.1; Dedi pro spendere in su morimentu […] libras ·V· 32.3; pedindomi ipse merkee pro dareli sos barones 86.3; 11. in locuzione con ca: pro ca «poiché»: pro ca si adfiiedi sa die ad sancta Maria de Bonarcadu 169.3.

pro·llu. Vedi pro.

pro·ssu. Vedi pro.

proare. Ind. fut. 6a ant proare 37.3. V. tr. «provare, dare prova o conferma»: canto ant proare qui si aparteniat a mimi 37.3.

probe. Vedi prope. procuradore, 33.6. S.m. «procuratore».

prode, 1.12, 73.3, 79.2, 133.9, 144.8, 146.3 (proe 176.3). S.m. «pro, vantaggio, beneficio»: apatsinde prode usque in fine seculi 1.12; apatsinde prode sancta Maria de Bonarcatu 146.3.

progiteu, 132.12 (proiteu 168.3). 1. Congiunz. interrogativa «perché»: Custos fiios de Gavini Formiga […] progiteu non mi servint? 132.12; 2. Congiunz. causale (in unione con ca): proiteu ca fudi iudice armentariu de sancta Maria 168.3.

[promitere], ind. impf. 3a promitiat 170.3. V.tr. «promettere»: promitiat de servireminde de s’arte sua 170.3.

prounde, 15.4. Congiunz. relativa «per cui, per la qual cosa»: prounde su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos in su monasteriu de Bonorcantu 15.4.

proxima, 15.2; pl. proximas 15.2. Agg. f. «gravida»: bacca una proxima et sues ·VII· proximas 15.2.

[pubuliaina], pl. pubulianas 184.2. S.f. «pioppeto».

pugnare. Vedi punnare.

pullerigada. Vedi polliricata.

pumu, 200.1. S.m. «frutto (in senso collettivo (frutteto, frutteti))»: cantu aviat in parte de Miile […] terra et flgu et bide et de onnia pumu et binia de Gaini 200.1.

punnare, 67.5, 131.20 (pugnare 148.10). V.tr. «tentare»: Et ki at punnare ad isturminare istu negotium ki arminai ego Cipari de Lacon isbertinetillu Deus de magine sua 67.5; Et qui at pugnare ad isterminare et dicere aet quod non sit, siat ille exterminatu de magine sua 148.10.

puru, 186.1, 187.1, 201.1. Congiunz. «pure, anche»: Donaitimi Petru de Siy puru cue sa parçone ki vi aviat 186.1.

pus. Vedi post.

pusco, 25.16. Congiunz. causale «poiché, dal momento che»: Pusco perdo ad fiios meos, non mi bolio bogare de·llu 25.16.

puspare, 66.8. Avv. «tutto quanto, tutto insieme, nella sua completezza»: et est totu puspare ·XXX· sollos 66.8.

[puzu], 19.3, 62.1 (puçu, 19, 61.1, 130.2, 177.2, 177.3); puzus 1.12. S.m. «pozzo»: sa parzone cantu aviat Tericco de Scopedu de serbos, de ankillas et de paules e de puzus striliges 1.12; concorre a formare denominazioni toponimiche: Posit sa terra de Puçu de Sergi.

 

 

Q

 

quadrupedia, 180.1. S.m. pl. «quadrupedi»: et do parçone de ·I· fiiu miu de quadrupedia 180.1.

quando. Vedi cando.

quanto. Vedi quantu.

quantu. Vedi quantu.

que. Vedi ki1 e ki2.

qui. Vedi ki.

quia. Vedi ca.

quindeci. Vedi bindiki.

quirquidore. Vedi kerkidore.

quis, 88.5, 88.6, 122.9, 133.14, 133.15, 145.10, 146.7, 146.8, 147.5, 161.18. Pron. indefinito «alcuno, qualcuno» (sempre ed esclusivamente nelle formule di benedizione o di esecrazione, preceduto da Et si): Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostra ordinatione confortaverit habeat benedictione de Deus 88.5; Et si quis exterminare et condemnare eam voluerit fiat ille condempnatus et exterminatus de ymagine sua 146.8.

quo1. Vedi co.

quo2, 12.5, 26.5, 26.6 (però espunto). In contesto latino in frase sarda: pron. relativo in ablativo di prezzo: pro eo pretio quo eandem curiam emit ipse Comita a predicto priore 12.5.

quod, 12.5, 26.5, 148.10. 1. In contesto latino ma in frase sarda: congiunz. che introduce la soggettiva Et si aliquando contingeret quod ipse Comita vel successor eius sive heres vellet predictam curiam vendere 12.5 (e uguale in 26.5); 2. nella formula di deprecazione di 148.10 introduce l’oggettiva: Et qui at pugnare ad isterminare et dicere aet quod non sit, siat ille exterminatu de magine sua in istu seculum 148.10.

 

 

R

 

raizone. Vedi razone.

ramanent. Vedi remanere.

ramasit. Vedi remanere.

rasone. Vedi razone.

razone, 21.4, 21.6, 21.10 (due volte), 219.5, 219.8, 219.13, 219 (due volte) (raizone 21.6; rasone 178/9.6, 178/9.8, 208.7; arresone 121.5). S.f. «ragione»: 1. «diritto, giustizia»: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu 21.4; Parsit rasone ad totu sus liberos ki furunt in corona, ka non fuit condage de creer 178/9.6; c’avia ego binkidu per rasone 208.7; 2. «conto (da rendere)»: kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike a Guantine Marki 21.6; minimait, ke non potuit razone torrare si co li kereat ipse 21.6; si peruna razone ipse k’aviat pro se et pro kalunka persona razone ke bolesset dimandare 21.10; 3. Nella locuzione a resone de «al prezzo di»: Comperei a Petru d’Ardu, […], a Comida de Kerchi et a Goantine su frate et Elene sa sorre et deillis a resone de ·XV· bisantes inter berbeges et capras et bacca et bisantes 97.1.

[rebellaresi], ind. pf. 3a sse rebellait 173.1 (rebellasimi 174.2). V.intr. rifl. «ribellarsi, abbandonare indebitamente la condizione servile»: ka sse rebellait dessu serbithu de sancta Maria et addonnicaitse a Petru Çuckellu 173.1; Rebellasimi s’ankilla et fuivit cun sos fiios ka si teniat parente de iuike Mariane 174.2.

reclamo, 173.2, 174.3. Nella locuzione andare a reclamo «sporgere denuncia, reclamo giudiziario presso l’autorità di giustizia»: Andainde a reclamo assu donnu meu iudicke Mariane 173.2.

recordacione. Vedi recordatione.

recordantia, 132.1. S.f. «registarzione scritta per memoria»: Ego Petru kerigu priore de Bonarcatu cun s’armentariu meu previderu Calafrede scribemus ista recordantia 132.1.

recordaria, 151.1 S.f. «registrazione scritta per memoria»: Ego Ianne Mellone, priore de Bonarcatu, qui scribo custa recordaria 151.1.

recordatione, 20.1, 21.1, 25.1, 27.1, 28.1, 39.1, 63.1, 66.1, 72.1, 74.1, 80.1, 84.1, 85.1, 87.2, 90.1, 92.1, 93.1, 96.1, 98.1, 99.1, 100.1, 101.1, 102.1, 104.1, 115.1, 123.1, 133.1, 146.1, 147.3, 148.1, 149.1, 150.2, 156.1, 157.2, 161.1, 183.1, 184.1 (recordationem 12.1, 24.1, 26.1, 105.1, 172.1, 173.1, 175.1; recordacione 164.1, 178/9.1; recordacionem 13.1; regordatione 208.1, 218.1, 219.1). S.f. «registrazione scritta per memoria»: Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, fazo recordatione de kertu, ke fegit megu Guantine Marki 21.1; Ego priore Nicolau façu recordatione de cambiu ki fegi cun juigi Guiielemu 27.1; Et ego la scribo et confirmo custa recordatione ad esser servu a sancto Symeone 147.3.

redangiu, 34.3. S.m., il sostantivo deriva probabilmente dall’italiano rede che primariamente significa ‘erede’, ma significa anche «possesso, proprietà» (cfr. GDLI, s.v. rede): Incominçat dae su redangiu de Nordae in Cortade 34.3; et benit assa margine de su Retangio 122.3.

rege, 88.1, 122.1; nominativo rex 34.1; genitivo regis 36.1; pl. genitivo regum 36.1, 36.2, 36.3, 36.4.. «re, il giudice d’Arborea»: Ego Petrus de Lacon iudex et rex arborensis 34.1; Ego donnu Costantine rege et muliere mia donna Anna et fiiu meum donnu Comida de Gilciver 88.1; Ego rege Barusone d’Arbaree, ki faço custa carta 122.1.

[regere]. Vedi arreere.

regina, 34.1, 36.1 (due volte), 36.15, 71rubrica, 71.1, 115.4, 147.1; genitivo regine 36.3, 36.4. S.f. «regina, la moglie del giudice»: et cun boluntade de donna Diana uxor mea regina de loghu 34.1.

[regnare], part. pr. regnante 23.5. V.intr. «regnare»: regnante iudice Mariano (sotto il regno del giudice M.) 23.5.

regnu, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 33.5, 36.7, 36.8, 82.14, 86.4, 96.3, 99.11, 107.3, 119.3, 132.6, 144.1, 144.3, 145.4, 150.10 (due volte), 153.3, 153.5, 161.7, 161.15, 162.3, 164.2, 213.2 (regno 7.2; regnum 39.3, 66.2, 69.1, 69.2, 92.7, 131.9, 131.18, 134.5, 134.7, 134.10, 136.2, 143.4, 143.7, 144.2, 144.8, 144.9, 145.1 (due volte), 148.5, 150.10, 153.7; rennu 129.4; rengnu 88.4; con raddoppiamento sintattico rregnu 11.3, 30.4). S.m. 1. «il regno, il giudicato»: mandadores et de majores de scolca et de omnia quantu d’at per totu regnu 33.5; Furadu Lisione, mandadore de rengnu 88.4; Mariane de Linna de sa turma de rennu 129.4; parentes meos daunde lo cognosco su regnu de Arbore 144.1; canariu de regnum 150.10; 2. «demanio, proprietà demaniale o fiscale»: in co fudi usu et est oe die de castigaresi saltu de regnu 1.5; partindo pares cun su regnu 1.10; ispiiaremila a ssanta Maria et pariare a rregnu libra ·I· de argentu 11.3; Abiat ibe regnum quindeci sollos 66.2; bostros sunt de regnum 131.9; la sego dave su regnu de Migil (la stralcio dalle proprietà demaniali di M.) 145.4; coiuvedi cun Maria Amisi ancilla de iudice de regnu d’Agustis (serva del giudice in servizio pubblico e non privato (pecuiiare) 153.3; et esser liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu 162.4.

regordatione. Vedi recordatione.

remanere, 12.3, 26.3; ind. pr. 3a ramanet 29.4; 6a rammanent 29.6 (ramannint 29.6; arramanint 29.4); pf. 3a remasit 203.3 (remansit 100.19; ramasit 28.5; arramasit 27.4, 28.5, 100.26, 177.3; remansitsinde 21.5; remasisinde 168.6; remasitsinde 219.6); 6a remaserunt 167.19; cong. pr. 3a remaneat 12.4, 26.4 (remagnat 170.4); 6a remaneant 12.3, 26.3. V.intr. «restare, rimanere»: 1. «rimanere in proprietà»: In fine se moriat ipse ken’ abere fiios, remanere a sancta Maria in dono pro s’anima sua kusta corte 12.3; et Orçoco remansit ad accomuni ca fuit semu 100.19; et totu s’ateru ramanet a sanctu Georgii 29.4; 2. «restare inerte, recedere, desistere dall’azione»: Remasisinde su prebiteru et non bolbit kertare 168.6; 3. Con significato simile al precedente, ma con un’accezione di «risultare»: Remansitsinde Guantine Marki pro vinkidu 21.5.

rengnu. Vedi rennu.

rennu. Vedi regnu.

[renovare], ind. pr. 1a renovola 33.1. V.tr. «rinnovare, confermare una disposizione»: fato custa carta et renovola a sancta Maria de Bonarcado pro donatione 33.1.

resone. Vedi razone.

[respondere], ind. pf. 3a resposit 25.6 (arresposit 25.3). V. tr. «rispondere (e/o contestare) in giudizio»: Et pedivitse kertadore suo in corona a donnu Furadu de Çori Zorrompis ki fudi parente suo et arresposit pro eu 25.3; Et donnu Furadu de Çori Zorrompis resposit et tramudessi ca: «viviat ca llu podestava» 25.6.

[restare], ind. pr. 3a resta 36.16. V.intr. «restare, rimanere»: in fide e pius testimonius resta su presente fato et firmado da testimonzus 36.16.

[revertere], cong. pr. 4a revertamus 143.1. V. tr. «ritornare» Et iterum revertamus ad s’ortu depos monasteriu 143.1.

rex. Vedi rege.

riu. Vedi erriu.

rodunda, 114.4 (orrudunda 114.4). Agg. «rotonda»: issa terra rodunda dessas petras a dextra de via 114.4; et terra in Ena de Sepoy sa orrudunda et terra in cinnigas de donnigellu 114.4.

rregnu. Vedi regnu.

rubiu, 145.3. Agg. «rosso»: et falat a nnurake rubiu et ferissi assu pratu dessos cavallos de clesia 145.3

ruge. Vedi cruke.

 

 

S

 

sa. Vedi su.

sabunent, 131.7. V.tr. «lavare i panni»: Et mulieres moiant et cogant et purgent et sabunent et filent et tessant 131.7.

sacerdote, 115.3. S.m. «sacerdote»: Et siant in manu de sacerdote ki at serbire in tenplu de sancta Corona 115.3.

sacrare, 144.10. V.tr. «consacrare»: in co ’e furunt a sacrare sa clesia; et issos et populum quantu ibi fuit a sa sacratione sunt testes 144.10.

sacratione, 144.1, 144.10. S.f. «consacrazione»: faço custa carta pro saltu qui do a sancta Maria de Bonarcatu in sa sacratione dessa clesia nova 144.1.

sale, 143.12. S.m. «sale»: et deindelli ·II· oberas de sale 143.12.

salitare, 34.2. V.tr. «salvaguardare, aver cura di»: Et confìrmolli saltu de Cchanas de su Iehsu pro lande et pro pastu et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali 34.2.

saltu, 1.5, 1.5 (due volte), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15 (tre volte), 1.16 (due volte), 1.18, 1.20, 1.22, 24.2, 32.5, 34.2, 36.1, 36.7 (due volte), 36.8, 36.10, 36.12, 51.1, 55.1, 60.1, 66.1, 66.5, 66.7, 66.8, 67.1, 92.2, 92.9, 122.1, 122.2, 122.3, 122.5, 133.2, 144.1, 144.3, 144.6, 144.9, 145.2, 145.7, 158.1 (due volte), 161.11, 161.12 (due volte), 161.14, 161.15 (due volte), 162.3, 176.1, 180.1, 181.1, 207.1, 207.2, 207.3, 207.6, 207.6, 207.11 (saltum, 39.2); pl. saltos 1.6, 8.3, 31.3, 144.8, 182.2, 214.3 (saltus 1.4, 32.1.13, 36.6). S.m. «terreno boscoso e/o lasciato incolto» (spesso seguito dal nome che lo designa): E dolli su saltu meo peguiare de Serra de Castula 1.15; kertu cun Guantine Formica ki m’ait largatu in su saltu et in sa billa 24.2; Et dedi ancu a sancta Maria de Bonarcadu sa clesia de sancto Antoni de Serra Çullas cun saltus et cun terras et cun ortos et cun vinias 32.13; Abiat ive in icussu saltu ·V· sollos Zipari de Ruinas 66.5; castigandollu co et ateros saltos de regnum 144.8; Ego Mariane d’Uta ki ponio ad sancta Maria de Bonarcatu […] terras quantas apo […] et intro de saltu et foras de saltu 158.1.

[sanare] ind. pf. 1a sanavi 147.1. V.intr. «guarire»: sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1.

sanctu, 1.15, 1.16, 1.19, 19.1, 21.11, 24.2, 24.5, 25.2, 25.5, 25.7, 25.8, 25.15, 25.17 (due volte), 27.2, 27.4, 28.1 (tre volte), 28.2 (quattro volte), 28.3, 28.4 (due volte), 28.5 (due volte), 28.7 (quattro volte), 28.8 (due volte), 28.9 (due volte), 28.10, 29.2 (due volte), 29.3 (quattro volte), 29.4 (cinque volte), 29.6 (due volte), 29.7, 29.8, 36.1, 66.1, ecc. (santu 15.3, 36.12, 176.1; sancto 1.6, 1.8, 1.14, 3.1, 3.6, 21.9, 32.1, 32.13 (due volte), 138.1, 147.2, 147.3, 173.11, 175.4, 191.1, 209.7, 219.12; sanctum 92.1, 92.8 (due volte), 93.1, 93.6, 147.1, 148.1, 161.1; sancte nel toponimo sancte Eru, per assimilazione (alternante comunque con sanctu Eru in 1.15, 21.11; eliso davanti a vocale sanct’Eru 207.1) 71.3, 119.2, 121.5, 131.3, 131.4, 133.11, 185.1, 193.1; con raddoppiamento sintattico: ssantu 13.1, 14.1); sancta 1.8, 1.13, 1.24, 1.25, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1 (due volte), 4.3, 4.4, 7.1 (tre volte), 8.1 (due volte), 8.2, 8.4, 9.1, 9.3 (due volte), 10.1, 10.2, 10.4, ecc. (santa 11.3, 15.1, 18.1, 30.2, 31.1, 31.4, 31 bis 33.11, 133, 164.1, 167.4, 167.6 (due volte), 176.1, 205.6, 206.2; con raddoppiamento sintattico: ssancta 71.2; ssanta 11.3, 30.1, 31.2); pl. sanctos 34.1, 67.6, 88.6, 122.9, 131.19, 133.15, 145.11, 146.7, 147.5, 148.10 (santos 175.3); f. sanctas 131.19, 133.15, 146.7, 147.5 (santas 33.9, 33.10, 33.11); genitivo m. sing. sancti 1.12, 1.18, 23.5, 36.11, 63.1, 122.1, 131.1, 133.1, 170.7, 205.1; genitivo m. pl. sanctorum 23.5; genitivo sing. f. sancte 1.4, 1.10, 12.6, 15.1, 26.6, 36rubrica, 36.6, 36.8, 36.18, 134.1; ablativo m. pl. sanctis 35, 161.18, 161.19, 162.5.. S.m., o agg. 1. «santo»: et offersimi ad Deus et a sancta Maria et a sancto Zeno denanti da s’altare suo 3.6; Bennit Guantine Marki a s’altare de sancto Zeno 21.9; In gratia de Deus et de sanctu Agustinu et de donnu meu iudice Dorgotori 66.1; iurarunt in sanctum Evangelium pro custu padru 92.8; homines quantos ie furunt in sa festa de sanctu Austinu 150.10; 2. assai spesso nei toponimi o per designare un monastero o una domo, anche col genitivo: domo Sancte Victorie de Montesancto cum omnia cantu aet 1.4; derettu a margine de sancta Victoria 1.8; E domo Sancti Serigi de Suei cun onnia cantu aet 1.12; sa parzone […] ki poserat isse a Sanctu Iorgi de Calcaria 1.16; sa domo de Sancta Barbara de Turre 1.25; piscobu de sancta Iusta 3.4; Ego Benedictus prior sancte Marie de Bonorcanto 15.1; Posit Terico de Scopedu a sancta Maria de Bonarcadu et a sanctu Sergiu de Suei sa domestiga sua de Ricusta Gorgodun 19.1; avia saltu cun sanctu Augustinu et cun donnigella Maria 67.1; essere serbos de sanctu Jorgi de Calcaria 25.17; mandatore de sancte Eru 71.3; 3. designa un giorno o un mese dell’anno: a die XXV de sancto Sadurru (ottobre) 32.1; in festivitate omnium sanctorum anno domini MCCXXVIII 23.5; Kertai cunde in corona de sanctu Nicola (nella corona tenuta nel giorno si san Nicola) 24.2; in corona de logu de sanctu Petru 104.1; Et ego bingindellu in corona de logu sa die de sanctu Miali 125.2; 4. al plurale è usato nelle formule: Et appat anathema de ·XII· apostolos, de ·XVI· prophetas, de ·XXIIII· seniores, de ·CCCXVIII· patres sanctos qui canones disposuerunt 67.6; habeat benedictione de Deus et de sancta Maria virgo et de omnes sanctos et sanctas Dei 131.19; così pure all’ablativo pl.: abeat benedictione de Deus et de sancta Maria et de omnibus sanctis 161.18.

sanitate, 144.2, 146.2. S.m. «salute»: et pro dedimi Deus et sancta Maria vita et sanitate et fiios bonos 144.2.

santu. Vedi sanctu.

sara, 132.17. Avv. «allora, in quella circostanza»: bennit sa buiaria et bingitilla sara 132.17.

sas. Vedi su.

scala, 1.15, 19.2, 207.1; pl. iscalas 1.8. S.f. «via ripida e scoscesa»: derettu a iscalas de Ianni 1.8; et falat su flumen usque ad su guturu dessa scala dessa bia qui benit ad Orruinas 19.2.

scolca, 6.2, 28.6, 33.5, 41.2, 43.2, 63.3, 64.2, 65.2 (due volte), 75.2 (due volte), 82.14, 92.2, 97.2 (due volte), 99.10, 107.3, 108.2, 131.15, 134.5 (due volte), 136.2 (due volte), 143.7, 143.9, 143.10, 143.12 (due volte), 157.9 (due volte), 161.2, 167.20, 169.6, 212.2 (iscolca 43.2, 51.2). S.f. «guardia o scolta (capeggiata da un maiore de s.)»; cfr. DES s.v iskòlka; poi anche «circoscrizione amministratva e giudiziaria all’interno della curatoria»: maiore de scolca de Domos novas cun iscolca sua 43.2; Petru Loke maiore de scolca cun tota scolca sua 65.2.

[scribere], ind. pr. 1a scribo 147.3, 151.1; 4a scribemus 132.1 (iscripsit 8.4). V.tr. «scrivere»: Irzoccor de Muru ke iscripsit custa carta 8.4; Et ego la scribo et confirmo custa recordatione ad esser servu a sancto Symeone et ego et fiios meos et nepotes nepotorum meorum 147.3.

scriptore, 27.5, 28.11, 99.6. S.m. «scrivano»: Testes […] et Iohanne Leo scriptore 27.5; Et iudice dedillu su condagi a leere ad Caminu, su scriptore suo 99.6.

se1. Vedi si1.

se2. Vedi si2.

seculum, 36.9, 144.8, 148.10; genitivo seculi 1.12, 176.3; ablativo seculo 131.20. In formule latineggianti «(tempo della) vita mondana, mondo terreno»: apatsinde prode usque in fine seculi 1.12; E de omni apat fine a su fine in seculum 36.9; Et qui aet punnare et dicere aet et sterminare ca non siat, siat ille exterminatu de magine sua in isto seculo 131.20; Appantinde prode usque in seculum monagos qui ant servire 144.8.

secundo, 99.11. Agg. numerale ordinale «secondo», ablativo in formula latineggiante di datazione: Et icusta binkidura fuit facta secundo die intrante agusti ANNO DOMINI MILLESIMO CCV 99.11.

secundu, 3.7 (secundum 32.5; segundu 209.8). Prep. «secondo, conformemente»: Et dedi totu su meu a Deus et a sancta Maria secundu co avia platicatu et iatu a su priore 3.7; cum su saltu de Sorrachesos totum secundum in co si segat dae bau de coroniu 32.5.

segadura, 1.16, 207.2, 207.6 (segatura 1.18). «stralcio territoriale (all’interno di un dato territorio) secondo l’andamento del confine», «conferimento a privati dei beni della corona come proprietà beneficiaria perché stralciati dal patrimonio dei Gudici» (cfr. DES, s.v. sekare): E dolli sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo […] cun issa segadura de su saltu d’Aidugocippu 1.16; E domo sancti Symeonis de Vesala cun segatura dessu saltu de Vesala ki ll’est in giru dave su nuraki de Vesala e benit a nuraki picinnu e benit a Masoniu de Causare e benit a Masoniu de Serra de Tramaza e calat a sa mura de Mambari e afliscatsi in issu nuraki de Vesala 1.18; Custa atuntura ki lli faço ad sancta Maria la sego dave su regnu de Migil 145.4.

[segare], ind. pf. 6a segaruntillu 93.6. V.tr. «rompere, stracciare»: Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium et segaruntillum 93.6.

[segare(si)], ind. pres. 1a sego 145.4; 3a si segat 1.15, 1.20, 32.5, 36.12, 39.2, 144.4, 207.8 (segatsi 1.6, 1.16, 207.3); gerun. (usato in senso assoluto) segando 161.10. 1. V.intr. «ritagliarsi, stralciarsi (di una estensione territoriale, con determinato andamento dei confini)»: E dolli su saltu meo peguiare de Serra de Castula in quo si segat daa saltu de Mambari et collat tuttue pus flumen de Ilbai et ergetsi in sa scala de su Fruscu ue partent de pari cun saltu de Sanctu Eru 1.15; et segatsi de pare cun su saltu de Mariane d’Orruu 1.16; et saltu ki si segat dave sa cinniga de figos de Milianu et benit assu grisaione de sa cotina suta su moniamentu de sas tesones et benit assa petra de sa gruge d’ena de Cerkis 1.20; Et ingiçasi dae su nuraki de Besala et calat oru margine segando de pare cun Mambari de sancta Iusta et clonpet usque assa bia dessu bau dessu carru 161.10; 1a. V.tr. «stralciare (un territorio o estensione territoriale da una più grande)»; segare da(v)e rennu, segadura de rennu significano «conferire/conferimento a privati dei beni della corona come proprietà beneficiaria perché stralciati dal patrimonio dei Gudici» (cfr. DES, s.v. sekare): Custa atuntura ki lli faço ad sancta Maria la sego dave su regnu de Migil 145.3.

segundu. Vedi secundu.

segus, 153.6, 161.12, 194.1. Avv. o prep., sempre in sintagma con a, de, dae 1. «dopo, per ultimo»: Fegerunt ·IIII· fiios: Furadu primariu et Torbini post illu et osca Iorgi et Troodori a segus 153.6; 2. «dietro»: et da inde essit deretu assu muru de segus 161.12; et ·I· terra dae segus de domo 194.2.

sella, 32.11. S.f. «sella»: unu cavallu albu cun sella 32.11.

semida, 1.6 (due volte), 184.2. «sentiero», e in specie il sentiero che delimita un podere, e successivamente, per estensione, il «podere» medesimo (cfr. DES s.v. semida): et saltos de Gastalbennor in quo si ferit a pari cun sa semida de Digui e cun semida de Onna 1.6.

semper, 131.16. Avv. «sempre»: Semper siant a voluntate dessos monagos 131.16.

sempiternum, 21.9, 98.4, 115.3, 131.10, 131.14, 131.18, 133.9, 145.4, 146.2, 147.3, 219.12. Avv. sempre in sintagma in sempiternum «per sempre»: serbire ipse et fiios suos pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu usque in sempiternum 21.9; force assos monagos si dent a sempiternum 131.18; apatsinde in sempiternum 145.4.

semu, 100.19. Agg. «dispari»: Partirus fiios de Zipari Polla c’aviat dave s’ankilla de clesia: levait clesia ad Elene et a Jorgi levait su patre, ca li lu fegit iudice liveru, et Orçoco remansit ad accomuni ca fuit semu 100.19; così almeno interpreterei deducendo dal contesto: i figli da dividere risultano essere tre, uno spetta a clesia, l’altro spetterebbe al giudice, ma poiché questi lo aveva affrancato, resta al padre, il terzo rimane in comune, metà per ciascuno fra il monastero di Bonarcado e il giudice in quanto appunto dispari, in modo tale che la divisione resti equa.

semute, 158.2. interpreterei come «tranne, eccettuato», cfr. nota 158.2: Et do sa plaza de Cellevane […] et parçone de Cucusa, sorrastra mia ki moriuit enea, sa cantu mi ’nde pertinet a mimi, semute dessa terra sua de Vestarda 158.2

sena, 131.1 (sene, 1.19, 36.12). Prep. «senza»: acateillos sos homines totos sena acabidu kena serbire force pagu 131.1

sendo. Vedi essere.

sene. Vedi sena.

[seneke], pl. senekes 100.2. Agg. «vecchio»: Poserus ad iurari homines ·VIII· de sa villa ki furunt senekes, ki ’nde narrent sa meius beridadi k’enti iskire 100.2.

seniores, 67.6, 88.6, 122.9, 145.11, 148.10. S.m. pl. nelle clausole formali latineggianti; figure dell’ Apocalisse IV, 4 «et super thronos vigintiquatuor seniores sedentes, circumamicti vestimentis albis, et in capitibus eorum coronae aureae», interpretati poi da San Gerolamo come «i ventiquattro libri o autori dell’antico testamento»; cfr. Dante, Purg. XXIX, 82-84: «Sotto così bel ciel com’io diviso,/ventiquattro seniori, a due a due,/ coronati venien di fiordaliso»: Et appat anathema de ·XII· apostolos, de ·XVI· prophetas, de ·XXIIII· seniores, de ·CCCXVIII· patres sanctos qui canones disposuerunt 67.6.

senza, 69.2. Prep. «senza»: Maria a ssi morivit senza llos partire 69.2.

sepellire, 15.4. V.tr. «seppellire»: su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos in su monasteriu de Bonorcantu 15.4.

septe, 132.11. Numerale «sette»: et andaruntinke totos septe frates ad Nurageniellu 132.11.

ser, 104.1, 163.1, 168.7, 173.3, 173.11, 209.1 (sere 100.1; sire 3.1). S.m. «ser, sire, signore», titolo onorifico: ka mi mandait iudice sere Ugo de Bassu 100.1; arreendo corona ser Arrimundu suta donnu Ogu de Torroia 104.1; Ego Goantine de Foge petivilli boluntade assu donnu meu ser Ugo de Bassa sa die de sanctu Marcu de Sinnis 209.1.

serbiciu. Vedi serbizu.

serbire, 21.2, 21.9, 108.1, 115.3, 116.3, 121.3, 131.1, 219.3, 219.12 (servire 131.1, 131.6, 132.8, 172.6, 173.8; servireminde 170.3; con raddoppiamento sintattico sserbire 25.2); ind. pr. 3a servit 9.3; 4a servimus 132.9; 6a servint 132.12, 133.3; impf. 6a serviant 74.5; fut. 3a at serbire115.3; 6a ant servire 131.14, 144.8; cong. pr. 6a serviant 131.2, 131.10, 131.14, 174.5 (serviantillis131.16); gerun. servindo 74.6, 132.3, 132.4 (due volte), 151.6. V.intr. 1. «servire, prestare lavoro servile»: perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de serbire 21.2; fager su cantu l’ei commandare de serbire 108.1; Kiraruntsi de serbire 121.3; poniollos ut serviant a sancta Maria de Bonarcatu 131.10; nos illos cognovimus servos et servindo ad clesia 74.6; 2. «servire, esser utile»: et su cantu de sa terra cun molinu, qui servit a su conventu de sancta Maria 9.3; 3. «rendere servizio, utilità»: pro ipse ki m’inde promitiat de servireminde de s’arte sua per temporale in vita sua 170.3.

serbithiu. Vedi serbizu.

serbithu. Vedi serbizu.

serbizu, 1.23, 8.1, 21.2 (due volte), 33.5, 207.13, 219.3 (due volte) (serbiçu 99.9 (due volte), 173.6, 178/9.3 (due volte); serbiciu 214.1; serbithiu 173.4; serbithu 173.1, 173.5; servitiu 131.11, 131.12, 131.13, 133.10; servitium 146.4; servizu 115.2, 133.3). S.m. 1. «servizio, lavoro servile»: Kerto cun Goantine de Sogos pro Erradore Paanu, fiiu d’ Arçoco Paanu, c’at ipse a serbiçu suo; kerre l’epi a serbiçu de sancta Maria 178/9.3; non mi servint bene et issu servizu ki llis poserat patre vostru pro fagere a clesia a llu lassant 133.3; Kertu pro Maria Capra ke est fiia de serbu et d’ankilla de sancta Maria de Bonarckanto et est andata dassu serbithiu de sancta Maria 173.4; 2. «lavoro dovuto fiscalmente o in risarcimento»: Et bogolis de omnia serbizu de curadores et de armentarios et de mandadores et de majores de scolca 33.5; 3. «ufficio funebre»: pro fakere·illi a morte sua serbizu et offiçio de combersu 8.1.

serbu, 1.19, 21.2, 21.3, 21.4, 22.2, 25.2, 25.5, 25.7, 25.8, 25.15, 25.17, 27.2, 28.8, 36.12, 84.1, 89.1, 92.7, 98.2, 100.26, 103.1, 104.2, 104.4, 116.1, 121.1, 121.2, 123.2, 123.3, 124.1, 126.1, 129.2, 161.7, 162.2, 165.2, 165.3, 165.4, 167.2, 167.4, 167.6, 167.8, 167.10, 167.12 (due volte), 167.13, 167.14, 167.17, 167.18, 171.1, 172.5, 172.4, 173.4, 173.6, 173.8, 178/9.1, 178/9.5, 178/9.7, 182.2, 199.1, 204.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.13, 205.14 (due volte), 205.15 (due volte), 205.16 (due volte), 206.2, 207.7, 219.3, 219.4, 219.5, 220.1 (servu, 66.7, 69.1, 70.1, 74.7, 78.1, 80.2, 131.5, 146.2, 147.1, 147.2, 147.3, 150.3, 153.3, 156.1, 156.7, 156.12; servum, 108.1, 110.1, 111.1, 112.2, 113.2, 145.5); pl serbos 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 8.3, 21.9, 25.4, 25.14, 25.17, 28.1, 29.1, 29.4, 32.11, 36.8, 37.3, 88.3, 93.6, 99.3, 101.1, 115.1, 121.5, 129.1, 172.6, 173.8, 174.5 (due volte), 177.1, 205.1, 206.1, 207.4, 207.14, 207.15, 214.3, 219.12 (servos 1.12, 1.17, 1.19, 1.24, 1.25, 32.11, 32.13, 34.1, 36.12, 36.14, 74.5, 74.6, 74.7, 108.1, 131.6, 131.17, 132.2, 132.20, 132.21, 133.7, 133.11, 146.2, 148.5, 153.1, 207.8; serbus 172.6). S.m «servo»: cun sa parzone cantu aviat Tericco de Scopedu de serbos, de ankillas et de paules e de puzus striliges 1.12; sene avere parte nen liberu nen serbu aienu 1.19; Coiuvedi Goantine Mameli, serbu de sancta Maria de Bonarcadu, cun Maria de Lee, ancilla de iudice de Gallul 22.2; Comida Lardu serbu de juigi depus sa domo de Piscobiu 27.2; Cambiarus custos serbos in pare cun donnu Iohanne 29.1; Et iudicarunt de batuere testimonios ca furunt servos et serviant a clesia 74.5; et iuredi in sanctu Petru d’Arsuneli in sanctu devangelium d’esser servum de sancta Victoria et de fager su cantu l’ei commandare de serbire, cantu totu sos ateros servos 108.1; Et naredimi ipse: «servu volo essere a sancta Maria de Bonarcatu, et ego et fiios meos» 131.5; me offersi a sanctum Symeone ad essereve servu sendo in infirmitate magna et postea sanavi 147.1; de no milla levare s’abba nen a de die nen de nocte, non pro iudice, non pro curadore, non pro liberu, non pro serbu 162.2.

sere. Vedi ser.

servidore, 28.1. S.m «servitore»: Ego Arriglu, priore de sancta Maria de Bonorcadu, et Samaridanu, servidore de sanctu Georgii de Calcaria, fagemus recordatione de serbos 28.1.

servire. Vedi serbire.

servitiu. Vedi serbizu.

servitium. Vedi serbizu.

servizu. Vedi serbizu.

setimana, 131.1. S.f. «settimana»: servire a iuale ·IIII· dies in setimana 131.1.

sfertas, 34.3. Agg. «innestate»: derectu ad piras sfertas 34.3.

si1, proclitico 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.15, 1.20, 15.1, 32.1, 32.5, 32.13, 36.7, 36.12, 37.3, 39.1, 116.3, 122.3, 131.11, 131.15, 131.18, 132.8, 144.4, 144.5, 144.6, 153.1, 161.12 (due volte), 161.15, 162.3, 168.3, 169.3, 174.2, 176.2, 182.2, 182.3, 183.2, 198.1, 207.8, (se 15.4 (due volte), 18.1, 74.1, 189.2; ssi 69.2; sse 173.1; eliso davanti a vocale s’ 131.11); enclitico 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.16 (due volte), 1.17 (due volte), 1.18, 1.21, 9.1, 15.4, 21.4, 25.6, 25.17, 30.1, 32.10, 96.2, 96.4, 99.9, 114.1, 121.3, 122.3, 122.4, 144.4, 145.3, 161.10, 168.5, 170.1, 181.1, 182.1, 189.2, 191.1, 202.1, 207.1, 207.3 (tre volte), 207.6, 207.11, 219.5 (se 7.1, 8.1, 21.8, 25.3, 168.5, 173.1, 219.10; con raddoppiamento per assimilazione alla consonante precedente ssi 1.21, 32.8, 145.3, 161.9, 215.1, 214.1, 216.1; sse 213.1); tonico 21.10, 189.2, 191.1, 219.13; dativo sibi 131.3, 132.7. Pron. personale 3a; 1. tonico con valore riflessivo: pro se et pro kalunka persona 21.10; venit ad Bonarcatu et fegit sibi domum et plantavit vinea 131.3; Fegerunt sibi carta de liberos 132.7; et levaitsi in pala pro se et pro fratres suos de darellis cambiu 189.2; et levaitsi supra pala pro se et pro fratres suos de spiiaremilla 191.1; 2. atono: 2a. riflessivo: in quo si ferit a pari cun sa semida de Digui 1.6; et segatsi de pare cun Zinzau 1.6; cando se acconverseti 15.4; pro fiios de Dominige de Pane, ki se furunt libertatos 74.1; 2b. dativo riflessivo: ki si llu arregant et castigent omnia temporale 1.5; conversatione qui si fekit a santa Maria de Bonorcatu donnu Gunnari de Serra 15.1; onnia quanto si loe aparteniat a icussa clesia 32.13; cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini 96.2; Rebellasimi s’ankilla et fuivit 174.2; 2c. indica reciprocità: Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone 21.4; 2d. con valore passivante: su corpus se devet sepellire per manu dessos monacos 15.4; Et fecisi custa cambia in tempus de donnu Johanne Castana 96.4; force assos monagos si dent a sempiternum 131.18; 2e. dativo etico: Regendosilla custa carta a cua 132.8; pro godiresilla in vita sua 170.4; 2f. nella coniugazione pronominale: totu deti […] a sancta Maria de Bonorcantu […] et clompit dare sendesi biu 15.4; Maria a ssi morivit senza llos partire 69.2; Et issu ki s’ind’ a bolere levare dava su servitiu 131.11; Regendosilla custa carta a cua, si girarunt de servire 132.8.

si2 1.23, 11.3, 12.4, 12.5 (due volte), 21.3, 21.10, 26.4, 26.5 (due volte), 30.4, 31.3, 36.8, 88.5, 88.6, 122.9, 133.14, 133.15, 145.10, 146.7, 146.8, 147.5, 161.18, 165.4, 207.12, 219.4, 219.13 (se 12.2, 26.2). Congiunz. 1. ipotetica: Si llis barigat kimbe annus de fagere custu serbizu, frates suos, a ki llas derat, torrent sas terras a clesia 1.23; In fine se moriat ipse ken’ abere fiios, remanere a sancta Maria […] kusta corte 12.2; si obierit sine filiis, remaneat tota assa domo de sancta Maria 12.4; 2. interrogativa: Precontait donnu Barusone Spanu […] si erat in potestade de su donnu levare de su fatu de su serbu 21.3.

si3 21.6, 219.8. Avv. «così» (in correlazione con co): non potuit razone torrare si co li kereat ipse 21.6.

sibi. Vedi si1.

sicut, 133.15. Prep. «così come» (in clausola formale latineggiante): et appat anathema sicut Dathan et Abiron 133.15.

siillu 129.2, 129.4. S.m. Anche se l’occorrenza 129.2 potrebbe far pensare a un toponimo, tuttavia non così la seconda; il DI.STO.SA. pone a lemma la voce armentariu de sigillu che rimanda a sua volta alla voce armentariu de logu, ivi definito così: «il più alto funzionario o ufficiale maggiore (officiale mayori) che soprintendeva ai beni del Fisco, controllava l’esazione dei tributi e delle multe (maquiciae, machizie), curava in generale gli interessi economici dello Stato. Aveva quindi giurisdizione sui curatores […]. Sicuramente nel regno di Torres, ma verosimilmente negli altri regni giudicali, aveva forse anche compiti di guardasigilli statale col nome specifico di armentariu de sigillu»: Iorgia d’Eregu angilla de siillu 129.2; Furadu Moiu maiore de siillu 129.4.

silva, 99.11, 131.8, 131.17. S.f. «selva, bosco»: in collatura ki fegi a silva de Cercetu 131.8; pegos ki ant occidere servos dessos monagos in silva de Kerketu 131.17.

simul, 146.1, 147.4. Prep., in sintgma con cum/cun, «insieme» (in formule latineggianti): Ego donnigellu Orçoco de Lacon simul cun uxore mea Maria de Çori fagemus recordatione 146.1.

sine, 12.4, 26.4. Prep. «senza» (in frase latina in carta sarda): si obierit sine filiis 12.4.

[sinna], S.f. pl. sinnas 1.6, 1.8. S.f. «marca di confine»: et segatsi de pare cun Zinzau, in quo girat termen et sinnas suas de tottu su saltu 1.6.

sinnu, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.14, 8.3, 36.6, 36.8, 214.3. S.m., sempre nell’espressione masones d’onnia sinnu, de grussu et minudu, riferita al bestiame: «tipo, taglia».

sinodo. Vedi sinodu.

sinodu, 172.9, 178/9.2 (sinodo 172.1; senudu 2.5, 208.5). S.m. «l’assemblea del gidicato, col giudice, ecclesiastici, curatori, maiorales e popolo, e per scopi politici, finanziari, giudiziari o anche religiosi» lo stesso che collecta, vedi sotto alla voce (cfr. marongiu 1937 = 1974, p.20 n.):» (anche l’assemblea giudicale di S. Maria d’agosto): in corona de sinodo in Aristanis 172.1; et totta sa corona como est adunata ad sinodu 172.9; Et osca poserunt atteru postu a mercuris de senudu 2.5.

sire. Vedi ser.

sive, 12.5, 26.5, 88.6. Congiunz. disgiuntiva «o» (in frasi o formule latine): successor eius sive heres 12.5.

skia. Vedi iskire.

so. Vedi su.

socra, 70.1. S.f. «suocera»: comporeilli ad Abisatu et a Corsa Cankella, socra sua 70.1.

sogaria, 176.2, 191.1 (sugaria 107.1). S.f. «bagolaro, spaccasassi»: et benit ad sa mura dessa sogaria de Pedra lada et falat a nurake orrubiu 176.2; anche in senso collettivo: Comperei a Comida Capay binia […] et ladus dessa sugaria c’aviat cun su prebiteru avendolla ipse ad ispiiada de omnia frate suo 107.1; Donaitimi Altrumare sa parçone sua k’aviat intro de binia […] et terra et figu et bide et sogaria et ormedu 191.1.

sollu, 41.1 (due volte), 42.1, 43.1, 45.1, 48.1, 49.1, 50.1, 51.1, 56.1, 60.1, 61.1, 63.1, 67.3 (due volte), 105.2, 136.1, 157.3, 157.6; pl. sollos 28.10, 66.2, 66.3, 66.4 (due volte), 66.5, 66.6, 66.8, 67.1, 157.7, 184.2, 187.1, 188.1, 189.3, 191.1, 194.2, 197.1, 201.1, 203.2. S.m. «soldo aureo», dovrebbe valere lo stesso che ‘bisante’: et deindelli in dinaris sollos ·XXX· et clomplilli prezu 28.10; et deilis vacca in sollu et sollu de peculiu 41.1; et deilli sollu inter peça et casu et clompilli prezu 105.2; Ego Cipari de Lacon avia saltu cun sanctu Augustinu et cun donnigella Maria, cia mea, cada ·VII· sollos 67.1; et deilli vinea in ·III· sollos et complilli prezu 157.7.

sorrastra, 158.2. S.f. «cugina»: et parçone de Cucusa, sorrastra mia ki morivit enea 158.2.

sorre, 28.2, 93.5, 97.1, 100.13, 116.4, 148.7, 156.4, 159.2, 177.3 (tre volte), 181.1, 195.1, 195.2, 196.1, 197.1, 205.9; pl. sorres 185.1, 193.1, 194.1. S.f. «sorella»: livera sorre mia est et ankilla non est 93.3; Kertei pro Elene Marras et pro Bera, sa sorre 116.4; Donaitimi Barbara de Urri et ipsas sorres, ki staant in Donnigaia noa et in sancte Eru, sa parzone ipsoro 185.1.

sos. Vedi su.

spendere, 32.3. V.tr. «spendere»: Dedi pro spendere in su morimentu, quando s’edi

suterrari, libras ·V· 32.3.

spiare. Vedi ispiiare.

spiatu. Vedi ispiiare.

spiiadu. Vedi ispiiare.

spiritus, 63.1, 122.1, 131.1, 133.1, 205.1. Nella formula: In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

ssancta. Vedi sanctu.

ssanta. Vedi sanctu.

ssantu. Vedi sanctu.

sse. Vedi si1.

sserbire. Vedi serbire.

ssi. Vedi si1

ssu. Vedi su.

stalla, 187.2. S.f. «stalla»: Gantine de Kerki, maiore de coallos de stalla de iudice 187.2.

stara, 132.9. Locuzione avverbiale «ora, adesso, il momento presente»: liberos sumus et ave stara non ti servimus 132.9.

stare, 170.2, 183.2 (staresi 25.17); ind. pr. 6a staant 185.1; impf. 3a stavat 112.2, 156.3; pf. 3a stetit 21.2, 219.3; 6a steterunt 132.5; trapass. rem. fudi stetida 25.8; cong. pr. 2a istis 25.15. V. tr. «stare, rimanere, risiedere»: bindiki annos stetit in Lugudore 21.2; Non boio k’istis plus cum su serbu de sanctu Jorgi de Calcaria 25.15; non podiat stare ivi pross’arrivalia 170.2; Et adcordarus plagendo·nos impare […] de staresi impare Bera de Zori cun su serbu de sanctu Jorgi pro maridu et pro mugere 25.17; steterunt totos ·VII· fiios, servindo ue los poniamus 132.5; sorres, ki staant in Donnigaia noa 185.1.

steriu, 10.3, 217.2. S.m. «stoviglia, recipiente»: et de onnia steriu intro de domo fusca a una discu 10.3.

sterminare. Vedi esterminare.

strada, 176.3. S.f. «lastricato»: et falat a bia de strada et ibi fliscat 176.3.

[strilige], pl. striliges 1.12, 19.1. Agg. «secco, disseccato, asciutto»: cun sa parzone cantu aviat […] de paules e de puzus striliges 1.12; sa domestiga sua de Puçus strilliges 19.1; vedi nota 1.12.

[stringere] ind. pf. 3a strixit 132.17. V.tr. «riunire (l’assise giudiziaria)» Strixit corona, et bennit sa buiaria et bingitilla sara 132.17.

su, 1.6, 1.10, 1.15 (tre volte), 1.16 (due volte), 1.17, 1.18, 1.20 (due volte), 1.22, 2.1, 2.8 (due volte), 3.3 (tre volte), 3.4, 3.5 (due volte), 3.6, 3.7 (tre volte), 4.1 (due volte), 4.2, 4.4, 4.5 (cinque volte), ecc. (so 2.8; forma elisa davanti a vocale s’ 3.5, 3.6, 12.1, 21.9 (due volte), 24.4, 26.1, 29.4, 74.1, 91.1, 98.1, 100.18, 111.3, 112.1, 113.6, 113.7, 128.1, 130.3, 131.3, 132.1, 143.1, 164.1, 183.2, 196.1, 196.2, 197.1, 203.1 (tre volte), 203.3 (due volte), 205.1, 206.1, 208.8, 209.6, 211.1; forma con raddoppiamento ssu 3.2, 19.2, 122.4); f. sa 1.6, 1.12, 1.13, 1.15 (due volte), 1.16, 1.17 (due volte), 1.18, 1.19 (due volte), 1.20 (tre volte), 1.21 (due volte), 1.23 (due volte), 1.24, 1.25, 2.4, 2.7, 2.8, 2.10, 3.1, 4.1, 5.1 (due volte), 5.2 (tre volte), 7.1 (due volte), 9.3, 10.4, ecc. (forma elisa davanti a vocale s’ 5.1, 7.1, 12.3 (due volte), 12.4, 20.1 (tre volte), 26.3 (due volte), 26.4, 32.6, 87.2, 94.1, 100.19, 102.1 (tre volte), 106.1, 109.1, 114.1, 119.2, 120.1, 128.1, 132.2, 132.9, 133.5, 144.4, 148.9, 160.3, 162.2 (due volte), 165.4, 168.3, 170.3, 173.10, 174.2, 174.7, 181.1, 184.2 (due volte), 191.1, 203.1, 213.1, 218.1 (tre volte), 219.11); pl. sos 2.3, 2.7, 3.6, 5.1, 5.2, 10.1, 21.8, 21.10, 23.4, 25.13, 29.5, 31.3, 32.7 (due volte), 32.8 (tre volte), 32.9, 32.10, 33.1, 33.6, 34.1, 36.15, 66.2, 66.7 (due volte), 66.8, 68.2, 79.1, 80.1, ecc. (sus 4.5, 20.1, 21.4, 23.3, 36rubrica, 36.14 (due volte), 36.15 (due volte), 36.16, 37.3, 85.1 99.3, 99.9 (tre volte), 102.1, 169.5, 178/9.6); f. sas 1.20, 1.23, 8.3, 19.1, 21.7, 23.3, 24.4, 64.1, 72.1, 79.2, 100.1, 111.4, 131.7, 161.11, 164.1, 176.12, 183.2, 207.13, 214.3, 219.9. Di questa voce si contano circa 813 occorrenze (su 320 (+38 elise), sa 310 (+ 50 elise), sos 75, sas 20). Articolo determinativo, forma ridotta di issu, issa, issos, issas (vedi issu1). 1. Indica generica determinazione: E dolli su saltu meo peguiare 1.15; petiili boluntade a su donnu meu su markesu sa die de dominica de Palma 4.1; Kertei cun sos homines 2.3; et dedimi sos ·V· sollos ki aviat in icussu saltu 66.7; Et issu ki s’ind’ a bolere levare dava su servitiu 131.11; 1a. introduce l’apposizione: issu donnu meu su markesu 210.5; 2. davanti a nome di parentela per indicare appartenenza alla persona citata appena antecedentemente: ad Petru de Çori et ad Mariane de Zori su frade 25.14; Maria de Urri sa sorre 28.2; 3. antecedente del relativo: Et filios […] sos ki levava ego, rammanent a sanctu Georgii 29.5; Et sa binia ki lli derant […] et issa c’apit de fundamentu, et adiunsit sa c’appit de conporu 120.1; mulieres moiant et cogant […] sas ki non ant aere genezu donnigu 131.7; Et issu ki s’ind’ a bolere levare dava su servitiu 131.11; parçone de Cucusa […] sa cantu mi ’nde pertinet a mimi 158.2; 3a. anche con valore neutro su ki «ciò che»: deti su cantu aviat datu in manus de priore Arrigu odessu cantu futi in Boele 16.1; de fager su cantu l’ei commandare de serbire 108.1; Iudex inde faciat su k’illi ad plagere 178/9.8; 4. con valore di pronome anaforico: Gantine de Lacon, su de Nuroço 30.1; poserunt·nos ad corona de logu ad duger su condage meum et ipse su suo 93.5; clesia levait a Petru et a Troodori, su minore 149.3; et issa plaza de Cellevane et issa mia et issa de frate meu 158.5; et benit derectu ad su narado de Gerkiiu 122.4; 4b. sottintende un pronome personale antecedente implicito nella morfologia verbale: Custu partimentu amus factu, sos donnos (noi, i signori), a bene 166.3; 4c. concorre a formare i numerali ordinali: et issu de dece (il decimo) positivillu a sanctu Augustinu pro anima sua 66.4.

successor, 12.5, 12.6, 26.5, 26.6, 112.1. S.m. «successore, erede» (in frase latina in carta sarda): predictus Comita nec filius ab eo descendens nec heres eius aliquis vel successor 12.6; Tramudarus homines cun s’archipiscobu Comida de Lacon: successor archiepiscopus Petrus 112.1.

suergiu. Vedi sueriu.

sueriu, 36.6, 122.3, 122.4, 144.4 (suergiu 34.3 (due volte)). S.f. «quercia (da sughero)» usato sempre come riferimento topografico: et benit a sueriu de petra de cavallu 36.6; et benit assa sueriu curbu 122.3.

[sue], pl. sues 15.2 (suis 32.4). S.f. «scrofa»: Deit in tempus meu boe unu de domare, bacca una proxima et sues ·VII· proximas 15.2; et capras ·CC· et suis matrikes ·C· et maialis ·L· 32.4.

sugaria. Vedi sogaria.

suis. Vedi sue.

suo, 1.23, 3.6, 6.2, 9.2, 9.3, 12.1, 18.2, 18.3, 25.3 (due volte), 26.1, 30.2, 30.3, 30.4, 31.2, 85.2, 89.2, 93.5, 93.6, 95.2, 99.2, 99.6, 100.3, 100.7, 101.3 (due volte), 104.6, 107.1, 109.2, 128.1 (due volte), 132.15, 145.6, 152.2, 158.3 (due volte), 164.1, 169.3, 170.2, 172.1, 173.5, 178/9.3, 204.1, 204.2, 207.12, 209.7, 215.1, 216.1 (suu 32.2, 32.12, 182.2, 212.2); f. sua 1.19, 2.10, 3.3 (due volte), 8.1, 8.2, 8.3, 9.2 (due volte), 11.3, 12.3 (tre volte), 12.4, 15.4, 18.1, 19.1, 26.3 (tre volte), 26.4, 30.1 (due volte), 32.11, 36.12, 43.2, 51.2, 63.1, 65.2, 66.4, 67.4, 67.5, 70.1 (due volte), 75.2, 77.1, 81.1, 85.4, 94.1, 99.2, 100.9 (due volte), 100.14(due volte), 105.2, 106.1, 106.2, 109.2, 110.1, 112.4, 114.2, 120.1, 122.5, 128.1, 130.1 (due volte), 131.20 (due volte), 132.16, 134.4, 134.5, 134.8, 134.9 (due volte), 135.1, 136.2, 138.1 (due volte), 139.1 (due volte), 140.1, 142.1, 143.2, 143.5, 143.7, 143.8, 143.10, 143.11, 143.12, 143.13, 146.8, 147.2, 148.10, 150.2, 157.6, 157.8, 157.9, 158.2, 159.2, 160.2, 161.9, 164.1, 165.4, 168.5, 168.6, 169.3, 169.7, 170.3 (due volte), 170.4 (due volte), 171.5, 173.4, 181.1 (due volte), 183.2, 187.1, 189.1, 191.1, 196.1, 196.3, 198.1, 200.1, 201.1, 202.1 (tre volte), 203.3, 207.7, 208.11, 209.3 (due volte), 214.1, 214.2, 214.3, 215.1 (due volte), 216.1, 219.11 (suam, 32.1, 88.6); pl. suos 1.17, 1.23, 8.3, 9.1, 10.1, 12.2, 21.9, 23.1, 23.4, 26.2, 33.9, 37.1, 42.1, 46.1, 50.1, 61.1, 63.3, 64.2, 79.1, 83.2, 88.3 (due volte), 99.3, 100.4, 100.5, 100.9, 100.10, 100.13 (tre volte), 100.16, 100.20, 100.21, 100.23, 122.7, 131.6, 131.10, 134.10, 145.9 (due volte), 146.2, 147.2, 148.2, 148.4, 148.7 (sette volte), 148.9, 150.3, 157.3, 159.1, 159.3, 160.1, 161.17 (due volte), 167.7, 173.10, 174.3, 189.1, 189.2, 191.1, 207.4, 207.13, 214.3, 215.1, 217.1, 219.12, 221.1; genitivo suorum 115.3, 131.10, 132.21, 133.9, 146.2, 150.3; f. suas 1.6, 1.13, 1.17, 21.7, 83.3, 86.1, 161.8, 164.1, 207.4, 207.5, 219.11. Agg. e pron. possessivo 3a «suo»: Et ipse Trogotori Seke bennit sa persone sua a Billalonga 2.10; nanti su donnu meu in presentia sua pro conversu, et dediili in potestate sua onnia cantu avia 3.3; inde inanti serbire ipse et fiios suos pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu 21.9; Et pedivitse kertadore suo in corona a donnu Furadu de Çori Zorrompis ki fudi parente suo 25.3; Fegerunt ·VI· fiios: Torbini primariu et in factu suo Goantine et Jorgia et Ciçella et Istephane et Bera 89.2; Et poserunt·nos ad corona de logu ad duger su condage meum et ipse su suo 93.5; Kertei in corona sua in Fununi 99.2; Levarus kis suo 100.3; et ipse pro honore sua dedimillu 110.1; Confesedi su corpus suu a suterrari in sancta Maria de Bonarcadu 32.2; carta bullata cun bullatoriu de iudice Comita, ki aviant armada a iscusi suo 132.15; ca ll’aviant facta a fura sua 132.16; avendomi lassadu intesiga sua 150.2; pro custu padru de sanctu Symione comente fudi et daunde furunt limides suas 161.8; torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi, cun ateru de su suo 169.3; suorum è usato esclusivamente nelle formule del tipo: ipsos et fiios ipsoro et nepotes et nepotes nebodorum suorum 115.3.

supra, 21.9 (due volte), 158.4, 158.5, 191.1, 219.12 (due volte). Prep. «su, sopra, al di sopra di»: iurait supra s’altare et supra sa + {cruke} 21.9; Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake, altera in Petra de sancta Maria, altera supra paule de Marcu 158.4; et levaitsi supra pala pro se et pro fratres suos de spiiaremilla et darende canbiu 191.1.

suprascrita, 32.8. Agg. «soprascritta, suddetta»: oru sa via suprascrita 32.8.

sus. Vedi su.

susu, 158.4. Avv. «su, sopra»: altera in padule de Gonu et susu et iosso 158.4.

suta, 1.20, 104.1, 144.4 (sutta 21.3, 207.8, 219.4). Prep. 1. «sotto, al di sotto di»: deretu assa + [cruke] ki est facta in issa petra suta su sueriu 144.4; 2. sotto la giurisdizione di: Precontait donnu Barusone Spanu, ki arreea sa corona sutta iudike de Gallure 21.3.

suterrari, 32.2, 32.3. V.tr. «seppellire, sotterrare»: Confesedi su corpus suu a suterrari in sancta Maria de Bonarcadu 32.2.

suu. Vedi suo.

 

 

T

 

tale, 131.9. Agg. indefinito «tale, alcuno»: Et non fuit tale homine ki ’nde pro·llos naredi: «custos homines meos sunt» 131.9.

tando, 3.6, 8.2, 9.1, 21.3, 71.3, 173.2, 215.1, 216.1, 219.4 (tandu 99.1, 170.2, 209.7, 214.2). Avv. «allora»: 1. «poi, pertanto»: Et tando andei ad Vonarcatu cun su priore et offersimi ad Deus et a sancta Maria et a sancto Zeno denanti da s’altare suo 3.6; 2. «in quell’occasione»: Conversesi donnu Guantine d’Orruu a Deus et a sancta Maria de Vonarcatu in manu de su priore Brando et dessos monacos suos et dedit tando uno boe et una vacca viglata 9.1; 3. «in quel tempo»: Precontait donnu Barusone Spanu, ki arreea sa corona sutta iudike de Gallure, potestando ipse tando sa terra d’Arbaree pro iustitia 21.3; Andainde a reclamo assu donnu meu iudicke Mariane, ke erat tando donnu dessa terra d’Arbaree 173.2; narandomi Nigola de Pane et Goantine Loke, ambos in pare, c’aviat tandu mortu ·I· fradile suo in Gilarçe 170.2.

templu, 115.3. S.m. «chiesa», la voce, occorrente una sola volta, sembra essere denominazione della chiesa di santa Corona d’Errivora (ossia dell’odierna Riòla) in quanto annessa ad un ospedale dei Templari (cfr. DI.STO.SA. s.v. Riòla sardo, abitato): sacerdote ki at serbire in templu de sancta Corona 115.3.

temporale, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 36.7, 161.15 (temporali 34.2). S.m. 1. «stagione (dell’anno)»: ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum 1.5; 2. «tempo, fenomeno atmosferico»: Et confìrmoli saltu de Chanas de su Iehsu pro lande et pro pastu et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali 34.2.

tempus, 15.2, 15.3, 21.1, 32.9, 33.4, 96.4, 131.7, 134.1, 183.3, 219.2. S.m. 1. «tempo»: et issos gonnesserun sa casa pro totu tempus in co semus et bikinos de pare 183.3; 2. «epoca, lasso di tempo»: Deit in tempus meu boe unu de domare […] Et in tempus de donnu Nicolau priore deti iugu unu a santu Sergi de Suei 15.2-3; 3. «stagione, periodo dell’anno»: et non li levent pisque de perunu tempus 33.4; et, in tempus de mersare, mersent onnia lunis 131.7; 4. «tempo atmosferico»: quando est tempus malum 32.9.

tenendo. Vedi tenne 3.

tenne, 148.3 (tenne·illu 21.7; tennellu 219.9); ind. pr. 3a tenet 158.2; impf. 3a teniat 66.5, 174.2; 6a teniant 116.3; pf. 1a tenni 64.1, 66.7 148.4; 3a tennit 172.8; gerun. tenendo 5.1 (due volte), 5.2, 38.1 (due volte), 38.2 (due volte), 42.1, 51.1, 55.1, 60.1, 70.1, 77.1 (due volte), 78.1, 94.1, 96.2, 114.2 (tre volte), 114.3 (quattro volte), 114.4 (quattro volte), 134.3, 136.1, 159.2, 170.1, 184.2, 185.1, 186.1 (due volte), 189.1, 191.1, 211.1 (due volte), 211.2. V.tr. «tenere»: 1. «trattenere arrestare»: et boleant tenne·illu per sa persona 21.7; 1a. «tenere per mano»: Donnu Laurençu ke arreiat sa corona tennit custa muiere et positimila in manus 172.8; 2. in senso assoluto «possedere, detenere in proprietà»: Abiat ive in icussu saltu ·V· sollos Zipari de Ruinas, ki fuit curatore, et teniat in Agustis 66.5; 3. «confinare» (in questa accezione usato per lo più al gerundio con valore participiale: una terra in Marzane tenendo a bingna de Petru de Reu 5.1; ·II· parzones de vinia: una est tenendo assa de Iorgi Manca et iss’atra tenendo assa de Troodori Vidrinkis 38.1; sa plaza de Cellevane ki tenet a sa plaza de Furadu Corria 158.2; 4. nella locuzione tenne corona «appellarsi, presentarsi in giudizio»: et isse naraitimi pro tenne corona 148.3; Tenni corona cu·llu et vincillu 64.1; 5. riflessivo tennesi «ritenersi»: Giraruntsime ka si teniant liberos 116.3; Rebellasimi s’ankilla et fuivit cun sos fiios ka si teniat parente de iuike Mariane 174.2.

termen, 1.6, 1.20, 207.9. S.m. «confine territoriale»: et segatsi de pare cun Zinzau, in quo girat termen et sinnas suas de tottu su saltu 1.6.

terra, 5.1 (tre volte), 5.2 (cinque volte), 6.1 (due volte), 7.1 (due volte), 9.3, 11.2, 11.3 (tre volte), 13.2 (due volte), 14.1, 15.1, 19.3, 21.3, 21.4, 30.1, 32.7, 32.8 (quattro volte), 32.9, 39.2, 40.1, 42.1, 43.1 (due volte), 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 49.1, 50.1, 51.1, 52.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.2, 64.1 (due volte), 65.1, 73.1, 77.1 (due volte), 78.1, 94.1, 95.1 (due volte), 114.2 (tre volte), 114.3 (tre volte), 114.4 (sei volte), 119.1 (due volte), 119.3, 130.2 (quattro volte), 130.3 (due volte), 133.15, 134.3, 150.2, 158.1, 158.2, 158.5, 169.4 (due volte), 170.1, 170.4, 173.2, 184.2, 188.1, 189.1, 190.2, 191.1, 193.1, 194.1 (due volte), 196.2, 198.1, 199.2 (due volte), 200.1, 211.1 (tre volte), 211.2 (cimque volte), 212.1 (due volte), 213.1 (due volte), 219.4, 219.5; pl. terras 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.14, 1.19, 1.23 (due volte), 1.24, 1.25, 3.3, 4.3, 8.3, 9.2, 10.3, 11.2, 18.1, 19.1, 23.2, 31.3, 32.13, 36.6, 36.8, 36.12, 36.13, 36.14, 37.2, 53.1, 114.4, 114.5, 150.2, 158.1, 158.4, 158.5, 164.1, 199.2, 207.8, 207.12, 207.13, 207.14, 207.15, 209.4, 210.3, 214.3, 215.1, 217.2, 221.3. S.f. «terra»: 1. «terreno, estensione territoriale, terra coltivabile»: mi ofersi a Deus et a sancta Maria cun onnia kantu avia: domos et terras et bingnas kantu avia in parte de Mili in co narrant cartas mias 4.3; Deit sa domestica de Campu de Liva qui est costas a terra de donna manna 13.2; Petivilli terra a iudice Barusone in piscina de ebbas, ki si segat dava su flumen prope de saltum meum, et isse dedimilla 39.2; inter plaças et terras aradorias sunt XVI 114.5; Comporei a Troodori Gaça ·I· corria de terra in binia de Pedronia 184.2; 2. «paese, territorio del giudicato»: potestando ipse tando sa terra d’Arbaree pro iustitia 21.3; usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4; 3. «terra», intesa come elemento fisico: appat anathema sicut Dathan et Abiron, qui deglutivit terra 133.15; 4. Nella locuzione terra manna «il continente (contrapposto all’isola)»: priore Iohanne quando ke andarat a terra manna 150.2.

terrale, 70.3; pl. terrales 100.23, 146.5. S.m. «colono che tiene la terra in affitto dal signore»: Iohanne Pistore terrale de fictu de Bonarcatu 70.3.

terraticu, 16.1, 31.2. S.m. «terreno coltivabile»: confirmeti et deti su cantu aviat datu in manus de priore Arrigu dessu cantu futi in Boele et de terraticu et d’abba et dessu nassariu 16.1.

[tesone], pl. tesones 1.20, 207.8. S.f. «reti per uccellagione»: suta su monimentu de sas tesones 1.20.

[tessere], cong. pr. 6a tessant 131.7. V.tr. «tessere»: Et mulieres moiant et cogant et purgent et sabunent et filent et tessant 131.7.

testes 3.4, 4.5, 6.2, 7.2, 8.4, 9.4, 10.4, 11.4, 12.7, 13.3, 14.2, 16.2, 18.3 (due volte), 19.4, 20.2, 21.11, 22.3, 23.4 24.5, 25.18, 26.7, 27.6, 28.6, 28.11, 29.7, 30.2, 31.4, 33.9, ecc. (la voce occorre per circa 192 volte); abl. testibus 172.9. S.m. pl. «testi, testimoni»; la voce introduce, in quasi tutte le schede, la lista dei testimoni, dell’atto giuridico; talvolta chiude (o apre e chiude) tale lista: Testes: su donnu meu iudike Ugo de Basso, donnu Bernardu arkipiscobu da Arbaree, e donnu Bonacorsu piscobu de sancta Iusta, ecc. 3.4; Testes ubi fegerus custus cambius a plakimentu bonu de pari: donnu Trogodori Corsu, curadore de factu de Bonorcadu, et Torbini de Piras, maiore de scolca, ecc. 28.6; Et sunt testes: primus Deus, sancta Maria, et omnes santus et santas Dei, donnu Trodori de Muru archipiscopu de Arbarea et donnu Gunari de Scuru, episcopu de Terralba, ecc. 33.9; Testes dessa prezatura et dessu preçu: donnu Comida de Çori de Cellevane et Goantine Mafronti 70.3; Testimonios: Petru de Lacon curadore maiore, Petru de Lacon de lana curatore de Valenza […] et Gunnare d’Orruvu Dentes curatore de Bunurçuli et totu logu. Testes 132.22; et issos et populum quantu ibi fuit a sa sacratione sunt testes 144.10; coram testibus 172.9.

[testimoniu], (destimoniu 104.5, 178/9.5); pl. testimonios 2.9, 2.10, 74.5, 74.6, 98.5, 110.5, 122.6, 125.4, 132.22, 133.12, 141.3, 147.4, 148.4, 148.8, 150.10, 151.4, 151.5, 172.5 (due volte), 172.7, 173.6, 173.7, 208.10 (testimonius 36.16; testimonzus 36.16 (due volte); destimonios 25.8, 25.9, 25.11, 92.6, 104.4, 161.6). S.m. «testimone»: iurandonde custos homines pro testimonios 2.10; Iuigaruntimi ad bature destimonios 25.8; Et ego batusi testimonios bonos, qui iurarunt 74.6; Clamedi destimoniu a Goantine de Porta 104.5; et vinkillu dave testimonios ki ’nde iskiant bene ca non ibi aviat bias Mariane ne frates suos 148.4.

ti, 3.2, 132.9, 209.2. Pron. personale atono dativo 2a «ti, a te»: liberos sumus et ave stara non ti servimus 132.9.

toctos. Vedi totu.

[tollere] (tollerellis 131.18; tollerende 131.13; tollerendellu 146.4; con raddoppiamento sintattico ttollerendellos, 133.10); cong. pr. 6a tolliant 33.5. V.tr. «togliere»: 1. «distogliere, sottrarre»: Et non appat ausum nullum hominem non iudice et non pauperum a tollerende custos homines dave servitiu de sancta Maria de Bonarcatu 113.13; 2. «sottrarre»: qui no lis tolliant donamentu nixun fatu insoru 33.5; 3. «esigere, estorcere»: Non appat ausu non curatore et non maiore de canes […] a tollerellis non peza, non pelles, non d’iverru et non de veranu 131.18.

torrare, 21.6, 131.4, 161.14, 219.8 (torrari 99.9, 168.5, 171.2; torraremi 2.8, 208.9); ind. pf. 1a torreindelli 132.10; 3a torredi 121.5, 133.2 (torredimi 2.10, 99.4, 99.9, 208.11; torraimi 172.3, 173.5; torraitilla 169.3); 6a torrarunt 74.3, 92.9, 93.6, 161.14 (torraruntimi 25.14, 132.13, 173.10); cong. pr. 6a torrent 1.23, 131.12, 207.13; impf. 3a torraret 21.1, 178/9.7, 219.2; 6a torrarent 2.7 (torrarint 208.7). 1. V. intr. «tornare»: voles torrare a sancte Eru? 131.4; Et torrent a servitiu de clesia ad ue los delego ego iudice Gostantine 131.12; 2. V.tr. «restituire»: Plakit assu markesu et a totu sos liberos cantos furunt cussa die in corona ki mi torrarent custu fundamentu pro cantu narravat sa carta mia 2.7; Clamait sua culpa et torraitilla custa parçone ad sancta Maria de Bonarcadu cuia fudi 169.3; 3. in locuzione a) torrare verbu «rispondere contestare»: et pesaise donnu Comida de Cepera ad torrari verbu ca «furunt partidus» 168.5; Torraruntimi ipsos verbum: «Nos liberos sumus […]» 132.13; b) torrare razone «render conto, render ragione di»: non potuit razone torrare 21.6.

tortu, 21.4, 24.1, 100.15, 100.18, 219.5 (tuturu 144.9, 145.5). S.m. «torto, ingiustizia»: clamandominde ca mi fakiant tortu 100.15; kando plakiat a su donnu et in tortu et in diretu (con più che una sfumatura relativa all’arbitrio del donnu) 21.4; nella locuzione a tortu/tuturu de «contro la volontà di»: et arbores posuit a tortu desso priore de Bonarcadu 24.1; ad intrareve in icussu saltu a tuturu dessos monagos 144.9.

[tortu], f. torta 63.2. Agg. «storto, curvo»: Comporeilli a Gostantine d’Orruinas terra torta in Capriles 63.2; (il senso non è del tutto perspicuo, si riferisce probabilmente o alla conformazione geomorfica o all’andamento territoriale della proprietà).

totu, 1.17, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.4, 4.5, 12.1, 15.4, 23.3, 26.1, 28.5, 29.4, 32.12, 33.5, 34.1, 34.3, 66.8, 93.7, 98.5, 99.7, 104.7, 108.1, 110.5, 130.4, 132.22, 148.4, 148.8, 157.9, 161.14, 169.7, 170.5, 178/9.5, 178/9.6, 183.2, 183.3, 203.3, 207.5, 208.7, 209.6, 209.7, 209.8, 210.1, 210.4, 210.5, 221.3 (tottu 1.6, 92.9, 173.9; toto 1.23, 167.7, 207.12; totum 32.5; dotu 169.5); f. tota 1.19, 12.4, 24.5, 26.4, 36.12, 42.2, 65.2, 67.4, 73.4, 75.2, 105.3, 106.3, 121.5, 123.7, 125.4, 134.5, 134.7, 135.2, 136.2, 141.3, 143.7, 143.9, 143.11, 143.13, 150.2 (due volte), 150.10, 151.5, 151.6, 157.9, 161.9, 164.2, 168.7, 175.3, 176.4, 201.1, 202.1, 207.7 (totta 1.13, 172.7, 172.9); pl. totos 33.1, 99.9, 115.1, 131.1, 131.9, 132.5, 132.11, 133.4, 138.2 (toctos 99.11; totus 36.14; tuti 21.10 (due volte), 219.13 (due volte)). Agg. e pron. «tutto»: 1. «l’intera quantità»: a) in genere se aggettivo, seguito dal sostantivo preceduto dall’articolo: Et dedi totu su meu a Deus et a sancta Maria 3.7; cun totu cantu avia 4.1; cun totu s’ateru suo 12.1; Et sa parte de sa mugiere, si obierit sine filiis, remaneat tota assa domo de sancta Maria 12.4; Testes: Petru Loke maiore de scolca cun tota scolca sua 65.2; et totu sa gorona 98.5; b) anche senza articolo: sa parzone de donnu Piziellu cantu aviat per totu logu 1.17; fegit issa sa clesia illa a nnou ponendove tota sa villa de Miili picinnu 1.19; Parsit iustitia a totu corona de logu 104.7; c) spesso indeclinabile: Positilli iudice et totu sa corona a donnu Goantine de Sogos ad batiere beridade 178/9.5; 2. «tutti quanti (per numero)»: Adcordaruntsi totos sus ki furunt in corona a torrari sos homines a serbiçu 99.9; ki siant serbos de sancta Corona totos tres 115.1; acateillos sos homines totos sena acabidu 131.1; borce narandomi totos «bostros sunt de regnum» 131.9; a) spesso invariabile: Plakit assu markesu et a totu sos liberos 2.7; 3. Con valore avverbiale «del tutto, interamente»: et Iohanne de Urri ramasit a sanctu Georgii totu intreu 28.5; 4. «tenendo costantemente il percorso di (detto del confine territoriale)»: Incominçat dae su redangiu de Nordae in Cortade et eo totu Nordae 34.3.

totue, 1.15, 1.21 (due volte), 13.2, 19.2, 32.6, 32.7, 32.9, 32.10 119.2, 161.11, 207.1 (due volte), 207.10, 207.11 (totuve 32.8; tuttue 1.15). 1. Prep. «lungo, a fianco di» (riferito sempre al confine territoriale): et benit a ariolas de Campu totue via de Tune 1.21; et collat totue sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa derectu assu crastu mannu 32.6; et boltat totue sa via de ariolas 32.9; et falat totue s’orroia fusca assas petras fictas 119.2; 2. Avv. «mantenendo la stessa direzione»: e falat totue pos flumen de Cannavaria e falat a bau de Sinia 1.15; et collat totue cun flumen usque ad bau d’ebbas (e sale, mantenendo quella direzione, costeggiando (per un certo tratto) il fiume, fino a bau d’ebbas) 161.11.

totuve. Vedi totue.

tractu. Vedi tratu.

traditore, 33.11, 67.7, 122.9, 131.20, 133.15, 145.12, 146.8, 148.10. S.m. «traditore» (esclusivamente nelle formule di esecrazione): Et habeat partem cun iniquo Herode et cun Iuda traditore et cun diabolo in infernum 33.11.

[tramudare], (tramudarelli 122.2); ind. pr. 1a tramudu 88.2; pf. 1a tramudeilli 134.4; 3a tramudessi 25.6; 4a tramudarus 68.1, 112.1, 122.1, 137.1 (tramutarus 53.1; tramutavimus 72.1). V.tr. «scambiare, permutare»: Tramudarus cum donnu Petru de Bonanu presbiter de Solagrussa homines: isse levedi a Bera Forma et Bonarcadu levedi a Iorgi Cucu 68.1; facio ista recordatione pro sas mulieres que tramutavimus cun iudice 72.1; Et ego tramudu cun monagu Petru de Bonarcadu 88.1; 2. Riflessivo; nell’unica accezione del riflessivo, significa «mutare linea di comportamento (nell’azione giuridica)»: Et donnu Furadu de Çori Zorrompis resposit et tramudessi 25.6.

tramudu, 112.4, 137.2 (tramutu 134.1). S.m. «scambio, permuta»: Et icustu tramudu fegit in Gilarce cun boluntade sua bona 112.4.

tratu, 182.2, 214.3 (tractu 8.3). Prep. «tranne»: kantu at avere intro de domo et foras de domo tractu sas cortes 8.3.

tremisse, 42.1, 43.1, 44.1 (due volte), 46.1, 52.1, 55.1, 57.1, 134.3, 134.7, 136.1, 157.5; tremisses 42.1, 59.1, 70.1, 157.4 (tremises 58.1). S.m. «terza parte del soldo aureo sardo» (cfr. DES e DI.STO.SA, s.v. tremisse): et deillis sollu de laore et peza porcina in ·II· tremisses et ·II· masclos in tremisse et complilli preçu 42.1; et deindelli boe in ·IIII· tremisses 70.1; Et fegindellis kis tremisse issoro inter peza caprina et laore, et complillis 134.3; deindelli una ebba in sollu e tremisse de laore 136.1.

tres, 18.2, 87.3, 115.1, 133.4. Numerale «tre»: de tres partes una 18.2; Dolli tres pedes de Barusone Puliga 87.3.

triticu, 32.12, 189.3, 203.2. S.m. «grano»: et triticu cantares ·CC· 32.12.

[tu], dativo ti 132.9 (forma elisa t’ 3.2, 209.2). Pron. pers. 2a «tu»: bonu mi parit et paraula t’inde do 3.2; liberos sumus et ave stara non ti servimus.

tudentimi. Vedi tutare.

turma 129.4. S.f. «l’esercito, o forse la cavalleria giudicale» Mariane de Linna de sa turma de rennu 129.4.

tutare, (tutare·illo 8.1; tutarellu 214.1); ind. pr. 4a tutarus 77.1; cong. pr. 1a tudentimi, 160.3. V.tr. «seppellire»: pro fakere·illi a morte sua serbizu et offiçio de combersu et pro tutare·illo in sa clostra de sancta Maria 8.1; Quando morivit Pascasi de Corte in iostra lu tutarus 77.1; et tudentimi in iostra 160.3.

tuti. Vedi totu.

tuttue. Vedi totue.

tuturu. Vedi tortu.

 

 

U

 

ube. Vedi ubi.

ubi, 28.2 (due volte), 28.6, 66.8, 74.2, 92.4, 101.3, 144.4, 148.4, 161.4 (ube 115.4, 133.7, 133.10, 144.5, 156.11; ue 1.15, 3.5, 30.3, 131.12, 132.5, 161.11 (due volte), 175.3, 207.1, 209.6, 209.7; hue 32.6): Avv. relativo «dove»: Custos ive furun ue consentivit su donnu meu donnu Ugo de Basso s’afiiamentu 3.5; denanti da s’altare suo, u’erant totu sos monacos 3.6; Partirus cun priore Iohanne ad Iohanne de Urri, ubi aviat sanctu Georgii ·III· pees et sanctu Gregorii unu pee, et ad Maria de Urri sa sorre, ubi aviat sanctu Georgii ·III· pees et sanctu Gregorii unu pee 28.2; Testes ubi fegerus custus cambius 28.6; Andarunt ad corona de logu ad Nuraginiellu ubi fuit iudice Barusone 92.4; Deus et sancta Maria mater domini et sancta Corona ad ube llos ponio 115.4; servindo ue los poniamus 132.5; servitiu de sancta Maria, ad ube llos delegarat patre meu et ego 133.10; Et falat assu flumen a bau de berbeges ube si amesturant appare sos flumenes 144.5.

ue. Vedi ubi.

[ulpinu], f. ulpina 1.21, 207.10. Agg. «volpino, delle (frequentato dalle) volpi»: et falat assa cinniga ulpina de Mata de Gausari 1.21.

unde, 183.3. Avv. relativo «donde, per la qual cosa»: unde cumandait assos homines dessa villa qui non averen a ffakeremi istorpiu 183.3.

unu, 8.2 (due volte), 8.3, 10.2, 10.3, 15.2, 15.3 (due volte), 28.2 (due volte), 28.8, 28.9, 29.3 (due volte), 31.3, 32.11, 100.18, 149.3, 214.2 (due volte), 214.3, 215.1 (due volte), 216.1, 217.2 (due volte) (uno 9.1, 9.2, 9.3 216.1); f. una 5.1, 5.2 (due volte), 6.1, 7.1, 8.2, 9.1, 10.3, 15.2, 18.1, 30.4, 38.1, 38.2, 64.1, 72.2, 74.3, 136.1, 137.1, 149.3, 158.1, 158.4, 158.5, 159.2, 160.3, 165.4, 174.3, 184.2, 191.1, 211.1, 211.2 (due volte), 212.1, 213.1, 214.2, 215.1, 217.2. Numerale e articolo indeterminativo «uno» (assai spesso notato col numerale): kantu at avere unu de fiios suos 8.3; dedit tando uno boe et una vacca viglata 9.1; Deit in tempus meu boe unu de domare, bacca una proxima et sues ·VII· proximas 15.2; deti iugu unu a santu Sergi de Suei, et iugu unu assa corte de Kiese 15.3; de tres partes una 18.1; pacare a rregnu libra una d’argentu 30.4; Posi ·I· boe et ·I· cuba et ·II· parzones de vinia: una est tenendo assa de Iorgi Manca et iss’atra tenendo assa de Troodori Vidrinkis 38.1; et fegerunt unu filiu, a ki naravant Gaini 28.8; et donnigellu levait unu masclu et una femina 149.3; Posit Maria Cavaione una terra in Marzane 5.1; Bennit donnu Comida de Serra Pirella a Bonarcadu et dedimi una dessas fiias 165.4; in correlazione con ateru 1a) «l’uno…l’altro»: Custas terras sunt una in Ariolas, altera capizale assa via de nurake, altera in Petra de sancta Maria 158.4; S’una parte apant frates meos et iss’atera parte poniolla a sancta Maria de Bonarcatu 160.3.

urbidu, 32.6. S.m. «sentiero stretto campestre costeggiato da vegetazione»: derectu assu urbidu de Selaki 32.6.

usadu, 21.4, 219.5. Agg. «usato, costumato, nell’uso»: et usadu de sa terra d’Arbaree erat 21.4.

usque, 1.12, 19.2, 21.9, 115.3, 131.10, 131.14, 133.9, 144.8, 145.2, 145.3, 146.2, 147.3, 161.10, 161.11 (tre volte), 161.12, 176.3, 184.2, 194.1, 203.3, 219.12. Prep. accompagnata sempre da a o da in «fino a»: 1. di tempo, nelle formule del tipo: apatsinde prode usque in fine seculi 1.12; 2. di luogo: et falat su flumen usque ad su guturu dessa scala dessa bia 19.2; et clompet usque assa bia dessu bau dessu carru et bat cun sa bia maiore usque ad pedras colbadas de Murtas et bat cun bia usque ad bau cavallare 161.10-11; et remasit totu s’ortu ad clesia dave su molinu usque assu ortu dessa castania 203.3.

usu, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 36.7 (due volte). S.m. «uso, costume»: in co fudi usu et est oe die de castigaresi saltu de regnu 1.5.

ut, 131.9. Congiunz. «affinché»: poniollos ut serviant a sancta Maria de Bonarcatu et ipsos et fiios suos 131.9.

uxore, 1.1, 36.1, 63.1, 146.1 (uxor 34.1). S.f. «moglie» (sempre nelle formule incipitarie): Ego priore Ugo de sancta Maria de Bonarcato cun voluntate de Deus et de iudice Gostantine de Lacon et uxore sua donna Anna de Çori facio custa recordatione 63.1

 

 

V

 

vacca, 9.1, 41.1, 45.1, 141.1, 215.1 (bacca 15.1, 97.1); pl. vaccas 10.3, 67.3, 81.1 (baccas 110.2, 217.2; bacas 32.4). S.f. «vacca»: uno boe et una vacca viglata 9.1.

vadu. Vedi bau.

vamus. Vedi andare.

vangeliu. Vedi bangeleu.

varicatione, 144.2. S.f. «trapasso, morte»: Et pro dedimi Deus et sancta Maria vita et sanitate et fiios bonos, ki potestent su regnum post varicatione mea 144.2.

vedere. Vedi vetere.

vel, 12.5, 12.6, 26.5, 26.6. Congiunz. disgiuntiva «o» (in frase latina in carta sarda): Et si aliquando contingeret quod ipse Comita vel successor eius sive heres vellet predictam curiam vendere 12.5.

[vendere], bindiri·illa 12.2, 26.2; vendere (in schede in sardo ma in frase latina) 12.5, 26.5); pf. 1a vendilla 67.2; 3a vendit 106.2; gerundivo. (in schede in sardo ma in frase latina, vendendi, 12.5, 26.5). V.tr. «vendere»: Petivimi·illa Comita de Zuri pro bindiri·illa 12.2; Sa parzone mea vendilla a sanctu Augustinu 67.2.

venghio. Vedi benne.

venne. Vedi benne.

-ve. Forma enclitica di ive; vedi ibi.

veranu, 131.18. S.m. «estate»: non d’iverru et non de veranu 131.18.

verbu, 74.3, 99.4, 121.5, 132.10, 133.2, 168.5, 171.2, 172.3, 173.5 (verbum 132.13). S.m. «parola», ma è usato esclusivamente nella locuzione torrare verbu «rispondere, contestare», sempre in contesto di azione giudiziaria, o comunque di lite o controversia: Torrarunt verbu pro·llos Mariane d’Orruinas et Goantine de Sivi et Orzoco Pinna de Poriose 74.3; ipse torredimi verbu ca «fudi liberu et ipse et issus frates» 99.4; et pesaise donnu Comida de Cepera ad torrari verbu ca «furunt partidus» 168.5.

[verideru], pl. veriderus 36.14. Agg. «vero, veridico»: in fide de totus sus veriderus 36.14.

veritate. Vedi beridade.

vero, 12.6, 26.6. Avv. «altrimenti, comunque» (in frase latina in carta sarda): Donandi vero eam curiam potestatem non habeat predictus Comita 12.6.

verruda, 168.1, 171.1, 171.2 (verruta 2.2; berruda 208.2). S.f. (pl.?) Propriamente il verrutum latino è un’arma acuminata e astata da lancio, in genere portata dagli armati in misura superiore alla singola unità, donde l’uso romanzo del neutro plurale, verruta, con valore collettivo. Ma nel sardo medievale, e in specie arborense, la voce è usata sempre nell’espressione (corona de) kita de verruta (o varianti fonetiche verruda, berruta, berruda). Con essa si intende il collegio giudicante nell’assise giudiziaria (o corona), formato dai bonos homines, miliziani a cavallo, che avevano come insegna il verrutu/berrutu; tali uomini erano tenuti a prestare questo servizio e ufficio pubblico secondo un ritmo di turnazione (cfr. paulis 1997, pp. 47-61): Kertei in corona de logu in Aristanis, sendo in kita de verruta Trogotori Seke (2.8, e con leggere varianti in 208.2); Kertait megu in kida de verruda 168.1; Nunçailla ad corona de kida de verruda d’Aristanis a Bera d’Acene. Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’Acene qui vennet a torrari verbu 171.1-2.

verruta. Vedi verruda.

vetere, 1.21, 207.10 (vedere 94.1). Agg. «vecchio, antico»: et levat sa via vetere assu castru de muru de Comida 1.21; terra […] cabiçale assa binia vedere de donnu Goantine de Lacon 94.1.

vi. Vedi ibi.

via, 1.21 (due volte), 32.6 (due volte), 32.7 (due volte) 32.8 (tre volte) 32.9, 32.10, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 67.5, 114.4, 144.4, 145.3, 146.8, 148.10, 158.4 (due volte), 170.7, 207.10 (due volte) (bia 11.2, 13.2 (due volte), 14.1(due volte), 19.2, 19.3 (tre volte), 161.10, 161.11 (tre volte), 161.12, 176.2); pl. bias 66.8, 148.4. S.f. «via, strada»; 1. voce quasi sempre usata come punto di riferimento per la descrizione dei confini: et benit a ariolas de Campu totue via de Tune 1.21; Cambiei sa terra de bingia insuta bia de locu 11.2; et collat totue bia de Campeta 13.2; sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa derectu assu crastu mannu 32.6; bia de strada 176.2; 2. nelle formule di deprecazione quale isbertinetillu Deus de magine sua et de via de paradisu 67.5, e simili in 146.8 178.10; 3. al plurale è usato in due sole occorrenze nella locuzione averevi bias in «avere parte o diritto su qualcosa»: non ibi aviat bias Mariane ne frates suos 148.4; et alteru homine non i at bias 66.8. 4. bia de logu (e varianti) 11.2, 161.11, 161.12 «strada sottoposta all’amministrazione pubblica giudicale»; bia de strada 176.2 «strada lastricata».

vicarius, 98.1. S.m. «vicario»: Ego Gordianus, vicarius de Bonarcadu, facio recordatione 98.1.

vidit. Vedi biere.

[viglatu], f. viglata 9.1 (biglada 215.1). Agg. «vacca che ha figliato»: dedi tando unu boe et una vacca biglada 215.1.

villa, 1.19, 16.2, 25.9, 25.11, 36.12, 41.1, 73.4, 82.11, 95.1, 99.10, 100.2, 105.3, 106.3, 134.6, 151.6, 159.3, 161.9, 183.2, 183.3, 207.7, 221.3; (billa 23.2, 24.1, 24.2, 130.2, 161.3). S.f. «villa»: 1. nel senso del territorio di essa: ponendove tota sa villa de Miili picinnu 1.19; domus et corte ki amus in sa billa 23.2; in sa billa mia k’apo in carta bollata 24.2; 2. nel senso della popolazione di essa: Poserus ad iurari homines ·VIII· de sa villa ki furunt senekes 100.2; Testes: Justu Bakia […] et Furadu de Campu et tota villa 105.3; 3. concorre alla formazione di toponimi Villalonga 2.3, 25.11, 208.1; Billalonga 2.1, 2.10, 208.11; e di antroponimi Elene de villa 95.1; Comida de villa 99.10 (l’odierno Deidda).

vincitura. Vedi binkitura.

vinea. Vedi binia.

vinia. Vedi binia.

vino, 89.3. S.m. «vino»: Troodori Paganu maiore de vino 89.3.

virga. Vedi birga.

virgo, 131.19. S.f. «vergine», nella formula: habeat benedictione de Deus et de sancta Maria virgo 131.19.

visconte, 33.1, 33.8, 34.1; pl. biscondes 36intestazione. S.m «visconte»: Ego Petrus de L[acon] iudex et rex arborensis et visconte de Basso 33.1.

vita, 3.6, 23.1, 114.1, 144.2, 170.3, 170.4, 221.1 (bita 15.4). S.f. «vita»: offersimi ad Deus […] pro conversu et in vita et in morte 3.6

vivu, 33.3 (biu 15.4, 178/79.5). Agg. «vivo»: cando se acconverseti in bita et clompit dare sendesi biu 15.4; nell’espressione mare vivu significa mare aperto: pro piscare in mare de Ponte cun duas barcas et in mare vivu 33.3.

voco. Vedi bogare.

volvit. Vedi bolere.

voluntade. Vedi boluntade.

voluntate. Vedi boluntade.

vos, 174.3. Pron. personale 5a «voi»: A vos, donnu meu, venghio a merkede 174.3.

vostru, 132.12, 133.3; m. pl. bostros 131.9. Agg. possessivo 5a «vostro»: et issu servizu ki llis poserat patre vostru pro fagere a clesia a llu lassant 133.3.

vulpe, 159.2. «volpe»: duas mantaduras de vulpe 159.2.

 

 

Y

 

ymagine. Vedi magine.

 

 

Z

 

zaracu, 156.4; pl. zaracos 148.6. S.m. «ragazzo, persona di giovane età»: Et furunt ipsos homines decem et octo […] inter maiores et zaracos 148.6; Goantine Syris intregu cun su fiiu Petru zaracu de ·VII· annos 156.4.

 
Centro di Studi Filologici Sardi - via dei Genovesi, 114 09124 Cagliari - P.IVA 01850960905
credits | Informativa sulla privacy |